Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20.10.2020 ...

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20.10.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów aktywności zawodowej

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2020 r. poz. 1921

Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. poz. 850) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w § 8:

   a) w ust. 1:

    - pkt 1 otrzymuje brzmienie:

     "1) wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, do wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę, stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, powiększone o dodatek za staż pracy, określony w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;",

    - pkt 4 otrzymuje brzmienie:

     "4) należne od pracodawcy składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, naliczane od wynagrodzeń wymienionych w pkt 1 i 2 lub od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wymienionego w pkt 3, oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy naliczone od wynagrodzeń wymienionych w pkt 2 lub od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wymienionego w pkt 3, wypłacanego osobom niezaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;",

    - po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

     "4a) wpłaty podstawowe oraz wpłaty dodatkowe do pracowniczych planów kapitałowych finansowanych, w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342), finansowane przez zakład;",

   b) w ust. 2:

    - pkt 1 otrzymuje brzmienie:

     "1) wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, obliczanego na podstawie ustalonego w procesie negocjacji procentowego wskaźnika minimalnego wynagrodzenia, powiększone o dodatek za staż pracy, określony w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;",

    - pkt 3 otrzymuje brzmienie:

     "3) należnych od pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, naliczanych od kwot wymienionych w pkt 1 i 2;",

    - po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

     "3a) wpłat podstawowych oraz wpłat dodatkowych do pracowniczych planów kapitałowych finansowanych przez zakład, od wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, o których mowa w pkt 1 i 2;";

  2) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Zakładowy fundusz aktywności tworzy się ze środków, o których mowa w art. 31 ust. 4 ustawy oraz art. 38 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, 1291 i 1428), oraz z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku zakładowego funduszu aktywności.";

  3) w § 15 w ust. 1 dodaje się pkt 14-17 w brzmieniu:

   "14) świadczeniem pomocy opiekunów w rekreacji i uczestnictwie osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w życiu kulturalnym;

   15) odpłatnością za niefinansowany ze środków publicznych pobyt i leczenie osoby niepełnosprawnej w szczególności w: szpitalach, sanatoriach, placówkach rehabilitacyjno-szkoleniowych, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych;

   16) odpłatnością za pobyt na:

    a) turnusach rehabilitacyjnych wraz z opiekunem - jeżeli lekarz zaleci uczestnictwo opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym,

    b) wczasach lub wypoczynku zorganizowanym w innych formach;

   17) odpłatnością za przejazd w obie strony osób niepełnosprawnych do podmiotów wymienionych w pkt 15 albo do innych miejsc, w których organizowane są turnusy rehabilitacyjne, wczasy lub inne formy wypoczynku, o których mowa w pkt 16.".

§ 2. 1. Finansowanie wynagrodzenia powiększonego o dodatek za staż pracy, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, dotyczy wynagrodzeń pracowników zakładu aktywności zawodowej począwszy od wynagrodzeń za miesiąc styczeń 2020 r.

2. Finansowanie wpłat podstawowych oraz wpłat dodatkowych do pracowniczych planów kapitałowych, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 4a i ust. 2 pkt 3a rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, dotyczy wpłat począwszy od wynagrodzeń pracowników zakładu aktywności zawodowej za miesiąc styczeń 2020 r.

3. Finansowanie składek na Fundusz Solidarnościowy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, dotyczy składek od wynagrodzeń pracowników zakładu aktywności zawodowej począwszy od wynagrodzeń za miesiąc styczeń 2019 r.

4. Poniesienie, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, kosztów związanych z finansowaniem:

  1) składek na Fundusz Solidarnościowy,

  2) wpłat podstawowych oraz wpłat dodatkowych do pracowniczych planów kapitałowych,

  3) wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, do wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę, stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, powiększonego o dodatek za staż pracy

- jako kosztów działania zakładu aktywności zawodowej, wydatkowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, nie wymaga dokonania korekt informacji i rozliczeń, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia zmienianego w § 1.

5. Zmiana kosztów działania zakładu aktywności zawodowej, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, 4 i 4a oraz w ust. 2 pkt 1, 3 i 3a rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, wpływająca na zmianę podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na działanie zakładu w 2020 r., wymaga sporządzenia przez strony aneksu do umowy, o której mowa w § 3 ust. 3 i 4 rozporządzenia zmienianego w § 1.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia*).

____________________
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 2.11.2020 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60