Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 21.02.2019 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 21.02.2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2019 r. poz. 690

Art. 1. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, 60 i 125) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w odnośniku nr 2:

   a) uchyla się pkt 5,

   b) w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

    "7) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/480 z dnia 1 kwietnia 2016 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1213/2010 (Dz. Urz. UE L 87 z 02.04.2016, str. 4 oraz Dz. Urz. UE L 206 z 09.08.2017, str. 3).";

  2) w art. 7a w ust. 7 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

   "3a) kraj rejestracji;";

  3) w art. 80:

   a) w ust. 2 w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

    "c) markę, typ, numer rejestracyjny i kraj rejestracji pojazdu,",

   b) uchyla się ust. 2b;

  4) w art. 82h: 

   a) w ust. 1:

    - po pkt 4 dodaje się pkt 4a i 4b w brzmieniu:

     "4a) numery rejestracyjne pojazdów objętych zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgłoszonych w wykazie pojazdów, o którym mowa w art. 7a ust. 7;

     4b) kraj rejestracji pojazdów, o których mowa w pkt 4a;",

    - po pkt 5 dodaje się pkt 5a-5c w brzmieniu:

     "5a) status licencji wspólnotowej;

     5b) rodzaj licencji wspólnotowej;

     5c) liczbę pojazdów zgłoszonych do licencji wspólnotowej;",

   b) w ust. 2:

    - po pkt 4 dodaje się pkt 4a-4e w brzmieniu:

     "4a) numer dokumentu zawierającego ostateczne rozstrzygnięcie w przedmiocie nałożenia sankcji;

     4b) datę wydania dokumentu zawierającego ostateczne rozstrzygnięcie w przedmiocie nałożenia sankcji;

     4c) okres obowiązywania nałożonej sankcji;

     4d) informację o wykonaniu lub wyegzekwowaniu nałożonej sankcji;

     4e) nazwę organu, który wydał dokument zawierający ostateczne rozstrzygnięcie w przedmiocie nałożenia sankcji;",

    - po pkt 7 dodaje się pkt 7a i 7b w brzmieniu:

     "7a) numer rejestracyjny pojazdu, którym dopuszczono się naruszenia; 

     7b) kraj rejestracji pojazdu, którym dopuszczono się naruszenia;",

   c) w ust. 3 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

    "9) nazwę organu, który stwierdził niezdolność.",

   d) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

    "5a. Główny Inspektor Transportu Drogowego jest organem, który posiada dostęp do funkcji kontroli licencji wspólnotowej w systemie europejskich rejestrów przedsiębiorców transportu drogowego (ERRU), o którym mowa w art. 16 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.";

  5) w art. 82i w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

   "1) art. 82h ust. 1 i ust. 2 pkt 8 - odpowiednio do swoich kompetencji: organy, o których mowa w art. 7 ust. 2 i ust. 4 pkt 1, niezwłocznie:

    a) po tym, jak decyzja w sprawie wydania, zmiany, zawieszenia albo cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji wspólnotowej bądź decyzja stwierdzająca utratę dobrej reputacji albo stwierdzająca, że dobra reputacja pozostaje nienaruszona, stała się ostateczna,

    b) po przedłożeniu przez przewoźnika drogowego wykazu pojazdów, o którym mowa w art. 7a ust. 7 - w zakresie danych, o których mowa w art. 82h ust. 1 pkt 4a i 4b,

    c) po zgłoszeniu przez przewoźnika drogowego zmiany danych na podstawie art. 14 ust. 1 - w zakresie danych, które nie są zawarte w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji wspólnotowej;

   2) art. 82h ust. 2 pkt 1-7b - odpowiednio do swoich kompetencji: wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego, wojewódzcy komendanci Policji, komendanci oddziałów i komendanci placówek Straży Granicznej, naczelnicy urzędów celno-skarbowych, Główny Inspektor Pracy oraz zarządcy dróg:

    a) gdy decyzja o nałożeniu kary za naruszenie przepisów stała się wykonalna,

    b) kiedy uprawomocnił się mandat karny bądź orzeczenie o nałożeniu kary,

    c) po wykonaniu lub wyegzekwowaniu nałożonej kary;";

  6) w art. 82j:

   a) w ust. 1 wyrazy "z wyjątkiem pkt 6b" zastępuje się wyrazami "z wyjątkiem pkt 4a, 4b, 6b",

   b) w ust. 3 w zdaniu pierwszym wyrazy "pkt 6b" zastępuje się wyrazami "pkt 4a, 4b, 6b",

   c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

    "3a. Dane, o których mowa w art. 82h ust. 3, są udostępniane na wniosek jednostek, o których mowa w art. 38 ust. 2, w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonywania nałożonych na te jednostki zadań, o których mowa w art. 38 ust. 3. Dane udostępnia się niezwłocznie w terminie do 30 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.

    3b. Główny Inspektor Transportu Drogowego przekazuje dane, o których mowa w art. 82h ust. 2, staroście właściwemu do wszczęcia postępowania, o którym mowa w art. 7d, jeżeli liczba poważnych naruszeń ujawnionych w ewidencji poważnych naruszeń może prowadzić do wszczęcia tego postępowania.",

   d) w ust. 5 wyrazy "W przypadku, o którym mowa w ust. 3" zastępuje się wyrazami "W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 3a",

   e) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

    "5a. Przekazywanie, o którym mowa w ust. 3b, odbywa się za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej lub środkami komunikacji elektronicznej obsługiwanymi przez system teleinformatyczny Rejestru.",

   f) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

    "6. Wnioski, o których mowa w ust. 3 i 3a, składane za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Głównego Inspektora Transportu Drogowego powinny być podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego.",

   g) w ust. 8 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "ust. 3, porozumienie" zastępuje się wyrazami "ust. 3 i 3a, porozumienia".

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.*)

____________________
*) Uwaga od redakcji: Ustawa została ogłoszona w dniu 12.04.2019 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60