Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/34 z dnia 15.01.2020 r. ...

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/34 z dnia 15.01.2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 39 oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 7 i 9

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. Urz. UE L z 2020 r. nr 12/5

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (1), w szczególności jego art. 3 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

  (1) Na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1126/2008 (2) przyjęto określone międzynarodowe standardy rachunkowości oraz ich interpretacje istniejące w dniu 15 października 2008 r.

  (2) W dniu 22 lipca 2014 r. Rada Stabilności Finansowej opublikowała sprawozdanie Reforming Major Interest Rate Benchmarks ("Reforma kluczowych wskaźników referencyjnych stopy procentowej"), w którym przedstawiła zalecenia mające wzmocnić istniejące wskaźniki referencyjne i inne potencjalne stopy referencyjne oparte na rynkach międzybankowych, a także zalecenia dotyczące opracowania alternatywnych stóp referencyjnych, które miałyby być niemal całkowicie pozbawione ryzyka.

  (3) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 (3) wprowadzono wspólne ramy mające zapewnić dokładność i rzetelność indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych w Unii.

  (4) W dniu 26 września 2019 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała dokument pt. "Reforma wskaźnika referencyjnego stopy procentowej (Zmiany MSSF 9, MSR 39 oraz MSSF 7)", który dotyczy konsekwencji, jakie dla sprawozdawczości finansowej ma reforma wskaźnika referencyjnego stopy procentowej dokonana w okresie przed zastąpieniem istniejącego wskaźnika referencyjnego alternatywną stopą referencyjną.

  (5) Wprowadzone zmiany przewidują tymczasowe i wąskie odstępstwa od wymogów rachunkowości zabezpieczeń zawartych w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości (MSR) 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena oraz Międzynarodowym Standardzie Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 9 Instrumenty finansowe, dzięki którym to odstępstwom przedsiębiorstwa mogą nadal spełniać obowiązujące wymogi, przy założeniu, że istniejące wskaźniki referencyjne stopy procentowej nie ulegają zmianie w następstwie przeprowadzonej reformy oprocentowania depozytów międzybankowych.

  (6) Po konsultacji z Europejską Grupą Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej Komisja uznaje, że zmiany w MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena, MSR 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji oraz MSSF 9 Instrumenty finansowe spełniają kryteria przyjęcia określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002.

  (7) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1126/2008.

  (8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Regulacyjnego ds. Rachunkowości,

_____________________
(1) Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1.
(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 320 z 29.11.2008, s. 1).
(3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz.U. L 171 z 29.6.2016, s. 1).

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1126/2008 wprowadza się następujące zmiany:

  a) w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości (MSR) 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia;

  b) w Międzynarodowym Standardzie Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia;

  c) w MSSF 9 Instrumenty finansowe wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Wszystkie przedsiębiorstwa stosują zmiany, o których mowa w art. 1, najpóźniej wraz z rozpoczęciem swojego pierwszego roku obrotowego rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2020 r. lub później.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu*) w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 stycznia 2020 r.

__________________
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało opublikowane w dniu 16.01.2020 r.

ZAŁĄCZNIK

Reforma wskaźnika referencyjnego stopy procentowej

Zmiany MSSF 9, MSR 39 oraz MSSF 7

Zmiany MSSF 9 Instrumenty finansowe

Dodano paragrafy 6.8.1-6.8.12 oraz 7.1.8. Przed paragrafem 6.8.1 dodano nowy nagłówek. Przed paragrafami 6.8.4, 6.8.5, 6.8.6, 6.8.7 i 6.8.9 dodano nowe podnagłówki. Zmienia się paragraf 7.2.26.

Rozdział 6 Rachunkowość zabezpieczeń

...

6.8 TYMCZASOWE ODSTĘPSTWA OD STOSOWANIA SZCZEGÓLNYCH WYMOGÓW RACHUNKOWOŚCI ZABEZPIECZEŃ

6.8.1. Jednostka stosuje paragrafy 6.8.4-6.8.12 oraz paragrafy 7.1.8 i 7.2.26 pkt d) w odniesieniu do wszystkich powiązań zabezpieczających, na które reforma wskaźnika referencyjnego stopy procentowej wywiera bezpośredni wpływ. Paragrafy te mają zastosowanie wyłącznie do takich powiązań zabezpieczających. Reforma wskaźnika referencyjnego stopy procentowej wywiera bezpośredni wpływ na powiązanie zabezpieczające tylko wówczas, gdy reforma ta prowadzi do powstania niepewności co do:

  a) wskaźnika referencyjnego stopy procentowej (określonego w umowie lub określonego inaczej niż w umowie) wyznaczonego jako zabezpieczane ryzyko; lub

  b) harmonogramu lub kwoty przepływów pieniężnych opartych na wskaźniku referencyjnym stopy procentowej wynikających z pozycji zabezpieczanej lub z instrumentu zabezpieczającego.

6.8.2. Do celów stosowania paragrafów 6.8.4-6.8.12 termin "reforma wskaźnika referencyjnego stopy procentowej" odnosi się do obejmującej cały rynek reformy wskaźnika referencyjnego stopy procentowej, w tym zastąpienia wskaźnika referencyjnego stopy procentowej alternatywnym wskaźnikiem referencyjnym, takim jak wskaźnik wynikający z zaleceń przedstawionych w sprawozdaniu Rady Stabilności Finansowej z lipca 2014 r. pt. "Reforming Major Interest Rate Benchmarks" (1).

_________________
(1) Sprawozdanie "Reforming Major Interest Rate Benchmarks" (Reforma głównych wskaźników referencyjnych stopy procentowej) jest dostępne na stronie internetowej http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_140722.pdf.

6.8.3. W paragrafach 6.8.4-6.8.12 zawarto odstępstwa wyłącznie od wymogów określonych w tych paragrafach. Jednostka nadal stosuje wszystkie inne wymogi rachunkowości zabezpieczeń w odniesieniu do powiązań zabezpieczających, na które reforma wskaźnika referencyjnego stopy procentowej wywiera bezpośredni wpływ.

Wysoce prawdopodobny wymóg w zakresie zabezpieczeń przepływów pieniężnych

6.8.4. Do celów ustalenia, czy planowana transakcja (lub jej komponent) jest wysoce prawdopodobna zgodnie z wymogami paragrafu 6.3.3, jednostka zakłada, że wskaźnik referencyjny stopy procentowej, na którym opierają się zabezpieczane przepływy pieniężne (określone w umowie lub określone inaczej niż w umowie), nie ulega zmianie w wyniku reformy wskaźnika referencyjnego stopy procentowej.

Przekwalifikowanie kwoty skumulowanej w rezerwie z tytułu zabezpieczenia przepływów pieniężnych

6.8.5. Do celów stosowania wymogu określonego w paragrafie 6.5.12, aby ustalić, czy oczekuje się, że wystąpią zabezpieczane przyszłe przepływy pieniężne, jednostka zakłada, że wskaźnik referencyjny stopy procentowej, na którym opierają się zabezpieczane przepływy pieniężne (określone w umowie lub określone inaczej niż w umowie), nie ulega zmianie w wyniku reformy wskaźnika referencyjnego stopy procentowej.

Ocena powiązania ekonomicznego między pozycją zabezpieczaną a instrumentem zabezpieczającym

6.8.6. Do celów stosowania wymogów określonych w paragrafie 6.4.1 pkt c) ppkt (i) oraz w paragrafach B6.4.4-B6.4.6 jednostka zakłada, że wskaźnik referencyjny stopy procentowej, na którym opierają się zabezpieczane przepływy pieniężne lub zabezpieczone ryzyko (określone w umowie lub określone inaczej niż w umowie), lub wskaźnik referencyjny stopy procentowej, na którym opierają się przepływy pieniężne wynikające z instrumentu zabezpieczającego, nie ulegają zmianie w wyniku reformy wskaźnika referencyjnego stopy procentowej.

Wyznaczenie komponentu pozycji jako pozycji zabezpieczanej

6.8.7. O ile paragraf 6.8.8 nie ma zastosowania, w odniesieniu do zabezpieczenia komponentu wskaźnika referencyjnego dla ryzyka stopy procentowej, który to komponent określono inaczej niż w umowie, jednostka stosuje wymóg określony w paragrafie 6.3.7 pkt a) i paragrafie B6.3.8 - stanowiący, że musi istnieć możliwość wyodrębnienia komponentu ryzyka - wyłącznie w momencie ustanowienia powiązania zabezpieczającego.

6.8.8. Jeżeli jednostka, zgodnie z dokumentacją zabezpieczenia, często dokonuje aktualizacji (tj. rozwiązania i ponownego ustanowienia) powiązania zabezpieczającego, ponieważ zarówno instrument zabezpieczający, jak i pozycja zabezpieczana często ulegają zmianie (tj. jednostka wykorzystuje dynamiczny proces, w którym zarówno pozycje zabezpieczane, jak i instrumenty zabezpieczające stosowane do zarządzania tą ekspozycją nie pozostają takie same przez dłuższy okres), jednostka stosuje wymóg określony w paragrafie 6.3.7 pkt a) i paragrafie B6.3.8 - stanowiący, że musi istnieć możliwość wyodrębnienia komponentu ryzyka - tylko wtedy, gdy początkowo wyznacza pozycję zabezpieczaną w ramach tego powiązania zabezpieczającego. Pozycja zabezpieczana, którą oceniono w momencie jej początkowego wyznaczenia w ramach powiązania zabezpieczającego, bez względu na to, czy miało to miejsce w momencie powstania zabezpieczenia, czy w późniejszym okresie, nie zostaje poddana ponownej ocenie przy żadnym późniejszym ponownym wyznaczeniu w ramach tego samego powiązania zabezpieczającego.

Zaprzestanie stosowania

6.8.9. Jednostka prospektywnie zaprzestaje stosowania paragrafu 6.8.4 do pozycji zabezpieczanej z chwilą zaistnienia jednej z następujących okoliczności, przy czym decyduje ta okoliczność, która zaistniała wcześniej:

  a) w przypadku gdy niepewność wynikająca z reformy wskaźnika referencyjnego stopy procentowej już nie występuje w odniesieniu do harmonogramu i kwoty przepływów pieniężnych opartych na wskaźniku referencyjnym stopy procentowej wynikających z pozycji zabezpieczanej;

  b) w przypadku gdy powiązanie zabezpieczające, którego częścią jest pozycja zabezpieczana, ulega rozwiązaniu.

6.8.10. Jednostka prospektywnie zaprzestaje stosowania paragrafu 6.8.5 z chwilą zaistnienia jednej z następujących okoliczności, przy czym decyduje ta okoliczność, która zaistniała wcześniej:

  a) w przypadku gdy niepewność wynikająca z reformy wskaźnika referencyjnego stopy procentowej już nie występuje w odniesieniu do harmonogramu i kwoty przyszłych przepływów pieniężnych opartych na wskaźniku referencyjnym stopy procentowej wynikających z pozycji zabezpieczanej;

  b) w przypadku gdy całą kwotę skumulowaną w rezerwie z tytułu zabezpieczenia przepływów pieniężnych w odniesieniu do tego rozwiązanego powiązania zabezpieczającego przeklasyfikowano do wyniku finansowego.

6.8.11. Jednostka prospektywnie zaprzestaje stosowania paragrafu 6.8.6:

  a) do pozycji zabezpieczanej, w przypadku gdy niepewność wynikająca z reformy wskaźnika referencyjnego stopy procentowej już nie występuje w odniesieniu do zabezpieczonego ryzyka lub w odniesieniu do harmonogramu i kwoty przepływów pieniężnych opartych na wskaźniku referencyjnym stopy procentowej wynikających z pozycji zabezpieczanej; oraz

  b) do instrumentu zabezpieczającego, w przypadku gdy niepewność wynikająca z reformy wskaźnika referencyjnego stopy procentowej już nie występuje w odniesieniu do harmonogramu i kwoty przepływów pieniężnych opartych na wskaźniku referencyjnym stopy procentowej wynikających z instrumentu zabezpieczającego.

Jeżeli powiązanie zabezpieczające, którego częścią są pozycja zabezpieczana i instrument zabezpieczający, ulega rozwiązaniu wcześniej niż w dniu określonym w paragrafie 6.8.11 pkt a) lub dniu określonym w paragrafie 6.8.11 pkt b), jednostka prospektywnie zaprzestaje stosowania paragrafu 6.8.6 do tego powiązania zabezpieczającego z dniem rozwiązania powiązania zabezpieczającego.

6.8.12. Wyznaczając grupę pozycji jako pozycję zabezpieczaną lub kombinację instrumentów finansowych jako instrument zabezpieczający, jednostka prospektywnie zaprzestaje stosowania paragrafów 6.8.4-6.8.6 do danej pozycji lub danego instrumentu finansowego zgodnie z, stosownie do przypadku, paragrafami 6.8.9, 6.8.10 lub 6.8.11, jeżeli niepewność wynikająca z reformy wskaźnika referencyjnego stopy procentowej już nie występuje w odniesieniu do zabezpieczonego ryzyka lub w odniesieniu do harmonogramu i kwoty przepływów pieniężnych opartych na wskaźniku referencyjnym stopy procentowej wynikających z tej pozycji lub tego instrumentu finansowego.

Rozdział 7 Data wejścia w życie i przepisy przejściowe

7.1 DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

...

7.1.8. Na podstawie wydanego we wrześniu 2019 r. dokumentu Reforma wskaźnika referencyjnego stopy procentowej, którym zmieniono MSSF 9, MSR 39 i MSSF 7, dodano sekcję 6.8 i zmieniono paragraf 7.2.26. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 r. lub później. Dopuszcza się wcześniejsze stosowanie. Jeżeli jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do wcześniejszego okresu, ujawnia ten fakt.

7.2 PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

...

Przepisy przejściowe dotyczące rachunkowości zabezpieczeń (rozdział 6)

...

7.2.26. Na zasadzie odstępstwa od prospektywnego stosowania wymogów rachunkowości zabezpieczeń zawartych w niniejszym standardzie jednostka:

...

  d) stosuje wymogi określone w sekcji 6.8 retrospektywnie. To retrospektywne zastosowanie obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do tych powiązań zabezpieczających, które istniały na początku okresu sprawozdawczego, w którym jednostka po raz pierwszy zastosowała te wymogi, lub które zostały wyznaczone w późniejszym okresie, oraz do kwoty skumulowanej w rezerwie z tytułu zabezpieczenia przepływów pieniężnych, która istniała na początku okresu sprawozdawczego, w którym jednostka po raz pierwszy zastosowała te wymogi.

Zmiany MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena

Dodano paragrafy 102 A-102N oraz 108G. Dodano nowy nagłówek przed paragrafem 102 A. Dodano nowe podnagłówki przed paragrafami 102D, 102E, 102F, 102H i 102J.

ZABEZPIECZENIA

...

Tymczasowe odstępstwa od stosowania szczególnych wymogów rachunkowości zabezpieczeń

102 A Jednostka stosuje paragrafy 102D-102N oraz 108G do wszystkich powiązań zabezpieczających, na które reforma wskaźnika referencyjnego stopy procentowej wywiera bezpośredni wpływ. Paragrafy te mają zastosowanie wyłącznie do takich powiązań zabezpieczających. Reforma wskaźnika referencyjnego stopy procentowej wywiera bezpośredni wpływ na powiązanie zabezpieczające tylko wówczas, gdy reforma ta prowadzi do powstania niepewności co do:

  a) wskaźnika referencyjnego stopy procentowej (określonego w umowie lub określonego inaczej niż w umowie) wyznaczonego jako zabezpieczane ryzyko; lub

  b) harmonogramu lub kwoty przepływów pieniężnych opartych na wskaźniku referencyjnym stopy procentowej wynikających z pozycji zabezpieczanej lub z instrumentu zabezpieczającego.

102B Do celów stosowania paragrafów 102D-102N termin "reforma wskaźnika referencyjnego stopy procentowej" odnosi się do obejmującej cały rynek reformy wskaźnika referencyjnego stopy procentowej, w tym zastąpienia wskaźnika referencyjnego stopy procentowej alternatywnym wskaźnikiem referencyjnym, takim jak wskaźnik wynikający z zaleceń przedstawionych w sprawozdaniu Rady Stabilności Finansowej z lipca 2014 r. pt. "Reforming Major Interest Rate Benchmarks" (2).

____________________
(2) Sprawozdanie "Reforming Major Interest Rate Benchmarks" (Reforma głównych wskaźników referencyjnych stopy procentowej) jest dostępne na stronie internetowej http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_140722.pdf.

102C W paragrafach 102D-102N zawarto odstępstwa wyłącznie od wymogów określonych w tych paragrafach. Jednostka nadal stosuje wszystkie inne wymogi rachunkowości zabezpieczeń w odniesieniu do powiązań zabezpieczających, na które reforma wskaźnika referencyjnego stopy procentowej wywiera bezpośredni wpływ.

Wysoce prawdopodobny wymóg w zakresie zabezpieczeń przepływów pieniężnych

102D Do celów stosowania wymogu określonego w paragrafie 88 pkt c), zgodnie z którym planowana transakcja musi być wysoce prawdopodobna, jednostka zakłada, że wskaźnik referencyjny stopy procentowej, na którym opierają się zabezpieczane przepływy pieniężne (określone w umowie lub określone inaczej niż w umowie), nie ulega zmianie w wyniku reformy wskaźnika referencyjnego stopy procentowej.

Przeklasyfikowanie skumulowanych zysków lub strat ujętych w innych całkowitych dochodach

102E Do celów stosowania wymogu określonego w paragrafie 101 pkt c), aby ustalić, czy oczekuje się, że planowana transakcja już nie wystąpi, jednostka zakłada, że wskaźnik referencyjny stopy procentowej, na którym opierają się zabezpieczane przepływy pieniężne (określone w umowie lub określone inaczej niż w umowie), nie ulega zmianie w wyniku reformy wskaźnika referencyjnego stopy procentowej.

Ocena skuteczności

102F Do celów stosowania wymogów określonych w paragrafie 88 pkt b) oraz w paragrafie AG105 pkt a) jednostka zakłada, że wskaźnik referencyjny stopy procentowej, na którym opierają się zabezpieczane przepływy pieniężne lub zabezpieczone ryzyko (określone w umowie lub określone inaczej niż w umowie), lub wskaźnik referencyjny stopy procentowej, na którym opierają się przepływy pieniężne wynikające z instrumentu zabezpieczającego, nie ulegają zmianie w wyniku reformy wskaźnika referencyjnego stopy procentowej.

102G Dla celów stosowania wymogu określonego w paragrafie 88 pkt e) jednostka nie jest zobowiązana do rozwiązania powiązania zabezpieczającego z tego powodu, że rzeczywiste wyniki zabezpieczenia nie spełniają wymogów określonych w paragrafie AG105 pkt b). W celu uniknięcia wątpliwości jednostka stosuje pozostałe warunki określone w paragrafie 88, w tym ocenę prospektywną, o której mowa w paragrafie 88 pkt b), aby ocenić, czy należy rozwiązać powiązanie zabezpieczające.

Wyznaczanie pozycji finansowych jako pozycji zabezpieczanych

102H O ile paragraf 102I nie ma zastosowania, w odniesieniu do zabezpieczenia części wskaźnika referencyjnego dla ryzyka stopy procentowej, którą to część określono inaczej niż w umowie, jednostka stosuje wymóg określony w paragrafach 81 i AG99F - stanowiący, że musi istnieć możliwość wyodrębnienia wyznaczonej części - wyłącznie w momencie ustanowienia powiązania zabezpieczającego.

102I Jeżeli jednostka, zgodnie z dokumentacją zabezpieczenia, często dokonuje aktualizacji (tj. rozwiązania i ponownego ustanowienia) powiązania zabezpieczającego, ponieważ zarówno instrument zabezpieczający, jak i pozycja zabezpieczana często ulegają zmianie (tj. jednostka wykorzystuje dynamiczny proces, w którym zarówno pozycje zabezpieczane, jak i instrumenty zabezpieczające stosowane do zarządzania tą ekspozycją nie pozostają takie same przez dłuższy okres), jednostka stosuje wymóg określony w paragrafach 81 i AG99F - stanowiący, że musi istnieć możliwość wyodrębnienia wyznaczonej części - tylko wtedy, gdy początkowo wyznacza pozycję zabezpieczaną w ramach tego powiązania zabezpieczającego. Pozycja zabezpieczana, którą oceniono w momencie jej początkowego wyznaczenia w ramach powiązania zabezpieczającego, bez względu na to, czy miało to miejsce w momencie powstania zabezpieczenia, czy w późniejszym okresie, nie zostaje poddana ponownej ocenie przy żadnym późniejszym ponownym wyznaczeniu w ramach tego samego powiązania zabezpieczającego.

Zaprzestanie stosowania

102J Jednostka prospektywnie zaprzestaje stosowania paragrafu 102D do pozycji zabezpieczanej z chwilą zaistnienia jednej z następujących okoliczności, przy czym decyduje ta okoliczność, która zaistniała wcześniej:

  a) w przypadku gdy niepewność wynikająca z reformy wskaźnika referencyjnego stopy procentowej już nie występuje w odniesieniu do harmonogramu i kwoty przepływów pieniężnych opartych na wskaźniku referencyjnym stopy procentowej wynikających z pozycji zabezpieczanej;

  b) w przypadku gdy powiązanie zabezpieczające, którego częścią jest pozycja zabezpieczana, ulega rozwiązaniu.

102K Jednostka prospektywnie zaprzestaje stosowania paragrafu 102E z chwilą zaistnienia jednej z następujących okoliczności, przy czym decyduje ta okoliczność, która zaistniała wcześniej:

  a) w przypadku gdy niepewność wynikająca z reformy wskaźnika referencyjnego stopy procentowej już nie występuje w odniesieniu do harmonogramu i kwoty przyszłych przepływów pieniężnych opartych na wskaźniku referencyjnym stopy procentowej wynikających z pozycji zabezpieczanej;

  b) w przypadku gdy całą skumulowaną stratę lub cały skumulowany zysk ujęte w innych całkowitych dochodach w odniesieniu do tego rozwiązanego powiązania zabezpieczającego przeklasyfikowano do wyniku finansowego.

102L Jednostka prospektywnie zaprzestaje stosowania paragrafu 102F:

  a) do pozycji zabezpieczanej, w przypadku gdy niepewność wynikająca z reformy wskaźnika referencyjnego stopy procentowej już nie występuje w odniesieniu do zabezpieczonego ryzyka lub w odniesieniu do harmonogramu i kwoty przepływów pieniężnych opartych na wskaźniku referencyjnym stopy procentowej wynikających z pozycji zabezpieczanej; oraz

  b) do instrumentu zabezpieczającego, w przypadku gdy niepewność wynikająca z reformy wskaźnika referencyjnego stopy procentowej już nie występuje w odniesieniu do harmonogramu i kwoty przepływów pieniężnych opartych na wskaźniku referencyjnym stopy procentowej wynikających z instrumentu zabezpieczającego.

Jeżeli powiązanie zabezpieczające, którego częścią są pozycja zabezpieczana i instrument zabezpieczający, ulega rozwiązaniu wcześniej niż w dniu określonym w paragrafie 102L pkt a) lub w dniu określonym w paragrafie 102L pkt b), jednostka prospektywnie zaprzestaje stosowania paragrafu 102F do tego powiązania zabezpieczającego z dniem rozwiązania powiązania zabezpieczającego.

102M Jednostka prospektywnie zaprzestaje stosowania paragrafu 102G do powiązania zabezpieczającego z chwilą zaistnienia jednej z następujących okoliczności, przy czym decyduje ta okoliczność, która zaistniała wcześniej:

  a) w przypadku gdy niepewność wynikająca z reformy wskaźnika referencyjnego stopy procentowej już nie występuje w odniesieniu do zabezpieczonego ryzyka oraz w odniesieniu do harmonogramu i kwoty przepływów pieniężnych opartych na wskaźniku referencyjnym stopy procentowej wynikających z pozycji zabezpieczanej lub z instrumentu zabezpieczającego;

  b) w przypadku rozwiązania powiązania zabezpieczającego, do którego odstępstwo ma zastosowanie.

102N Wyznaczając grupę pozycji jako pozycję zabezpieczaną lub kombinację instrumentów finansowych jako instrument zabezpieczający, jednostka prospektywnie zaprzestaje stosowania paragrafów 102D-102G do danej pozycji lub danego instrumentu finansowego zgodnie z, stosownie do przypadku, paragrafami 102J, 102K, 102L lub 102M, jeżeli niepewność wynikająca z reformy wskaźnika referencyjnego stopy procentowej już nie występuje w odniesieniu do zabezpieczonego ryzyka lub w odniesieniu do harmonogramu i kwoty przepływów pieniężnych opartych na wskaźniku referencyjnym stopy procentowej wynikających z tej pozycji lub tego instrumentu finansowego.

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

...

108G Na podstawie wydanego we wrześniu 2019 r. dokumentu Reforma wskaźnika referencyjnego stopy procentowej, którym zmieniono MSSF 9, MSR 39 i MSSF 7, dodano paragrafy 102 A-102N. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 r. lub później. Dopuszcza się wcześniejsze stosowanie. Jeżeli jednostka stosuje te zmiany retrospektywnie, ujawnia ten fakt. Jednostka stosuje te zmiany retrospektywnie w odniesieniu do tych powiązań zabezpieczających, które istniały na początku okresu sprawozdawczego, w którym jednostka po raz pierwszy zastosowała te zmiany, lub które zostały wyznaczone w późniejszym okresie, oraz do zysku lub straty ujętych w innych całkowitych dochodach, które to zysk lub strata istniały na początku okresu sprawozdawczego, w którym jednostka po raz pierwszy zastosowała te zmiany.

Zmiany MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji

Dodano paragrafy 24H i 44DE-44DF oraz dodaje się podnagłówek przed paragrafem 24H.

RACHUNKOWOŚĆ ZABEZPIECZEŃ


...

Niepewność wynikająca z reformy wskaźnika referencyjnego stopy procentowej

24H W odniesieniu do powiązań zabezpieczających, do których jednostka stosuje odstępstwa określone w paragrafach 6.8.4-6.8.12 MSSF 9 lub paragrafach 102D-102N MSR 39, jednostka ujawnia:

  a) istotne wskaźniki referencyjne stopy procentowej, wobec których powiązania zabezpieczające jednostki posiadają ekspozycję;

  b) zakres ekspozycji na ryzyko, którą zarządza jednostka, na który to zakres reforma wskaźnika referencyjnego stopy procentowej wywiera bezpośredni wpływ;

  c) sposób, w jaki jednostka zarządza procesem przejścia na alternatywne referencyjne stopy procentowe;

  d) opis istotnych założeń lub osądów dokonanych przez jednostkę w związku ze stosowaniem tych paragrafów (na przykład założenia lub osądy dotyczące tego, kiedy niepewność wynikająca z reformy wskaźnika referencyjnego stopy procentowej już nie występuje w odniesieniu do harmonogramu i kwoty przepływów pieniężnych opartych na wskaźniku referencyjnym stopy procentowej); oraz

  e) kwotę nominalną instrumentów zabezpieczających w ramach tych powiązań zabezpieczających.

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

...

44DE Na podstawie wydanego we wrześniu 2019 r. dokumentu Reforma wskaźnika referencyjnego stopy procentowej, którym zmieniono MSSF 9, MSR 39 i MSSF 7, dodano paragrafy 24H i 44DF. Jednostka stosuje te zmiany, gdy stosuje zmiany MSSF 9 lub MSR 39.

44DF W okresie sprawozdawczym, w którym jednostka po raz pierwszy stosuje dokument Reforma wskaźnika referencyjnego stopy procentowej, wydany we wrześniu 2019 r., jednostka nie ma obowiązku przedstawiania informacji ilościowych wymaganych na podstawie paragrafu 28 lit. f) MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60