Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 10.12.2020 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 10.12.2020 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2020 r. poz. 2377

Art. 1. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708) w rozdziale 4 po art. 24 dodaje się art. 24a w brzmieniu:

  "Art. 24a. 1. W przypadku stwierdzenia przez Sąd lub Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nieważności decyzji Komisji, o której mowa w art. 4 ust. 2 lub 3 lub art. 9 ust. 2, 3 lub 4 rozporządzenia Rady, podmiot udzielający pomocy wstrzymuje wypłatę pomocy publicznej, stanowiącej przedmiot decyzji Komisji, od dnia wydania orzeczenia Sądu lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdzającego nieważność tej decyzji do dnia wydania przez Komisję decyzji, o której mowa w ust. 7, albo do dnia wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 9.

  2. Jeżeli pomoc publiczna, której dotyczyła decyzja Komisji stanowiąca przedmiot orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, była udzielona na podstawie decyzji administracyjnej lub umowy, beneficjent pomocy oraz podmiot udzielający tej pomocy wykonują swoje prawa i obowiązki wynikające z tej decyzji lub umowy, z wyłączeniem wypłaty pomocy publicznej.

  3. W terminie 30 dni od dnia wydania orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, beneficjent pomocy może złożyć, w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, podmiotowi udzielającemu pomocy oświadczenie o czasowej rezygnacji z wykonywania praw i obowiązków wynikających z decyzji administracyjnej lub umowy, o których mowa w ust. 2, wskazując okres tej rezygnacji, zwany dalej "okresem rezygnacji". Okres rezygnacji może być zmieniony oświadczeniem beneficjenta pomocy. Podmiot udzielający pomocy niezwłocznie potwierdza beneficjentowi pomocy, w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, otrzymanie oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

  4. W okresie rezygnacji rozpoczynającym się od dnia następującego po dniu złożenia oświadczenia o rezygnacji, o którym mowa w ust. 3, i upływającym najpóźniej w dniu następującym po dniu wydania przez Komisję decyzji, o której mowa w ust. 7, albo w dniu następującym po dniu wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 9, prawa i obowiązki wynikające z decyzji administracyjnej lub umowy ulegają zawieszeniu. Obowiązki związane z uiszczeniem kar z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania tych praw i obowiązków w okresie rezygnacji ustają.

  5. Od dnia wydania orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, do dnia wydania przez Komisję decyzji, o której mowa w ust. 7, albo do dnia następującego po dniu wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 9, podmiot udzielający pomocy przekazuje środki, które wypłacałby beneficjentowi pomocy, gdyby orzeczenie, o którym mowa w ust. 1, nie zostało wydane, na założony przez siebie i prowadzony odrębnie dla każdego beneficjenta pomocy wyodrębniony rachunek bankowy.

  6. Prawo do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku, o którym mowa w ust. 5, ma jedynie podmiot udzielający pomocy, przy czym środki te służą wyłącznie zabezpieczeniu lub realizacji obowiązków podmiotu udzielającego pomocy określonych w ust. 7 lub 9.

  7. W przypadku gdy w odniesieniu do pomocy publicznej, której dotyczyła decyzja Komisji stanowiąca przedmiot orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, Komisja wyda w tej samej sprawie nową decyzję, o której mowa w art. 4 ust. 2 lub 3 lub art. 9 ust. 2, 3 lub 4 rozporządzenia Rady, podmiot udzielający pomocy, w terminie 15 dni od dnia wydania tej nowej decyzji Komisji, wypłaca beneficjentowi pomocy środki zgromadzone na rachunku, o którym mowa w ust. 5, o ile jest to zgodne z treścią nowej decyzji Komisji.

  8. Za okres rezygnacji wypłata pomocy publicznej nie przysługuje.

  9. W przypadku wycofania zgłoszenia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 rozporządzenia Rady, albo gdy w odniesieniu do pomocy publicznej, której dotyczyła decyzja Komisji stanowiąca przedmiot orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, Komisja wyda w tej samej sprawie nową decyzję, o której mowa w art. 9 ust. 5 lub art. 16 ust. 1 rozporządzenia Rady, albo gdy po wypłacie pomocy, o której mowa w ust. 7, w związku z okresem rezygnacji, na rachunku, o którym mowa w ust. 5, pozostaną środki, podmiot udzielający pomocy przekazuje środki zgromadzone na tym rachunku do budżetu państwa, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.".

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

____________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 28.12.2020 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60