Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 6.12.2018 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 6.12.2018 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2018 r. poz. 2383

Art. 1. W ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz. U. poz. 2371) wprowadza się następujące zmiany:

  1) po art. 29 dodaje się art. 29a-29h w brzmieniu:

   "Art. 29a. 1. W roku 2018 minister właściwy do spraw zdrowia może przekazać z budżetu państwa środki do Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 1.800.000 tys. zł w celu zwiększenia funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia, o którym mowa w art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej.

   2. Planowane koszty świadczeń opieki zdrowotnej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia mogą zostać zwiększone ze środków, o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zdrowia i ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

   Art. 29b. 1. W roku 2018 minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin może przekazać dodatkowe środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego do wysokości 150.000 tys. zł.

   2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są finansowane w ramach limitu, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 143 oraz z 2016 r. poz. 1592).

   3. Środki, o których mowa w ust. 1, mogą być wykorzystane do dnia 31 marca 2019 r.

   Art. 29c. 1. W roku 2018 minister właściwy do spraw rozwoju wsi może przekazać Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dodatkowe środki z budżetu państwa, w formie dotacji celowej, na realizację pomocy dla gospodarstw rolnych, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w roku 2018 suszy lub powodzi, do wysokości 715.500 tys. zł.

   2. Do zmiany planu finansowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rok 2018 wynikającej z przekazania dotacji, o której mowa w ust. 1, nie jest wymagane uzyskanie opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu, o której mowa w art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

   3. Środki, o których mowa w ust. 1, mogą być wykorzystane do dnia 31 marca 2019 r.

   Art. 29d. 1. W roku 2018 minister właściwy do spraw transportu może przekazać dodatkowe środki z budżetu państwa w wysokości 1.800.000 tys. zł na objęcie przez Skarb Państwa akcji w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

   2. Środki, o których mowa w ust. 1, mogą być wykorzystane do dnia 31 marca 2019 r.

   Art. 29e. 1. W roku 2018 źródłem przychodu Funduszu Reprywatyzacji, o którym mowa w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 2170), może być również wpłata z budżetu państwa w wysokości 2.100.000 tys. zł przekazana przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

   2. Do zmiany planu finansowego Funduszu Reprywatyzacji na rok 2018 w zakresie środków, o których mowa w ust. 1, nie jest wymagane uzyskanie zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych ani opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu, o których mowa w art. 29 ust. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

   Art. 29f. 1. W roku 2018 upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów publicznych do dokonania, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, przeniesienia wydatków w wysokości do 12.000 tys. zł w ustawie budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 291) z części 29 - Obrona Narodowa do części 57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, z przeznaczeniem na realizację wydatków wynikających z Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026, sporządzonego na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, 1669, 2182 i 2245).

   2. Środki, o których mowa w ust. 1, mogą zostać wykorzystane do dnia 31 grudnia 2019 r.

   Art. 29g. W roku 2018 źródłem przychodu Funduszu Emerytur Pomostowych, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1924), może być również wpłata z budżetu państwa do wysokości 1.000.000 tys. zł przekazana przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

   Art. 29h. W roku 2018 źródłem przychodu Funduszu Rezerwy Demograficznej, o którym mowa w art. 58 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.), może być również wpłata z budżetu państwa do wysokości 2.000.000 tys. zł przekazana przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.";

  2) po art. 34 dodaje się art. 34a w brzmieniu:

   "Art. 34a. W ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 i 2161 oraz z 2018 r. poz. 1544 i 1669) w art. 36 w ust. 1:

    1) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

     "Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na lata 2017-2028 na realizację ustawy przez gminy, wojewodów, ministra właściwego do spraw rodziny i ministra właściwego do spraw transportu wynosi 756,91 mln zł, z tego:";

    2) w pkt 2:

     a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

      "w 2018 r. - 34,54 mln zł, w tym:",

     b) lit. c otrzymuje brzmienie:

      "c) 21,00 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,".";

  3) po art. 38 dodaje się art. 38a-38d w brzmieniu:

   "Art. 38a. W ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532) wprowadza się następujące zmiany:

    1) art. 11 otrzymuje brzmienie:

     "Art. 11. 1. W roku 2019 środki finansowe na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b ustawy zmienianej w art. 1, wynoszą 320.232 tys. zł.

     2. Minister właściwy do spraw zdrowia, w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r., może przekazać środki w wysokości, o której mowa w ust. 1, do Narodowego Funduszu Zdrowia w formie dotacji celowej.

     3. Kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2, Narodowy Fundusz Zdrowia wykorzysta do dnia 31 grudnia 2019 r.

     4. Odsetki od lokat przekazanych środków stanowią przychód Narodowego Funduszu Zdrowia.";

    2) w art. 12:

     a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

      "1a) art. 11, który wchodzi w życie z dniem 24 grudnia 2018 r.;",

     b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

      "2) art. 1 pkt 1, pkt 3 lit. a i b w zakresie art. 97 ust. 8a zdanie drugie i pkt 4 w zakresie art. 116 ust. 1 pkt 5, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;".

   Art. 38b. W ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. poz. 2161) wprowadza się następujące zmiany:

    1) w art. 50 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

     "3. Środki Funduszu Dróg Samorządowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, przekazane w 2018 r. mogą być wykorzystane do dnia 31 grudnia 2019 r.";

    2) w art. 51 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

     "1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie Funduszu Dróg Samorządowych wynosi w roku:

      1) 2018 - 1,1 mld zł;

      2) 2019 - 0,5 mld zł;

      3) 2020 - 1,6 mld zł;

      4) 2021 - 1,6 mld zł;

      5) 2022 - 1,6 mld zł;

      6) 2023 - 1,6 mld zł;

      7) 2024 - 1,6 mld zł;

      8) 2025 - 1,6 mld zł;

      9) 2026 - 1,6 mld zł;

      10) 2027 - 1,6 mld zł.".

   Art. 38c. Środki, o których mowa w art. 29b-29d i art. 29f oraz art. 50 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 38b, stanowią wydatki budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Przepisy art. 41 ust. 1 i 7 i art. 181 ust. 5 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisy wydane na podstawie art. 41 ust. 2-6 i art. 198 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stosuje się odpowiednio.

   Art. 38d. 1. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 29b-29d, oraz na wpłatę do Funduszu Reprywatyzacji, na wpłatę do Funduszu Emerytur Pomostowych, na wpłatę do Funduszu Rezerwy Demograficznej, na wpłatę na fundusz zapasowy Narodowego Funduszu Zdrowia i na udzielenie dotacji, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 38a, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i art. 50 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 38b minister właściwy do spraw finansów publicznych może utworzyć w roku 2018 rezerwę celową z kwoty wydatków zablokowanych na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, do wysokości 10.985.732 tys. zł.

   2. W przypadku utworzenia rezerwy celowej, o której mowa w ust. 1:

    1) nie stosuje się trybu określonego w art. 177 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

    2) nie stosuje się art. 177 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

    3) podziału tej rezerwy dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek właściwego ministra, nie później niż do dnia 28 grudnia 2018 r.".

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

__________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 21.12.2018 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60