Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2075 z dnia 29.11.2019 r. ...

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2075 z dnia 29.11.2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 1, 8, 34, 37 i 38, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 2, 3 i 6, Interpretacji 12, 19, 20 i 22 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej oraz Interpretacji 32 Stałego Komitetu ds. Interpretacji

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. Urz. UE L z 2019 r. nr 316/10

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (1), w szczególności jego art. 3 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

  (1) Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1126/2008 (2) przyjęto określone międzynarodowe standardy oraz ich interpretacje istniejące w dniu 15 października 2008 r.

  (2) W dniu 29 marca 2018 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała zmiany w odniesieniach do założeń koncepcyjnych w międzynarodowych standardach sprawozdawczości finansowej. Celem zmian jest zastąpienie odniesień do poprzednich założeń, istniejących w szeregu standardów i interpretacji, odniesieniami do zmienionych założeń koncepcyjnych.

  (3) Konsultacje z Europejską Grupą Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej potwierdzają, że zmiany w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości (MSR) 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów, MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe i MSR 38 Wartości niematerialne, w Międzynarodowym Standardzie Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2 Płatności w formie akcji, MSSF 3 Połączenia jednostek i MSSF 6 Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych, w Interpretacji 12 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF) Umowy na usługi koncesjonowane, KIMSF 19 Regulowanie zobowiązań finansowych przy pomocy instrumentów kapitałowych, KIMSF 20 Koszty usuwania nadkładu na etapie produkcji w kopalniach odkrywkowych i KIMSF 22 Transakcje w walucie obcej oraz wynagrodzenie wypłacane lub otrzymywane z góry oraz w Interpretacji 32 Stałego Komitetu ds. Interpretacji Wartości niematerialne - koszt witryny internetowej spełniają kryteria przyjęcia określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002.

  (4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1126/2008.

  (5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Regulacyjnego ds. Rachunkowości,

____________________
(1) Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1.
(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 320 z 29.11.2008, s. 1).

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1126/2008 wprowadza się następujące zmiany:

  a) w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości (MSR) 1 Prezentacja sprawozdań finansowych wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia;

  b) w MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia;

  c) w MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia;

  d) w MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

  e) w MSR 38 Wartości niematerialne wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia;

  f) w Międzynarodowym Standardzie Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2 Płatności w formie akcji wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia;

  g) w MSSF 3 Połączenia jednostek wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia;

  h) w MSSF 6 Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia;

  i) w Interpretacji 12 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF 12) Umowy na usługi koncesjonowane wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia;

  j) w KIMSF 19 Regulowanie zobowiązań finansowych przy pomocy instrumentów kapitałowych wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia;

  k) w KIMSF 20 Koszty usuwania nadkładu na etapie produkcji w kopalniach odkrywkowych wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia;

  l) w KIMSF 22 Transakcje w walucie obcej oraz wynagrodzenie wypłacane lub otrzymywane z góry wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia;

  m) w Interpretacji 32 Stałego Komitetu ds. Interpretacji (SKI-32) Wartości niematerialne - koszt witryny internetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Wszystkie przedsiębiorstwa stosują zmiany, o których mowa w art. 1, najpóźniej wraz z rozpoczęciem swojego pierwszego roku obrotowego rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2020 r. lub później.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*).

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 listopada 2019 r.

___________________
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało opublikowane w dniu 6.12.2019 r.

ZAŁĄCZNIK

Zmiany odniesień do Założeń koncepcyjnych w MSSF

Zmiany MSSF

Zmiany

MSSF 2 Płatności w formie akcji

Dodano paragraf 63E.

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

...

63E Dokumentem Zmiany odniesień do Założeń koncepcyjnych w MSSF, wydanym w 2018 r., zmieniono przypis do definicji instrumentu kapitałowego w załączniku A. Jednostka stosuje tę zmianę w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 r. i później. Dopuszcza się wcześniejsze stosowanie, jeżeli jednostka stosuje jednocześnie wszystkie pozostałe zmiany wprowadzone dokumentem Zmiany odniesień do Założeń koncepcyjnych w MSSF. Jednostka stosuje tę zmianę MSSF 2 retrospektywnie z zastrzeżeniem przepisów przejściowych zawartych w paragrafach 53-59 tego standardu zgodnie z MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów. Jeżeli jednostka stwierdzi, że retrospektywne stosowanie byłoby jednak niewykonalne w praktyce lub wiązałoby się z nadmiernymi kosztami lub wysiłkiem, stosuje tę zmianę MSSF 2 przez odniesienie do paragrafów 23-28, 50-53 i 54F MSR 8.

W załączniku A zmieniono przypis do definicji instrumentu kapitałowego.

* W Założeniach koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej wydanych w 2018 r. zdefiniowano zobowiązanie jako spoczywający na jednostce obecny obowiązek przeniesienia zasobów ekonomicznych w następstwie przeszłych zdarzeń.

Zmiana

MSSF 3 Połączenia jednostek

W paragrafie 11 skreślono przypis do "Założeń koncepcyjnych" i dodano przypis do "Założeń koncepcyjnych sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych". Paragrafu 11 nie zmieniono w inny sposób, lecz włączono go w celu zapewnienia większej przejrzystości.

Warunki ujmowania

11. Aby możliwe do zidentyfikowania nabyte aktywa i przejęte zobowiązania mogły zakwalifikować się do ujęcia przy zastosowaniu metody przejęcia, muszą na dzień przejęcia spełniać definicję aktywów i zobowiązań zawartą w Założeniach koncepcyjnych* sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych. Na przykład koszty, których jednostka przejmująca się spodziewa, ale nie jest zobowiązana do ich poniesienia w przyszłości w celu realizacji planu zaprzestania prowadzenia działalności jednostki przejmowanej, zakończeniu stosunku pracy lub przeniesienia pracowników jednostki przejmowanej, nie stanowią zobowiązań na dzień przejęcia. Dlatego jednostka przejmująca nie ujmuje tych kosztów przy zastosowaniu metody przejęcia. Jednostka przejmująca ujmuje natomiast te koszty w sporządzonym po połączeniu sprawozdaniu finansowym zgodnie z innymi MSSF.

† W przypadku niniejszego standardu jednostki przejmujące są zobowiązane do stosowania definicji aktywów i zobowiązań oraz wytycznych zawartych w opracowanych przez KMSR Założeniach koncepcyjnych sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych przyjętych przez RMSR w 2001 r., natomiast nie stosują Założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej wydanych w 2018 r.

Zmiany

MSSF 6 Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych

Zmieniono paragraf 10, skreślono przypis do "Założeń koncepcyjnych" w paragrafie 10 i dodano paragraf 26 A.

Składniki ceny nabycia lub kosztu wytworzenia

...

10. Nakładów na prace rozwojowe związane z zasobami mineralnymi nie ujmuje się jako aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych. Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej oraz MSR 38 Wartości niematerialne zawierają wytyczne dotyczące ujmowania aktywów z tytułu prac rozwojowych.

...

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

...

26 A Dokumentem Zmiany odniesień do Założeń koncepcyjnych w MSSF, wydanym w 2018 r., zmieniono paragraf 10. Jednostka stosuje tę zmianę w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 r. i później. Dopuszcza się wcześniejsze stosowanie, jeżeli jednostka stosuje jednocześnie wszystkie pozostałe zmiany wprowadzone dokumentem Zmiany odniesień do Założeń koncepcyjnych w MSSF. Jednostka stosuje tę zmianę MSSF 6 retrospektywnie zgodnie z MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów. Jeżeli jednostka stwierdzi, że retrospektywne stosowanie byłoby jednak niewykonalne w praktyce lub wiązałoby się z nadmiernymi kosztami lub wysiłkiem, stosuje tę zmianę MSSF 6 przez odniesienie do paragrafów 23-28, 50-53 i 54F MSR 8.

Zmiany

MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych

Zmieniono paragrafy 7, 15, 19-20, 23-24, 28 i 89 oraz dodano paragraf 139S. Skreślono cztery przypisy - przypisy do "paragrafu 25" w paragrafie 7, do zdania drugiego w paragrafie 15, do paragrafu 28 oraz do słów "Założeniach koncepcyjnych" w paragrafie 89.

DEFINICJE

7. Poniższe terminy zastosowane w niniejszym standardzie mają następujące znaczenie:

...

Istotne pominięcia lub zniekształcenia pozycji - są istotne, jeżeli mogą, pojedynczo lub razem, wpłynąć na decyzje gospodarcze podejmowane przez użytkowników na podstawie sprawozdania finansowego. Istotność uzależniona jest od wielkości i rodzaju pominięcia lub zniekształcenia w kontekście towarzyszących okoliczności. Czynnikiem rozstrzygającym może być wielkość lub rodzaj pozycji, lub kombinacja obu tych czynników.

Rozstrzyganie o tym, czy pominięcie lub zniekształcenie może wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników, czyli czy jest istotne, wymaga rozważenia cech tychże użytkowników. Użytkownicy z założenia posiadają dostateczną wiedzę z zakresu biznesu, działalności gospodarczej i rachunkowości oraz wykazują wolę uważnego zapoznania się z prezentowanymi informacjami. Dlatego też, przy rozstrzyganiu należy wziąć pod uwagę, jakiego wpływu na decyzje gospodarcze użytkowników o wymienionych cechach można oczekiwać.

...

Rzetelna prezentacja i zgodność z MSSF

15. Sprawozdanie finansowe rzetelnie przedstawia sytuację finansową, efektywność finansową i przepływy pieniężne jednostki. Rzetelna prezentacja wymaga wiernego odzwierciedlenia efektów transakcji, innych zdarzeń i warunków, zgodnie z definicjami i warunkami ujmowania aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów przedstawionymi w Założeniach koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej (Założenia koncepcyjne). Zakłada się, że stosowanie MSSF, wraz z dodatkowymi ujawnieniami w uzasadnionych przypadkach, skutkuje tym, że sprawozdanie finansowe spełnia wymóg rzetelnej prezentacji.

...

19. W bardzo rzadkich okolicznościach, w których kierownictwo uzna, że spełnienie wymogu MSSF może być na tyle mylące, iż spowoduje, że sprawozdanie finansowe nie spełni swojego celu określonego w Założeniach koncepcyjnych, jednostka może odstąpić od zastosowania tego wymogu w sposób ustalony w paragrafie 20, jeśli odnośny system regulacyjny wymaga lub nie zabrania tego odstępstwa.

20. W przypadku gdy jednostka odstępuje od stosowania wymogu zawartego w MSFF, zgodnie z paragrafem 19, ujawnia ona:

  a) że kierownictwo uznało, iż sprawozdanie finansowe rzetelnie przedstawia sytuację finansową jednostki, efektywność finansową i przepływy pieniężne;

  b) że sprawozdanie jest zgodne z mającymi zastosowanie MSSF, z wyjątkiem odstępstwa od zastosowania określonego wymogu w celu osiągnięcia rzetelności prezentacji;

  c) nazwę MSSF, od których jednostka poczyniła odstępstwo, charakter odstępstwa, wraz z podaniem rozwiązania, jakie przewiduje MSSF, powód, dla którego zastosowanie takiego rozwiązania w danych okolicznościach wprowadzałoby w błąd powodując, że sprawozdanie finansowe nie spełni swojego celu określonego w Założeniach koncepcyjnych, oraz zastosowane rozwiązanie; oraz

  d) dla każdego zaprezentowanego okresu finansowy wpływ odstępstwa na każdą pozycję sprawozdania finansowego, która byłaby przedstawiona zgodnie z wymogiem.

...

23. W bardzo rzadkich okolicznościach, w których kierownictwo uzna, że zastosowanie danego wymogu MSSF jest na tyle mylące, że powoduje kolizję z celem sprawozdania finansowego określonego w Założeniach koncepcyjnych, a odnośny system regulacyjny zabrania odstąpienia od stosowania tego wymogu, jednostka, w maksymalnie możliwym zakresie, ogranicza ryzyko wprowadzenia w błąd wynikające ze stosowania wymogu poprzez ujawnienie:

  a) nazwy MSSF, charakteru wymogu i powodu decyzji kierownictwa, że zastosowanie danego wymogu wprowadzałoby w danych okolicznościach w błąd, powodując, że sprawozdanie finansowe nie spełni swojego celu określonego w Założeniach koncepcyjnych; oraz

  b) dla każdego prezentowanego okresu, korekty do wszystkich pozycji sprawozdania finansowego, które byłyby według kierownictwa niezbędne do zapewnienia rzetelności prezentacji.

24. Dla celów paragrafów 19-23 informacja powodowałaby kolizję z celem sprawozdania finansowego, jeśli nie odzwierciedla wiernie transakcji, innych zdarzeń i warunków, które miała odzwierciedlać lub od której można by oczekiwać, że będzie je odzwierciedlać i, w efekcie, prawdopodobnie wpływałaby na decyzje gospodarcze użytkowników sprawozdań finansowych. Dokonując oceny tego, czy przestrzeganie konkretnego wymogu MSSF wprowadzałoby w błąd, powodując kolizję z celem sprawozdania finansowego określonym w Założeniach koncepcyjnych, kierownictwo rozważa:

  a) przyczynę, dla której cel sprawozdania finansowego nie jest osiągnięty w danych okolicznościach; oraz

  b) sposób, w jaki okoliczności charakteryzujące sytuację jednostki odbiegają od warunków innych jednostek, które wymogu przestrzegają. Jeśli inne jednostki w podobnych okolicznościach przestrzegają wymogu, to poddaje się dyskusji założenie, że przestrzeganie przez jednostkę wymogu nie jest tak mylące, że powoduje kolizję z celem sprawozdania finansowego określonym w Założeniach koncepcyjnych.

...

Zasada memoriału

...

28. W przypadku stosowania zasady memoriału jednostka ujmuje pozycje jako aktywa, zobowiązania, kapitał własny, przychody i koszty (elementy sprawozdania finansowego), jeśli spełnią kryteria zawarte w definicjach i warunki ujmowania wynikające z Założeń koncepcyjnych.

...

Zysk lub strata za dany okres

...

89. Niektóre MSSF określają okoliczności, w których jednostka ujmuje w bieżącym okresie poszczególne pozycje poza rachunkiem zysków i strat. MSR 8 reguluje dwa takie przypadki: korektę błędów oraz efekty zmian zasad (polityki) rachunkowości. Inne MSSF wymagają lub zezwalają, aby składniki innych całkowitych dochodów, które spełniają warunki definicji przychodów i kosztów zawartych w Założeniach koncepcyjnych, były wyłączone ze sprawozdania z całkowitych dochodów (zob. paragraf 7).

...

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE ORAZ DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

...

139S Dokumentem Zmiany odniesień do Założeń koncepcyjnych w MSSF, wydanym w 2018 r., zmieniono paragrafy 7, 15, 19-20, 23-24, 28 i 89. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2020 r. i później. Dopuszcza się wcześniejsze stosowanie, jeżeli jednostka stosuje jednocześnie wszystkie pozostałe zmiany wprowadzone dokumentem Zmiany odniesień do Założeń koncepcyjnych w MSSF. Jednostka stosuje te zmiany MSR 1 retrospektywnie zgodnie z MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów. Jeżeli jednostka stwierdzi, że retrospektywne stosowanie byłoby jednak niewykonalne w praktyce lub wiązałoby się z nadmiernymi kosztami lub wysiłkiem, stosuje te zmiany MSR 1 przez odniesienie do paragrafów 23-28, 50-53 i 54F MSR 8.

Zmiany

MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów

Zmieniono paragraf 6 i paragraf 11 lit. b). Skreślono przypisy do "paragrafu 25" w paragrafie 6 i do paragrafu 11 lit. b) oraz dodano nowy przypis do paragrafu 11 lit. b). Zmieniono nagłówek nad paragrafem 54 oraz dodano paragrafy 54F-54G:

DEFINICJE

...

6. Rozstrzyganie o tym, czy pominięcie lub zniekształcenie może wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników, czyli czy jest istotne, wymaga rozważenia cech tychże użytkowników. Użytkownicy z założenia posiadają dostateczną wiedzę z zakresu biznesu, działalności gospodarczej i rachunkowości oraz wykazują wolę uważnego zapoznania się z prezentowanymi informacjami. Dlatego też, przy rozstrzyganiu należy wziąć pod uwagę, jakiego wpływu na decyzje gospodarcze użytkowników o wymienionych cechach można oczekiwać.

...

Wybór i zastosowanie zasad (polityki) rachunkowości

...

11. Przy dokonywaniu osądu, o którym mówi paragraf 10, kierownictwo jednostki, zachowując poniżej ustaloną kolejność, uwzględnia i rozważa możliwość zastosowania następujących źródeł:

  a) wymogi określone w MSSF dotyczące podobnych i powiązanych zagadnień; oraz

  b) definicje, kryteria ujmowania i koncepcje wyceny aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów określone w Założeniach koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej (Założenia koncepcyjne).

† W paragrafie 54G wyjaśniono, w jaki sposób zmieniono ten wymóg w odniesieniu do sald rachunków regulacyjnych.

...

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

...

54F Dokumentem Zmiany odniesień do Założeń koncepcyjnych w MSSF, wydanym w 2018 r., zmieniono paragraf 6 i paragraf 11 lit. b). Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się w dniu 1 sty cznia 2020 r. i później. Dopuszcza się wcześniejsze stosowanie, jeżeli jednostka stosuje jednocześnie wszystkie pozostałe zmiany wprowadzone dokumentem Zmiany odniesień do Założeń koncepcyjnych w MSSF. Jednostka stosuje te zmiany paragrafu 6 i paragrafu 11 lit. b) retrospektywnie zgodnie z niniejszym standardem. Jeżeli jednostka stwierdzi, że retrospektywne stosowanie byłoby jednak niewykonalne w praktyce lub wiązałoby się z nadmiernymi kosztami lub wysiłkiem, stosuje te zmiany paragrafu 6 i paragrafu 11 lit. b) przez odniesienie do paragrafów 23-28 niniejszego standardu. Jeżeli retrospektywne stosowanie jakichkolwiek zmian wprowadzonych dokumentem Zmiany odniesień do Założeń koncepcyjnych w MSSF wiązałoby się z nadmiernymi kosztami lub wysiłkiem, jednostka - stosując paragrafy 23-28 niniejszego standardu - odczytuje wszelkie odniesienia (z wyjątkiem w zdaniu ostatnim w paragrafie 27) do wyrażenia "jest niewykonalne w praktyce" jako "wiąże się z nadmiernymi kosztami lub wysiłkiem", a wszelkie odniesienia do wyrażenia "wykonalne w praktyce" jako "możliwe bez nadmiernych kosztów lub wysiłków".

54G Jeżeli jednostka nie stosuje MSSF 14 Odroczone salda z działalności regulowanej, jednostka - stosując paragraf 11 lit. b) do sald rachunków regulacyjnych - nadal uwzględnia (i rozważa możliwość ich zastosowania) definicje, kryteria ujmowania i koncepcje wyceny zawarte w Założeniach koncepcyjnych sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych*, a nie w Założeniach koncepcyjnych. Saldo rachunku regulacyjnego to saldo dowolnego rachunku kosztów (lub dochodów), którego nie ujęto jako składnik aktywów lub zobowiązanie zgodnie z innymi mającymi zastosowanie MSSF, lecz które zostało uwzględnione, lub oczekuje się, że zostanie uwzględnione, przez podmiot regulujący ceny przy ustalaniu cen(y), którymi(-ą) można obciążyć klientów. Podmiot regulujący ceny to upoważniony organ uprawniony na mocy przepisów ustawowych lub wykonawczych do ustalania cen lub zakresu cen, które są wiążące dla jednostki. Podmiotem regulującym ceny może być osoba trzecia lub podmiot powiązany z jednostką, w tym zarząd jednostki, jeśli organ ten jest zobowiązany na mocy przepisów ustawowych lub wykonawczych do ustalania cen zarówno w interesie klientów, jak i w celu zapewnienia ogólnej finansowej rentowności jednostki.

* Odniesienie stanowi odwołanie do opracowanych przez KMSR Założeń koncepcyjnych sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych przyjętych przez Radę w 2001 r.

Zmiany

MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa

Zmieniono paragrafy 31 i 33 oraz dodano paragraf 58. W paragrafie 31 skreślono przypis do słów "(Założenia koncepcyjne)".

Takie same zasady (polityka) rachunkowości jak w sprawozdaniu rocznym

...

31. Zgodnie z Założeniami koncepcyjnymi sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych (Założenia koncepcyjne) ujmowanie jest to proces uwzględniania w sprawozdaniu z sytuacji finansowej lub w sprawozdaniu z wyników finansowych pozycji spełniających definicję jednego z elementów sprawozdania finansowego. Definicje aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów mają fundamentalne znaczenie z punktu widzenia ujmowania pozycji, zarówno na koniec roku obrotowego, jak i na koniec śródrocznych okresów sprawozdawczych.

...

33. Do zasadniczych cech przychodów i kosztów należy to, że związane z nimi wpływy i wypływy aktywów i zobowiązań już wystąpiły. Jeśli te wpływy lub wypływy miały miejsce, ujmuje się związane z nimi przychody lub koszty, natomiast w przeciwnym razie pozycji tych nie ujmuje się. Założenia koncepcyjne nie dopuszczają ujmowania w sprawozdaniu z sytuacji finansowej pozycji, które nie odpowiadają definicji aktywów lub zobowiązań.

...

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

...

58. Dokumentem Zmiany odniesień do Założeń koncepcyjnych w MSSF, wydanym w 2018 r., zmieniono paragrafy 31 i 33. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2020 r. i później. Dopuszcza się wcześniejsze stosowanie, jeżeli jednostka stosuje jednocześnie wszystkie pozostałe zmiany wprowadzone dokumentem Zmiany odniesień do Założeń koncepcyjnych w MSSF. Jednostka stosuje te zmiany MSR 34 retrospektywnie zgodnie z MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów. Jeżeli jednostka stwierdzi, że retrospektywne stosowanie byłoby jednak niewykonalne w praktyce lub wiązałoby się z nadmiernymi kosztami lub wysiłkiem, stosuje te zmiany MSR 34 przez odniesienie do paragrafów 43-45 niniejszego standardu oraz paragrafów 23-28, 50-53 i 54F MSR 8.

Zmiana

MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe

Dodano przypis do definicji zobowiązania w paragrafie 10.

* Definicji zobowiązania zawartej w niniejszym standardzie nie zmieniono w następstwie zmiany definicji zobowiązania zawartej w Założeniach koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej wydanych w 2018 r.

Zmiana

MSR 38 Wartości niematerialne

Dodano przypis do definicji składnika aktywów w paragrafie 8.

* Definicji składnika aktywów zawartej w niniejszym standardzie nie zmieniono w następstwie zmiany definicji składnika aktywów zawartej w Założeniach koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej wydanych w 2018 r.

Zmiana

KIMSF 12 Umowy na usługi koncesjonowane

Zmieniono przypis do "Założeń koncepcyjnych sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych" w sekcji "Odwołania".

* Odniesienie stanowi odwołanie do opracowanych przez KMSR Założeń koncepcyjnych sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych przyjętych przez Radę w 2001 r., czyli faktycznie wówczas, gdy opracowano interpretację.

Zmiana

KIMSF 19 Regulowanie zobowiązań finansowych przy pomocy instrumentów kapitałowych

Zmieniono przypis do "Założeń koncepcyjnych sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych" w sekcji "Odwołania".

* Odniesienie stanowi odwołanie do opracowanych przez KMSR Założeń koncepcyjnych sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych przyjętych przez Radę w 2001 r., czyli faktycznie wówczas, gdy opracowano interpretację.

Zmiana

KIMSF 20 Koszty usuwania nadkładu na etapie produkcji w kopalniach odkrywkowych

Dodano przypis do "Założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej" w sekcji "Odwołania".

* Odniesienie stanowi odwołanie do Założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej wydanych w 2010 r., czyli faktycznie wówczas, gdy opracowano interpretację.

Zmiana

KIMSF 22 Transakcje w walucie obcej oraz wynagrodzenie wypłacane lub otrzymywane z góry

Dodano przypis do "Założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej" w sekcji "Odwołania".

* Odniesienie stanowi odwołanie do Założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej wydanych w 2010 r., czyli faktycznie wówczas, gdy opracowano interpretację.

Zmiany

SKI-32 Wartości niematerialne - koszt witryny internetowej

Zmieniono paragraf 5 oraz skreślono przypis do słowa "Założeniami" w paragrafie 5. Dodano nowy paragraf na końcu sekcji zatytułowanej "Data wejścia w życie".

PROBLEM

...

5. Niniejsza interpretacja nie dotyczy nakładów na zakup, opracowanie, skompletowanie i użytkowanie sprzętu komputerowego (np. serwerów internetowych, serwerów publicznie udostępnianych, serwerów produkcyjnych i łączy internetowych) dla witryny internetowej. Nakłady takie należy rozliczać zgodnie z MSR 16. Ponadto, jeżeli jednostka ponosi nakłady związane z wykupieniem miejsca na serwerze dla witryny internetowej (tzw. web hosting), to nakłady te ujmuje jako koszt zgodnie z paragrafem 88 MSR 1 oraz Założeniami koncepcyjnymi sprawozdawczości finansowej w momencie odbioru tych usług.

...

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

...

Dokumentem Zmiany odniesień do Założeń koncepcyjnych w MSSF, wydanym w 2018 r., zmieniono paragraf 5. Jednostka stosuje tę zmianę w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 r. i później. Dopuszcza się wcześniejsze stosowanie, jeżeli jednostka stosuje jednocześnie wszystkie pozostałe zmiany wprowadzone dokumentem Zmiany odniesień do Założeń koncepcyjnych w MSSF. Jednostka stosuje tę zmianę SKI-32 retrospektywnie zgodnie z MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów. Jeżeli jednostka stwierdzi, że retrospektywne stosowanie byłoby jednak niewykonalne w praktyce lub wiązałoby się z nadmiernymi kosztami lub wysiłkiem, stosuje tę zmianę SKI-32 przez odniesienie do paragrafów 23-28, 50-53 i 54F MSR 8.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60