Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.08.2018 r. w ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.08.2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji

 Dz. U. z 2018 r. poz. 1713
2021.12.31 - bieżąca

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 1-10 i 12 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1162) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) rodzaje działalności gospodarczej, na które nie będzie wydawana decyzja, o której mowa w art. 15 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, zwana dalej "decyzją o wsparciu";

  2) szczegółowe kryteria jakościowe;

  3) szczegółowe kryteria ilościowe;

  4) sposób weryfikacji spełniania wymagań, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji;

  5) warunki udzielania pomocy publicznej;

  6) maksymalną dopuszczalną wielkość pomocy publicznej, której można udzielić przedsiębiorcy;

  7) sposób ustalania terminu obowiązywania decyzji o wsparciu dla danej inwestycji;

  8) rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną z tytułu nowej inwestycji;

  9) sposób ustalania wielkości dopuszczalnej pomocy publicznej w przypadku prowadzenia działalności na podstawie więcej niż jednej decyzji o wsparciu;

  10) sposób dyskontowania kosztów inwestycji i wielkości pomocy publicznej na dzień wydania decyzji o wsparciu;

  11) wzór wniosku o wydanie decyzji o wsparciu.

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1713
2021.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. 1. Decyzja o wsparciu nie jest wydawana na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

  1) wytwarzania materiałów wybuchowych, wytwarzania wyrobów tytoniowych, a także wyrobu, rozlewu i przetwarzania napojów alkoholowych oraz spirytusu przeznaczonego na cele inne niż produkcja biokomponentów;

  2) prowadzenia ośrodków gier oraz punktów przyjmowania zakładów wzajemnych, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, 650, 723 i 1629);

  3) usług instalowania, napraw, konserwacji i remontu maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie realizacji nowej inwestycji realizowanej na podstawie decyzji o wsparciu;

  4) osadów ze ścieków kanalizacyjnych oraz usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, określonych w sekcji E w dziale 37 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ustanowionej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676 oraz z 2017 r. poz. 2453), zwanej dalej "PKWiU";

  5) odzysku surowców oraz usług związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, określonych w sekcji E w dziale 38 PKWiU, z wyjątkiem:

   a) odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu określonych w kategorii 38.11.5,

   b) odpadów niebezpiecznych określonych w pozycjach: 38.12.22.0, 38.12.24.0, 38.12.25.0 oraz w podkategorii 38.12.27,

   c) odpadów rozpuszczalników organicznych określonych w kategorii 38.21.3,

   d) surowców wtórnych oraz usług w zakresie odzysku surowców, określonych w grupie 38.3;

  6) usług związanych z rekultywacją i pozostałych usług związanych z gospodarką odpadami, określonych w sekcji E w dziale 39 PKWiU;

  7) obiektów budowlanych i robót budowlanych, określonych w sekcji F PKWiU;

  8) handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle, oraz usług związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych, określonych w sekcjach G i I PKWiU;

  9) usług holowania w transporcie drogowym, określonych w sekcji H w podkategorii 52.21.25 PKWiU;

  10) usług licencyjnych w zakresie informacji i komunikacji, określonych w sekcji J PKWiU, związanych z:

   a) nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek i map, określonych w kategorii 58.11.6,

   b) nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list, w szczególności adresowych i telefonicznych, określonych w kategorii 58.12.3,

   c) nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków, określonych w kategorii 58.14.4,

   d) nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych określonych w kategorii 58.19.3,

   e) nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych określonych w kategorii 58.21.4,

   f) nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych określonych w kategorii 58.29.5;

  11) usług w zakresie informacji i komunikacji, określonych w sekcji J PKWiU, w zakresie:

   a) pozostałych publikacji on-line określonych w kategorii 58.19.2,

   b) produkcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, określonych w dziale 59, z wyjątkiem usług związanych z wydawaniem nagrań dźwiękowych i muzycznych, określonych w kategorii 59.20.3,

   c) nadawania programów ogólnodostępnych i abonamentowych, określonych w dziale 60,

   d) pozostałych usług w zakresie informacji określonych w grupie 63.9;

  12) usług finansowych i ubezpieczeniowych oraz usług związanych z obsługą rynku nieruchomości, określonych w sekcjach K i L PKWiU;

  13) usług profesjonalnych, naukowych i technicznych, określonych w sekcji M PKWiU, z wyjątkiem:

   a) usług w zakresie audytu finansowego określonych w kategorii 69.20.1,

   b) usług rachunkowo-księgowych określonych w kategorii 69.20.2,

   c) usług w zakresie firm centralnych (head offices) oraz usług doradztwa związanych z zarządzaniem, określonych w dziale 70,

   d) usług architektonicznych i inżynierskich oraz usług w zakresie badań i analiz technicznych, określonych w dziale 71,

   e) usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, określonych w dziale 72,

   f) usług w zakresie specjalistycznego projektowania określonych w grupie 74.1,

   g) usług doradztwa w sprawach środowiska określonych w podkategorii 74.90.13;

  14) usług administrowania i usług wspierających, określonych w sekcji N PKWiU, z wyjątkiem usług centrów telefonicznych (call center) określonych w grupie 82.2;

  15) usług administracji publicznej i obrony narodowej, usług w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych, edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz usług kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, określonych w sekcjach O-R PKWiU;

  16) pozostałych usług określonych w sekcji S PKWiU, z wyjątkiem usług naprawy i konserwacji komputerów i sprzętu komunikacyjnego, określonych w grupie 95.1 PKWiU;

  17) usług gospodarstw domowych i usług świadczonych przez organizacje międzynarodowe eksterytorialne, określonych w sekcjach T i U PKWiU;

  18) działalności gospodarczej, na której prowadzenie jest wymagane posiadanie koncesji, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.).

2. Decyzji o wsparciu nie udziela się również na działalność:

  1) w przypadkach określonych w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3-5 oraz art. 13 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 651/2014";

  2) prowadzoną na terenie województwa dolnośląskiego, województwa wielkopolskiego lub regionu warszawskiego stołecznego przez dużego przedsiębiorcę w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia nr 651/2014, z wyjątkiem inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 2 pkt 51 rozporządzenia nr 651/2014.

Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1713
2021.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. 1. Kryteria jakościowe, maksymalną liczbę punktów, jaką można uzyskać za każde z kryteriów, oraz sposób weryfikacji tych kryteriów:

  1) dla sektora usług - określa tabela nr 1 w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

  2) dla sektora przemysłowego - określa tabela nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Za spełnienie kryteriów jakościowych przez przedsiębiorcę realizującego nową inwestycję w danym sektorze uznaje się uzyskanie łącznie nie mniej niż 6 punktów, ale nie mniej niż jeden punkt za każde z kryteriów.

3. W przypadku nowej inwestycji zlokalizowanej na terenach, w których zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743) maksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi:

  1) 40% - za spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 1, uznaje się uzyskanie przez przedsiębiorcę realizującego nową inwestycję w danym sektorze łącznie nie mniej niż 5 punktów,

  2) 50% - za spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 1, uznaje się uzyskanie przez przedsiębiorcę realizującego nową inwestycję w danym sektorze łącznie nie mniej niż 4 punktów

- ale nie mniej niż jeden punkt za każde z kryteriów.

Istniejące wersje czasowe § 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1713
2021.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 4. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie jest obowiązany spełnić kryterium ilościowe określone w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 3a.

2. W przypadku realizacji nowej inwestycji w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest:

  1) równa albo niższa od 60% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, przedsiębiorca zobowiąże się do poniesienia kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji w wysokości co najmniej 100 mln zł;

  2) wyższa od 60% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, lecz nie wyższa niż przeciętna stopa bezrobocia w kraju, przedsiębiorca zobowiąże się do poniesienia kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji w wysokości co najmniej 80 mln zł;

  3) wyższa od przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, lecz nie wyższa niż 130% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, przedsiębiorca zobowiąże się do poniesienia kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji w wysokości co najmniej 60 mln zł;

  4) wyższa od 130% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, lecz nie wyższa niż 160%, przedsiębiorca zobowiąże się do poniesienia kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji w wysokości co najmniej 40 mln zł;

  5) wyższa od 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, lecz nie wyższa niż 200%, przedsiębiorca zobowiąże się do poniesienia kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji w wysokości co najmniej 20 mln zł;

  6) wyższa od 200% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, lecz nie wyższa niż 250%, przedsiębiorca zobowiąże się do poniesienia kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji w wysokości co najmniej 15 mln zł;

  7) wyższa od 250% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, przedsiębiorca zobowiąże się do poniesienia kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji w wysokości co najmniej 10 mln zł.

3. Poziom przeciętnej stopy bezrobocia, o której mowa w ust. 2, przyjmuje się zgodnie z aktualnymi na dzień złożenia wniosku o wydanie decyzji o wsparciu danymi dotyczącymi przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na terenie powiatów, ogłoszonymi, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 82 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, 1149, 1544, 1629 i 1669).

3a. Niezależnie od stopy bezrobocia w powiecie, w którym realizowana jest inwestycja, w przypadku gdy większa część terenu, na którym zrealizowana zostanie inwestycja, jest położona w:

  1) mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze wymienionym w tabeli nr 3 w załączniku nr 1 do rozporządzenia lub

  2) gminie, na terenie której położone jest miasto, o którym mowa w pkt 1, lub

  3) gminie graniczącej z gminą, o której mowa w pkt 2, lub miastem, o którym mowa w pkt 1

- przedsiębiorca zobowiąże się do poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 10 mln zł.

4. Koszty kwalifikowane nowej inwestycji, które jest obowiązany ponieść przedsiębiorca, obniża się o:

  1) 95% na działalność prowadzoną przez dużych i średnich przedsiębiorców w przypadku nowej inwestycji z zakresu następujących usług:

   a) związanych z wydawaniem pozostałego oprogramowania określonych w klasie 58.29 PKWiU, z wyłączeniem usług licencyjnych związanych z nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych określonych w kategorii 58.29.5 PKWiU,

   b) związanych z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usług powiązanych, określonych w dziale 62 PKWiU, z wyłączeniem oryginałów oprogramowania komputerowego określonych w kategorii 62.01.2 PKWiU,

   c) przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) oraz pozostałych usług związanych z zapewnieniem infrastruktury dla technologii informatycznych i komputerowych, określonych w kategorii 63.11.1 PKWiU,

   d) w zakresie audytu finansowego określonych w kategorii 69.20.1 PKWiU,

   e) rachunkowo-księgowych określonych w kategorii 69.20.2 PKWiU,

   f) w zakresie firm centralnych (head offices) i doradztwa związanych z zarządzaniem, określonych w dziale 70 PKWiU,

   g) architektonicznych i inżynierskich oraz w zakresie badań i analiz technicznych, określonych w dziale 71 PKWiU,

   h) w zakresie specjalistycznego projektowania określonych w grupie 74.1 PKWiU,

   i) doradztwa w sprawach środowiska określonych w podkategorii 74.90.13 PKWiU,

   j) centrów telefonicznych (call center) określonych w grupie 82.2 PKWiU lub

   k) naprawy i konserwacji komputerów i sprzętu komunikacyjnego, określonych w grupie 95.1 PKWiU

  - przy czym przedsiębiorca ma prawo obniżenia kosztów kwalifikowanych, jeżeli przedmiotem decyzji o wsparciu jest wyłącznie usługa lub usługi określone w lit. a-k;

  2) 98% - na działalność prowadzoną przez mikroprzedsiębiorców;

  3) 95% - na działalność prowadzoną przez małych przedsiębiorców;

  4) 90% - na działalność prowadzoną przez średnich przedsiębiorców;

  5) 50% - w przypadku inwestycji dużego lub średniego przedsiębiorcy w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związanej ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, przy czym w przypadku działalności, o których mowa w pkt 1 i 4, podstawę do obniżenia kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji stanowią koszty w wysokości określonej zgodnie z pkt 1 i 4.

Istniejące wersje czasowe § 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1713
2021.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 5. 1. Maksymalna dopuszczalna wielkość pomocy publicznej na realizację nowej inwestycji udzielanej przedsiębiorcy z tytułu:

  1) kosztów nowej inwestycji jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą określonych w § 8 ust. 1, które nie mogą być wyższe niż maksymalne koszty kwalifikowane, o których mowa w § 8 ust. 7, albo

  2) tworzenia nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o składki obowiązkowe, takie jak składki na ubezpieczenie społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników

- z zastrzeżeniem § 6 ust. 4.

2. W przypadku gdy przedsiębiorca uzyskuje pomoc publiczną na podstawie więcej niż jednej decyzji o wsparciu, maksymalna dopuszczalna wielkość pomocy publicznej ustalona zgodnie z ust. 1 łącznie nie może przekroczyć sumy maksymalnych dopuszczalnych wielkości pomocy wynikających z tych decyzji, z zastrzeżeniem § 6 ust. 6.

3. Warunkiem udzielenia wsparcia z tytułu kosztów nowej inwestycji albo z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy jest udział środków własnych przedsiębiorcy lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia, wynoszących co najmniej 25% całkowitych kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji.

4. Przez tworzenie nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją rozumie się wzrost netto liczby pracowników w danym zakładzie, w rozumieniu art. 2 pkt 32 rozporządzenia nr 651/2014, w związku z realizacją nowej inwestycji w stosunku do średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o wydanie decyzji o wsparciu, przy czym w przypadku obniżenia średniego zatrudnienia wskazanego we wniosku w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia wydania decyzji o wsparciu przedsiębiorca jest zobowiązany do dostosowania zatrudnienia do poziomu wskazanego we wniosku.

5. Przez nowe miejsca pracy tworzone w związku z nową inwestycją, o których mowa w ust. 4, należy rozumieć liczbę miejsc pracy utworzonych po dniu wydania decyzji o wsparciu, w związku z realizacją nowej inwestycji, jednak nie później niż w okresie 3 lat od zakończenia nowej inwestycji. Liczba miejsc pracy oznacza pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie jednego roku wraz z pracownikami zatrudnionymi w niepełnym wymiarze czasu pracy, w przeliczeniu na etaty w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę na czas określony w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym.

6. Zwolnienie od podatku dochodowego, na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych albo w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją przysługuje, począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca rozpoczął ponoszenie kosztów pracy, aż do wyczerpania maksymalnej dopuszczalnej pomocy regionalnej.

7. (uchylony)

8. Pomoc udzielana na podstawie decyzji o wsparciu może być udzielana łącznie z inną pomocą na nowe inwestycje lub tworzenie nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją, bez względu na jej źródło i formę, pod warunkiem że łącznie wartość tej pomocy nie przekroczy maksymalnej dopuszczalnej wielkości pomocy liczonej jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy regionalnej określonej dla danego obszaru i wyższych kosztów kwalifikowanych, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4.

Istniejące wersje czasowe § 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1713
2021.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 6. 1. Maksymalna intensywność pomocy publicznej liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 6, jest określana zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

2. Maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej udzielanej mikroprzedsiębiorcom, małym przedsiębiorcom i średnim przedsiębiorcom, w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia nr 651/2014, podwyższa się o:

  1) 20 punktów procentowych - w przypadku mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców,

  2) 10 punktów procentowych - w przypadku średnich przedsiębiorców

- w stosunku do maksymalnej intensywności tej pomocy określonej dla poszczególnych obszarów.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku dużych projektów inwestycyjnych.

4. Maksymalną wartość pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcy na realizację dużego projektu inwestycyjnego ustala się zgodnie z wzorem:

I = R × (50 mln euro + 0,5 × B + 0 × C),

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

  I- maksymalną wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego,

  R- maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej dla obszaru, na którym będzie zlokalizowany duży projekt inwestycyjny,

  B- wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równowartość 50 mln euro, a nieprzekraczającą równowartości 100 mln euro,

  C- wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równowartość 100 mln euro.

5. Przez duży projekt inwestycyjny należy rozumieć nową inwestycję, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą przekraczają równowartość 50 mln euro według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wydania decyzji o wsparciu.

6. Inwestycję rozpoczętą przez tego samego przedsiębiorcę lub innego przedsiębiorcę należącego do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398, 650 i 1629) w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia prac nad nową inwestycją objętą pomocą w tym samym podregionie wyróżnionym na poziomie trzecim (NUTS 3), zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz. Urz. UE L 154 z 21.06.2003, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 14, t. 1, str. 159), uznaje się za część wcześniej rozpoczętej nowej inwestycji.

7. Pomoc stanowi pomoc indywidualną, która podlega notyfikacji Komisji Europejskiej, i może być udzielona po jej zatwierdzeniu przez Komisję Europejską, w przypadku gdy:

  1) łączna wartość pomocy regionalnej udzielonej przedsiębiorcy ze wszystkich źródeł przekraczałaby kwotę wartości pomocy obliczonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej dla nowej inwestycji o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą w wysokości 100 mln euro;

  2) przedsiębiorca ubiegający się o pomoc dokonał, w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie decyzji o wsparciu, przeniesienia w rozumieniu art. 2 pkt 61a rozporządzenia nr 651/2014 do zakładu, w którym ma zostać dokonana nowa inwestycja, albo w dniu złożenia tego wniosku ma zamiar dokonać takiego przeniesienia w okresie dwóch lat od zakończenia nowej inwestycji objętej decyzją o wsparciu.

Istniejące wersje czasowe § 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1713
2021.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 7. 1. Decyzję o wsparciu wydaje się na okres:

  1) 10 lat - w przypadku nowej inwestycji zlokalizowanej na terenie województwa dolnośląskiego, województwa wielkopolskiego lub w gminach należących do regionu warszawskiego stołecznego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

  2) 12 lat - w przypadku nowej inwestycji zlokalizowanej w regionie o maksymalnej intensywności pomocy publicznej wynoszącej 30% lub 40% zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

  3) 15 lat - w przypadku nowej inwestycji zlokalizowanej w regionie o maksymalnej intensywności pomocy publicznej wynoszącej 50% zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

2. W ustalaniu okresu obowiązywania decyzji o wsparciu nie uwzględnia się podwyższenia maksymalnej intensywności pomocy publicznej, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Istniejące wersje czasowe § 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1713
2021.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 8. 1. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem na nowe inwestycje zalicza się koszty będące:

  1) kosztem związanym z nabyciem gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego,

  2) ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika i zaliczenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

  3) kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych,

  4) ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3,

  5) kosztem związanym z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli - pod warunkiem że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców - co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji,

  6) ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy

- pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione w okresie realizacji inwestycji, a w przypadku kosztów określonych w pkt 5 - poniesione wyłącznie w okresie 5 lat w przypadku dużych przedsiębiorców, albo 3 lat w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców, liczonych od dnia zakończenia nowej inwestycji.

2. W przypadku dużych przedsiębiorców koszty nowej inwestycji określone w ust. 1 pkt 4 zalicza się do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą.

3. Wartości niematerialne i prawne kwalifikują się do kosztów nowej inwestycji, jeżeli łącznie spełniają następujące warunki:

  1) będą wykorzystane przez przedsiębiorcę otrzymującego regionalną pomoc inwestycyjną wyłącznie w zakładzie, na rzecz którego przedsiębiorca otrzymuje wsparcie, oraz będą ujęte w aktywach tego zakładu i pozostaną w nim przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy - przez okres co najmniej 3 lat;

  2) będą nabyte na warunkach rynkowych od osoby trzeciej niepowiązanej z nabywcą;

  3) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o podatku dochodowym.

4. Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

5. Środki trwałe, o których mowa w ust. 1 pkt 2, muszą być nowe, z wyjątkiem aktywów nabywanych przez mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców i z wyjątkiem realizacji nowej inwestycji w rozumieniu art. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji.

5a. W przypadku realizacji nowej inwestycji w rozumieniu art. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji transakcja musi być przeprowadzona na warunkach rynkowych.

6. W przypadku wsparcia udzielanego dużym przedsiębiorcom na realizację nowej inwestycji polegającej na:

  1) zasadniczej zmianie procesu produkcji - koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanych z działalnością podlegającą modernizacji poniesionych w ciągu trzech lat obrotowych poprzedzających rok obrotowy, w którym został złożony wniosek o pomoc;

  2) dywersyfikacji produkcji istniejącego zakładu - koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą muszą przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów wykazaną na koniec roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym rozpoczęto realizację tej nowej inwestycji.

7. Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji, jakie są uwzględniane przy określeniu maksymalnej wysokości pomocy publicznej, nie może przekroczyć kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji, do których poniesienia w określonym terminie przedsiębiorca jest zobowiązany zgodnie z decyzją o wsparciu.

Istniejące wersje czasowe § 9
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1713
2021.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 9. 1. Wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy, począwszy od miesiąca, w którym poniósł te koszty po dniu wydania decyzji o wsparciu, aż do wygaśnięcia decyzji o wsparciu lub wyczerpania maksymalnej dopuszczalnej pomocy regionalnej, w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi wcześniej.

2. Warunkiem korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu:

  1) kosztów inwestycji jest:

   a) utrzymanie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne - przez okres nie krótszy niż:

    - 5 lat - w przypadku dużych przedsiębiorców,

    - 3 lata - w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców

    - od dnia ich wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, przy czym nie wyklucza się wymiany przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym,

   b) utrzymanie nowej inwestycji w regionie, w którym udzielono wsparcia, przez okres nie krótszy niż:

    - 5 lat - w przypadku dużych przedsiębiorców,

    - 3 lata - w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców 

    - od dnia zakończenia nowej inwestycji;

  2) tworzenia nowych miejsc pracy jest utrzymanie każdego miejsca pracy przez okres co najmniej:

   a) 5 lat - w przypadku dużych przedsiębiorców,

   b) 3 lata - w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców

  - licząc od dnia jego utworzenia.

Istniejące wersje czasowe § 10
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1713
2021.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 10. 1. Koszty kwalifikowane nowej inwestycji oraz wielkość pomocy są dyskontowane na dzień uzyskania decyzji o wsparciu.

2. Do dyskontowania otrzymanej pomocy i kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji stosuje się, określone dla Rzeczypospolitej Polskiej przez Komisję Europejską, stopy bazowe powiększone o 100 punktów bazowych obowiązujące w dniu wydania decyzji o wsparciu.

3. Zdyskontowaną wartość poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 1, i otrzymanej pomocy określa się według wzoru:

Zdyskontowana wartość poniesionych kosztów - wzór

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

  PV - zdyskontowaną wartość poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 1, lub otrzymanej pomocy, na dzień wydania decyzji o wsparciu,

  N - liczbę miesięcy ponoszenia kosztów, o których mowa w ust. 1, lub uzyskiwania ulg podatkowych,

  i - kolejny miesięczny okres dyskontowania,

  Fi - wartość poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 1, z dnia ich poniesienia lub ulgi podatkowej z dnia jej uzyskania,

  rd - stopę dyskonta wyrażoną w ułamku dziesiętnym, obowiązującą w dniu wydania decyzji o wsparciu,

  mi - liczbę miesięcy, jaka upłynęła od dnia uzyskania decyzji o wsparciu do dnia poniesienia kosztów, o których mowa w ust. 1, lub do dnia uzyskania ulgi podatkowej.

4. Dniem:

  1) poniesienia kosztu kwalifikowanego nowej inwestycji, o którym mowa w ust. 3, jest ostatni dzień miesiąca, w którym poniesiono koszt;

  2) uzyskania ulgi podatkowej, o którym mowa w ust. 3, jest dzień, w którym zgodnie z przepisami o podatku dochodowym upływa termin złożenia zeznania rocznego;

  3) uzyskania decyzji o wsparciu, o którym mowa w ust. 3, jest ostatni dzień miesiąca, w którym wydano tę decyzję.

§ 11. Wzór wniosku o wydanie decyzji o wsparciu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

__________________
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 4.09.2018 r.

Istniejące wersje czasowe zał. nr 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1713
2021.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 1

 
(w przygotowaniu)

Istniejące wersje czasowe zał. nr 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1713
2021.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 2

 
(w przygotowaniu)

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60