Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.01.2020 r. zmieniające ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.01.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2020 r. poz. 156

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1393 i 1996) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w § 3 uchyla się pkt 2;

  2) w § 4 w pkt 1 lit. i otrzymuje brzmienie:

   "i) naczelnicy urzędów skarbowych wyznaczeni do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi odpowiednio na wspólnych rachunkach bankowych i rachunkach bankowych właściwych dla należności scentralizowanych - Rb-24 i Rb-27,";

  3) w § 6:

   a) w ust. 1 w pkt 2 uchyla się lit. c,

   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Dysponent części 77. Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa sporządza łączne sprawozdania na podstawie:

     1) sprawozdań urzędów skarbowych;

     2) danych wynikających z ewidencji udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

     3) danych wynikających z ewidencji środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przekazanych na rachunek dochodów budżetu państwa;

     4) danych wynikających z ewidencji środków niewykorzystanych w terminie na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, przekazanych na rachunek dochodów budżetu państwa.",

   c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. Naczelnik urzędu skarbowego, wyznaczony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 768, 730, 1520, 1556, 2200 i 2550) do dysponowania środkami pieniężnymi gromadzonymi na rachunku o symbolu 222-7, sporządza roczne sprawozdanie, z uwzględnieniem stanu środków na rachunkach budżetu państwa.";

  4) skreśla się użyty w § 11 w ust. 1, w § 18 w ust. 1, 2 i 5 oraz w § 28 w ust. 1 załącznika nr 34 do rozporządzenia wyraz "Rb-23A,";

  5) uchyla się załącznik nr 2 do rozporządzenia;

  6) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

  7) w załączniku nr 34 do rozporządzenia:

   a) uchyla się rozdział 2,

   b) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. W sprawozdaniu jednostkowym w wierszach 1-5 w kolumnach 6 i 9, w wierszu 8 lit. a i b w kolumnie 5 oraz w wierszu 10 w kolumnie 5 wykazywane dane powinny być zgodne z danymi dostępnymi w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa.",

   c) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) naczelników urzędów skarbowych",

   d) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Urzędy skarbowe sporządzają sprawozdania jednostkowe w zakresie budżetu państwa za okresy wymienione w ust. 1.",

   e) w § 12 w ust. 2:

    - pkt 31 otrzymuje brzmienie:

     "31) 352 - Fundusz Solidarnościowy;", 

    - w pkt 35 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 36-38 w brzmieniu:

     "36) 357 - Fundusz Dostępności;

     37) 358 - Fundusz Szerokopasmowy;

     38) 359 - Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji.",

   f) w § 14 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

    "3a. W przypadku gdy państwowy fundusz celowy/agencja wykonawcza/instytucja gospodarki budżetowej realizują wydatki, które nie wygasły z upływem danego roku budżetowego, sprawozdanie uzupełnia się w zakresie kolumn 1 i 2 oraz 5 i 6 w odrębnej części, z odpowiednim odnośnikiem dotyczącym informacji, czy wydatki te zostały ujęte w sprawozdaniu w układzie memoriałowym i kasowym.

    3b. Dane, o których mowa w ust. 3a, nie powinny być wykazywane w sprawozdaniach Rb-33 i Rb-35.";

  8) załącznik nr 38 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po raz pierwszy do kwartalnych sprawozdań Rb-33, Rb-35 i Rb-40 za IV kwartały 2019 r. oraz miesięcznych sprawozdań Rb-24 i Rb-27 za styczeń 2020 r.

§ 3. Sprawozdania Rb-23A, Rb-24 i Rb-27 roczne za rok 2019 sporządza się i przekazuje się zgodnie z przepisami rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia*), z wyjątkiem § 1 pkt 7 lit. e tiret drugie w zakresie § 12 ust. 2 pkt 37, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

_______________________
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 31.01.2020 r.

Załącznik nr 1

Rb-24 sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych urzędów skarbowych

Rb-24 sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych urzędów skarbowych

Załącznik nr 2

TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ ZAKRESIE BUDŻETU PAŃSTWA

Rodzaj sprawozdania

Jednostki przekazujące sprawozdania

Jednostki otrzymujące
sprawozdania

Termin przekazania sprawozdania po upływie okresu sprawozdawczego nie później niż1)

1

2

3

4

A. Sprawozdania miesięczne

1) Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW

- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub 
dysponenci części budżetowych

10 dni2)

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

- dysponenci części budżetowych

15 dni2)

- dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)

- Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa *)

20 dni2)

2) Rb-24, Rb-27

z wykonania dochodów budżetu państwa

- urzędy skarbowe

- dysponent części 77

12 dni2)

3) Rb-27

- dysponent części 77

- Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa *)

28 dni2)

4) Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy

- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

10 dni2)

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

- dysponenci części budżetowych

15 dni2)

- dysponenci części budżetowych

- Ministerstwo Finansów - Departament Instytucji Płatniczej *)

20 dni2)

5) Rb-28 Programy WPR

- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

10 dni2)

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

- dysponenci części budżetowych

15 dni2)

- dysponenci części budżetowych

- Ministerstwo Finansów - Departament Instytucji Płatniczej *)

20 dni2)

6) Rb-FUS, Rb-FEP

- Prezes ZUS

- Ministerstwo Finansów - Departament Polityki Makroekonomicznej

25 dni

- Główny Urząd Statystyczny -Departament Rachunków 
Narodowych

25 dni

7) Rb-FER

- Prezes KRUS

- Ministerstwo Finansów - 
Departament Polityki Makroekonomicznej

25 dni

- Główny Urząd Statystyczny -Departament Rachunków 
Narodowych

25 dni

B. Sprawozdania kwartalne

1) Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL

- kierownicy placówek

- dysponenci części budżetowych

15 dni3)

2) Rb-33

- dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów 
Interwencyjnych)

- Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa *)

30 dni4)

- dysponent Funduszu Zapasów 
Interwencyjnych

- minister właściwy do spraw 
energii

23 dni4)

- minister właściwy do spraw energii

- Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa *)

30 dni4)

- Prezes Zarządu PFRON

- minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

23 dni4)

- minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

- Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa *)

30 dni4)

3) Rb-34PL

- kierownicy placówek

- dysponenci części budżetowych

15 dni3)

- dysponenci części budżetowych

- Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa *)

30 dni4)

4) Rb-35

- kierownicy agencji wykonawczych

- ministrowie nadzorujący 
agencje wykonawcze

23 dni4)

- ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze

- Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa*)

30 dni4)

5) Rb-40

- dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów 
Interwencyjnych)

- Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa *)

30 dni4)

- dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych

- minister właściwy do spraw 
energii

23 dni4)

- minister właściwy do spraw energii

- Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa*)

30 dni4)

- Prezes Zarządu PFRON

- minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

23 dni4)

- minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

- Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa *)

30 dni4)

- kierownicy agencji wykonawczych

- ministrowie nadzorujący 
agencje wykonawcze

23 dni4)

- ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze

- Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa *)

30 dni4)

- dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej

- organ wykonujący funkcje organu założycielskiego

23 dni4)

- organ wykonujący funkcje organu założycielskiego

- Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa *)

30 dni4)

- Prezes ZUS

- Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa *)

45 dni5)

6) Rb-50

- dysponenci części budżetowych

- Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa *)

30 dni4)

7) Rb-70

- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

10 dni

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

- dysponenci części budżetowych

16 dni

- kierownicy uczelni publicznych

- dysponenci części budżetowych

16 dni

- dysponenci części budżetowych

- Główny Urząd Statystyczny

28 dni

- Najwyższa Izba Kontroli

8) Rb-Z-PPP

- kierownicy jednostek, którzy zawarli umowy partnerstwa publiczno-prywatnego

- Ministerstwo Finansów - 
Departament Gwarancji 
i Poręczeń

30 dni

- Główny Urząd Statystyczny

C. Sprawozdania roczne

1) Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW

- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

6 lutego6)

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

- dysponenci części budżetowych

17 lutego7)

- dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)

- Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa *)

28 lutego

2) Rb-24, Rb-27

z wykonania dochodów budżetu państwa

- urzędy skarbowe

- dysponent części 77

4 lutego

3) Rb-27

- dysponent części 77

- Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa *)

8 marca

4) Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy

- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

6 lutego6)

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

- dysponenci części budżetowych

17 lutego7)

- dysponenci części budżetowych

- Ministerstwo Finansów - Departament Instytucji Płatniczej *)

28 lutego

5) Rb-28 Programy WPR

- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

6 lutego6)

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

- dysponenci części budżetowych

17 lutego7)

- dysponenci części budżetowych

- Ministerstwo Finansów - 
Departament Instytucji 
Płatniczej *)

28 lutego

6) Rb-23PL

- dysponenci części budżetowych

- Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa

28 lutego

- Najwyższa Izba Kontroli

1) W przypadku gdy dzień przekazania sprawozdania przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy - pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

2) Sprawozdania miesięczne za grudzień - o 8 dni później.

3) Sprawozdania za IV kwartały o 24 dni później.

4) Sprawozdania za IV kwartały o 30 dni później.

5) Sprawozdania za IV kwartały do dnia 5 kwietnia roku następnego.

6) Dysponenci środków budżetu państwa przekazujący dotacje do dnia 17 lutego roku następnego.

7) Dysponenci środków budżetu państwa przekazujący dotacje do dnia 21 lutego roku następnego.

*) Dane ze sprawozdań Ministerstwo Finansów przekazuje Najwyższej Izbie Kontroli.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60