Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2104 z dnia 29.11.2019 r. ...

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2104 z dnia 29.11.2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 1 i 8

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. Urz. UE L z 2019 r. nr 318/74

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (1), w szczególności jego art. 3 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

  (1) Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1126/2008 (2) przyjęto określone międzynarodowe standardy oraz ich interpretacje istniejące w dniu 15 października 2008 r.

  (2) W ramach swojego projektu Better Communication in Financial Reporting (Lepsza komunikacja w dziedzinie sprawozdawczości finansowej), którego celem jest poprawa sposobu przekazywania informacji finansowych użytkownikom sprawozdań finansowych, Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała w dniu 31 października 2018 r. dokument Definition of Material (Amendments to IAS 1 and IAS 8) (Definicja pojęcia "istotne" - Zmiany MSR 1 i MSR 8) w celu wyjaśnienia definicji pojęcia "istotne", aby ułatwić przedsiębiorstwom dokonywanie oceny istotności oraz zwiększyć przydatność danych ujawnianych w informacjach dodatkowych do sprawozdań finansowych.

  (3) Po konsultacji z Europejską Grupą Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej Komisja uznaje, że zmiany w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości (MSR) 1 Prezentacja sprawozdań finansowych i MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów spełniają kryteria przyjęcia określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002.

  (4) Zmiany w MSR 1 i MSR 8 pociągają za sobą konieczność wprowadzenia zmian do MSR 10 Zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego, MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa oraz MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe.

  (5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1126/2008.

  (6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Regulacyjnego ds. Rachunkowości,

________________
(1) Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1.
(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 320 z 29.11.2008, s. 1).

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1126/2008 wprowadza się następujące zmiany:

  a) w MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia;

  b) w MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia;

  c) w MSR 10 Zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia;

  d) w MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia;

  e) w MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Wszystkie przedsiębiorstwa stosują zmiany, o których mowa w art. 1, najpóźniej wraz z rozpoczęciem swojego pierwszego roku obrotowego rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2020 r. lub później.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 listopada 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

Definicja pojęcia "istotne"

Zmiany MSR 1 i MSR 8

Zmiany MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych

Paragraf 7 zmieniono w odniesieniu do jednostek, które przyjęły opublikowane w 2018 r. Amendments to References to the Conceptual Framework in IFRS Standards, oraz dodano paragraf 139T.

DEFINICJE

7. ...

Istotne:

Informacje są istotne, jeżeli w racjonalny sposób można oczekiwać, że ich pominięcie, zniekształcenie lub ich nieprzejrzystość może wpływać na decyzje głównych użytkowników sprawozdania finansowego ogólnego przeznaczenia podejmowane na podstawie takiego sprawozdania, zawierającego informacje finansowe dotyczące konkretnej jednostki sprawozdawczej.

Istotność uzależniona jest od charakteru lub wielkości informacji bądź od obu tych czynników. Jednostka ocenia, czy informacje, same w sobie lub w połączeniu z innymi informacjami, są istotne w kontekście całości sprawozdania finansowego.

Informacje są nieprzejrzyste, jeżeli są przekazywane w sposób, który dla głównych użytkowników sprawozdań finansowych ma podobne skutki jak pominięcie lub zniekształcenie tych informacji. Poniżej przedstawiono przykłady sytuacji, które mogą prowadzić do nieprzejrzystości istotnych informacji:

  a) informacje dotyczące istotnej pozycji, transakcji lub innego istotnego zdarzenia są ujawniane w sprawozdaniu finansowym, ale użyty język jest niejednoznaczny lub niejasny;

  b) informacje dotyczące istotnej pozycji, transakcji lub innego istotnego zdarzenia są rozrzucone po sprawozdaniu finansowym;

  c) niepodobne pozycje, transakcje lub inne zdarzenia są niewłaściwie zagregowane;

  d) podobne pozycje, transakcje lub inne zdarzenia są niewłaściwie zagregowane; oraz

  e) zrozumiałość sprawozdania finansowego jest ograniczona w wyniku tego, że informacje nieistotne przesłaniają informacje istotne w takim stopniu, że główny użytkownik nie jest w stanie ustalić, które informacje są istotne.

Ocena, czy można w racjonalny sposób oczekiwać, że informacje mogą wpływać na decyzje głównych użytkowników sprawozdania finansowego ogólnego przeznaczenia konkretnej jednostki sprawozdawczej, wymaga od jednostki uwzględnienia charakteru tych użytkowników przy jednoczesnym uwzględnieniu sytuacji jednostki.

Wielu obecnych i potencjalnych inwestorów, pożyczkodawców i innych wierzycieli nie może wymagać od jednostek sprawozdawczych przekazywania im bezpośrednio informacji i w przypadku wielu informacji, których potrzebują, muszą oni opierać się na sprawozdaniach finansowych ogólnego przeznaczenia. W związku z tym są oni głównymi użytkownikami, do których kierowane są sprawozdania finansowe ogólnego przeznaczenia. Sprawozdania finansowe są sporządzane dla użytkowników, którzy mają dostateczną wiedzę z zakresu biznesu i działalności gospodarczej i którzy dokonują starannego przeglądu i starannej analizy informacji. Niekiedy również nawet dobrze poinformowani i staranni użytkownicy mogą potrzebować pomocy doradcy w celu zrozumienia informacji na temat złożonych zjawisk gospodarczych.

...

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

...

139T Na podstawie dokumentu Definition of Material (Amendments to IAS 1 and IAS 8) (Definicja pojęcia "istotne" - Zmiany MSR 1 i MSR 8), opublikowanego w październiku 2018 r., zmieniono paragraf 7 MSR 1 i paragraf 5 MSR 8 oraz skreślono paragraf 6 MSR 8. Jednostka stosuje te zmiany prospektywnie w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 r. i później. Dopuszcza się wcześniejsze stosowanie. Jeżeli jednostka zastosuje te zmiany w odniesieniu do wcześniejszego okresu, ujawnia ten fakt.

MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów

Paragraf 5 zmieniono w odniesieniu do jednostek, które przyjęły opublikowane w 2018 r. Amendments to References to the Conceptual Framework in IFRS Standards. Skreślono paragraf 6 oraz dodano paragraf 54H.

DEFINICJE

5. ...

PojęcieIstotne zdefiniowano w paragrafie 7 MSR1 i w niniejszym standardzie jest ono stosowane w tym samym znaczeniu.

...

6. [skreślony]

...

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

...

54H Na podstawie dokumentu Definition of Material (Amendments to IAS 1 and IAS 8) (Definicja pojęcia "istotne" - Zmiany MSR 1 i MSR 8), opublikowanego w październiku 2018 r., zmieniono paragraf 7 MSR 1 i paragraf 5 MSR 8 oraz skreślono paragraf 6 MSR 8. Jednostka stosuje te zmiany prospektywnie w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 r. i później. Dopuszcza się wcześniejsze stosowanie. Jeżeli jednostka zastosuje te zmiany w odniesieniu do wcześniejszego okresu, ujawnia ten fakt.

Zmiany innych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz innych publikacji

Zmiany MSR 10 Zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego

Zmieniono paragraf 21 i dodano paragraf 23C.

Zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego niewymagające dokonania korekt

21. Jeżeli zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego i niewymagające dokonania korekt są istotne, można w racjonalny sposób oczekiwać, że brak ich ujawnienia może wpływać na decyzje głównych użytkowników sprawozdania finansowego ogólnego przeznaczenia podejmowane na podstawie takiego sprawozdania, zawierającego informacje finansowe dotyczące konkretnej jednostki sprawozdawczej. W związku z tym jednostka ujawnia poniższe informacje dla każdej istotnej kategorii zdarzeń następujących po zakończeniu okresu sprawozdawczego i niewymagających dokonania korekt:

  a) charakter zdarzenia; oraz

  b) oszacowanie jego skutków finansowych lub stwierdzenie, iż takiego szacunku nie można dokonać.

  ...

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

...

23C Na podstawie dokumentu Definition of Material (Amendments to IAS 1 and IAS 8) (Definicja pojęcia "istotne" - Zmiany MSR 1 i MSR 8), opublikowanego w październiku 2018 r., zmieniono paragraf 21. Jednostka stosuje te zmiany prospektywnie w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 r. i później. Dopuszcza się wcześniejsze stosowanie. Jeżeli jednostka zastosuje te zmiany w odniesieniu do wcześniejszego okresu, ujawnia ten fakt. Jednostka stosuje te zmiany, jeżeli stosuje zmiany w definicji pojęcia "istotne" w paragrafie 7 MSR 1 i w paragrafach 5 i 6 MSR 8.

Zmiany MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa

Zmieniono paragraf 24 oraz dodano paragraf 58.

Istotność

...

24. MSR 1 definiuje istotne informacje i wymaga odrębnego ujawnienia informacji o istotnych pozycjach, w tym (na przykład) o działalności zaniechanej, natomiast MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów wymaga ujawnienia informacji o zmianach wartości szacunkowych, błędach i zmianach zasad (polityki) rachunkowości. Te dwa standardy nie zawierają wyrażonych liczbowo wytycznych dotyczących tego, co należy uznać za istotne.

...

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

...

58. Na podstawie dokumentu Definition of Material (Amendments to IAS 1 and IAS 8) (Definicja pojęcia "istotne" - Zmiany MSR 1 i MSR 8), opublikowanego w październiku 2018 r., zmieniono paragraf 24. Jednostka stosuje te zmiany prospektywnie w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 r. i później. Dopuszcza się wcześniejsze stosowanie. Jeżeli jednostka zastosuje te zmiany w odniesieniu do wcześniejszego okresu, ujawnia ten fakt. Jednostka stosuje te zmiany, jeżeli stosuje zmiany w definicji pojęcia "istotne" w paragrafie 7 MSR 1 i w paragrafach 5 i 6 MSR 8.

Zmiany MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe

Zmieniono paragraf 75 oraz dodano paragraf 104.

Restrukturyzacja

...

75. Podjęta przed końcem okresu sprawozdawczego decyzja kierownictwa lub zarządu dotycząca restrukturyzacji nie powoduje powstania zwyczajowo oczekiwanego obowiązku na koniec okresu sprawozdawczego, chyba że przed końcem okresu sprawozdawczego jednostka:

  a) rozpoczęła wdrażanie planu restrukturyzacji; lub

  b) ogłosiła główne elementy planu restrukturyzacji stronom, na które restrukturyzacja wywrze wpływ, i uczyniła to w sposób na tyle szczegółowy, aby obudzić w nich uzasadnione oczekiwanie, że jednostka przeprowadzi restrukturyzację.

Jeśli jednostka rozpoczyna wdrażanie planu restrukturyzacji lub ogłasza jego główne elementy stronom, na które restrukturyzacja wywrze wpływ, dopiero po zakończeniu okresu sprawozdawczego, to zgodnie z MSR 10 Zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego musi ten fakt ujawnić, jeżeli restrukturyzacja jest istotna oraz jeżeli można w racjonalny sposób oczekiwać, że nieujawnienie informacji na ten temat może wpływać na decyzje głównych użytkowników sprawozdania finansowego ogólnego przeznaczenia podejmowane na podstawie takiego sprawozdania, zawierającego informacje finansowe dotyczące konkretnej jednostki sprawozdawczej.

...

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

...

104. Na podstawie dokumentu Definition of Material (Amendments to IAS 1 and IAS 8) (Definicja pojęcia "istotne" - Zmiany MSR 1 i MSR 8), opublikowanego w październiku 2018 r., zmieniono paragraf 75. Jednostka stosuje te zmiany prospektywnie w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 r. i później. Dopuszcza się wcześniejsze stosowanie. Jeżeli jednostka zastosuje te zmiany w odniesieniu do wcześniejszego okresu, ujawnia ten fakt. Jednostka stosuje te zmiany, jeżeli stosuje zmiany w definicji pojęcia "istotne" w paragrafie 7 MSR 1 i w paragrafach 5 i 6 MSR 8.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60