Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18.04.2018 r. zmieniające ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18.04.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2018 r. poz. 806

Na podstawie art. 55 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1927) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w § 2:

   a) pkt 2a otrzymuje brzmienie:

    "2a) rozporządzeniu w sprawie rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1911);",

   b) w pkt 7 lit. b otrzymuje brzmienie:

    "b) jednostką samorządu terytorialnego - zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego,",

   c) w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

    "21) alternatywnej spółce inwestycyjnej - rozumie się przez to alternatywną spółkę inwestycyjną w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.";

  2) w § 3:

   a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi - w załączniku nr 1 do rozporządzenia,",

   b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Sprawozdania finansowe i dane porównywalne dla emitentów papierów wartościowych, będących jednostkami samorządu terytorialnego, sporządza się w zakresie określonym w rozporządzeniu w sprawie rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego.";

  3) w § 6:

   a) w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

    "10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub danych porównywalnych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń biegłego rewidenta, które zostały zamieszczone w sprawozdaniach z badania sprawozdań finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub dane porównywalne zostały zamieszczone w prospekcie;",

   b) w ust. 2 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

    "12) wskazanie, czy w przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub w danych porównywalnych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń biegłego rewidenta, które zostały zamieszczone w sprawozdaniach z badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata, za które skonsolidowane sprawozdanie finansowe lub dane porównywalne zostały zamieszczone w prospekcie;";

  4) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

   a) tytuł otrzymuje brzmienie:

    "Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych oraz danych porównywalnych dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi",

   b) w części "Dodatkowe informacje i objaśnienia":

    - w części "B. Dodatkowe noty objaśniające":

     - - po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

      "11a. Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy o rachunkowości do wartości niematerialnych i prawnych",

     - - w pkt 19:

      - - - lit. a otrzymuje brzmienie:

       "a) dacie zawarcia przez emitenta umowy z firmą audytorską o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa",

      - - - w lit. b:

       - - - - wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

        "wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:",

       - - - - tiret pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

        "- badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 oraz z 2018 r. poz. 398)

        - inne usługi atestacyjne",

    - po części "B. Dodatkowe noty objaśniające" dodaje się część C w brzmieniu:

     "C. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH BĘDĄCYCH ALTERNATYWNYMI SPÓŁKAMI INWESTYCYJNYMI

     W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych (Dz. U. poz. 2051)";

  5) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

   a) w części "Bilans" w "Pasywa" poz. IX otrzymuje brzmienie:

    "IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie

    1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

    2. Ujemna wartość firmy

    3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów",

   b) w części "Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)" w poz. "A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej" w poz. "II. Korekty razem:" poz. 17 otrzymuje brzmienie:

    "17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów",

   c) w części "Dodatkowe informacje i objaśnienia":

    - w części "A. Noty objaśniające" w nocie 26 - do poz. IX pasywów, nota 26.3 otrzymuje brzmienie:

     "26.3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów

      a) krótkoterminowe, w tym:

      ...

      b) długoterminowe, w tym:

      ...

     Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów, razem",

    - w części "B. Dodatkowe noty objaśniające":

     - - po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

      "8a. Szczegółowe informacje dotyczące zobowiązań uwzględnianych przez bank w realizacji obowiązku określonego w art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1937 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 685 i 723), zawierające listę tych zobowiązań oraz ich podstawową charakterystykę, w szczególności: nazwę wierzyciela, pierwotną jak i bieżącą wartość poszczególnych zobowiązań w podziale na kapitał, odsetki i pozostałe elementy wierzytelności, terminy zapadalności, sposób wyceny, jak również informacje dotyczące kwot i struktury zobowiązań, które mogą podlegać umorzeniu lub konwersji, zgodnie z art. 70 lub art. 206 tej ustawy, ze wskazaniem kolejności ich umarzania lub konwertowania, o której mowa w art. 72 ust. 1 i 2 lub art. 209 ust. 3 i 4 tej ustawy",

     - - w pkt 28:

      - - - lit. a otrzymuje brzmienie:

       "a) dacie zawarcia przez emitenta umowy z firmą audytorską o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa",

      - - - w lit. b:

       - - - - wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

        "wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:",

       - - - - tiret pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

        "- badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

    - inne usługi atestacyjne";

  6) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w części "Dodatkowe informacje i objaśnienia" w części "B. Dodatkowe noty objaśniające" w pkt 12a:

   a) lit. a otrzymuje brzmienie:

    "a) dacie zawarcia przez emitenta umowy z firmą audytorską o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa",

   b) w lit. b:

    - wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

     "wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:",

    - tiret pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

     "- badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym"

    - inne usługi atestacyjne";

  7) w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części "Dodatkowe informacje i objaśnienia" w części "B. Dodatkowe noty objaśniające":

   a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

    "3a. Szczegółowe informacje dotyczące zobowiązań uwzględnianych przez dom maklerski w realizacji obowiązku określonego w art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, zawierające listę tych zobowiązań oraz podstawową ich charakterystykę, w szczególności: nazwę wierzyciela, pierwotną jak i bieżącą wartość poszczególnych zobowiązań w podziale na kapitał, odsetki i pozostałe elementy wierzytelności, terminy zapadalności, sposób wyceny, jak również informacje dotyczące kwot i struktury zobowiązań, które mogą podlegać umorzeniu lub konwersji, zgodnie z art. 70 lub art. 206 tej ustawy, ze wskazaniem kolejności ich umarzania lub konwertowania, o której mowa w art. 72 ust. 1 i 2 lub art. 209 ust. 3 i 4 tej ustawy",

   b) w pkt 13a:

    - lit. a otrzymuje brzmienie:

     "a) dacie zawarcia przez emitenta umowy z firmą audytorską o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa",

    - w lit. b:

     - - wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

      "wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:",

     - - tiret pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

      "- badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

    - inne usługi atestacyjne".

§ 2. 1. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się w 2018 r. i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Sprawozdania finansowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się w 2017 r. i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą być sporządzane zgodnie z przepisami rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

__________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 27.04.2018 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60