Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8.08.2019 ...

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8.08.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020*)

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2019 r. poz. 1602

Na podstawie art. 6b ust. 10a ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 871 i 1029) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w § 1 w pkt 1 w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:

   "f) 2.3.6 Granty na Eurogranty;";

  2) w § 3:

   a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a-2c w brzmieniu:

    "2a) biopaliwie - należy przez to rozumieć biopaliwo w rozumieniu art. 2 pkt 111 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;

    2b) biopaliwie produkowanym z roślin spożywczych - należy przez to rozumieć biopaliwo, o którym mowa w art. 2 pkt 113 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;

    2c) energii ze źródeł odnawialnych - należy przez to rozumieć energię w rozumieniu art. 2 pkt 109 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;",

   b) po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

    "12a) organizatorze konkursu - należy przez to rozumieć organizatora konkursu w ramach jednego z programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie;",

   c) po pkt 19 dodaje się pkt 19a i 19b w brzmieniu:

    "19a) przygotowaniu projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie - należy przez to rozumieć poszukiwanie partnerów tego projektu lub przygotowanie, korektę lub prezentację wniosku przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu;

    19b) recyklingu - należy przez to rozumieć proces w rozumieniu art. 2 pkt 128 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;";

  3) w § 11 uchyla się ust. 3;

  4) po rozdziale 12 dodaje się rozdział 12a w brzmieniu:

   "Rozdział 12a

   Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych oraz recykling i ponowne wykorzystywanie opadów

   § 41a. 1. Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych jest udzielana w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii wymienionych w art. 2 pkt 110 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

   2. W przypadku pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych przeznaczonej na produkcję biopaliw - pomoc jest udzielana na inwestycje służące produkcji biopaliw produkowanych w sposób zrównoważony, które nie są biopaliwami wyprodukowanymi z roślin spożywczych.

   3. W przypadku pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych przeznaczonej na przekształcenie istniejących zakładów produkujących biopaliwa z roślin spożywczych na zaawansowane zakłady wytwarzające biopaliwo - pomoc jest udzielana po spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 41 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

   4. Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych nie może być udzielana w przypadkach wskazanych w art. 41 ust. 3 i 4 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

   5. Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych jest udzielana wyłącznie na nowe instalacje. Pomoc ta nie jest udzielana ani wypłacana po oddaniu instalacji do eksploatacji i jest niezależna od wydajności.

   6. Koszty kwalifikowalne określa się zgodnie z art. 41 ust. 6 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

   7. Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych określa się zgodnie z art. 41 ust. 7 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

   8. Intensywność pomocy, o której mowa w ust. 7, zwiększa się o:

    1) 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorcy i 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz mikro- i małego przedsiębiorcy;

    2) 5 punktów procentowych w przypadku inwestycji prowadzonych na obszarze województwa mazowieckiego;

    3) 15 punktów procentowych w przypadku inwestycji prowadzonych na obszarach województw innych niż mazowieckie.

   § 41b. 1. Pomoc inwestycyjna na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów jest udzielana wyłącznie na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów wytwarzanych przez inne przedsiębiorstwa oraz wyłącznie w przypadku, gdy przetwarzane materiały pochodzące z recyklingu lub ponownie użyte zostałyby w przeciwnym razie usunięte lub przetworzone w sposób mniej przyjazny dla środowiska.

   2. Pomoc inwestycyjna na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów nie może być udzielana na procesy odzysku odpadów inne niż recykling.

   3. Pomoc inwestycyjna na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów jest udzielana wyłącznie w przypadku, gdy planowana inwestycja wykracza poza aktualny stan techniki w rozumieniu art. 2 pkt 129 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 oraz nie wpływa jedynie na zwiększenie popytu na materiały przeznaczone do recyklingu, bez równoczesnego zwiększenia ich pozysku.

   4. Koszty kwalifikowalne określa się zgodnie z art. 47 ust. 7 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

   5. Intensywność pomocy na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów nie przekracza 35% kosztów kwalifikowalnych.

   6. Intensywność pomocy, o której mowa w ust. 5, zwiększa się o:

    1) 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorcy i 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz mikro- i małego przedsiębiorcy;

    2) 5 punktów procentowych w przypadku inwestycji prowadzonych na obszarze województwa mazowieckiego;

    3) 15 punktów procentowych w przypadku inwestycji prowadzonych na obszarach województw innych niż mazowieckie.";

  5) w § 42:

   a) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

    "10) podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy:

     a) uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych,

     b) związanych z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie

    - w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju;",

   b) w pkt 21 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 22-25 w brzmieniu:

    "22) usług doradczych związanych z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie;

    23) wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przez przedsiębiorcę, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie;

    24) organizacji spotkań związanych z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie;

    25) tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu.";

  6) w § 43 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Pomoc de minimis nie przekracza 100% wartości kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 42.";

  7) w § 45:

   a) w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

    "5) podniesienie kompetencji podmiotów, o których mowa w § 44 ust. 1 pkt 3, w zakresie wdrażania innowacji, w ramach działalności niebędącej działalnością gospodarczą.",

   b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. Pomoc finansowa niestanowiąca pomocy publicznej może być udzielona w formie nagród, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013, w zakresie:

     1) popularyzacji innowacyjnych rozwiązań w gospodarce i społeczeństwie;

     2) podejmowania i rozwijania inicjatyw pobudzających współpracę przedsiębiorców, podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), i administracji publicznej;

     3) promocji polskich przedsiębiorców za granicą.";

  8) po § 47a dodaje się § 47b w brzmieniu:

   "§ 47b. W ramach poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów - inno_LAB Agencja udziela nagród, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013, w sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny oraz zapewnia równy dostęp do informacji o warunkach i sposobie przyznawania nagród, w szczególności zamieszcza ogłoszenie o możliwości udziału w konkursie na stronie internetowej Agencji.".

§ 2. 1. Do umów o udzielenie pomocy finansowej zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

2. Do wniosków o udzielenie pomocy finansowej złożonych w ramach konkursów oraz otwartych naborów ogłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz do umów zawieranych na podstawie tych wniosków stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.**)

____________________
*) Tekst Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 został zaakceptowany decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r. nr C(2015)885 przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego "Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia w Polsce" oraz przyjęty uchwałą nr 91/2014 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.
**) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 23.08.2019 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60