Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 10.12.2020 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 10.12.2020 r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2020 r. poz. 2369

Art. 1. W ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293 oraz z 2020 r. poz. 2023) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 2. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) wprowadza się następujące zmiany:

  1) art. 5a otrzymuje brzmienie:

   "Art. 5a. Prawo do świadczeń w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego przysługuje:

    1) cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 170 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub

    2) cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 176 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub

    3) obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin posiadającym zaświadczenie, o którym mowa w art. 41a ust. 1 tej ustawy.";

  2) w art. 18 w ust. 1 w pkt 7 i w art. 20 w ust. 1 w pkt 4 po wyrazie "cudzoziemcom" dodaje się wyrazy "i osobom";

  3) w art. 47 ust. 3a otrzymuje brzmienie:

   "3a. Cudzoziemcom i osobom, o których mowa w art. 5a, można udzielić schronienia na okres ważności zaświadczenia, o którym mowa w art. 170 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub na okres ważności zaświadczenia, o którym mowa w art. 41a ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, lub na okres ważności zezwolenia, o którym mowa w art. 176 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.";

  4) w art. 101 w ust. 3 i w art. 106 w ust. 4 po wyrazie "cudzoziemców" dodaje się wyrazy "i osób".

Art. 3. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 i 2023) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 1:

   a) w ust. 3 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

    "4a) cudzoziemców towarzyszących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelowi polskiemu jako członek rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin;",

   b) w ust. 4 wyrazy "pkt 3 i 4" zastępuje się wyrazami "pkt 3, 4 i 4a";

  2) w art. 87:

   a) w ust. 1 po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

    "10a) towarzyszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelowi polskiemu jako członek rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin;",

   b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, art. 151 ust. 1, art. 151b ust. 1, art. 158 ust. 2 pkt 1 lub 2, art. 161 ust. 2, art. 176 lub art. 186 ust. 1 pkt 3, 4, 7 lub 8 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub posiadający wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych lub przebywający na tym terytorium na podstawie art. 21 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2369);".

Art. 4. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, 1565 i 2023) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 1 w lit. l średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. m oraz n w brzmieniu:

   "m) pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej członków rodzin obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 2 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293 oraz z 2020 r. poz. 2023 i 2369),

   n) pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy o Wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7), oraz członków ich rodzin, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. e i f tej umowy, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają.";

  2) w załączniku do ustawy:

   a) w części II w ust. 21 w kolumnie 4 dodaje się pkt 17 w brzmieniu:

    "17) zaświadczenie potwierdzające, iż w stosunku do obywatela UE lub członka rodziny obywatela UE istnieje domniemanie, że są oni ofiarami handlu ludźmi",

   b) w części III:

    - w ust. 2 w kolumnie 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

     "1) zezwolenie, o którym mowa w art. 160 pkt 4, 5 lub 6, art. 176 i art. 186 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach",

    - w ust. 3 w kolumnie 4 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

     "4) na podstawie art. 195 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach".

Art. 5. W ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 i 2294 oraz z 2020 r. poz. 695 i 2320) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 40 w ust. 2 wyrazy "ust. 1 i 2" zastępuje się wyrazami "ust. 1-2a";

  2) w art. 41:

   a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. Przepis ust. 2 stosuje się także do członka rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 2 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293 oraz z 2020 r. poz. 2023 i 2369).",

   b) w ust. 3 i 4 wyrazy "ust. 1 i 2" zastępuje się wyrazami "ust. 1-2a";

  3) w art. 43:

   a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. Obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b Umowy o Wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7), dokonując zameldowania na pobyt stały, przedstawia ważne zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu albo ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu, a członek jego rodziny, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. e i f tej umowy, przedstawia ważną kartę pobytową lub ważną kartę stałego pobytu.",

   b) w ust. 2 wyrazy "ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej" zastępuje się wyrazami "ważną kartę stałego pobytu albo ważną kartę pobytową",

   c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

    "3a. Obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b Umowy o Wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, dokonując zameldowania się na pobyt czasowy, przedstawia ważne zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu albo ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu, a członek jego rodziny, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. e i f tej umowy, przedstawia ważną kartę pobytową lub ważną kartę stałego pobytu.",

   d) w ust. 4 wyrazy "ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej" zastępuje się wyrazami "ważną kartę stałego pobytu lub ważną kartę pobytową".

Art. 6. W ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023 i 2320) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

   "3) członków rodzin obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 2 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293 oraz z 2020 r. poz. 2023 i 2369), którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają;

   4) obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy o Wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7), zwanej dalej "Umową Wystąpienia", oraz członków ich rodzin, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. e i f Umowy Wystąpienia, chyba że ustawa stanowi inaczej.";

  2) uchyla się art. 29;

  3) w art. 49 w ust. 2 w pkt 1 po wyrazach "Konfederacji Szwajcarskiej" dodaje się przecinek i wyrazy "obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy Wystąpienia,";

  4) w art. 60 w ust. 1:

   a) po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

    "17a) dołączenia do obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy Wystąpienia, lub przebywania z nim;",

   b) po pkt 24a dodaje się pkt 24b w brzmieniu:

    "24b) realizacji zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 160 pkt 1, 3, 4 lub 6;",

   c) pkt 25 otrzymuje brzmienie:

    "25) innych niż określone w pkt 1-24b.";

  5) uchyla się art. 81;

  6) w art. 159 w ust. 1 w pkt 1 po lit. hc dodaje się lit. hd w brzmieniu:

   "hd) na podstawie prawa pobytu lub prawa stałego pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy Wystąpienia,";

  7) w art. 160:

   a) w pkt 1 wyrazy "o którym mowa w art. 2 pkt 4" zastępuje się wyrazami "o którym mowa w art. 2 pkt 4 lit. a i b",

   b) w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4-6 w brzmieniu:

    "4) cudzoziemcowi będącemu członkiem rodziny zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy Wystąpienia, innym niż ten, o którym mowa w art. 2 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie z tym obywatelem - ze względu na:

     a) zależność finansową od niego lub pozostawanie z nim w gospodarstwie domowym w kraju, z którego przybył cudzoziemiec, lub

     b) poważne względy zdrowotne wymagające osobistej opieki ze strony tego obywatela

    - jeżeli temu cudzoziemcowi udzielono zezwolenia, o którym mowa w pkt 1, przed zakończeniem okresu przejściowego, o którym mowa w art. 126 Umowy Wystąpienia, albo po jego zakończeniu w związku z wnioskiem złożonym przed zakończeniem tego okresu jako członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz gdy spełnia on wymogi, o których mowa w art. 159 ust. 1 pkt 2;

    5) cudzoziemcowi prowadzącemu życie rodzinne w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., z zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy Wystąpienia, z którym przebywa wspólnie na tym terytorium, jeżeli temu cudzoziemcowi udzielono zezwolenia, o którym mowa w pkt 3, przed zakończeniem okresu przejściowego, o którym mowa w art. 126 Umowy Wystąpienia, albo po jego zakończeniu w związku z wnioskiem złożonym przed zakończeniem tego okresu z uwagi na prowadzenie życia rodzinnego z obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz gdy spełnia on wymogi, o których mowa w art. 159 ust. 1 pkt 2;

    6) cudzoziemcowi prowadzącemu życie rodzinne w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., z zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy Wystąpienia, z którym przebywa wspólnie na tym terytorium, jeżeli cudzoziemiec spełnia warunki, o których mowa w art. 10 ust. 4 Umowy Wystąpienia, oraz wymogi, o których mowa w art. 159 ust. 1 pkt 2.";

  8) po art. 168 dodaje się art. 168a w brzmieniu:

   "Art. 168a. 1. Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 160 pkt 1, 3, 4 lub 6, składa obywatel polski, obywatel innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy Wystąpienia, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do którego cudzoziemiec przybywa.

   2. Złożenie przez osobę, o której mowa w ust. 1, zamieszkującą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 160 pkt 1, 3, 4 lub 6, w imieniu cudzoziemca - wymaga jego pisemnej zgody lub pisemnej zgody jego przedstawiciela ustawowego, chyba że wnioskodawca jest jego przedstawicielem ustawowym.

   3. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 2, jest równoznaczne z udzieleniem obywatelowi polskiemu, obywatelowi innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub obywatelowi Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy Wystąpienia, zamieszkującemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnictwa do działania w imieniu cudzoziemca w danym postępowaniu.";

  9) w art. 169 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. W postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 160 pkt 3, 5 lub 6, organ, który prowadzi to postępowanie, ustala w szczególności, czy więzi tego cudzoziemca z obywatelem polskim lub obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej są rzeczywiste i stałe.";

  10) w art. 186:

   a) w ust. 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz "lub" oraz pkt 8 w brzmieniu:

    "8) jest obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy Wystąpienia, który do dnia 31 grudnia 2020 r. wykonywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracę jako pracownik delegowany przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.",

   b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

    "4. Przepis ust. 1 pkt 8 ma zastosowanie, jeżeli cudzoziemiec złożył wniosek o udzielenie tego zezwolenia nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.";

  11) w art. 188 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "lub 4" zastępuje się przecinkiem i wyrazami "4 lub 8";

  12) w art. 190 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

   "4) 5 lat - jednorazowo, w przypadku, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 8.";

  13) w art. 191 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

   "3) art. 100 ust. 1 pkt 6 i 7 w przypadku, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3, 4, 6, 7 lub 8;";

  14) w art. 192 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

   "4. Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 8, cofa się cudzoziemcowi w przypadkach, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 1-5 i 8 lub art. 101 pkt 2.";

  15) w art. 195:

   a) w ust. 1 w pkt 9 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz "lub" oraz pkt 10 w brzmieniu:

    "10) jest obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy Wystąpienia, który do dnia 31 grudnia 2020 r. wykonywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracę jako pracownik delegowany przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i spełnia łącznie następujące warunki:

     a) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku, w tym na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 8,

     b) posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu,

     c) posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.",

   b) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

    "2a. Do ustalenia, czy cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, posiada dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c lub pkt 10, stosuje się przepis art. 114 ust. 2.",

   c) po ust. 2a dodaje się ust. 2b i 2c w brzmieniu:

    "2b. Wymóg posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, uważa się za spełniony również wówczas, gdy koszty utrzymania cudzoziemca będzie pokrywał członek rodziny obowiązany do jego utrzymania, który zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

    2c. Do ustalenia, czy cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, przebywa nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się przepis art. 47 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.";

  16) w art. 197 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

   "3a. Udzielenia zezwolenia na pobyt stały cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 195 ust. 1 pkt 10, odmawia się w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 lub 7.";

  17) w art. 199 w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

   "3) art. 195 ust. 1 pkt 10, cofa się zezwolenie na pobyt stały w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub 5.";

  18) w art. 229 w ust. 4 po pkt 1b dodaje się pkt 1c w brzmieniu:

   "1c) uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 160 pkt 1, 3, 4 lub 6, a w dniu złożenia wniosku o udzielenie mu tego zezwolenia przebywał poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, lub";

  19) w art. 236 po pkt 1a dodaje się pkt 1b i 1c w brzmieniu:

   "1b) wydania karty pobytu cudzoziemcowi, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 8;

   1c) wydania pierwszej karty pobytu cudzoziemcowi, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie art. 195 ust. 1 pkt 10;";

  20) w art. 244 w ust. 1 w pkt 18 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 19 w brzmieniu:

   "19) adnotację "Art. 50 TUE, Art. 18 ust. 4 Umowy Wystąpienia" - w przypadku zezwolenia, o którym mowa w art. 160 pkt 4, 5 lub 6.";

  21) po art. 308 dodaje się art. 308a i art. 308b w brzmieniu:

   "Art. 308a. Do członków rodzin obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o których mowa w art. 1 pkt 4-6 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, którzy przestali przebywać na tym terytorium z tymi obywatelami, stosuje się przepisy rozdziału 5 tej ustawy.

   Art. 308b. Do cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 160 pkt 4-6, którzy przestali przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.";

  22) w art. 429 w ust. 1:

   a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) wojewoda i Szef Urzędu, każdy w zakresie swojej właściwości - w przypadku rejestrów, o których mowa w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. d-g oraz i;",

   b) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

    "9a) komendant oddziału Straży Granicznej, komendant placówki Straży Granicznej, Komendant Główny Straży Granicznej i Szef Urzędu, każdy w zakresie swojej właściwości - w przypadku rejestrów, o których mowa w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. k;";

  23) w art. 443 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Umieszczone w Systemie Informacyjnym Schengen:

    1) dane cudzoziemca - usuwa się w przypadku zawieszenia obowiązywania wpisu do wykazu, o którym mowa w art. 437,

    2) dane członka rodziny obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem Unii Europejskiej - usuwa się w przypadku zawieszenia obowiązywania wpisu do wykazu, o którym mowa w art. 77a ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

   - do czasu ustania okoliczności uzasadniających to zawieszenie.".

Art. 7. 1. Zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, karty pobytu członka rodziny obywatela UE, dokumenty potwierdzające prawo stałego pobytu i karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE wydane obywatelom UE lub członkom rodziny niebędącym obywatelami UE do dnia 1 sierpnia 2021 r. zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 3 sierpnia 2026 r.

2. W okresie od dnia 2 sierpnia 2021 r. do dnia 3 sierpnia 2026 r. obywatelowi UE może zostać na jego wniosek wydane nowe zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, o którym mowa w art. 28 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 8. 1. Zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, karty pobytu członka rodziny obywatela UE, dokumenty potwierdzające prawo stałego pobytu i karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE wydane obywatelom Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy o Wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7), zwanej dalej "Umową Wystąpienia", oraz członkom rodzin obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. e i f Umowy Wystąpienia, zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

2. Obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o których mowa w ust. 1, zwani dalej "obywatelami Zjednoczonego Królestwa", oraz członkowie rodzin obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o których mowa w ust. 1, zwani dalej "członkami rodzin obywateli Zjednoczonego Królestwa", posiadający dokumenty, o których mowa w ust. 1, występują do wojewody właściwego ze względu na miejsce ich pobytu z wnioskiem o wydanie nowych dokumentów, o których mowa w art. 65b ustawy zmienianej w art. 1, w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.

3. Przed wydaniem nowych dokumentów, o których mowa w art. 65b ustawy zmienianej w art. 1, wojewoda zwraca się do komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta wojewódzkiego Policji i Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z wnioskiem o przekazanie informacji, czy wjazd obywatela Zjednoczonego Królestwa lub członka rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ich pobyt na tym terytorium mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

4. Organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania nowych dokumentów, o których mowa w art. 65b ustawy zmienianej w art. 1, przekazuje wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, kopie wniosków, o których mowa w art. 33 ust. 1b ustawy zmienianej w art. 1, komendantowi oddziału Straży Granicznej, komendantowi wojewódzkiemu Policji i Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

5. Komendant oddziału Straży Granicznej, komendant wojewódzki Policji i Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przekazują informację, o której mowa w ust. 3, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 5, może być przedłużony do 60 dni, o czym organ obowiązany do przekazania informacji, o której mowa w ust. 3, zawiadamia wojewodę.

7. Jeżeli organ obowiązany do przekazania informacji, o której mowa w ust. 3, nie przekaże informacji w terminach, o których mowa w ust. 5 lub 6, uznaje się, że wymóg uzyskania informacji został spełniony.

8. Przepisów ust. 3-7 nie stosuje się do obywatela Zjednoczonego Królestwa i członka rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa, który do dnia złożenia wniosku nie ukończył 13. roku życia.

9. Wymiana informacji między wojewodą a organami, o których mowa w ust. 3, może odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Art. 9. 1. Obywatelowi Zjednoczonego Królestwa oraz członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa, który:

  1) do dnia 31 grudnia 2021 r. złożył wniosek o wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu, nowej karty pobytowej, nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub nowej karty stałego pobytu, o których mowa w art. 65b ustawy zmienianej w art. 1,

  2) do dnia 31 grudnia 2021 r. złożył wniosek o zarejestrowanie pobytu lub wydanie karty pobytowej, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu, o których mowa w rozdziale 4a ustawy zmienianej w art. 1,

  3) przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy złożył wniosek o zarejestrowanie pobytu lub o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE, o których mowa w rozdziale 3 i rozdziale 4 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, jeżeli postępowanie w tej sprawie nie zostało zakończone do dnia 31 grudnia 2020 r.

- wojewoda wydaje zaświadczenie o złożeniu tego wniosku ważne przez rok.

2. W przypadku gdy postępowanie, o którym mowa w ust. 1, nie zostało zakończone przed upływem okresu ważności zaświadczenia, wojewoda, przed którym toczy się to postępowanie, wydaje kolejne zaświadczenie ważne przez rok. Jeżeli postępowanie toczy się przed Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców, zaświadczenie wydaje wojewoda, który orzekał w sprawie w pierwszej instancji.

3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

  1) następujące dane obywatela Zjednoczonego Królestwa lub członka rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa, który złożył wniosek:

   a) imię (imiona) i nazwisko,

   b) datę urodzenia,

   c) obywatelstwo;

  2) nazwę organu, który je wydał;

  3) datę wydania;

  4) informację o dacie złożenia wniosku;

  5) informację o rodzaju wniosku, który został złożony;

  6) informację o uprawnieniach wynikających z ust. 4;

  7) datę upływu ważności zaświadczenia;

  8) pieczęć organu, który je wydał;

  9) podpis i pieczęć, z podaniem stanowiska służbowego upoważnionego pracownika organu, który je wydał.

4. Ważne zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, wraz z ważnym dokumentem podróży uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.

5. Obywatel Zjednoczonego Królestwa oraz członek rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa zwraca zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, wojewodzie, który je wydał:

  1) najpóźniej w dniu odbioru dokumentów, o których mowa w ust. 1;

  2) w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja kończąca postępowanie w inny sposób niż określony w pkt 1 stała się ostateczna, a w przypadku decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców - od dnia doręczenia tej decyzji.

6. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, unieważnia się w przypadku, gdy obywatel Zjednoczonego Królestwa lub członek rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa nie zwróci go w terminie określonym w ust. 5.

7. Organem właściwym w sprawie unieważnienia zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, jest wojewoda, który je wydał.

8. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, unieważnia się z dniem upływu terminu jego zwrotu, o którym mowa w ust. 5.

Art. 10. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

  1) wzór zaświadczenia o złożeniu wniosku wydawanego w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2;

  2) sposób i tryb unieważniania zaświadczenia.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw wewnętrznych uwzględni:

  1) konieczność zapewnienia czytelności i kompletności wzorów, o których mowa w ust. 1;

  2) dane osobowe w zakresie niezbędnym do wydania zaświadczeń, o których mowa w ust. 1.

Art. 11. 1. Zaproszenia wpisane do ewidencji zaproszeń na wniosek obywatela Zjednoczonego Królestwa lub członka rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność na okresy w nich wskazane.

2. Wnioski obywateli Zjednoczonego Królestwa lub członków rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa w sprawie wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń, złożone przed dniem wejścia w życie ustawy, rozpatruje się jak wnioski złożone przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej lub członków rodziny obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.

Art. 12. 1. Wizy wydane w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 17 ustawy zmienianej w art. 6, w związku z dołączeniem do obywatela Zjednoczonego Królestwa, zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane.

2. W postępowaniach w sprawie wydania wizy w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 17 ustawy zmienianej w art. 6, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, dotyczących członków rodziny, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, w związku z zamiarem dołączenia przez nich do obywatela Zjednoczonego Królestwa, tego obywatela Zjednoczonego Królestwa uważa się za obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Art. 13. 1. Zezwolenia na pobyt czasowy, o których mowa w art. 160 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 6, udzielone przed dniem wejścia w życie ustawy członkom rodziny obywateli Zjednoczonego Królestwa innym niż określeni w art. 2 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność na okresy, na jakie zostały udzielone.

2. W postępowaniach w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 160 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 6, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, dotyczących członków rodziny obywateli Zjednoczonego Królestwa innych niż określeni w art. 2 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, obywatela Zjednoczonego Królestwa uważa się za obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

3. Zezwolenia na pobyt czasowy, o których mowa w art. 160 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 6, udzielone przed dniem wejścia w życie ustawy cudzoziemcom prowadzącym życie rodzinne z obywatelami Zjednoczonego Królestwa w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. poz. 284, z późn. zm.), zachowują ważność na okresy, na jakie zostały udzielone.

4. W postępowaniach w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 160 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 6, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, dotyczących cudzoziemców prowadzących życie rodzinne z obywatelem Zjednoczonego Królestwa w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., obywatela Zjednoczonego Królestwa uważa się za obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Art. 14. Zezwolenia na pobyt stały, udzielone przed dniem wejścia w życie ustawy zmienianej w art. 1 obywatelom Zjednoczonego Królestwa na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność.

Art. 15. 1. Jeżeli obywatel Zjednoczonego Królestwa będący pracownikiem przygranicznym, o którym mowa w art. 9 lit. b Umowy Wystąpienia, przed dniem 31 grudnia 2020 r. wykonywał pracę lub prowadził inną działalność zarobkową we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie podlegał obowiązkowi rejestracji pobytu, po tym dniu nadal wykonuje pracę lub prowadzi taką działalność na tym terytorium i jednocześnie na nim nie zamieszkuje, jest obowiązany zarejestrować swój pobyt w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.

2. Do rejestracji pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 65c-65g oraz przepisy wydane na podstawie art. 65h ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 16. 1. Do postępowań wszczętych na podstawie ustaw zmienianych niniejszą ustawą i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy decyzją ostateczną stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Postępowania w sprawie zarejestrowania pobytu, wydania karty pobytu członka rodziny obywateli UE, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu i karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE prowadzone wobec obywateli Zjednoczonego Królestwa oraz członków ich rodzin wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzi się jako postępowania, o których mowa w rozdziale 4a ustawy zmienianej w art. 1.

3. Postępowania w sprawie wymiany lub wydania nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, karty pobytu członka rodziny obywatela UE, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu i karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE prowadzone wobec obywateli Zjednoczonego Królestwa oraz członków ich rodzin wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy umarza się.

4. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, w sprawie wydania lub wymiany karty pobytu członka rodziny obywatela UE zakończone po dniu 1 sierpnia 2021 r. zakończy się wydaniem lub wymianą karty pobytowej według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, chyba że zachodzą podstawy do odmowy wydania lub wymiany karty pobytowej.

5. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, w sprawie wydania lub wymiany karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE zakończone po dniu 1 sierpnia 2021 r. zakończy się wydaniem lub wymianą karty stałego pobytu według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, chyba że zachodzą podstawy do odmowy wydania lub wymiany karty stałego pobytu.

6. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, w sprawie zarejestrowania pobytu lub wymiany zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu zakończone po dniu 1 sierpnia 2021 r. zakończy się wydaniem lub wymianą tego zaświadczenia według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, chyba że zachodzą podstawy do odmowy wydania lub wymiany zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu.

7. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, w sprawie wydania lub wymiany dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu zakończone po dniu 1 sierpnia 2021 r. zakończy się wydaniem lub wymianą tego dokumentu według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, chyba że zachodzą podstawy do odmowy wydania lub wymiany dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu.

Art. 17. 1. Członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE, który najpóźniej w dniu 2 sierpnia 2021 r. ukończył 6. rok życia, wobec którego toczy się postępowanie w sprawie wydania lub wymiany karty pobytowej, które zakończy się wydaniem lub wymianą karty pobytowej, albo postępowanie w sprawie wydania lub wymiany karty stałego pobytu, które zakończy się wydaniem lub wymianą karty stałego pobytu, dokumenty te wydaje się lub wymienia po pobraniu odcisków linii papilarnych, chyba że ich pobranie jest fizycznie niemożliwe.

2. Obywatelowi Zjednoczonego Królestwa oraz członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa, który najpóźniej w dniu wejścia w życie ustawy ukończył 6. rok życia, wobec którego w tym dniu toczy się postępowanie w sprawie zarejestrowania pobytu, wydania karty pobytu członka rodziny obywatela UE albo postępowanie w sprawie wydania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE, które zakończy się zarejestrowaniem pobytu lub wydaniem karty pobytowej dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu, dokumenty te wydaje się po pobraniu odcisków linii papilarnych, chyba że ich pobranie jest fizycznie niemożliwe.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym ze względu na stan zdrowia członka rodziny niebędącego obywatelem UE, obywatela Zjednoczonego Królestwa lub członka rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa, można odstąpić od wymogów, o których mowa w ust. 1 i 2.

Art. 18. Organem właściwym do uchylenia decyzji o wydaleniu obywatela UE albo członka rodziny niebędącego obywatelem UE wydanych przez wojewodę lub Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie art. 73 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym w przypadkach, o których mowa w art. 75 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejsza ustawą, jest komendant placówki Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej właściwy ze względu na miejsce pobytu obywatela UE albo członka rodziny niebędącego obywatelem UE.

Art. 19. W przypadku wykonania decyzji o wydaleniu wydanej na podstawie art. 66-68 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym stosuje się przepis art. 74 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 20. 1. Do dnia 31 grudnia 2021 r. obywatele Zjednoczonego Królestwa oraz członkowie rodzin obywateli Zjednoczonego Królestwa, dokonując zameldowania na pobyt stały lub na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 43 ust. 1a i 3a ustawy zmienianej w art. 5, mogą przedstawić dokumenty, o których mowa w art. 8 ust. 1.

2. Obywatele Zjednoczonego Królestwa oraz członkowie rodzin obywateli Zjednoczonego Królestwa, dokonując zameldowania na pobyt stały lub na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 43 ust. 1a i 3a ustawy zmienianej w art. 5, mogą przedstawić zaświadczenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2.

Art. 21. Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatela Zjednoczonego Królestwa, który do dnia 31 grudnia 2020 r. wykonywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracę jako pracownik delegowany przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uważa się za legalny w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2021 r., chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art. 22. W okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 1 sierpnia 2021 r. w rejestrze, o którym mowa w:

  1) art. 79 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, przechowuje się dodatkowo informacje o:

   a) wnioskach dotyczących zarejestrowania pobytu, wydania nowego i wymiany zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa,

   b) wydaniu nowego lub wymianie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa,

   c) dacie wydania, numerze, serii i dacie upływu okresu ważności zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa;

  2) art. 79 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, przechowuje się dodatkowo:

   a) informacje o wnioskach o wydanie karty pobytowej, wydanie nowej karty pobytowej i wymianę karty pobytowej członkom rodziny obywateli Zjednoczonego Królestwa,

   b) informacje o dacie wydania, numerze, serii i dacie upływu okresu ważności karty pobytowej wydanej członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa,

   c) obraz linii papilarnych członka rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa;

  3) art. 79 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, przechowuje się dodatkowo informacje o:

   a) wnioskach o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu, wydanie nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu i wymianę dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu dla obywatela Zjednoczonego Królestwa,

   b) dacie wydania, numerze, serii i dacie upływu okresu ważności dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu;

  4) art. 79 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1, przechowuje się dodatkowo:

   a) informację o wnioskach o wydanie karty stałego pobytu, wydanie nowej karty stałego pobytu i wymianę karty stałego pobytu,

   b) informację o dacie wydania, numerze, serii i dacie upływu okresu ważności karty stałego pobytu,

   c) obraz linii papilarnych obywatela Zjednoczonego Królestwa i członka rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa.

Art. 23. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 24. Traci moc ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 622 i 1495).

Art. 25. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem:

  1) art. 1 pkt 8 w zakresie art. 8b ust. 2, pkt 9, 18, 19, 22-30, 32-35, 40-47, pkt 48 w zakresie art. 59, art. 60 ust. 2 i 3 oraz art. 61, pkt 49, 50, pkt 68 w zakresie art. 79 pkt 2 i 4, pkt 70 w zakresie art. 80 pkt 1 lit. a, d i f, pkt 2 lit. a, b i d, pkt 3 lit. a, pkt 4 lit. a, b i d, pkt 71 w zakresie art. 80a i pkt 72,

  2) art. 5 pkt 3 lit. b i d

- które wchodzą w życie z dniem 2 sierpnia 2021 r.

____________________

1) Niniejsza ustawa:
1) w zakresie swojej regulacji uzupełnia wdrożenie dyrektywy 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich, zmieniającej rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylającej dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG (Dz. Urz. UE L 158 z 30.04.2004, str. 77; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 46);
2) w zakresie swojej regulacji uzupełnia wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz. Urz. WE L 101 z 15.04.2011, str. 1);
3) służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 67).

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60