Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z ...

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11.06.2021 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

 Dz. U. z 2021 r. poz. 1150
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2022.12.31 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 138s ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w ewidencjach, o których mowa w art. 138a ust. 1, art. 138b, art. 138c, art. 138e-138g i art. 138l ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą", oraz protokołach, o których mowa w art. 138m ust. 1 ustawy;

  2) sposób prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 138a ust. 1, art. 138b, art. 138c, art. 138e-138l ustawy;

  3) wzory protokołów, o których mowa w art. 138m ust. 1 pkt 2-4 ustawy;

  4) rodzaje dokumentacji, o których mowa w art. 138d ust. 1 i art. 138o ustawy, szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w tych dokumentacjach, a także sposób ich prowadzenia.

Rozdział 2

Sposób prowadzenia ewidencji i innych dokumentacji

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 1150
2022.12.30
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. 1. Ewidencje, o których mowa w art. 138a ust. 1, art. 138b, art. 138c i art. 138e-138l ustawy, i dokumentacje, o których mowa w art. 138d ust. 1 i art. 138o ustawy, zwane w niniejszym rozdziale łącznie "dokumentacją", są prowadzone w sposób ciągły, odpowiednio dla prowadzonej działalności, a także poszczególnych rodzajów wyrobów akcyzowych oraz podlegających wpisaniu czynności lub stanów faktycznych związanych z wyrobami akcyzowymi, znakami akcyzy lub dokumentami handlowymi towarzyszącymi przemieszczaniu wyrobów akcyzowych.

2. Dokumentacja powinna umożliwiać identyfikację podmiotu zobowiązanego do jej prowadzenia i miejsca prowadzenia działalności, której ta dokumentacja dotyczy.

3. Wpisów do dokumentacji dokonuje się w porządku chronologicznym, niezwłocznie po zakończeniu czynności lub zaistnieniu stanu faktycznego podlegających wpisaniu, nie później jednak niż następnego dnia roboczego.

4. W przypadku:

  1) zużycia energii elektrycznej, użycia wyrobów gazowych albo wyrobów węglowych - wpisów do dokumentacji prowadzonej odpowiednio przez podatnika zużywającego energię elektryczną, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy, pośredniczący podmiot gazowy albo pośredniczący podmiot węglowy dokonuje się nie rzadziej niż raz w miesiącu;

  2) informacji dotyczących zużywanych wyrobów zwolnionych od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie, których ilość jest ustalana na podstawie współczynnikowo określonego poziomu ich zużycia przez poszczególne urządzenia, wskazanego w dokumentacji prowadzonej przez podmiot zużywający - wpisów do ewidencji, o której mowa w art. 138f ustawy, prowadzonej przez podmiot zużywający, dokonuje się raz w miesiącu, po zweryfikowaniu ilości podczas dokładnej i rzeczywistej kontroli zużycia.

5. W ewidencji, o której mowa w art. 138a ust. 1 ustawy, dotyczącej wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, innych niż wyroby energetyczne magazynowane w jednym zbiorniku z wyrobami o innych statusach, podstawę wpisów dotyczących ilości przeładowywanych w składzie podatkowym wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania może stanowić ilość wyrobów akcyzowych wskazana w e-AD, dokumencie zastępującym e-AD albo dokumencie handlowym. W przypadku gdy były nałożone zamknięcia urzędowe, ilość wskazana w e-AD, dokumencie zastępującym e-AD albo w dokumencie handlowym może stanowić podstawę wpisów, jeżeli przed przeładunkiem nie doszło do uszkodzenia, usunięcia lub zniszczenia tych zamknięć, z wyłączeniem przypadków ich usunięcia lub zniszczenia przez naczelnika urzędu celno-skarbowego lub za jego zgodą.

§ 3. W ewidencji, o której mowa w art. 138h ust. 1 pkt 1 ustawy, ilość energii elektrycznej, o której mowa w art. 138h ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy, wynikająca z faktur, jest ujmowana zgodnie z datą dokonania lub zakończenia dostawy wykazaną na fakturze.

§ 4. 1. Ewidencja, o której mowa w art. 138l ustawy, zwana dalej "ewidencją banderol podatkowych", jest prowadzona odrębnie dla każdej serii podatkowych znaków akcyzy, zwanych dalej "banderolami podatkowymi".

2. W ewidencji banderol podatkowych jako wydanie wpisuje się także otrzymanie nowych banderol podatkowych w zamian za banderole podatkowe utracone, uszkodzone albo zniszczone w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych w ramach dopuszczalnej normy strat.

3. Podstawę dokonania odpowiednich wpisów do ewidencji banderol podatkowych stanowi rozliczenie z przekazanych banderol podatkowych, o którym mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 132 ust. 5 ustawy.

§ 5. Ustalony rzeczywisty stan zapasów wyrobów akcyzowych, po porównaniu ze stanem ewidencyjnym, podlega wpisaniu do dokumentacji i jest przyjmowany jako stan początkowy na następny okres.

§ 6. Podmiot prowadzący dokumentację przekazuje na żądanie właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego lub naczelnika urzędu skarbowego raport z dokumentacji we wskazanym zakresie i za wskazane miesiące, w terminie 14 dni od dnia doręczenia żądania.

§ 7. 1. Do prowadzenia dokumentacji może być wykorzystywany więcej niż jeden program komputerowy.

2. Dokumentacja jest prowadzona zgodnie z pisemną instrukcją obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia tej dokumentacji i w taki sposób, aby:

  1) umożliwiała wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz zapewniała ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą;

  2) umożliwiała dokonywanie korekty danych, identyfikację osoby dokonującej tej korekty oraz daty jej dokonania;

  3) umożliwiała wygenerowanie i wydruk, w porządku chronologicznym:

   a) wpisów do dokumentacji,

   b) zestawień danych określonych w § 8-20, § 22-25, § 27-33, § 36, § 39 i § 40 oraz podsumowanie ilości odpowiednio wyrobów akcyzowych, w tym suszu tytoniowego, oraz banderol podatkowych,

   c) raportów, o których mowa w § 6;

  4) uniemożliwiała usuwanie wpisów.

3. Podmiot prowadzący dokumentację przechowuje kopię dokumentacji zapisaną na informatycznym nośniku danych, w sposób zapewniający ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą, lub w formie wydruku sporządzonego za okresy jednodniowe.

Rozdział 3

Szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w ewidencji wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym

§ 8. Ewidencja, o której mowa w art. 138a ust. 1 ustawy, dotycząca wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, innych niż wyroby energetyczne magazynowane w jednym zbiorniku z wyrobami o innych statusach, zawiera dane dotyczące wyrobów akcyzowych:

  1) wprowadzonych do składu podatkowego, z wyłączeniem wprowadzonych wyłącznie w celu dokonania przeładunku, obejmujące:

   a) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i barwieniu,

   b) ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania,

   c) datę wprowadzenia wyrobów akcyzowych do składu podatkowego,

   d) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo inny numer identyfikacyjny, używany w państwie zamieszkania albo siedziby, właściciela wyrobów akcyzowych innego niż podmiot prowadzący skład podatkowy,

   e) numer referencyjny e-AD, a jeżeli System jest niedostępny - lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-AD, albo numer identyfikacyjny dokumentu handlowego, w przypadku wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały wprowadzone do składu podatkowego,

   f) kwotę podatku akcyzowego, którego pobór został zawieszony;

  2) przeładowywanych w składzie podatkowym, obejmujące:

   a) nazwy przeładowywanych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i barwieniu,

   b) ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania,

   c) daty: wprowadzenia wyrobów akcyzowych do składu podatkowego, dokonania przeładunku oraz wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego,

   d) dane identyfikacyjne i rodzaj środka transportu, z którego wyroby akcyzowe zostały przeładowane, oraz środka transportu, na który wyroby akcyzowe zostały przeładowane,

   e) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo inny numer identyfikacyjny, używany w państwie zamieszkania albo siedziby, właściciela wyrobów akcyzowych innego niż podmiot prowadzący skład podatkowy,

   f) numer referencyjny e-AD, a jeżeli System jest niedostępny - lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-AD, albo numer identyfikacyjny dokumentu handlowego, w przypadku wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały wprowadzone do składu podatkowego,

   g) kwotę podatku akcyzowego, którego pobór został zawieszony;

  3) zużytych do wyprodukowania w składzie podatkowym innych wyrobów, obejmujące:

   a) nazwy zużytych wyrobów akcyzowych wraz z kodami Nomenklatury Scalonej (CN) i informacje o naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i barwieniu oraz nazwy wyrobów z nich wyprodukowanych wraz z kodami Nomenklatury Scalonej (CN),

   b) ilości wyrobów akcyzowych zużytych do wyprodukowania innych wyrobów w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania,

   c) datę zużycia wyrobów akcyzowych do wyprodukowania w składzie podatkowym innych wyrobów,

   d) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo inny numer identyfikacyjny, używany w państwie zamieszkania albo siedziby, właściciela wyrobów akcyzowych wyprodukowanych innego niż podmiot prowadzący skład podatkowy,

   e) kwotę podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych zużytych, którego pobór został zawieszony;

  4) wyprodukowanych w składzie podatkowym, obejmujące:

   a) nazwy wyprodukowanych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i barwieniu,

   b) ilości wyprodukowanych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania,

   c) datę wyprodukowania wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym,

   d) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo inny numer identyfikacyjny, używany w państwie zamieszkania albo siedziby, właściciela wyprodukowanych wyrobów akcyzowych innego niż podmiot prowadzący skład podatkowy,

   e) kwotę podatku akcyzowego, którego pobór został zawieszony;

  5) magazynowanych w składzie podatkowym, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych przeładowywanych w składzie podatkowym, obejmujące:

   a) nazwy magazynowanych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i barwieniu,

   b) ilości magazynowanych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania,

   c) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo inny numer identyfikacyjny, używany w państwie zamieszkania albo siedziby, właściciela wyrobów akcyzowych innego niż podmiot prowadzący skład podatkowy,

   d) określenie miejsca w składzie podatkowym, w którym wyroby akcyzowe się znajdują,

   e) kwotę podatku akcyzowego od magazynowanych wyrobów akcyzowych, którego pobór został zawieszony;

  6) wyprowadzonych ze składu podatkowego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy przez podmiot prowadzący skład podatkowy, z wyłączeniem wyprowadzanych po przeładunku, obejmujące:

   a) nazwy wyprowadzonych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i barwieniu,

   b) ilości wyprowadzonych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania,

   c) datę wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego,

   d) numer referencyjny e-AD, a jeżeli System jest niedostępny - lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-AD, albo numer identyfikacyjny dokumentu handlowego, w przypadku wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały wyprowadzone ze składu podatkowego,

   e) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo inny numer identyfikacyjny, używany w państwie zamieszkania albo siedziby, właściciela wyrobów akcyzowych innego niż podmiot prowadzący skład podatkowy,

   f) kwotę podatku akcyzowego, którego pobór został zawieszony;

  7) wykorzystanych na własny użytek, obejmujące:

   a) nazwy wykorzystanych na własny użytek wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i barwieniu,

   b) ilości wykorzystanych na własny użytek wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania,

   c) datę wykorzystania wyrobów akcyzowych na własny użytek,

   d) kwotę podatku akcyzowego od wykorzystanych wyrobów akcyzowych;

  8) zniszczonych, obejmujące:

   a) nazwy zniszczonych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i barwieniu,

   b) ilości zniszczonych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania,

   c) datę zniszczenia wyrobów akcyzowych,

   d) kwotę podatku akcyzowego, którego pobór został zawieszony.

§ 9. Ewidencja, o której mowa w art. 138a ust. 1 ustawy, dotycząca wyrobów akcyzowych, od których został zapłacony podatek akcyzowy, innych niż wyroby energetyczne magazynowane w jednym zbiorniku z wyrobami o innych statusach, zawiera dane dotyczące wyrobów akcyzowych:

  1) magazynowanych w składzie podatkowym, obejmujące:

   a) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i barwieniu,

   b) ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania;

  2) zużytych do wyprodukowania w składzie podatkowym innych wyrobów akcyzowych, obejmujące:

   a) nazwy wyrobów akcyzowych zużytych oraz wyrobów akcyzowych z nich wyprodukowanych wraz z kodami Nomenklatury Scalonej (CN) tych wyrobów oraz informacje o naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i barwieniu,

   b) ilości wyrobów akcyzowych zużytych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania,

   c) datę zużycia wyrobów akcyzowych do wyprodukowania w składzie podatkowym innych wyrobów,

   d) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo inny numer identyfikacyjny, używany w państwie zamieszkania albo siedziby, właściciela wyrobów akcyzowych wyprodukowanych innego niż podmiot prowadzący skład podatkowy;

  3) wykorzystanych do produkcji innych wyrobów akcyzowych albo zniszczonych w składzie podatkowym, w przypadku ich zwrócenia w wyniku reklamacji, o której mowa w art. 83 i art. 83a ustawy, obejmujące:

   a) datę wprowadzenia wyrobów akcyzowych do składu podatkowego,

   b) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i barwieniu,

   c) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo inny numer identyfikacyjny, używany w państwie zamieszkania albo siedziby, podmiotu, od którego wyroby akcyzowe zostały dostarczone,

   d) datę wykorzystania do produkcji innych wyrobów akcyzowych albo datę zniszczenia,

   e) ilości wyrobów akcyzowych wykorzystanych do produkcji innych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania,

   f) ilości wyrobów akcyzowych zniszczonych w składzie podatkowym w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania,

   g) kwotę podatku akcyzowego zapłaconego od wyrobów,

   h) kwotę podatku akcyzowego od wyrobów wyprodukowanych, którego pobór został zawieszony.

§ 10. Ewidencja, o której mowa w art. 138a ust. 1 ustawy, dotycząca wyrobów akcyzowych zwolnionych od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie, innych niż wyroby energetyczne magazynowane w jednym zbiorniku z wyrobami o innych statusach, zawiera dane dotyczące wyrobów akcyzowych:

  1) wprowadzonych do składu podatkowego, obejmujące:

   a) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o ich znakowaniu i barwieniu,

   b) ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku określenia w e-DD albo dokumencie zastępującym e-DD ilości gazu płynnego dostarczanego do podmiotu zużywającego w litrach - ilości tego gazu w litrach, pod warunkiem podania parametrów przeliczenia masy na objętość,

   c) numer referencyjny e-DD, a jeżeli System jest niedostępny - lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-DD, na podstawie których wyroby zwolnione zostały przemieszczone do składu podatkowego,

   d) datę wprowadzenia wyrobów do składu podatkowego;

  2) zużytych do wyprodukowania w składzie podatkowym innych wyrobów, obejmujące:

   a) nazwy zużytych wyrobów akcyzowych wraz z kodami Nomenklatury Scalonej (CN) i informacje o ich znakowaniu i barwieniu oraz nazwy wyrobów z nich wyprodukowanych wraz z kodami Nomenklatury Scalonej (CN),

   b) ilości zużytych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku określenia w e-DD albo dokumencie zastępującym e-DD ilości gazu płynnego dostarczanego do podmiotu zużywającego w litrach - ilości tego gazu w litrach, pod warunkiem podania parametrów przeliczenia masy na objętość,

   c) datę zużycia wyrobów akcyzowych do wyprodukowania w składzie podatkowym innych wyrobów,

   d) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo inny numer identyfikacyjny, używany w państwie zamieszkania albo siedziby, właściciela wyrobów akcyzowych wyprodukowanych innego niż podmiot prowadzący skład podatkowy;

  3) magazynowanych w składzie podatkowym, obejmujące:

   a) nazwy magazynowanych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o ich znakowaniu i barwieniu,

   b) ilości magazynowanych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku określenia w e-DD albo dokumencie zastępującym e-DD ilości gazu płynnego dostarczanego do podmiotu zużywającego w litrach - ilości tego gazu w litrach, pod warunkiem podania parametrów przeliczenia masy na objętość,

   c) określenie miejsca w składzie podatkowym, w którym wyroby się znajdują,

   d) kwotę podatku akcyzowego, który przypadałby do zapłaty, gdyby wyroby nie były zwolnione od podatku akcyzowego;

  4) wyprowadzonych ze składu podatkowego, obejmujące:

   a) nazwy wyprowadzonych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o ich znakowaniu i barwieniu,

   b) ilości wyprowadzonych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku określenia w e-DD albo dokumencie zastępującym e-DD ilości gazu płynnego dostarczanego do podmiotu zużywającego w litrach - ilości tego gazu w litrach, pod warunkiem podania parametrów przeliczenia masy na objętość,

   c) datę wyprowadzenia wyrobów akcyzowych,

   d) numer referencyjny e-DD, a jeżeli System jest niedostępny - lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-DD, na podstawie których wyroby akcyzowe zwolnione zostały wysłane;

  5) wykorzystanych na własny użytek w składzie podatkowym, obejmujące:

   a) nazwy wykorzystanych na własny użytek wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o ich znakowaniu i barwieniu,

   b) ilości wykorzystanych na własny użytek wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku określenia w e-DD albo dokumencie zastępującym e-DD ilości gazu płynnego dostarczanego do podmiotu zużywającego w litrach - ilości tego gazu w litrach, pod warunkiem podania parametrów przeliczenia masy na objętość,

   c) datę wykorzystania wyrobów akcyzowych na własny użytek;

  6) zniszczonych, obejmujące:

   a) nazwy zniszczonych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o ich znakowaniu i barwieniu,

   b) ilości zniszczonych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku określenia w e-DD albo dokumencie zastępującym e-DD ilości gazu płynnego dostarczanego do podmiotu zużywającego w litrach - ilości tego gazu w litrach, pod warunkiem podania parametrów przeliczenia masy na objętość,

   c) datę zniszczenia.

§ 11. Ewidencja, o której mowa w art. 138a ust. 1 ustawy, dotycząca wyrobów akcyzowych zwolnionych od podatku akcyzowego, innych niż zwolnione od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie, zawiera dane dotyczące:

  1) nazw wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN);

  2) ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku gdy wyroby akcyzowe są zawarte w wyrobach niebędących wyrobami akcyzowymi - ilości wyrobów niebędących wyrobami akcyzowymi;

  3) określenia miejsca w składzie podatkowym, w którym wyroby akcyzowe się znajdują.

§ 12. Ewidencja, o której mowa w art. 138a ustawy, dotycząca wyrobów akcyzowych, w przypadku których wyprowadzenie ze składu podatkowego powoduje zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy i obowiązek zapłaty podatku akcyzowego, zawiera dane dotyczące wyrobów akcyzowych:

  1) wyprowadzanych ze składu podatkowego przez właściciela wyrobów akcyzowych posiadającego zezwolenie wyprowadzenia, obejmujące:

   a) nazwy wyprowadzonych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i barwieniu,

   b) ilości wyprowadzonych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania,

   c) datę wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego,

   d) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) właściciela wyrobów akcyzowych posiadającego zezwolenie wyprowadzenia;

  2) wyprowadzanych ze składu podatkowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy, obejmujące:

   a) nazwy wyprowadzonych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i barwieniu,

   b) ilości wyprowadzonych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania,

   c) datę wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego,

   d) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo inny numer identyfikacyjny, używany w państwie zamieszkania albo siedziby, właściciela wyrobów akcyzowych innego niż podmiot prowadzący skład podatkowy.

§ 13. Ewidencja, o której mowa w art. 138a ust. 1 ustawy, dotycząca wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w art. 89 ust. 2 ustawy, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, innych niż wyroby energetyczne magazynowane w jednym zbiorniku z wyrobami o innych statusach, zawiera dane dotyczące wyrobów akcyzowych:

  1) wprowadzonych do składu podatkowego, obejmujące:

   a) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN),

   b) ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania,

   c) datę wprowadzenia wyrobów akcyzowych do składu podatkowego,

   d) informację, czy wyroby akcyzowe zostały:

    - nabyte na terytorium kraju,

    - nabyte wewnątrzwspólnotowo,

    - importowane,

    - dostarczone od podmiotu, który posiadał je w celu zużycia,

    - wprowadzone do składu podatkowego z powodu niedostarczenia ich do odbiorcy,

   e) numer referencyjny e-DD, a jeżeli System jest niedostępny - lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-DD, na podstawie którego wyroby akcyzowe były przemieszczane do składu podatkowego;

  2) zużytych do wyprodukowania w składzie podatkowym innych wyrobów, obejmujące:

   a) nazwy wyrobów akcyzowych zużytych oraz wyrobów z nich wyprodukowanych, wraz z kodami Nomenklatury Scalonej (CN) tych wyrobów,

   b) ilości wyrobów akcyzowych zużytych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania,

   c) datę zużycia wyrobów akcyzowych do wyprodukowania w składzie podatkowym innych wyrobów;

  3) magazynowanych w składzie podatkowym, obejmujące:

   a) nazwy magazynowanych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN),

   b) ilości magazynowanych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania,

   c) określenie miejsca w składzie podatkowym, w którym magazynowane wyroby akcyzowe się znajdują;

  4) wyprowadzonych ze składu podatkowego, obejmujące:

   a) nazwy wyprowadzonych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN),

   b) ilości wyprowadzonych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania,

   c) datę wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego,

   d) informację, czy wyroby akcyzowe zostaną:

    - dostarczone na terytorium kraju,

    - dostarczone wewnątrzwspólnotowo,

    - eksportowane,

   e) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo inny numer identyfikacyjny, używany w państwie zamieszkania albo siedziby, podmiotu, do którego wyroby akcyzowe są dostarczane,

   f) numer referencyjny e-DD, a jeżeli System jest niedostępny - lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-DD, na podstawie którego wyroby akcyzowe są dostarczane albo eksportowane;

  5) wykorzystanych na własny użytek, obejmujące:

   a) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN),

   b) ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania,

   c) datę wykorzystania na własny użytek,

   d) kwotę podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych wykorzystanych do celów innych niż uprawniające do zastosowania zerowej stawki podatku akcyzowego;

  6) zniszczonych, obejmujące:

   a) nazwy zniszczonych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN),

   b) ilości zniszczonych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania,

   c) datę zniszczenia.

§ 14. Ewidencja, o której mowa w art. 138a ust. 1 ustawy, dotycząca wyrobów energetycznych o różnych statusach magazynowanych w jednym zbiorniku zawiera dane dotyczące:

  1) wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, obejmujące:

   a) oznaczenie numeru zbiornika,

   b) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o ich znakowaniu i barwieniu,

   c) ilości wyrobów akcyzowych wprowadzonych do zbiornika, znajdujących się w zbiorniku i wyprowadzonych ze zbiornika w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania,

   d) datę wprowadzenia wyrobów akcyzowych do zbiornika, a w przypadku gdy data ta jest inna niż data wprowadzenia wyrobów akcyzowych do składu podatkowego - również datę wprowadzenia do składu podatkowego,

   e) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo inny numer identyfikacyjny, używany w państwie zamieszkania albo siedziby, właściciela wyrobów akcyzowych innego niż podmiot prowadzący skład podatkowy,

   f) numer referencyjny e-AD, a jeżeli System jest niedostępny - lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-AD, albo numer identyfikacyjny dokumentu handlowego, w przypadku wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały wprowadzone do składu podatkowego,

   g) kwotę podatku akcyzowego, którego pobór został zawieszony,

   h) datę wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze zbiornika,

   i) datę wystawienia i numery identyfikujące dokument, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały wyprowadzone ze składu podatkowego;

  2) wyrobów akcyzowych, od których został zapłacony podatek akcyzowy, obejmujące:

   a) oznaczenie numeru zbiornika,

   b) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o ich znakowaniu i barwieniu,

   c) ilości wyrobów akcyzowych wprowadzonych do zbiornika, znajdujących się w zbiorniku i wyprowadzonych ze zbiornika w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania,

   d) datę wprowadzenia wyrobów akcyzowych do zbiornika,

   e) datę wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze zbiornika;

  3) wyrobów akcyzowych zwolnionych od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie, obejmujące:

   a) oznaczenie numeru zbiornika,

   b) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o ich znakowaniu i barwieniu,

   c) ilości wyrobów akcyzowych wprowadzonych do zbiornika, znajdujących się w zbiorniku i wyprowadzonych ze zbiornika w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania,

   d) datę wprowadzenia wyrobów akcyzowych do zbiornika,

   e) numer referencyjny e-DD, a jeżeli System jest niedostępny - lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-DD, na podstawie których wyroby akcyzowe zwolnione zostały wprowadzone do składu podatkowego,

   f) datę wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze zbiornika,

   g) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo inny numer identyfikacyjny, używany w państwie zamieszkania albo siedziby, podmiotu, od którego wyroby akcyzowe zostały dostarczone,

   h) numer referencyjny e-DD, a jeżeli System jest niedostępny - lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-DD, na podstawie których wyroby akcyzowe zwolnione zostały wyprowadzone ze składu podatkowego,

   i) kwotę podatku akcyzowego, który przypadałby do zapłaty, gdyby wyroby akcyzowe nie były zwolnione od podatku akcyzowego;

  4) wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie, obejmujące:

   a) oznaczenie numeru zbiornika,

   b) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN),

   c) ilości wyrobów akcyzowych wprowadzonych do zbiornika, znajdujących się w zbiorniku i wyprowadzonych ze zbiornika w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania,

   d) datę wprowadzenia wyrobów akcyzowych do zbiornika, a w przypadku gdy data ta jest inna niż data wprowadzenia wyrobów akcyzowych do składu podatkowego - również datę wprowadzenia do składu podatkowego,

   e) numer referencyjny e-DD, a jeżeli System jest niedostępny - lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-DD, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały wprowadzone do składu podatkowego,

   f) datę wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze zbiornika, a w przypadku gdy data ta jest inna niż data wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego - również datę wyprowadzenia ze składu podatkowego,

   g) numer referencyjny e-DD, a jeżeli System jest niedostępny - lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-DD, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały wyprowadzone ze składu podatkowego.

§ 15. Ewidencja, o której mowa w art. 138a ust. 1 ustawy, dotycząca suszu tytoniowego zawiera dane dotyczące suszu tytoniowego:

  1) nabytego na terytorium kraju, obejmujące:

   a) kody Nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach nabytego na terytorium kraju suszu tytoniowego,

   b) datę wprowadzenia suszu tytoniowego do składu podatkowego,

   c) datę i numer wystawionej faktury lub rachunku,

   d) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu, od którego susz tytoniowy został nabyty na terytorium kraju;

  2) nabytego wewnątrzwspólnotowo, obejmujące:

   a) kody Nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach nabytego wewnątrzwspólnotowo suszu tytoniowego,

   b) datę wprowadzenia suszu tytoniowego do składu podatkowego,

   c) datę i numer wystawionej faktury lub rachunku,

   d) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo inny numer identyfikacyjny, używany w państwie zamieszkania albo siedziby, podmiotu, od którego susz tytoniowy został nabyty wewnątrzwspólnotowo;

  3) importowanego, obejmujące:

   a) kody Nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach importowanego suszu tytoniowego,

   b) datę dopuszczenia importowanego suszu tytoniowego do obrotu oraz numer zgłoszenia celnego, na podstawie którego susz tytoniowy został dopuszczony do obrotu,

   c) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo inny numer identyfikacyjny, używany w państwie zamieszkania albo siedziby, podmiotu, od którego susz tytoniowy został importowany;

  4) sprzedanego na terytorium kraju, obejmujące:

   a) kody Nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach sprzedanego suszu tytoniowego,

   b) datę dokonania sprzedaży,

   c) datę i numer wystawionej faktury lub rachunku,

   d) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo inny numer identyfikacyjny, używany w państwie zamieszkania albo siedziby, podmiotu, któremu susz tytoniowy został sprzedany;

  5) dostarczonego wewnątrzwspólnotowo, obejmujące:

   a) kody Nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach dostarczonego wewnątrzwspólnotowo suszu tytoniowego,

   b) datę rozpoczęcia przemieszczania suszu tytoniowego w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej,

   c) numer wystawionej faktury lub rachunku,

   d) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacyjny, używany w państwie zamieszkania albo siedziby, podmiotu, do którego susz tytoniowy został dostarczony wewnątrzwspólnotowo,

   e) imię i nazwisko albo nazwę oraz miejsce zamieszkania albo siedzibę przewoźnika lub spedytora,

   f) numer dokumentu przewozowego;

  6) eksportowanego, obejmujące:

   a) kody Nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach eksportowanego suszu tytoniowego,

   b) datę rozpoczęcia przemieszczania suszu tytoniowego w ramach eksportu,

   c) numer wystawionej faktury lub rachunku,

   d) numer zgłoszenia wywozowego,

   e) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacyjny, używany w państwie zamieszkania albo siedziby, podmiotu, do którego susz tytoniowy został wyeksportowany,

   f) imię i nazwisko albo nazwę oraz miejsce zamieszkania albo siedzibę przewoźnika lub spedytora,

   g) numer dokumentu przewozowego;

  7) przetworzonego, obejmujące:

   a) kody Nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach suszu tytoniowego poddanego przetwarzaniu,

   b) kody Nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach suszu tytoniowego otrzymanego w wyniku przetwarzania,

   c) sposób przetworzenia,

   d) datę przetworzenia;

  8) zużytego, obejmujące:

   a) kody Nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach zużytego suszu tytoniowego,

   b) sposób zużycia,

   c) datę zużycia,

   d) kwotę podatku akcyzowego od zużytego suszu tytoniowego;

  9) zniszczonego, obejmujące:

   a) kody Nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach zniszczonego suszu tytoniowego,

   b) datę zniszczenia.

§ 16. Ewidencja, o której mowa w art. 138a ust. 1 ustawy, dotycząca wyrobów akcyzowych wymienionych w art. 103 ust. 5aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694 i 802), nabywanych wewnątrzwspólnotowo na rzecz innego podmiotu, zawiera:

  1) imię i nazwisko lub nazwę właściciela wyrobów akcyzowych wymienionych w art. 103 ust. 5aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, adres jego miejsca zamieszkania albo siedziby oraz:

   a) numer identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL, w przypadku gdy podmiot ten posiada miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium kraju, lub

   b) nazwę oddziału z siedzibą na terytorium kraju, w ramach którego prowadzi on działalność gospodarczą na terytorium kraju, adres siedziby tego oddziału, numer identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL użyty na potrzeby podatku od towarów i usług przy przemieszczaniu na terytorium kraju wyrobów akcyzowych i numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku gdy podmiot ten jest przedsiębiorcą zagranicznym prowadzącym działalność w ramach oddziału z siedzibą na terytorium kraju;

  2) numer koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, jeżeli koncesja ta jest wymagana;

  3) typ koncesji, datę wydania koncesji oraz datę jej ważności, jeżeli koncesja ta jest wymagana;

  4) określenie rodzaju, kodu Nomenklatury Scalonej (CN) i ilości nabytych wyrobów akcyzowych, o których mowa w pkt 1.

Rozdział 4

Szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w ewidencji wyrobów akcyzowych wysyłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy

§ 17. Ewidencja, o której mowa w art. 138b ustawy, zawiera dane obejmujące:

  1) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i barwieniu;

  2) ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania;

  3) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo inny numer identyfikacyjny, używany w państwie zamieszkania albo siedziby, importera;

  4) datę i numer zgłoszenia celnego, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały dopuszczone do obrotu;

  5) dane identyfikacyjne miejsca importu;

  6) datę wyprowadzenia wyrobów akcyzowych z miejsca importu;

  7) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo inny numer identyfikacyjny, używany w państwie zamieszkania albo siedziby, podmiotu, do którego wyroby akcyzowe zostały wysłane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy;

  8) numer referencyjny e-AD, a jeżeli System jest niedostępny - lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-AD, albo numer identyfikacyjny dokumentu handlowego, w przypadku wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa;

  9) kwotę podatku akcyzowego, którego pobór został zawieszony.

Rozdział 5

Szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w ewidencji wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo

§ 18. 1. Ewidencja, o której mowa w art. 138c ust. 1 pkt 1 ustawy, zawiera dane obejmujące:

  1) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i barwieniu;

  2) ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania;

  3) datę wprowadzenia wyrobów akcyzowych do miejsca odbioru;

  4) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacyjny, używany w państwie zamieszkania albo siedziby, podmiotu, który wysłał wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy;

  5) numer referencyjny e-AD, a jeżeli System jest niedostępny - lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-AD;

  6) kwotę podatku akcyzowego przypadającego do zapłaty.

2. Ewidencja wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę na rzecz innego podmiotu dodatkowo zawiera dane obejmujące:

  1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, na rzecz którego wyroby akcyzowe zostały nabyte wewnątrzwspólnotowo, adres jego miejsca zamieszkania albo siedziby i jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);

  2) w przypadku wyrobów akcyzowych wymienionych w art. 103 ust. 5aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nabywanych wewnątrzwspólnotowo na rzecz innego podmiotu:

   a) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, na rzecz którego zostały nabyte wyroby akcyzowe wymienione w art. 103 ust. 5aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, adres jego miejsca zamieszkania albo siedziby oraz:

    - numer identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL, w przypadku gdy podmiot ten posiada miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium kraju, lub

    - nazwę oddziału z siedzibą na terytorium kraju, w ramach którego prowadzi on działalność gospodarczą na terytorium kraju, adres siedziby tego oddziału, numer identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL użyty na potrzeby podatku od towarów i usług przy przemieszczaniu na terytorium kraju wyrobów akcyzowych wymienionych w art. 103 ust. 5aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku gdy podmiot ten jest przedsiębiorcą zagranicznym prowadzącym działalność w ramach oddziału z siedzibą na terytorium kraju,

   b) numer koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, jeżeli koncesja ta jest wymagana,

   c) typ koncesji, datę wydania koncesji oraz datę jej ważności, jeżeli koncesja ta jest wymagana,

   d) określenie rodzaju, kodu Nomenklatury Scalonej (CN) i ilości nabytych wyrobów akcyzowych wymienionych w art. 103 ust. 5aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

§ 19. 1. Ewidencja, o której mowa w art. 138c ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, zawiera dane obejmujące:

  1) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i barwieniu;

  2) ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania;

  3) datę otrzymania wyrobów akcyzowych;

  4) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo inny numer identyfikacyjny, używany w państwie zamieszkania albo siedziby, podmiotu, od którego wyroby akcyzowe zostały nabyte wewnątrzwspólnotowo;

  5) numer identyfikacyjny dokumentu, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały przemieszczone na terytorium kraju;

  6) kwotę podatku akcyzowego przypadającego do zapłaty.

2. Ewidencja wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez podatnika na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na rzecz innego podmiotu, dodatkowo zawiera imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, na rzecz którego wyroby akcyzowe zostały nabyte wewnątrzwspólnotowo, adres jego miejsca zamieszkania albo siedziby i jego numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Rozdział 6

Szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w ewidencji wyrobów akcyzowych dostarczanych na terytorium kraju przez sprzedawcę za pośrednictwem przedstawiciela podatkowego

§ 20. Ewidencja, o której mowa w art. 138c ust. 2 ustawy, zawiera dane obejmujące:

  1) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i barwieniu;

  2) ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania;

  3) datę otrzymania wyrobów akcyzowych przez przedstawiciela podatkowego;

  4) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo inny numer identyfikacyjny, używany w państwie zamieszkania albo siedziby, sprzedawcy;

  5) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby fizycznej, na rzecz której wyroby akcyzowe są nabywane przez przedstawiciela podatkowego;

  6) numer identyfikacyjny dokumentu, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały przemieszczone na terytorium kraju;

  7) kwotę podatku akcyzowego przypadającego do zapłaty.

Rozdział 7

Szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w ewidencji dokumentów handlowych

§ 21. Ewidencja, o której mowa w art. 138e ustawy, zawiera:

  1) w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych przez podmiot prowadzący skład podatkowy i objęcia ich na terytorium kraju procedurą zawieszenia poboru akcyzy dane obejmujące:

   a) numer dokumentu handlowego, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały nabyte,

   b) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo inny numer identyfikacyjny, używany w państwie zamieszkania albo siedziby, podmiotu, który wysłał wyroby akcyzowe z państwa członkowskiego,

   c) ilość i nazwę wyrobów akcyzowych wraz z ich kodem Nomenklatury Scalonej (CN),

   d) datę odbioru wyrobów akcyzowych wraz z dokumentem handlowym w składzie podatkowym;

  2) w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej albo wyprowadzenia wyrobów akcyzowych poza terytorium Unii Europejskiej i przemieszczania ich na terytorium kraju z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy przez podmiot prowadzący skład podatkowy lub zarejestrowanego wysyłającego dane obejmujące:

   a) numer dokumentu handlowego lub innego dokumentu potwierdzającego odbiór wyrobów akcyzowych w państwie członkowskim albo wyprowadzenie ich poza terytorium Unii Europejskiej,

   b) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo inny numer identyfikacyjny, używany w państwie zamieszkania albo siedziby, podmiotu, do którego zostały wysłane wyroby akcyzowe,

   c) ilość i nazwę wyrobów akcyzowych wraz z ich kodem Nomenklatury Scalonej (CN),

   d) datę zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy.

Rozdział 8

Szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w ewidencji wyrobów akcyzowych zwolnionych od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie

§ 22. 1. Ewidencja, o której mowa w art. 138f ustawy, dotycząca wysłanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie zawiera dane obejmujące:

  1) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN);

  2) ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku określenia w e-DD albo dokumencie zastępującym e-DD ilości gazu płynnego dostarczanego do podmiotu zużywającego w litrach - ilości tego gazu w litrach, pod warunkiem podania parametrów przeliczenia masy na objętość;

  3) datę wysłania wyrobów akcyzowych;

  4) numer referencyjny e-DD, a jeżeli System jest niedostępny - lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-DD, na podstawie których wyroby akcyzowe zwolnione zostały przemieszczone.

2. Ewidencja, o której mowa w art. 138f ustawy, dotycząca otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie zawiera dane obejmujące:

  1) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN);

  2) ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku określenia w e-DD albo dokumencie zastępującym e-DD ilości gazu płynnego dostarczanego do podmiotu zużywającego w litrach - ilości tego gazu w litrach, pod warunkiem podania parametrów przeliczenia masy na objętość;

  3) numer referencyjny e-DD, a jeżeli System jest niedostępny - lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-DD, na podstawie których wyroby akcyzowe zwolnione zostały przemieszczone;

  4) datę otrzymania wyrobów akcyzowych.

3. Ewidencja, o której mowa w art. 138f ustawy, dotycząca wyrobów akcyzowych zwolnionych od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie, zużytych na cele uprawniające do zwolnienia, zawiera dane obejmujące:

  1) nazwy zużytych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN);

  2) sposób zużycia wyrobów akcyzowych;

  3) ilości zużytych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku określenia w e-DD albo dokumencie zastępującym e-DD ilości gazu płynnego dostarczanego do podmiotu zużywającego w litrach - ilości tego gazu w litrach, pod warunkiem podania parametrów przeliczenia masy na objętość;

  4) datę zużycia wyrobów akcyzowych.

4. Ewidencja, o której mowa w art. 138f ustawy, dotycząca magazynowanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie zawiera dane obejmujące:

  1) nazwy magazynowanych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN);

  2) ilości magazynowanych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku określenia w e-DD albo dokumencie zastępującym e-DD ilości gazu płynnego dostarczanego do podmiotu zużywającego w litrach - ilości tego gazu w litrach, pod warunkiem podania parametrów przeliczenia masy na objętość.

5. Ewidencja, o której mowa w art. 138f ustawy, dotycząca wyrobów akcyzowych zwolnionych od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie, magazynowanych w jednym zbiorniku z wyrobami akcyzowymi, które nie są zwolnione od podatku akcyzowego, zawiera dane obejmujące:

  1) oznaczenie numeru zbiornika;

  2) nazwy wyrobów akcyzowych zwolnionych, wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN);

  3) nazwy wyrobów akcyzowych, które nie są zwolnione, wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz wskazaniem, jaki posiadają status;

  4) ilości wyrobów akcyzowych, o których mowa w pkt 2 i 3, w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku określenia w e-DD albo dokumencie zastępującym e-DD ilości gazu płynnego dostarczanego do podmiotu zużywającego w litrach - ilości tego gazu w litrach, pod warunkiem podania parametrów przeliczenia masy na objętość;

  5) datę wprowadzenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w pkt 2 i 3, do zbiornika;

  6) datę wyprowadzenia wyrobów, o których mowa w pkt 2 i 3, ze zbiornika.

6. W przypadku podmiotu zużywającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. b ustawy, korzystającego ze zwolnień od podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, nie stosuje się ust. 1-3. Ewidencję wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie prowadzoną przez ten podmiot stanowi zbiór wydruków e-DD albo dokumentów zastępujących e-DD, na podstawie których wyroby akcyzowe zwolnione zostały dostarczone temu podmiotowi.

Rozdział 9

Szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w pozostałych ewidencjach

§ 23. 1. Ewidencja, o której mowa w art. 138g ustawy, zawiera odpowiednio dane określone w § 15.

2. W przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 138g ust. 1 pkt 4 ustawy, ewidencja, o której mowa w art. 138g ustawy, dodatkowo zawiera dane dotyczące suszu tytoniowego:

  1) przemieszczanego ze składu podatkowego podmiotu, o którym mowa w art. 138g ust. 1 pkt 4 ustawy, obejmujące:

   a) kody Nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach przemieszczanego suszu tytoniowego,

   b) datę rozpoczęcia przemieszczania suszu tytoniowego,

   c) miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego;

  2) przemieszczanego do składu podatkowego podmiotu, o którym mowa w art. 138g ust. 1 pkt 4 ustawy, obejmujące:

   a) kody Nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach przemieszczanego suszu tytoniowego,

   b) datę rozpoczęcia przemieszczania suszu tytoniowego,

   c) miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego.

§ 24. Ewidencja, o której mowa w art. 138l ust. 1 pkt 1 ustawy, zawiera dane obejmujące:

  1) rodzaj banderol podatkowych nanoszonych na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub wyroby akcyzowe:

   a) importowane,

   b) nabywane wewnątrzwspólnotowo,

   c) wyprodukowane na terytorium kraju;

  2) rodzaj wyrobu akcyzowego, który jest oznaczany banderolami podatkowymi;

  3) rodzaj i zawartość opakowania jednostkowego;

  4) informacje o banderolach podatkowych wydanych przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy lub wytwórcę znaków akcyzy:

   a) datę wydania banderol podatkowych,

   b) nazwę organu lub wytwórcy znaków akcyzy, który wydał banderole podatkowe,

   c) serię, zakres numerów ewidencyjnych i rok wytworzenia banderol podatkowych,

   d) liczbę banderol podatkowych wydanych, liczbę banderol podatkowych wydanych za banderole podatkowe zwrócone niewykorzystane i nieuszkodzone oraz liczbę banderol podatkowych wydanych w ramach dopuszczalnej normy strat;

  5) informacje o banderolach podatkowych otrzymanych z innego miejsca prowadzenia działalności przez podmiot, o którym mowa w art. 138l ust. 1 pkt 1 ustawy:

   a) datę otrzymania banderol podatkowych,

   b) dane identyfikacyjne miejsca, z którego otrzymano banderole podatkowe,

   c) serię, zakres numerów ewidencyjnych i rok wytworzenia banderol podatkowych,

   d) liczbę otrzymanych banderol podatkowych;

  6) informacje o banderolach podatkowych wysłanych przez podmiot poza terytorium kraju:

   a) datę wysłania banderol podatkowych,

   b) nazwę i adres podmiotu zagranicznego,

   c) liczbę wysłanych banderol podatkowych,

   d) liczbę banderol podatkowych naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub wyroby akcyzowe i nieuszkodzonych,

   e) liczbę banderol podatkowych uszkodzonych:

    - w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych,

    - poza procesem oznaczania wyrobów akcyzowych,

   f) liczbę banderol podatkowych utraconych:

    - w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych,

    - poza procesem oznaczania wyrobów akcyzowych,

   g) liczbę banderol podatkowych zniszczonych:

    - w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych, 

    - poza procesem oznaczania wyrobów akcyzowych,

   h) liczbę banderol podatkowych pozostałych z datą określenia tej liczby;

  7) informacje o banderolach podatkowych wykorzystanych w procesie oznaczania na terytorium kraju:

   a) datę naniesienia banderol podatkowych na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub wyroby akcyzowe,

   b) liczbę banderol podatkowych wydanych do oznaczania,

   c) liczbę banderol podatkowych naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub wyroby akcyzowe i nieuszkodzonych,

   d) liczbę banderol podatkowych uszkodzonych:

    - w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych, 

    - poza procesem oznaczania wyrobów akcyzowych,

   e) liczbę banderol podatkowych utraconych:

    - w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych, 

    - poza procesem oznaczania wyrobów akcyzowych,

   f) liczbę banderol podatkowych zniszczonych:

    - w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych, 

    - poza procesem oznaczania wyrobów akcyzowych;

  8) informacje o banderolach podatkowych przekazanych do innego miejsca prowadzenia działalności przez podmiot, o którym mowa w art. 138l ust. 1 pkt 1 ustawy:

   a) datę przekazania banderol podatkowych,

   b) dane identyfikacyjne miejsca, do którego przekazano banderole podatkowe,

   c) serię, zakres numerów ewidencyjnych i rok wytworzenia banderol podatkowych,

   d) liczbę banderol podatkowych przekazanych;

  9) informacje o banderolach podatkowych nieuszkodzonych i niewykorzystanych, które zostały zwrócone właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy lub wytwórcy znaków akcyzy:

   a) datę zwrotu,

   b) liczbę zwróconych banderol podatkowych;

  10) informacje o banderolach podatkowych uszkodzonych, które zostały zwrócone właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy lub wytwórcy znaków akcyzy:

   a) datę zwrotu,

   b) liczbę zwróconych banderol podatkowych uszkodzonych w procesie oznaczania,

   c) liczbę zwróconych banderol podatkowych uszkodzonych poza procesem oznaczania;

  11) informacje o banderolach podatkowych pozostających na stanie:

   a) datę,

   b) liczbę banderol podatkowych.

§ 25. 1. Ewidencja, o której mowa w art. 138l ust. 1 pkt 2 ustawy, zawiera dane obejmujące:

  1) nazwę i adres właściciela wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, lub podmiotu, o którym mowa w art. 116 ust. 1 pkt 7 ustawy;

  2) rodzaj banderol podatkowych nanoszonych na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub wyroby akcyzowe:

   a) importowane,

   b) nabywane wewnątrzwspólnotowo,

   c) wyprodukowane na terytorium kraju;

  3) rodzaj wyrobu akcyzowego, który jest oznaczany banderolami podatkowymi;

  4) rodzaj i zawartość opakowania jednostkowego;

  5) informacje o banderolach podatkowych otrzymanych od właściciela, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, lub podmiotu, o którym mowa w art. 116 ust. 1 pkt 7 ustawy:

   a) datę otrzymania banderol podatkowych,

   b) serię, zakres numerów ewidencyjnych i rok wytworzenia banderol podatkowych,

   c) liczbę banderol podatkowych otrzymanych do naniesienia;

  6) informacje o banderolach podatkowych wykorzystanych w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych:

   a) datę wykorzystania banderol podatkowych do naniesienia na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub wyroby akcyzowe,

   b) liczbę banderol podatkowych wydanych do oznaczania,

   c) liczbę banderol podatkowych wykorzystanych do naniesienia na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub wyroby akcyzowe i nieuszkodzonych,

   d) liczbę banderol podatkowych uszkodzonych:

    - w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych,

    - poza procesem oznaczania wyrobów akcyzowych,

   e) liczbę banderol podatkowych utraconych:

    - w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych, 

    - poza procesem oznaczania wyrobów akcyzowych,

   f) liczbę banderol podatkowych zniszczonych:

    - w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych,

    - poza procesem oznaczania wyrobów akcyzowych;

  7) informacje o banderolach podatkowych nieuszkodzonych i niewykorzystanych, które zostały zwrócone do właściciela, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, lub podmiotu, o którym mowa w art. 116 ust. 1 pkt 7 ustawy:

   a) datę zwrotu,

   b) liczbę zwróconych banderol podatkowych;

  8) informacje o banderolach podatkowych uszkodzonych, które zostały zwrócone do właściciela, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, lub podmiotu, o którym mowa w art. 116 ust. 1 pkt 7 ustawy:

   a) datę zwrotu,

   b) liczbę zwróconych banderol podatkowych uszkodzonych w procesie oznaczania,

   c) liczbę zwróconych banderol podatkowych uszkodzonych poza procesem oznaczania;

  9) informacje o banderolach podatkowych pozostających na stanie:

   a) datę,

   b) liczbę banderol podatkowych.

Rozdział 10

Rodzaje dokumentacji kontroli, o których mowa w art. 138d ust. 1 ustawy, oraz szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w tych dokumentacjach

§ 26. Dokumentacjami kontroli, o których mowa w art. 138d ust. 1 ustawy, są:

  1) dokumentacja kontroli przerobu alkoholu etylowego, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, objętego pozycją CN 2207, zwanego w niniejszym rozdziale "alkoholem etylowym", na ocet;

  2) dokumentacja kontroli rektyfikacji alkoholu etylowego;

  3) dokumentacja kontroli odwadniania alkoholu etylowego;

  4) dokumentacja kontroli produkcji i rozlewu alkoholu etylowego, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, objętego pozycją CN 2208, zwanego w niniejszym rozdziale "napojem spirytusowym";

  5) dokumentacja kontroli produkcji i rozchodu alkoholu etylowego lub napojów spirytusowych prowadzona przez gorzelnię;

  6) dokumentacja kontroli produkcji i rozchodu alkoholu etylowego lub napojów spirytusowych prowadzona przez gorzelnię, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy;

  7) dokumentacja kontroli produkcji i rozchodu alkoholu etylowego lub napojów spirytusowych prowadzona przez podmiot, który wytwarza alkohol etylowy lub napoje spirytusowe, inny niż gorzelnia, o której mowa w pkt 5 i 6.

§ 27. Dokumentacja kontroli, o której mowa w § 26 pkt 1, zawiera dane obejmujące:

  1) datę wykonania czynności podlegającej wpisaniu;

  2) numer referencyjny e-DD, a jeżeli System jest niedostępny - lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-DD, na podstawie których alkohol etylowy został przemieszczony;

  3) obroty alkoholem etylowym, które stanowią ilość alkoholu etylowego wyrażoną w dm3 100% vol., w tym:

   a) przyjętą do przerobu na ocet,

   b) zużytą do produkcji denaturatu octowego,

   c) pozostającą na stanie;

  4) obroty denaturatem octowym, w tym:

   a) ilość otrzymanego denaturatu octowego wyrażoną w dm3,

   b) zawartość alkoholu etylowego w denaturacie octowym wyrażoną w % vol.,

   c) ilość denaturatu octowego pobraną do sporządzenia zacieru wyrażoną w dm3,

   d) ilość denaturatu octowego pozostałego na stanie wyrażoną w dm3;

  5) obroty zacierem, w tym:

   a) ilość otrzymanego zacieru wyrażoną w dm3,

   b) zawartość alkoholu etylowego w zacierze wyrażoną w % vol.,

   c) ilość zacieru pobranego do produkcji wyrażoną w dm3,

   d) ilość przerobionego zacieru wyrażoną w dm3,

   e) ilość zacieru pozostałego na stanie wyrażoną w dm3;

  6) przychody octu luzem w przeliczeniu na ocet 10% wyrażone w dm3, w tym:

   a) z produkcji własnej:

    - łączną ilość otrzymanego octu,

    - ilość otrzymanego octu pomniejszoną o ilość octu pobraną do sporządzenia denaturatu,

   b) inne przychody,

   c) razem przychody.

§ 28. Dokumentacja kontroli, o której mowa w § 26 pkt 2, zawiera dane obejmujące:

  1) datę wykonania czynności podlegającej wpisaniu;

  2) datę wystawienia i numer dokumentu, na podstawie którego pobrano alkohol etylowy do rektyfikacji;

  3) ilość alkoholu etylowego wyrażoną w dm3 100% vol., w tym:

   a) pobraną do rektyfikacji,

   b) pobraną do dodatkowego oczyszczania,

   c) otrzymaną z aparatów rektyfikacyjnych odpowiednio:

    - alkohol etylowy rektyfikowany,

    - zawartą w alkoholu porektyfikacyjnym,

    - zawartą w olejach fuzlowych,

    - zawartą w gatunkach poślednich,

    - zawartą w innych frakcjach z podaniem ich nazwy,

    - razem alkohol etylowy otrzymany z aparatów rektyfikacyjnych.

§ 29. Dokumentacja kontroli, o której mowa w § 26 pkt 3, zawiera dane obejmujące:

  1) datę wykonania czynności podlegającej wpisaniu;

  2) datę wystawienia i numer dokumentu, na podstawie którego pobrano alkohol etylowy;

  3) ilość alkoholu etylowego wyrażoną w dm3 100% vol., w tym:

   a) pobraną do odwodnienia,

   b) otrzymaną z aparatów odwadniających odpowiednio:

    - alkohol etylowy odwodniony, 

    - zawartą w innych frakcjach z podaniem ich nazwy, 

    - razem alkohol etylowy otrzymany z aparatów odwadniających.

§ 30. Dokumentacja kontroli, o której mowa w § 26 pkt 4, zawiera dane obejmujące:

  1) datę wykonania czynności podlegającej wpisaniu;

  2) numer i symbol dokumentu, na podstawie którego pobrano alkohol etylowy do produkcji i rozlewu napojów spirytusowych;

  3) ilość alkoholu etylowego pobraną do produkcji i rozlewu napojów spirytusowych wyrażoną w dm3 100% vol., w tym:

   a) odrębnie dla poszczególnych rodzajów alkoholu etylowego z podaniem ich nazwy,

   b) razem alkoholu etylowego pobraną do produkcji i rozlewu napojów spirytusowych;

  4) zawartą w półproduktach ilość alkoholu etylowego pobraną do produkcji i rozlewu napojów spirytusowych wyrażoną w dm3 100% vol., w tym:

   a) odrębnie dla poszczególnych rodzajów półproduktów z podaniem ich nazwy,

   b) razem alkoholu etylowego zawartą w półproduktach pobraną do produkcji i rozlewu napojów spirytusowych;

  5) numer i symbol dokumentu, na podstawie którego pobrano alkohol etylowy, przekazano do maderyzacji i pobrano z maderyzacji;

  6) ilość alkoholu etylowego przekazaną do maderyzacji wyrażoną w dm3 100% vol.;

  7) ilość alkoholu etylowego pobraną z maderyzacji wyrażoną w dm3 100% vol.;

  8) numer i symbol dokumentu, na podstawie którego zużyto alkohol etylowy do produkcji i rozlewu napojów spirytusowych;

  9) ilość alkoholu etylowego zużytą do produkcji i rozlewu napojów spirytusowych wyrażoną w dm3 100% vol., w tym:

   a) odrębnie dla poszczególnych rodzajów alkoholu etylowego z podaniem ich nazwy,

   b) razem alkoholu etylowego zużytą do produkcji i rozlewu napojów spirytusowych;

  10) zawartą w półproduktach ilość alkoholu etylowego zużytą do produkcji i rozlewu napojów spirytusowych wyrażoną w dm3 100% vol., w tym:

   a) odrębnie dla poszczególnych rodzajów półproduktów z podaniem ich nazwy,

   b) razem alkoholu etylowego zawartą w półproduktach zużytą do produkcji i rozlewu napojów spirytusowych;

  11) numer i symbol dokumentu, na podstawie którego sporządzono zestaw, półprodukt oraz rozlano napoje spirytusowe;

  12) ilość alkoholu etylowego zawartą w wyprodukowanych zestawach napojów spirytusowych, półproduktach oraz rozlanych i przekazanych do magazynu napojach spirytusowych wyrażoną w dm3 100% vol., w tym:

   a) zawartą w sporządzonych zestawach napojów spirytusowych:

    - odrębnie dla poszczególnych kategorii zestawów napojów spirytusowych z podaniem ich nazwy,

    - razem alkoholu etylowego zawartą w sporządzonych zestawach,

   b) zawartą w wyprodukowanych półproduktach:

    - odrębnie dla poszczególnych rodzajów półproduktów z podaniem ich nazwy, 

    - razem alkoholu etylowego zawartą w wyprodukowanych półproduktach,

   c) zawartą w rozlanych i przekazanych do magazynu napojach spirytusowych:

    - odrębnie dla poszczególnych kategorii zestawów napojów spirytusowych z podaniem ich nazwy,

    - razem alkoholu etylowego zawartą w rozlanych i przekazanych do magazynu napojach spirytusowych;

  13) ilość alkoholu etylowego wyrażoną w dm3 100% vol., zawartą w wyprodukowanych zestawach napojów spirytusowych lub półproduktach, które zostały wyprowadzone luzem z działu produkcji;

  14) ilość alkoholu etylowego wyrażoną w dm3 100% vol., zawartą w zlewkach produkcyjnych, które zostały zwrócone z działu produkcji do magazynu lub przekazane na inne cele;

  15) ilość alkoholu etylowego, który pozostaje w dziale produkcji wyrażoną w dm3 100% vol., w tym:

   a) odrębnie dla poszczególnych rodzajów alkoholu etylowego z podaniem ich nazwy,

   b) razem alkoholu etylowego, który pozostaje w dziale produkcji,

   c) zawartą w zestawach napojów spirytusowych odrębnie dla poszczególnych kategorii zestawów napojów spirytusowych z podaniem ich nazwy,

   d) razem alkoholu etylowego zawartą w sporządzonych zestawach,

   e) zawartą w półproduktach odrębnie dla poszczególnych rodzajów półproduktów z podaniem ich nazwy,

   f) razem alkoholu etylowego zawartą w wyprodukowanych półproduktach,

   g) zawartą w zlewkach,

   h) zawartą w innych wyrobach pozostałych w dziale produkcji.

Istniejące wersje czasowe § 31
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 1150
2022.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 31. 1. Dokumentacja kontroli, o której mowa w § 26 pkt 5, zawiera dane obejmujące:

  1) datę wykonania czynności podlegającej wpisaniu;

  2) ilość każdego sporządzonego zacieru słodkiego, a w przypadku fermentacji prowadzonej w systemie ciągłym - dobową ilość zacieru słodkiego wyrażoną w dm3;

  3) numer kadzi fermentacyjnej, do której przepompowano sporządzony zacier słodki z wyłączeniem fermentacji prowadzonej w systemie ciągłym;

  4) końcowe wskazania licznika objętości;

  5) dzienny uzysk alkoholu etylowego lub napoju spirytusowego według wskazań licznika objętości lub innego urządzenia pomiarowego wyrażony w dm3;

  6) ilość alkoholu etylowego lub napoju spirytusowego wyrażoną w dm3 100% vol., która została wydana z magazynu;

  7) numer dokumentu, na podstawie którego alkohol etylowy lub napój spirytusowy został wydany z magazynu;

  8) zapas alkoholu etylowego lub napoju spirytusowego w magazynie wyrażony w dm3.

2. W przypadku gorzelni, o której mowa w art. 93 ust. 5 ustawy, dokumentacja, o której mowa w ust. 1, dodatkowo zawiera dane obejmujące:

  1) dane identyfikujące producenta owoców, który dostarcza owoce w celu ich przerobu na alkohol etylowy:

   a) imię i nazwisko,

   b) miejsce zamieszkania oraz numer PESEL, o ile zostały podane w umowie zawartej zgodnie z art. 93 ust. 7 ustawy;

  2) datę zawarcia umowy, o której mowa w art. 93 ust. 7 ustawy;

  3) rodzaj owoców dostarczonych do gorzelni przez producenta owoców, o którym mowa w pkt 1, w celu ich przerobu na alkohol etylowy i ich ilość wyrażoną w kilogramach;

  4) rodzaj owoców zużytych do produkcji alkoholu etylowego i ich ilość wyrażoną w kilogramach;

  5) ilość alkoholu etylowego wyprodukowanego dla producenta owoców, o którym mowa w pkt 1, wyrażoną w dm3 100% vol. oraz datę jego wydania temu producentowi.

§ 32. Dokumentacja kontroli, o której mowa w § 26 pkt 6, zawiera dane obejmujące:

  1) datę wykonania czynności podlegającej wpisaniu;

  2) godzinę rozpoczęcia i zakończenia destylacji alkoholu etylowego lub napoju spirytusowego;

  3) początkowe i końcowe wskazania licznika objętości;

  4) uzysk alkoholu etylowego lub napoju spirytusowego według wskazań licznika objętości lub innego urządzenia pomiarowego wyrażony w dm3;

  5) ilość alkoholu etylowego lub napoju spirytusowego wyrażoną w dm3 100% vol., która została uzyskana w wyniku destylacji;

  6) ilość alkoholu etylowego lub napoju spirytusowego wyrażoną w dm3 100% vol., która została przekazana do powtórnej destylacji.

§ 33. Dokumentacja kontroli, o której mowa w § 26 pkt 7, zawiera dane obejmujące:

  1) datę wykonania czynności podlegającej wpisaniu;

  2) rodzaj i ilość surowców zużytych do wytworzenia alkoholu etylowego lub napoju spirytusowego wyrażoną w hektolitrach lub w kilogramach w przypadku surowców posiadających inny stan skupienia niż ciekły;

  3) dzienny uzysk alkoholu etylowego lub napoju spirytusowego według wskazań licznika objętości lub innego urządzenia pomiarowego wyrażony w dm3;

  4) ilość alkoholu etylowego lub napoju spirytusowego wyrażoną w dm3 100% vol., która została wydana z magazynu;

  5) numer dokumentu, na podstawie którego alkohol etylowy lub napój spirytusowy został wydany z magazynu.

Rozdział 11

Rodzaje dokumentacji, o których mowa w art. 138o ustawy, oraz szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w tych dokumentacjach

§ 34. Dokumentacjami, o których mowa w art. 138o ustawy, w zakresie produkcji piwa są:

  1) dokumentacja wybicia brzeczki;

  2) dokumentacja kontroli produkcji piwa.

§ 35. Dokumentacja, o której mowa w § 34 pkt 1, zawiera dane obejmujące datę i godzinę wybicia brzeczki, ilość brzeczki wybitej wyrażoną w hektolitrach, ekstrakt brzeczki wybitej w stopniach Plato oraz ilość brzeczki wybitej wyrażoną w hektolitrach przekazanej do fermentacji.

§ 36. Dokumentacja, o której mowa w § 34 pkt 2, zawiera dane obejmujące:

  1) stopień Plato wyrobu gotowego;

  2) datę wykonania czynności produkcyjnej;

  3) przychody piwa wyrażone w hektolitrach, w tym:

   a) ilość brzeczki wybitej z określeniem stopnia Plato,

   b) wysokość strat rzeczywistych piwa stwierdzonych podczas produkcji,

   c) piwo po uwzględnieniu strat rzeczywistych,

   d) inne przychody piwa będącego w trakcie produkcji lub zwroty,

   e) syrop, wodę lub inne dodatki zwiększające objętość piwa gotowego,

   f) łączne przychody piwa;

  4) rozchody piwa wyrażone w hektolitrach, w tym:

   a) wysłanego,

   b) przekazanego do laboratorium,

   c) zniszczonego,

   d) ubytki rzeczywiste powstałe w magazynie lub transporcie,

   e) inne rozchody, w tym przekazanego do dealkoholizacji lub wydanego do produkcji mieszanin piwa z napojami bezalkoholowymi, degustacja,

   f) łączne rozchody piwa;

  5) stan ewidencyjny piwa wyrażony w hektolitrach;

  6) stan rzeczywisty zapasów piwa według inwentaryzacji wyrażony w hektolitrach;

  7) stwierdzone w wyniku inwentaryzacji ubytki piwa wyrażone w hektolitrach;

  8) ilość piwa w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, w odniesieniu do której powstaje zobowiązanie podatkowe.

§ 37. Dokumentacjami, o których mowa w art. 138o ustawy, w zakresie produkcji wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, zwanych w niniejszym rozdziale "wyrobami winiarskimi", są:

  1) dokumentacja nastawu;

  2) dokumentacja kupażu lub wytwarzania wyrobu winiarskiego;

  3) dokumentacja kontroli rozlewu wyrobów winiarskich.

§ 38. Dokumentacja, o której mowa w § 37 pkt 1, zawiera dane obejmujące:

  1) numer pojemnika, w którym sporządza się nastaw;

  2) datę sporządzenia nastawu;

  3) rodzaj wyrobu winiarskiego;

  4) ilość zużytych składników wyrażoną w litrach lub kilogramach;

  5) ekstrakt użytych składników wyrażony w procentach i kilogramach;

  6) rozliczenie nastawów przyjętych na leżakowni, w tym ilość, datę i numery pojemników leżakowych;

  7) wysokość strat rzeczywistych stwierdzonych po fazie fermentacji wyrażoną w litrach.

§ 39. Dokumentacja, o której mowa w § 37 pkt 2, zawiera dane obejmujące:

  1) numer pojemnika, w którym sporządza się kupaż lub wytwarza się wyrób winiarski;

  2) datę kupażu lub wytwarzania wyrobu winiarskiego;

  3) rodzaj i typ wyrobu winiarskiego;

  4) ilość zużytych składników wyrażoną w litrach lub kilogramach;

  5) zawartość alkoholu i ekstraktu całkowitego;

  6) rozliczenie otrzymanych wyrobów winiarskich, w tym datę, numer dowodu, miejsce, w którym znajdują się otrzymane wyroby winiarskie, numery pojemników, rozchód litrów i stan litrów;

  7) wysokość strat rzeczywistych stwierdzonych po fazie leżakowania, kupażu lub wytwarzania wyrobu winiarskiego wyrażoną w litrach.

§ 40. Dokumentacja, o której mowa w § 37 pkt 3, zawiera dane obejmujące:

  1) datę wykonania czynności podlegającej wpisaniu;

  2) przychody wyrobów winiarskich, w tym ilości wyrobów winiarskich otrzymanych z leżakowni lub kupażowni, zwróconych z produkcji lub magazynu, wyrażone w litrach;

  3) rozchody wyrobów winiarskich, w tym:

   a) ilości wyrobów winiarskich rozlanych w opakowania jednostkowe i przekazanych do magazynu wyrażone w sztukach opakowań jednostkowych o określonej pojemności,

   b) razem ilość wyrobów winiarskich rozlanych i przekazanych do magazynu wyrażoną w litrach;

  4) stan wyrobów winiarskich wyrażony w litrach;

  5) wysokość strat rzeczywistych stwierdzonych po fazie rozlewu wyrobu winiarskiego wyrażoną w litrach;

  6) ilość wyrobu winiarskiego wyrażoną w litrach, w odniesieniu do której powstaje zobowiązanie podatkowe.

Rozdział 12

Protokoły, o których mowa w art. 138m ust. 1 ustawy 

§ 41. Protokół, o którym mowa w art. 138m ust. 1 pkt 1 ustawy, zawiera dane obejmujące:

  1) datę i miejsce sporządzenia protokołu;

  2) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), podatnika lub podmiotu, w którego posiadaniu znajdowały się wyroby akcyzowe przed zniszczeniem;

  3) datę i miejsce zniszczenia wyrobów akcyzowych;

  4) kody Nomenklatury Scalonej (CN) i ilości zniszczonych wyrobów akcyzowych w jednostkach stosowanych do opodatkowania tych wyrobów;

  5) sposób zniszczenia wyrobów akcyzowych;

  6) przyczyny zniszczenia wyrobów akcyzowych;

  7) imiona i nazwiska przedstawicieli podmiotu uczestniczących w zniszczeniu wyrobów akcyzowych oraz obecnych przy tej czynności przedstawicieli naczelnika urzędu celno-skarbowego;

  8) czytelne podpisy osób, o których mowa w pkt 7.

§ 42. 1. Protokół w sprawie utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zdjęcia, zniszczenia uszkodzonych lub zniszczonych znaków akcyzy, zwanych w niniejszym rozdziale "banderolami", o którym mowa w art. 138m ust. 1 pkt 2 ustawy, zawiera dane obejmujące:

  1) numer, datę i miejsce sporządzenia protokołu;

  2) nazwę, adres i numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych banderolami oraz nazwę podmiotu, u którego nastąpiły utrata, zniszczenie, uszkodzenie, zdjęcie, zniszczenie uszkodzonych lub zniszczonych banderol;

  3) datę utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zdjęcia, zniszczenia uszkodzonych lub zniszczonych banderol;

  4) liczbę, rodzaj i serię utraconych, zniszczonych, uszkodzonych, zdjętych, zniszczonych uszkodzonych lub zniszczonych banderol;

  5) opis okoliczności utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zdjęcia, zniszczenia uszkodzonych lub zniszczonych banderol;

  6) uwagi do protokołu w przypadku ich wniesienia;

  7) informację o liczbie sporządzonych egzemplarzy protokołu;

  8) podpis lub podpisy osób reprezentujących podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych banderolami oraz przedstawiciela organu podatkowego, jeżeli jest obecny.

2. Wzór protokołu w sprawie utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zdjęcia, zniszczenia uszkodzonych lub zniszczonych banderol, o którym mowa w art. 138m ust. 1 pkt 2 ustawy, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 43. 1. W protokole w sprawie wydania lub zwrotu banderol, o którym mowa w art. 138m ust. 1 pkt 2 ustawy, przedstawia się dane o wydaniu lub zwrocie banderol pomiędzy:

  1) wytwórcą banderol a właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy;

  2) wytwórcą banderol a podmiotem obowiązanym do oznaczania wyrobów akcyzowych banderolami;

  3) właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy a podmiotem obowiązanym do oznaczania wyrobów akcyzowych banderolami;

  4) właścicielem wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, lub podmiotem zamierzającym nabyć wyroby akcyzowe, o którym mowa w art. 116 ust. 1 pkt 7 ustawy, a podmiotem prowadzącym skład podatkowy na terytorium kraju.

2. Protokół w sprawie wydania lub zwrotu banderol, o którym mowa w art. 138m ust. 1 pkt 2 ustawy, zawiera dane obejmujące:

  1) numer, datę i miejsce sporządzenia protokołu;

  2) datę wydania lub zwrotu banderol;

  3) strony czynności oraz imiona i nazwiska osób uczestniczących w czynności wydania lub zwrotu banderol;

  4) rodzaj banderol, rok wytworzenia i serię wydanych lub zwróconych banderol;

  5) zakres numerów ewidencyjnych oraz liczbę wydanych lub zwróconych banderol;

  6) numer upoważnienia do odbioru banderol w przypadku protokołu z wydania banderol od ich wytwórcy;

  7) opis wad fizycznych banderol w przypadku zwrotu banderol z tymi wadami;

  8) uwagi do protokołu w przypadku ich wniesienia;

  9) informację o liczbie sporządzonych egzemplarzy protokołu;

  10) podpis lub podpisy osób reprezentujących każdą ze stron dokonujących czynności objętych protokołem.

3. Wzór protokołu w sprawie wydania lub zwrotu banderol, o którym mowa w art. 138m ust. 1 pkt 2 ustawy, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 44. 1. Protokół, o którym mowa w art. 138m ust. 1 pkt 3 ustawy, zawiera dane obejmujące:

  1) numer, datę i miejsce sporządzenia protokołu oraz datę i adres miejsca przeprowadzenia czynności;

  2) nazwę i adres podmiotu;

  3) imiona i nazwiska oraz stanowiska osób uczestniczących w ustalaniu ilości alkoholu etylowego podczas jego wydania z gorzelni;

  4) ustalenie ilości alkoholu etylowego w magazynie gorzelni przed jego wydaniem i po jego wydaniu;

  5) ustalenie ilości alkoholu etylowego w naczyniach transportowych;

  6) ustalenie różnicy pomiędzy pomiarem ilości alkoholu etylowego w magazynie a ilością wydaną w naczyniach transportowych;

  7) uwagi do protokołu w przypadku ich wniesienia;

  8) informację o liczbie sporządzonych egzemplarzy protokołu;

  9) podpisy osób uczestniczących w ustalaniu ilości alkoholu etylowego podczas jego wydania z gorzelni.

2. Wzór protokołu, o którym mowa w art. 138m ust. 1 pkt 3 ustawy, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 45. 1. Protokół, o którym mowa w art. 138m ust. 1 pkt 4 ustawy, zawiera dane obejmujące:

  1) numer, datę i miejsce sporządzenia protokołu oraz datę skażenia;

  2) nazwę i adres podmiotu dokonującego skażenia oraz adres miejsca przeprowadzenia czynności;

  3) numer zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego;

  4) nazwę podmiotu, dla którego dokonano skażenia;

  5) imiona i nazwiska oraz stanowiska pracowników podmiotu dokonujących skażenia oraz przedstawicieli naczelnika urzędu celno-skarbowego obecnych przy tej czynności;

  6) informację o zbadaniu użytych do skażenia alkoholu etylowego środka skażającego lub substancji skażających;

  7) ustalenia dotyczące ilości i mocy pobranego do skażenia alkoholu etylowego;

  8) informacje o nazwie, ilości i gęstości środka skażającego lub substancji skażających użytych do skażenia, ilości środka skażającego lub substancji skażającej przypadającej na 100 dm3 100% vol. alkoholu etylowego oraz ilości i mocy pozornej otrzymanego alkoholu etylowego skażonego;

  9) informację o sposobie zabezpieczenia naczyń z alkoholem etylowym skażonym;

  10) informację o pobraniu, ilości i sposobie zabezpieczenia próbki alkoholu etylowego skażonego;

  11) numer referencyjny e-DD, a jeżeli System jest niedostępny - lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-DD, na podstawie których alkohol etylowy skażony jest przemieszczany;

  12) uwagi do protokołu w przypadku ich wniesienia;

  13) informację o liczbie sporządzonych egzemplarzy protokołu;

  14) podpisy osób, o których mowa w pkt 5.

2. Wzór protokołu, o którym mowa w art. 138m ust. 1 pkt 4 ustawy, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Rozdział 13

Przepisy przejściowe

Istniejące wersje czasowe § 46
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2021 r. poz. 1150
2021.12.31
zmieniony przez
2022.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 46. 1. Podmiot prowadzący ewidencję lub inną dokumentację zgodnie z przepisami dotychczasowymi dokonuje jej zamknięcia i podsumowania na dzień zakończenia prowadzenia tej ewidencji lub innej dokumentacji, nie później jednak niż następnego dnia roboczego.

2. Stan ewidencyjny ustalony w wyniku zamknięcia i podsumowania ewidencji lub innej dokumentacji, o których mowa w ust. 1, przenosi się jako stan początkowy odpowiednio do ewidencji lub innej dokumentacji prowadzonych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

3. Podmiot prowadzący ewidencję lub inną dokumentację w postaci elektronicznej zgodnie z przepisami dotychczasowymi, w której zakres danych odpowiada zakresowi danych określonych w niniejszym rozporządzeniu, nie dokonuje jej zamknięcia i podsumowania.

4. Do dnia 31 stycznia 2024 r. ewidencje i inne dokumentacje, o których mowa w art. 138a-138l i art. 138o ustawy, mogą być prowadzone zgodnie z przepisami dotychczasowymi.

5. Do dnia 31 grudnia 2021 r. protokoły, o których mowa w art. 138m ust. 1 ustawy, mogą być sporządzane zgodnie z przepisami dotychczasowymi.

Rozdział 14

Przepis końcowy

§ 47. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24.12.2019 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz. U. poz. 2534), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 30.03.2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).
Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 28.06.2021 r.

Załącznik nr 1

Protokół utraty/zniszczenia/uszkodzenia/zdjęcia/zniszczenia uszkodzonych lub zniszczonych banderol

Protokół utraty/zniszczenia/uszkodzenia/zdjęcia/zniszczenia uszkodzonych lub zniszczonych banderol

Załącznik nr 2

Protokół wydania/zwrotu banderol

Protokół wydania/zwrotu banderol

Załącznik nr 3

Protokół ustalenia ilości alkoholu etylowego podczas jego wydania z gorzelni

Protokół ustalenia ilości alkoholu etylowego podczas jego wydania z gorzelni

Protokół ustalenia ilości alkoholu etylowego podczas jego wydania z gorzelni

Załącznik nr 4

Protokół skażenia alkoholu etylowego środkiem skażającym / substancjami skażającymi

Protokół skażenia alkoholu etylowego środkiem skażającym / substancjami skażającymi

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60