Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/1595 z dnia 23.10.2018 r. ...

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/1595 z dnia 23.10.2018 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 23 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. Urz. UE L z 2018 r. nr 265/3

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (1), w szczególności jego art. 3 ust. 1,

________________
(1) Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1.

a także mając na uwadze, co następuje:

  (1) Na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1126/2008 (2) przyjęto określone międzynarodowe standardy rachunkowości oraz ich interpretacje istniejące w dniu 15 października 2008 r.

  ________________
  (2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 320 z 29.11.2008, s. 1).

  (2) Dnia 7 czerwca 2017 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała Interpretację 23 Niepewność co do traktowania podatkowego dochodu Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF 23). W KIMSF 23 wyjaśniono, w jaki sposób odzwierciedlać niepewność co do rachunkowości podatków dochodowych.

  (3) Przyjęcie KIMSF 23 pociąga za sobą konieczność wprowadzenia zmian do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1 celem zapewnienia spójności międzynarodowych standardów rachunkowości.

  (4) Konsultacje z Europejską Grupą Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej potwierdziły, że KIMSF 23 spełnia kryteria przyjęcia określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002.

  (5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1126/2008.

  (6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Regulacyjnego ds. Rachunkowości,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1126/2008 wprowadza się następujące zmiany:

  a) dodaje się Interpretację 23 Niepewność co do traktowania podatkowego dochodu Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF 23) zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia;

  b) Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1 zmienia się zgodnie z KIMSF 23 zawartą w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Wszystkie przedsiębiorstwa stosują zmiany, o których mowa w art. 1, najpóźniej wraz z rozpoczęciem swojego pierwszego roku obrotowego rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2019 r. lub później.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.*)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 października 2018 r.

_____________________
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało opublikowane w dniu 24.10.2018 r.

ZAŁĄCZNIK

KIMSF 23

NIEPEWNOŚĆ CO DO TRAKTOWANIA PODATKOWEGO DOCHODU

KIMSF 23

NIEPEWNOŚĆ CO DO TRAKTOWANIA PODATKOWEGO DOCHODU

ODNIESIENIA

- MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych

- MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów

- MSR 10 Zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego

- MSR 12 Podatek dochodowy

WPROWADZENIE

1. MSR 12 Podatek dochodowy określa wymogi dotyczące bieżących należności i zobowiązań podatkowych oraz aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Jednostka stosuje wymogi określone w MSR 12 w oparciu o mające zastosowanie przepisy podatkowe.

2. Możliwe jest, że nie jest jasne, w jaki sposób przepisy podatkowe mają zastosowanie do określonej transakcji lub w określonych okolicznościach. Dopuszczalność określonego traktowania podatkowego na podstawie przepisów podatkowych może nie być znana do czasu podjęcia w przyszłości odnośnej decyzji przez odpowiedni organ podatkowy lub organ sądowy. W związku z tym spór lub badanie konkretnego traktowania podatkowego przez organ podatkowy może wpłynąć na sposób, w jaki jednostka księgowo ujmuje bieżące należności i zobowiązania podatkowe lub aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

3. W niniejszej interpretacji:

  a) "traktowanie podatkowe" odnosi się do traktowania, jakie jednostka stosuje lub planuje stosować w jej deklaracjach dotyczących podatku dochodowego;

  b) "organ podatkowy" oznacza organ lub organy, które decydują, czy dane traktowanie podatkowe jest dopuszczalne na podstawie przepisów podatkowych. Organem tym może być organ sądowy;

  c) "niepewne traktowanie podatkowe" oznacza traktowanie podatkowe, w odniesieniu do którego istnieje niepewność, czy odpowiedni organ podatkowy zaakceptuje to traktowanie podatkowe na podstawie przepisów podatkowych. Na przykład decyzja jednostki, że nie złoży ona deklaracji dotyczącej podatku dochodowego w danej jurysdykcji podatkowej lub nie uwzględni konkretnego dochodu w dochodzie podlegającym opodatkowaniu, stanowi niepewne traktowanie podatkowe, jeżeli jej dopuszczalność nie jest pewna na podstawie przepisów podatkowych.

ZAKRES

4. Niniejsza interpretacja wyjaśnia sposoby stosowania wymogów dotyczących ujmowania i wyceny zawartych w MSR 12, jeżeli istnieje niepewność co do traktowania podatkowego dochodu. W takich okolicznościach jednostka ujmuje i wycenia swoje bieżące należności i zobowiązania podatkowe lub aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego zgodnie z wymogami MSR 12 w oparciu o dochód podlegający opodatkowaniu (stratę podatkową), podstawy opodatkowania, nierozliczone straty podatkowe, niewykorzystane ulgi podatkowe i stawki podatkowe ustalane z zastosowaniem niniejszej interpretacji.

ZAGADNIENIA

5. W przypadku niepewności co do traktowania podatkowego dochodu, niniejsza interpretacja dotyczy:

  a) odrębnego uwzględniania przez jednostkę przypadków niepewnego traktowania podatkowego;

  b) założeń czynionych przez jednostkę co do badania traktowania podatkowego przez organy podatkowe;

  c) sposobu, w jaki jednostka ustala dochód podlegający opodatkowaniu (stratę podatkową), podstawy opodatkowania, nierozliczone straty podatkowe, niewykorzystane ulgi podatkowe i stawki podatkowe; oraz

  d) sposobu, w jaki jednostka uwzględnia zmiany faktów i okoliczności.

UZGODNIONE STANOWISKO

Odrębne uwzględnianie przez jednostkę przypadków niepewnego traktowania podatkowego

6. Jednostka ustala, czy każdy przypadek niepewnego traktowania podatkowego uwzględniać odrębnie czy łącznie z innym przypadkiem niepewnego traktowania podatkowego lub większą ich liczbą w zależności od tego, które podejście stanowi lepsze założenie dotyczące rozwiązania kwestii niepewności. Ustalając podejście, które stanowi lepsze założenie dotyczące rozwiązania kwestii niepewności, jednostka może uwzględnić na przykład: a) sposób, w jaki przygotowuje swoje deklaracje dotyczące podatku dochodowego i uzasadnia określone traktowanie podatkowe; lub b) sposób, w jaki według oczekiwań jednostki organ podatkowy zbada i rozwiąże kwestie, które mogą pojawić się w wyniku tego badania.

7. Jeżeli stosując paragraf 6, jednostka uwzględnia łącznie więcej niż jeden przypadek niepewnego traktowania podatkowego, wówczas odniesienia do "niepewnego traktowania podatkowego" w niniejszej interpretacji rozumie ona jako odniesienia do grupy przypadków niepewnego traktowania podatkowego uwzględnianych łącznie.

Badanie przeprowadzane przez organy podatkowe

8. Oceniając, czy i w jaki sposób niepewne traktowanie podatkowe wpływa na ustalanie dochodu podlegającego opodatkowaniu (straty podatkowej), podstaw opodatkowania, nierozliczonych strat podatkowych, niewykorzystanych ulg podatkowych i stawek podatkowych, jednostka zakłada, że organ podatkowy zbada kwoty, do zbadania których ma prawo, oraz posiada pełną wiedzę na temat wszystkich odnośnych informacji przy przeprowadzaniu tego badania.

Ustalanie dochodu podlegającego opodatkowaniu (straty podatkowej), podstaw opodatkowania, nierozliczonych strat podatkowych, niewykorzystanych ulg podatkowych i stawek podatkowych

9. Jednostka uwzględnia, czy jest prawdopodobne, że organ podatkowy zaakceptuje dany przypadek niepewnego traktowania podatkowego.

10. Jeżeli jednostka stwierdzi, że jest prawdopodobne, iż organ podatkowy zaakceptuje dany przypadek niepewnego traktowania podatkowego, wówczas ustala ona dochód podlegający opodatkowaniu (stratę podatkową), podstawy opodatkowania, nierozliczone straty podatkowe, niewykorzystane ulgi podatkowe i stawki podatkowe w sposób zgodny z traktowaniem podatkowym, które stosuje ona lub planuje stosować w jej deklaracjach dotyczących podatku dochodowego.

11. Jeżeli jednostka stwierdzi, że nie jest prawdopodobne, by organ podatkowy zaakceptował dany przypadek niepewnego traktowania podatkowego, wówczas odzwierciedla ona wpływ niepewności przy ustalaniu odnośnego dochodu podlegającego opodatkowaniu (straty podatkowej), podstaw opodatkowania, nierozliczonych strat podatkowych, niewykorzystanych ulg podatkowych i stawek podatkowych. Jednostka odzwierciedla wpływ niepewności w odniesieniu do każdego przypadku niepewnego traktowania podatkowego, stosując jedną z poniżej przedstawionych metod, w zależności od tego, która metoda według oczekiwań jednostki stanowi lepsze założenie dotyczące rozwiązania kwestii niepewności:

  a) najbardziej prawdopodobna kwota - jedna najbardziej prawdopodobna kwota w przedziale możliwych wyników. Najbardziej prawdopodobna kwota może stanowić lepsze założenie dotyczące rozwiązania kwestii niepewności, jeśli możliwe wyniki sprowadzają się do wyboru jednej z dwóch możliwości lub są skoncentrowane na jednej wartości;

  b) wartość oczekiwana - suma ważonych prawdopodobieństwem kwot w przedziale możliwych wyników. Wartość oczekiwana może stanowić lepsze założenie dotyczące rozwiązania kwestii niepewności, jeśli istnieje przedział możliwych wyników, które nie sprowadzają się do wyboru jednej z dwóch możliwości ani nie są skoncentrowane na jednej wartości.

12. Jeżeli dany przypadek niepewnego traktowania podatkowego wpływa na podatek bieżący i podatek odroczony (na przykład, jeżeli wpływa zarówno na dochód podlegający opodatkowaniu zastosowany do ustalenia podatku bieżącego, jak i na podstawy opodatkowania zastosowane do ustalenia podatku odroczonego), wówczas jednostka dokonuje spójnych ocen i oszacowań dotyczących zarówno podatku bieżącego, jak i podatku odroczonego.

Zmiany faktów i okoliczności

13. Jednostka ponownie dokonuje oceny lub oszacowania wymaganych zgodnie z niniejszą interpretacją, jeżeli fakty i okoliczności, na których oparto ocenę lub oszacowanie, uległy zmianie, lub jeżeli pojawiły się nowe informacje, które mają wpływ na ocenę lub oszacowanie. Na przykład w wyniku zmiany faktów i okoliczności jednostka może zmienić swoje wnioski na temat dopuszczalności danego traktowania podatkowego lub swoje oszacowanie wpływu niepewności, bądź też zarówno jedno, jak i drugie. Paragrafy A1-A3 określają wytyczne dotyczące zmian faktów i okoliczności.

14. Jednostka odzwierciedla wpływ zmiany faktów i okoliczności lub nowych informacji jako zmianę wartości szacunkowej zgodnie z MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów. Jednostka stosuje MSR 10 Zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego w celu ustalenia, czy zmiana, która następuje po zakończeniu okresu sprawozdawczego, jest zdarzeniem wymagającym czy niewymagającym dokonania korekty.

Załącznik A

Objaśnienie stosowania

Niniejszy załącznik stanowi integralną część KIMSF 23 i ma takie samo znaczenie jak inne części KIMSF 23.

ZMIANY FAKTÓW I OKOLICZNOŚCI (PARAGRAF 13)

A1 Stosując paragraf 13 niniejszej interpretacji jednostka ocenia znaczenie i wpływ zmiany faktów i okoliczności lub nowych informacji w kontekście mających zastosowanie przepisów podatkowych. Na przykład określone wydarzenie może doprowadzić do dokonania ponownej oceny lub oszacowania w odniesieniu do jednego przypadku traktowania podatkowego, ale nie w odniesieniu do innego przypadku traktowania podatkowego, jeżeli te przypadki traktowania podatkowego podlegają różnym przepisom podatkowym.

A2 Do przykładów zmian faktów i okoliczności lub nowych informacji, które - w zależności od okoliczności - mogą doprowadzić do dokonania ponownej oceny lub oszacowania wymaganych przez niniejszą interpretację, należą między innymi:

  a) badania lub działania przeprowadzane przez organy podatkowe. Na przykład:

   (i) zgoda organu podatkowego na traktowanie podatkowe lub podobne traktowanie podatkowe stosowane przez jednostkę lub brak tej zgody;

   (ii) informacja, że organ podatkowy zgodził się lub nie zgodził się na podobne traktowanie podatkowe stosowane przez inną jednostkę; oraz

   (iii) informacja na temat kwoty otrzymanej lub wypłaconej w celu rozliczenia podobnego traktowania podatkowego;

  b) zmiany zasad ustanowionych przez organ podatkowy;

  c) wygaśnięcie prawa organu podatkowego do zbadania lub ponownego zbadania traktowania podatkowego.

A3 Jest mało prawdopodobne, by fakt niewyrażenia przez organ podatkowy zgody lub braku zgody na dane traktowanie podatkowe sam w sobie stanowił zmianę faktów i okoliczności lub nowe informacje, które wpływają na oceny i oszacowania wymagane zgodnie z niniejszą interpretacją.

UJAWNIANIE INFORMACJI

A4 W przypadku niepewności co do traktowania podatkowego dochodu, jednostka ustala, czy ujawnić:

  a) oceny dokonane przy ustalaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu (straty podatkowej), podstaw opodatkowania, nierozliczonych strat podatkowych, niewykorzystanych ulg podatkowych i stawek podatkowych zgodnie z paragrafem 122 MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych; oraz

  b) informacje dotyczące założeń i szacunków poczynionych przy ustalaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu (straty podatkowej), podstaw opodatkowania, nierozliczonych strat podatkowych, niewykorzystanych ulg podatkowych i stawek podatkowych zgodnie z paragrafami 125-129 MSR 1.

A5 Jeżeli jednostka stwierdzi, że jest prawdopodobne, iż organ podatkowy zaakceptuje dany przypadek niepewnego traktowania podatkowego, wówczas ustala ona, czy ujawnić potencjalny wpływ niepewności jako związane z podatkiem zobowiązania i aktywa warunkowe zgodnie z paragrafem 88 MSR 12.

Załącznik B

Data wejścia w życie i przepisy przejściowe

Niniejszy załącznik stanowi integralną część KIMSF 23 i ma takie samo znaczenie jak inne części KIMSF 23.

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE:

B1 Jednostka stosuje niniejszą interpretację w odniesieniu do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie. Dopuszcza się wcześniejsze stosowanie interpretacji. Jeżeli jednostka zastosuje niniejszą interpretację w odniesieniu do wcześniejszego okresu, ujawnia ten fakt.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

B2 W momencie pierwszego zastosowania jednostka stosuje niniejszą interpretację:

  a) retrospektywnie stosując MSR 8, jeżeli jest to możliwe bez wykorzystywania wiedzy zdobytej po fakcie; lub

  b) retrospektywnie z łącznym efektem pierwszego zastosowania niniejszej interpretacji ujętym na dzień pierwszego zastosowania. Jeżeli jednostka zdecyduje się na to podejście przejściowe, nie przekształca danych porównawczych. Zamiast tego jednostka ujmuje łączny efekt pierwszego zastosowania niniejszej interpretacji jako korektę bilansu otwarcia zysków zatrzymanych (lub w stosownych przypadkach w innym składniku kapitału własnego). Datą pierwszego zastosowania jest początek rocznego okresu sprawozdawczego, w którym jednostka stosuje niniejszą interpretację po raz pierwszy.

Załącznik C

Jednostka stosuje zmiany określone w niniejszym załączniku, jeżeli stosuje KIMSF 23.

Zmiana MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy

Dodaje się paragraf 39AF.

39AF W wyniku KIMSF 23 Niepewność co do traktowania podatkowego dochodu dodaje się paragraf E8. Jednostka stosuje tę zmianę, jeżeli stosuje KIMSF 23.

W załączniku E dodaje się paragraf E8 i odpowiedni nagłówek.

Niepewność co do traktowania podatkowego dochodu

E8 Jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy, w przypadku gdy jej dzień przejścia na MSSF przypada przed dniem 1 lipca 2017 r., może zdecydować się na nieodzwierciedlanie stosowania KIMSF 23 Niepewność co do traktowania podatkowego dochodu w informacjach porównawczych w swoim pierwszym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Jednostka, która podejmie taką decyzję, ujmuje łączny efekt pierwszego zastosowania KIMSF 23 jako korektę bilansu otwarcia zysków zatrzymanych (lub w stosownych przypadkach w innym składniku kapitału własnego) na początku pierwszego okresu sprawozdawczego, w którym stosuje MSSF.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60