Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5.02.2019 r. zmieniające ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5.02.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2019 r. poz. 257

Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

   a) dział "730 Nauka" otrzymuje brzmienie:

"730 Szkolnictwo wyższe i nauka

41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, ex 72.11-72.20, ex 80.20, ex 85.42, ex 85.60",

   b) uchyla się dział "803 Szkolnictwo wyższe"; 

  2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

   a) w dziale "150 - Przetwórstwo przemysłowe" po rozdziale "15019 Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów eksportowych" dodaje się rozdział 15020 w brzmieniu:

    "15020 Rozwój rynku oraz infrastruktury paliw alternatywnych",

   b) w dziale "600 - Transport i łączność" po rozdziale "60017 Drogi wewnętrzne" dodaje się rozdział 60018 w brzmieniu:

    "60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych",

   c) dział "730 - Nauka" otrzymuje brzmienie:

    "Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

    73007 Współpraca z zagranicą

    73008 Działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

    73009 Działalność Narodowego Centrum Nauki

    73010 Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk

    W rozdziale tym ujmuje się środki przekazywane Polskiej Akademii Nauk na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475, z późn. zm.), z wyłączeniem środków klasyfikowanych w rozdziałach: "73011 Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk" i "73095 Pozostała działalność".

    73011 Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk

    73012 Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej

    73013 Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego

    W rozdziale tym ujmuje się w szczególności środki dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

    73014 Działalność dydaktyczna i badawcza

    W rozdziale tym nie ujmuje się środków na działalność dydaktyczną w zakresie związanym z obroną narodową.

    73015 Działalność dydaktyczna w zakresie związanym z obroną narodową

    73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

    73017 Fundusz Kredytów Studenckich

    73018 Programy i przedsięwzięcia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

    73019 Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego

    73078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

    73079 Pomoc zagraniczna

    Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną.

    73090 Rozliczenia środków ewidencjonowanych do 2018 r. w działach "730 - Nauka" i "803 - Szkolnictwo wyższe"

    73095 Pozostała działalność",

   d) w dziale "750 - Administracja publiczna" po rozdziale "75027 Działalność Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego" dodaje się rozdziały 75028-75030 w brzmieniu:

    "75028 Działalność Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

    75029 Działalność Polskiego Instytutu Ekonomicznego

    75030 Działalność Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców",

   e) uchyla się dział "803 - Szkolnictwo wyższe",

   f) w dziale "852 - Pomoc społeczna" objaśnienia do rozdziału "85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" otrzymują brzmienie:

    "W rozdziale tym ujmuje się zasiłki, z wyłączeniem zasiłków stałych, i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

    W rozdziale tym nie uwzględnia się wydatków na zadania wynikające z programu "Posiłek w szkole i w domu", w tym m.in. na zasiłki celowe przeznaczone na zakup posiłku lub produktów żywnościowych.",

   g) w dziale "853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" po rozdziale "85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" dodaje się rozdział 85326 w brzmieniu:

    "85326 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych";

  3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

   a) zdanie "Do dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 235 ust. 3 ustawy, zalicza się paragrafy: 076-078, 080, 087, 618, 620, 625, 626, 628-634, 641-645, 651-653, 656, 661-666, 668 i 669." otrzymuje brzmienie:

    "Do dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 235 ust. 3 ustawy, zalicza się paragrafy: 076-078, 080, 087, 618, 620, 625, 626, 628-635, 641-645, 651-653, 656, 661-666, 668 i 669.",

   b) po paragrafie "024 Wpływy z opłaty recyklingowej" dodaje się paragraf 025 w brzmieniu: 

    "025 Danina solidarnościowa",

   c) po paragrafie "216 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" dodaje się paragraf 217 w brzmieniu:

    "217 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych",

   d) paragraf "224 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury" wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

    "224 Dotacje celowe z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury

    Paragraf ten obejmuje dotacje udzielane na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.). Powyższe objaśnienia mają także zastosowanie do paragrafów: 225, 654 i 655.",

   e) paragraf "225 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie:

    "225 Dotacje celowe z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych",

   f) paragraf "227 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną lub prowadzącą studia doktoranckie jednostkę naukową na pozostałe zadania" wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

    "227 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zaliczane do sektora finansów publicznych

    W paragrafie tym ujmuje się w szczególności dotacje z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania określone w art. 365 pkt 3, 5 i 6 oraz art. 459 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.).",

   g) paragraf "252 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym" wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

    "252 Subwencja z budżetu na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

    W paragrafie tym ujmuje się subwencje z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania określone w art. 365 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.",

   h) uchyla się paragraf "253 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostkę naukową",

   i) po paragrafie "634 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" dodaje się paragraf 635 w brzmieniu:

    "635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych",

   j) paragraf "654 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury" otrzymuje brzmienie:

    "654 Dotacje celowe z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury",

   k) paragraf "655 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie:

    "655 Dotacje celowe z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych";

  4) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

   a) grupa wydatków:

    - "Dotacje i subwencje 200 do 206, 211 do 213, 216, 219 do 233, 236 do 266, 268 do 299" otrzymuje brzmienie: 

     "Dotacje i subwencje 200 do 206, 211 do 213, 216-218, 219 do 233, 236 do 266, 268 do 299",

    - "Świadczenia na rzecz osób fizycznych 302 do 305, 307, 311, 320 do 321 i 324 do 326" otrzymuje brzmienie:

     "Świadczenia na rzecz osób fizycznych 302 do 305, 307, 311, 320 do 321 i 324 do 327",

    - "Wydatki majątkowe 601 do 603, 605 do 608, 611 do 614, 616 do 623, 625 do 634, 641 do 645, 651 do 659, 661 do 667, 669 i 680" otrzymuje brzmienie:

     "Wydatki majątkowe 601 do 603, 605 do 608, 611 do 614, 616 do 623, 625 do 636, 641 do 645, 651 do 659, 661 do 667, 669 i 680",

   b) po paragrafie "216 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" dodaje się paragrafy 217 i 218 w brzmieniu:

    "217 Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych

    218 Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych",

   c) objaśnienia do paragrafu "224 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury" otrzymują brzmienie:

    "Paragraf ten obejmuje dotacje udzielane na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Powyższe objaśnienia mają także zastosowanie do paragrafów: 225, 654 i 655.",

   d) paragraf "226 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania" wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

    "226 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki niezaliczanych do sektora finansów publicznych

    W paragrafie tym ujmuje się w szczególności dotacje z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na zadania określone w art. 365 pkt 3, 5 i 6 oraz art. 459 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, niezaliczane do paragrafu 227.",

   e) paragraf "227 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania" wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

    "227 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki zaliczanych do sektora finansów publicznych

    W paragrafie tym ujmuje się w szczególności dotacje z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, na zadania określone w art. 365 pkt 3, 5 i 6 oraz art. 459 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, niezaliczane do paragrafu 226.",

   f) paragraf "250 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym" wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

    "250 Subwencja z budżetu na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

    W paragrafie tym ujmuje się subwencje z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na zadania określone w art. 365 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, niezaliczane do paragrafu 252.",

   g) paragraf "252 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym" wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

    "252 Subwencja z budżetu na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

    W paragrafie tym ujmuje się subwencje z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, na zadania określone w art. 365 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, niezaliczane do paragrafu 250.",

   h) uchyla się paragraf "253 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek naukowych",

   i) paragraf "260 Dotacje z budżetu dla Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich" otrzymuje brzmienie:

    "260 Dotacje celowe z budżetu dla Funduszu Kredytów Studenckich",

   j) po paragrafie "326 Inne formy pomocy dla uczniów" dodaje się paragraf 327 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

    "327 Środki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe

    Paragraf ten obejmuje środki Funduszu Pracy przeznaczone na realizacje zadań, o których mowa w art. 31 i art. 34 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215).",

   k) objaśnienia do paragrafu "405 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy" otrzymują brzmienie:

    "Paragraf ten obejmuje uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami dla żołnierzy zawodowych, policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, funkcjonariuszy Służby Więziennej, funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej oraz uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego.",

   l) paragraf "412 Składki na Fundusz Pracy" otrzymuje brzmienie:

    "412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych", 

   m) objaśnienia do paragrafu "444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" otrzymują brzmienie:

    "Paragraf ten obejmuje:

     - wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316, z późn. zm.),

     - wydatki ponoszone z funduszu socjalnego tworzonego na podstawie art. 27 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2225, z późn. zm.),

     - wydatki ponoszone z funduszu socjalnego tworzonego na podstawie art. 27 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r. poz. 132, z późn. zm.),

     - wydatki ponoszone zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.),

     - wydatki ponoszone zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.",

   n) po paragrafie "634 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" dodaje się paragrafy 635 i 636 w brzmieniu:

    "635 Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

    636 Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia*), z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

_____________________
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 11.02.2019 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60