Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 4.04.2019 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 4.04.2019 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2019 r. poz. 836

Art. 1. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 3:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Ilekroć w ustawie jest mowa o mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy, należy przez to rozumieć odpowiednio mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę spełniającego warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).",

   b) w ust. 3 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

    "1a) pracownika tymczasowego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 594 i 1608);";

  2) w art. 4:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Agencja realizuje zadania państwa z zakresu rozwoju:

     1) przedsiębiorczości;

     2) innowacyjności, w tym postępu technologicznego;

     3) umiędzynarodowienia gospodarki, w tym eksportu;

     4) społeczeństwa informacyjnego;

     5) rynku pracy i kapitału ludzkiego;

     6) regionalnego.",

   b) w ust. 1b zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

    "W zakresie instrumentu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zwanego dalej "instrumentem finansowym", Agencja podejmuje, opracowuje i finansuje przedsięwzięcia ukierunkowane na wsparcie mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.",

   c) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

    "2a. Do zadań Agencji, o których mowa w ust. 1, należy w szczególności:

     1) przygotowywanie i realizacja programów działań wspierających przedsiębiorców;

     2) wspieranie, realizacja i promocja innych, niż określone w pkt 1, programów oraz przedsięwzięć, w tym centralnych, regionalnych i lokalnych;

     3) wspomaganie organów administracji rządowej i samorządowej w zbieraniu i przetwarzaniu danych o potrzebach gospodarki narodowej;

     4) prowadzenie działalności badawczej i analitycznej, w tym ewaluacyjnej;

     5) prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej;

     6) współpraca z zagranicą.",

   d) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

    "4. Do zadań Agencji, o których mowa w ust. 1 pkt 5, należy ponadto w szczególności:

     1) współpraca w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy i przeciwdziałania bezrobociu;

     2) rozwój adaptacyjności przedsiębiorców;

     3) współudział w rozwoju kształcenia ustawicznego;

     4) wspieranie współpracy przedsiębiorców z uczelniami oraz podmiotami, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

    5. Agencja może prowadzić działania mające na celu dostosowanie kształcenia do zapotrzebowania gospodarki, w szczególności przez włączanie przedsiębiorców będących pracodawcami w system identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy oraz stwarzanie warunków do aktywnej współpracy przedsiębiorców z poszczególnych sektorów gospodarki z uczelniami oraz podmiotami, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.",

   e) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

    "6. Agencja uczestniczy w realizacji programów międzynarodowych, w szczególności programów i inicjatyw Unii Europejskiej z zakresu, o którym mowa w ust. 1.

    7. Agencja uczestniczy, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, w realizacji działań z zakresu współpracy rozwojowej, o której mowa w ustawie z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 291).";

  3) w art. 4d ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. W skład Rady Programowej wchodzi nie więcej niż 22 członków, w tym co najmniej po 2 przedstawicieli wskazanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki i ministra właściwego do spraw pracy oraz po 1 przedstawicielu partnerów społecznych i gospodarczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, uczelni lub podmiotów, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz organizacji przedsiębiorców.";

  4) w art. 4e dodaje się ust. 6-9 w brzmieniu:

   "6. Organizację i prowadzenie rad sektorowych Agencja może powierzyć podmiotowi innemu niż określony w ust. 1, na wniosek tego podmiotu, jeżeli zapewni on prawidłowe funkcjonowanie i finansowanie rady sektorowej. We wniosku o powołanie rady sektorowej, składanym do Agencji, podmiot wskazuje cel powołania i zadania rady, z uwzględnieniem ust. 2, a także proponowany skład rady sektorowej, zasady funkcjonowania i finansowania działalności rady.

   7. Prezes Agencji pozytywnie opiniuje wniosek, o którym mowa w ust. 6, jeżeli przedstawione we wniosku koncepcja, zasady funkcjonowania, finansowania oraz skład rady sektorowej zapewniają skuteczną realizację zadań wskazanych w ust. 2, a podmiot, który złożył wniosek, zapewni, że posiada niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie realizacji zadań wymaganych w ramach funkcjonowania rady sektorowej.

   8. Prezes Agencji przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki opinię, o której mowa w ust. 7, i przedstawia, w liczbie nie mniejszej niż 5 osób, kandydatów na członków rady sektorowej, o której mowa w ust. 6.

   9. Przepis ust. 5 stosuje się do członków rady sektorowej, o której mowa w ust. 6.";

  5) art. 5 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 5. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki może powierzać Agencji realizację zadań dla niego określonych, przy zapewnieniu środków finansowych na realizację tych zadań.

   2. Podmioty sektora finansów publicznych mogą, za zgodą ministra właściwego do spraw gospodarki, powierzać Agencji realizację zadań dla nich określonych, przy zapewnieniu środków finansowych na realizację tych zadań.";

  6) w art. 6:

   a) w ust. 1:

    - w pkt 10:

     - - lit. b otrzymuje brzmienie:

      "b) szkolenia, usługi doradcze, inwestycje przedsiębiorców oraz inne działania rozwojowe, w tym obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, sprzyjające wzrostowi ich konkurencyjności lub innowacyjności,",

     - - lit. d otrzymuje brzmienie:

      "d) wzmacnianie potencjału podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego, innowacyjności, zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,",

     - - w lit. i średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. j w brzmieniu:

      "j) działania związane z wdrażaniem instrumentu finansowego;",

    - w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12-14 w brzmieniu:

     "12) badanie i analizowanie roli sektora przedsiębiorstw w Polsce, a w szczególności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz czynników rozwoju tego sektora, w tym opracowywanie raportów w tym zakresie;

     13) organizowanie i finansowanie konkursów w zakresie zadań Agencji;

     14) udział w organizowaniu i finansowaniu konkursów w zakresie zadań Agencji.",

   b) dodaje się ust. 4-7 w brzmieniu:

    "4. Agencja przy realizacji zadań może współpracować z podmiotami krajowymi i zagranicznymi jako:

     1) lider lub partner umów o wspólne przedsięwzięcie lub umów o partnerstwie;

     2) członek organizacji zrzeszających podmioty o podobnym charakterze lub realizujących podobne zadania.

    5. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 4, Agencja może ustanawiać i przyznawać nagrody, w ramach konkursów, o których mowa w ust. 1 pkt 13.

    6. Nagrody mogą być przyznawane za szczególne osiągnięcia lub całokształt działalności w dziedzinach związanych z zadaniami realizowanymi przez Agencję w zakresie:

     1) popularyzacji innowacyjnych rozwiązań w gospodarce i społeczeństwie;

     2) podejmowania i rozwijania inicjatyw pobudzających współpracę przedsiębiorców, podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), podmiotów, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, i administracji publicznej;

     3) rozwijania i popularyzacji proekologicznych rozwiązań w gospodarce;

     4) promocji polskich przedsiębiorców za granicą;

     5) promocji proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu;

     6) inwestowania przez pracodawców w rozwój pracowników.

    7. Minister właściwy do spraw gospodarki może określić, w drodze rozporządzenia, przeznaczenie, warunki i tryb przyznawania przez Agencję nagród, o których mowa w ust. 5, uwzględniając konieczność efektywnej realizacji zadań Agencji oraz zapewnienia przejrzystości przyznawania nagród.";

  7) w art. 6aa ust. 8 otrzymuje brzmienie:

   "8. Dane, o których mowa w ust. 2 i 3, mogą być przechowywane w systemie teleinformatycznym przez okres do 10 lat od dnia dokonania ostatniej czynności w tym systemie.";

  8) w art. 6b:

   a) w ust. 1:

    - pkt 3 otrzymuje brzmienie:

     "3) podmiotom działającym na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców;",

    - pkt 8 otrzymuje brzmienie:

     "8) podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;",

   b) w ust. 1a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "Przez podmiot działający na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców rozumie się w szczególności:",

   c) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

    "1b. Przez podmiot działający na rzecz innowacyjności rozumie się w szczególności:

     1) instytucję otoczenia biznesu działającą na rzecz wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki, w tym centrum transferu technologii, centrum innowacji, inkubator technologiczny, akademicki inkubator przedsiębiorczości i park technologiczny;

     2) klaster, w tym Krajowy Klaster Kluczowy, oraz koordynatora klastra.",

   d) w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

    "5) nagród, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.",

   e) po ust. 4a dodaje się ust. 4b i 4c w brzmieniu:

    "4b. Agencja, w uzasadnionych przypadkach, w których zachodzi obawa wyrządzenia szkody w mieniu publicznym, może odmówić udzielenia pomocy finansowej w formie wsparcia, pożyczki lub instrumentu finansowego podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5-9, w tym gdy toczy się postępowanie karne lub karne skarbowe w sprawie o przestępstwo wskazane w ust. 3 pkt 1 w związku z dofinansowaniem lub inną formą wsparcia finansowego, które zostały udzielone ze środków publicznych na realizację projektu lub innego przedsięwzięcia temu podmiotowi, podmiotowi powiązanemu z nim osobowo lub kapitałowo w rozumieniu art. 6c ust. 2, lub członkowi organu tych podmiotów.

    4c. Odmowa udzielenia pomocy finansowej w formie wsparcia, pożyczki lub instrumentu finansowego podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5-9, na podstawie przesłanek, o których mowa w ust. 4-4b, może nastąpić również po dokonaniu wyboru projektu w postępowaniu o udzielenie pomocy finansowej.",

   f) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

    "7. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5, który po zakończeniu obowiązywania umowy o udzielenie wsparcia, o której mowa w ust. 5, bez zgody Agencji zlikwidował fundusz pożyczkowy, fundusz poręczeniowy, fundusz kapitału zalążkowego lub fundusz kapitału podwyższonego ryzyka bądź zmienił zasady gospodarowania tymi funduszami w zakresie ich przeznaczenia, formy, grupy docelowej, maksymalnego poziomu zaangażowania finansowego w jeden podmiot lub zasięgu terytorialnego, jest obowiązany wpłacić Agencji kwotę równą kwocie wykorzystanego wsparcia, powiększoną o odsetki naliczone jak dla zaległości podatkowych od dnia likwidacji funduszu albo zmiany zasad gospodarowania funduszem.",

   g) po ust. 7 dodaje się ust. 7a i 7b w brzmieniu:

    "7a. Obowiązek utrzymywania przez podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5, po zakończeniu obowiązywania umowy o udzielenie wsparcia, działalności funduszu pożyczkowego, funduszu poręczeniowego, funduszu kapitału zalążkowego lub funduszu kapitału podwyższonego ryzyka oraz zasad gospodarowania tymi funduszami, podlega kontroli przez Agencję. Kontrola wykonywania obowiązku gospodarowania funduszem pożyczkowym, funduszem poręczeniowym, funduszem kapitału zalążkowego lub funduszem kapitału podwyższonego ryzyka jest dokonywana w zakresie wskazanym w ust. 7.

    7b. Po zakończeniu obowiązywania umowy o udzielenie wsparcia podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5, w terminie 30 dni od zakończenia każdego roku kalendarzowego, przedstawia Agencji sprawozdanie z gospodarowania środkami funduszu pożyczkowego, funduszu poręczeniowego, funduszu kapitału zalążkowego lub funduszu kapitału podwyższonego ryzyka w danym roku. Sprawozdanie zawiera informacje o liczbie i wartości udzielonych pożyczek, poręczeń lub dokonanych i zakończonych inwestycji oraz ich przeznaczeniu. Agencja może żądać dodatkowych informacji w celu oceny wykonywania przez ten podmiot obowiązków określonych w ust. 7a.",

   h) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

    "11. Minister właściwy do spraw gospodarki określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Agencję pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi, uwzględniając konieczność realizacji zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1, efektywnego i skutecznego wykorzystania tej pomocy oraz zapewnienia przejrzystości jej udzielania.";

  9) w art. 6c:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, nie może dokonać zakupu towarów lub usług od podmiotów, które bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów są z nim powiązane osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania między podmiotem, o którym mowa w ust. 1, lub członkami organów tego podmiotu, a wykonawcą lub członkami organów wykonawcy, polegające na:

     1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

     2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

     3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

     4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.",

   b) dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu:

    "3. Podmiot, który otrzymał wsparcie od Agencji na świadczenie usług doradczych innym podmiotom, nie może świadczyć tych usług na rzecz podmiotów powiązanych z nim osobowo lub kapitałowo w rozumieniu ust. 2.

    4. W ramach programów operacyjnych lub innych programów finansowanych z udziałem środków europejskich w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych realizowanych przez Agencję stosuje się zasady i procedury wyboru wykonawcy określone w procedurach obowiązujących przy wdrażaniu tych programów.

    5. W przypadku powzięcia uzasadnionej wątpliwości co do zachowania zasad lub procedur, o których mowa w ust. 1 lub 4, Agencja może wstrzymać wypłatę pomocy finansowej do czasu wyjaśnienia tej wątpliwości, jednak na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy.";

  10) w art. 6f ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Dane dotyczące podmiotów, o których mowa w art. 6b, w tym dane zawarte w składanych przez nie wnioskach o udzielenie pomocy finansowej lub pochodzące z tych wniosków, w szczególności dotyczące metodyki, opisu, koncepcji projektu, planowanych lub osiągniętych wskaźników lub rezultatów, potencjału finansowego i organizacyjnego, w tym zaplecza technicznego wnioskodawcy niepodlegające, na podstawie odrębnych przepisów, ujawnieniu w odpowiednich rejestrach, ewidencjach lub wykazach, mogą być przez Agencję udostępniane wyłącznie na wniosek organów administracji publicznej oraz organów ochrony prawnej na podstawie odrębnych przepisów, instytucji zarządzających lub pośredniczących w programie operacyjnym, w ramach którego został złożony wniosek o udzielenie pomocy finansowej, lub podmiotów, którym Agencja powierzyła lub zleciła realizację zadań, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań.";

  11) art. 8 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 8. Organem Agencji jest Prezes.";

  12) w art. 9:

   a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. Prezes wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców Prezesa, którym ustala zakres czynności.",

   b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji planu działania Agencji;",

   c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek Prezesa, powołuje zastępców Prezesa w liczbie nie większej niż 3, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Minister właściwy do spraw gospodarki odwołuje zastępców Prezesa.",

   d) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

    "6. Minister właściwy do spraw gospodarki ustala wynagrodzenie Prezesa oraz jego zastępców zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1252 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 492 i 534).";

  13) w art. 10 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

   "1a. W przypadku odwołania Prezesa Agencji, minister właściwy do spraw gospodarki wskazuje zastępcę Prezesa Agencji, któremu powierza pełnienie obowiązków Prezesa do czasu powołania nowego Prezesa.

   1b. W przypadku nieobsadzenia stanowisk zastępcy Prezesa Agencji, obowiązki Prezesa pełni, do czasu powołania nowego Prezesa, pracownik zajmujący kierownicze stanowisko w Agencji, wskazany przez ministra właściwego do spraw gospodarki.";

  14) art. 11c otrzymuje brzmienie:

   "Art. 11c. Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.";

  15) uchyla się art. 11d;

  16) w art. 11e w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz ich imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;";

  17) w art. 11f:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Informację o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie po zatrudnieniu wybranego kandydata albo zakończeniu naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.",

   b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

    "3) imię i nazwisko zatrudnionego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;";

  18) po art. 11g dodaje się art. 11h w brzmieniu:

   "Art. 11h. W Agencji może być zatrudniona osoba, która:

    1) korzysta z pełni praw publicznych;

    2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.";

  19) uchyla się art. 12 i art. 13;

  20) w art. 14:

   a) ust. 4a otrzymuje brzmienie:

    "4a. Prezes Agencji, w terminie do dnia 1 grudnia każdego roku, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki projekt planu działania Agencji w następnym roku obrotowym.",

   b) ust. 5b otrzymuje brzmienie:

    "5b. Prezes Agencji, w terminie 45 dni od zakończenia każdego kwartału, z wyjątkiem ostatniego kwartału roku obrotowego, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki sprawozdanie z realizacji planu działania i planu finansowego Agencji w danym kwartale w celu dokonania oceny, o której mowa w art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.",

   c) ust. 5d i 5e otrzymują brzmienie:

    "5d. W przypadku zmiany projektu planu finansowego w wyniku prac nad ustawą budżetową, Prezes Agencji dokonuje zmiany projektu planu działania i przekazuje go niezwłocznie do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.

    5e. W razie konieczności zmiany planu działania w trakcie roku obrotowego Prezes Agencji przekazuje zmieniony plan działania do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.",

   d) w ust. 6:

    - pkt 3 otrzymuje brzmienie:

     "3) sprawozdanie z realizacji planu działania.",

    - uchyla się pkt 4,

   e) ust. 6a otrzymuje brzmienie:

    "6a. Minister właściwy do spraw gospodarki przed dokonaniem czynności, o których mowa w ust. 5c-5e i 6, zasięga opinii ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przedstawia swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiednio projektu planu działania, jego zmiany albo sprawozdania rocznego.",

   f) uchyla się ust. 8;

  21) w art. 15:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Przychodami Agencji są:

     1) dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na:

      a) realizację zadań Agencji, w tym na współfinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich,

      b) finansowanie lub dofinansowanie inwestycji Agencji;

     2) środki pochodzące z funduszy przedakcesyjnych Unii Europejskiej, przeznaczone na realizację zadań Agencji, których obsługę księgową, na podstawie umów, prowadzi Agencja;

     3) dotacje podmiotowe z budżetu państwa przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów zarządzania realizowanymi przez Agencję zadaniami, o których mowa w art. 4, w tym kosztów ponoszonych przez regionalne instytucje finansujące.",

   b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. Przychodami Agencji są także środki finansowe pochodzące z:

     1) odsetek od wolnych środków przekazanych w depozyt zgodnie z przepisami o finansach publicznych;

     2) tytułu odpłatności za usługi świadczone przez Agencję lub wydawane przez nią publikacje;

     3) innych źródeł.",

   c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Zasady wynagradzania pracowników Agencji określa regulamin wynagradzania, ustalony przez Prezesa za zgodą ministra właściwego do spraw gospodarki.",

   d) uchyla się ust. 5;

  22) w art. 15a:

   a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "Prezes Agencji może umorzyć w całości lub w części, odroczyć lub rozłożyć na raty spłatę należności i wierzytelności przypadających Agencji ze środków:",

   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Umorzenie należności i wierzytelności Agencji w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, 2a i 4, stanowi pomoc dla przedsiębiorcy i jest dokonywane zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).",

   c) ust. 3b otrzymuje brzmienie:

    "3b. Odroczenie terminu lub rozłożenie na raty spłaty całości lub części należności i wierzytelności Agencji stanowi pomoc dla przedsiębiorcy i jest dokonywane zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, pod warunkiem że wartość pomocy obliczona zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 oraz z 2019 r. poz. 730) wykazuje wartość dodatnią.",

   d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

    "5. W przypadku gdy kwota podlegająca umorzeniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty przekracza 40.000 zł, umorzenie należności i wierzytelności Agencji, odroczenie lub rozłożenie na raty ich spłaty wymaga zgody ministra właściwego do spraw gospodarki, za uprzednią zgodą ministra właściwego ze względu na zakres programu, w ramach którego należności lub wierzytelności Agencji powstały.";

  23) w art. 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

   "5. Decyzję o przeznaczeniu zysku netto albo pokryciu straty netto Agencji za rok obrotowy podejmuje minister właściwy do spraw gospodarki na podstawie propozycji Prezesa przedstawionej wraz ze sprawozdaniem finansowym Agencji za dany rok obrotowy.".

Art. 2. Z dniem wejścia w życie ustawy wygasa kadencja członków Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Art. 3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 6b ust. 11 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 6b ust. 11 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy i mogą być zmieniane w granicach określonych w art. 6b ust. 11 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

___________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 7.05.2019 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60