Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 16.10.2019 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2019 r. poz. 2088

Art. 1. W ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, 1520, 1655 i 1798) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 54 w ust. 2:

   a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) instytucjami obowiązanymi oraz ich oddziałami i jednostkami zależnymi wchodzącymi w skład grupy i stosującymi zasady postępowania określone w procedurze grupowej, w tym oddziałami i jednostkami zależnymi mającymi siedzibę w państwie trzecim;",

   b) w pkt 2 po wyrazach "pkt 13-15" dodaje się wyrazy "i 17",

   c) w pkt 3 po wyrazach "pkt 13-15" dodaje się wyrazy "i 17",

   d) w pkt 4 wyrazy "w art. 2 ust. 1 pkt 1-5, 7-11, 13-15, 24 i 25" zastępuje się wyrazami "w art. 2 ust. 1 pkt 1-5, 7-11, 13-15, 17, 24 i 25";

  2) w art. 57 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

   "3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wyznaczyć organ Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań, o których mowa w ust. 2.";

  3) w art. 129:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Osoby fizyczne:

     1) będące beneficjentami rzeczywistymi lub wspólnikami, w tym akcjonariuszami, instytucji obowiązanych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 lub 18,

     2) prowadzące działalność w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 lub 18,

     3) zajmujące stanowiska kierownicze w instytucjach obowiązanych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 lub 18

    - są obowiązane spełniać wymóg niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.",

   b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

    "1a. Osoby fizyczne:

     1) będące beneficjentami rzeczywistymi instytucji obowiązanych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16,

     2) zajmujące stanowiska kierownicze w instytucjach obowiązanych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16

    - są obowiązane posiadać wiedzę lub doświadczenie w zakresie działalności, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16.

    1b. Warunek, o którym mowa w ust. 1a, uznaje się za spełniony w szczególności w przypadku:

     1) ukończenia szkolenia lub kursu obejmujących prawne lub praktyczne zagadnienia związane ze świadczeniem usług, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16, lub

     2) wykonywania, przez okres co najmniej roku, czynności związanych ze świadczeniem usług, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16

    - potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.",

   c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Na żądanie organu, o którym mowa w art. 130, osoby, o których mowa w:

     1) ust. 1 - są obowiązane przedstawić zaświadczenie, że nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

     2) ust. 1a - są obowiązane przedstawić dokument potwierdzający spełnianie warunku, o którym mowa w tym przepisie.";

  4) w art. 151 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "o której mowa w art. 130 ust. 1" zastępuje się wyrazami "o której mowa w art. 130 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. c-e oraz pkt 2 i 3";

  5) w art. 153 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Osoba fizyczna, o której mowa w art. 129:

    1) ust. 1, która nie dopełnia obowiązku przedstawienia zaświadczenia, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

    2) ust. 1a, która nie dopełnia obowiązku przedstawienia dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku, o którym mowa w tym przepisie

   - podlega karze pieniężnej do wysokości 10.000 zł.";

  6) w art. 154 w ust. 1 wyrazy "o której mowa w art. 7" zastępuje się wyrazami "o której mowa w art. 6-8".

Art. 2. Osoby fizyczne, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy:

  1) są beneficjentami rzeczywistymi instytucji obowiązanych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy zmienianej w art. 1,

  2) zajmują stanowiska kierownicze w instytucjach obowiązanych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy zmienianej w art. 1

- są obowiązane spełnić warunek, o którym mowa w art. 129 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

___________________
1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji uzupełnia wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz. Urz. UE L 141 z 05.06.2015, str. 73 oraz Dz. Urz. UE L 156 z 19.06.2018, str. 43).
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 30.10.2019 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60