Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18.04.2018 r. zmieniające ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18.04.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2018 r. poz. 767

Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

   a) w dziale "500 - Handel" uchyla się rozdział "50002 Agencja Rynku Rolnego",

   b) w dziale "700 - Gospodarka mieszkaniowa" uchyla się rozdział "70012 Agencja Nieruchomości Rolnych",

   c) w dziale "710 - Działalność usługowa":

    - uchyla się rozdział "71016 Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej",

    - uchyla się rozdział "71018 Regionalne zarządy gospodarki wodnej",

    - uchyla się rozdział "71019 Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna",

   d) w dziale "730 - Nauka" po rozdziale "73012 Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej" dodaje się rozdział 73013 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

    "73013 Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki

    W rozdziale tym ujmuje się w szczególności środki dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.",

   e) w dziale "750 - Administracja publiczna" po rozdziale "75026 Urząd metropolitalny" dodaje się rozdział 75027 w brzmieniu:

    "75027 Działalność Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego",

   f) w dziale "751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" po rozdziale "75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego" dodaje się rozdział 75114 w brzmieniu:

    "75114 Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego",

   g) w dziale "754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdział "75408 Biuro Ochrony Rządu" otrzymuje brzmienie:

    "75408 Działalność Służby Ochrony Państwa",

   h) w dziale "756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" po rozdziale "75634 Udziały związków metropolitalnych w podatku dochodowym od osób fizycznych" dodaje się rozdziały 75635 i 75636 w brzmieniu:

    "75635 Wpływy z podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych

    75636 Wpływy z podatku akcyzowego od wyrobów nowatorskich",

   i) w dziale "801 - Oświata i wychowanie":

    - objaśnienia do rozdziału "80110 Gimnazja" otrzymują brzmienie:

     "Do dnia 31 stycznia 2020 r. w rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki dotyczące zadań realizowanych w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu.",

    - objaśnienia do rozdziału "80111 Gimnazja specjalne" otrzymują brzmienie:

     "Do dnia 31 stycznia 2020 r. w rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki dotyczące zadań realizowanych w gimnazjach specjalnych i klasach dotychczasowego gimnazjum specjalnego prowadzonych w szkołach innego typu.",

    - rozdział "80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego" otrzymuje brzmienie:

     "80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego",

    - uchyla się rozdział "80141 Zakłady kształcenia nauczycieli",

    - objaśnienia do rozdziału "80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" otrzymują brzmienie:

     "W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w tych szkołach, inne niż klasyfikowane w rozdziale "80102 Szkoły podstawowe specjalne".

     W rozdziale tym nie ujmuje się dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach podstawowych.",

     - rozdział "80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych" wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

     "80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

     W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w tych szkołach, inne niż klasyfikowane w rozdziałach: "80111 Gimnazja specjalne", "80121 Licea ogólnokształcące specjalne", "80134 Szkoły zawodowe specjalne".",

    - po rozdziale "80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych" dodaje się rozdział 80153 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

     "80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

     W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjów, klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum, a także uczniom szkolnych punktów konsultacyjnych, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum.",

   j) w dziale "803 - Szkolnictwo wyższe" po rozdziale "80311 Zadania projakościowe" dodaje się rozdział 80312 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

    "80312 Działalność w zakresie umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego

    W rozdziale tym ujmuje się w szczególności środki dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.",

   k) w dziale "851 - Ochrona zdrowia" do rozdziału "85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego" dodaje się objaśnienia w brzmieniu:

    "W rozdziale tym nie ujmuje się składek na ubezpieczenie zdrowotne, dla których utworzono odrębne rozdziały w działach "852 - Pomoc społeczna" oraz "855 - Rodzina".",

   l) w dziale "852 - Pomoc społeczna" rozdział "85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

    "85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",

   m) w dziale "855 - Rodzina" po rozdziale "85512 Fundusz Alimentacyjny w likwidacji" dodaje się rozdziały 85513-85515 w brzmieniu:

    "85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

    85514 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem

    85515 Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego",

   n) w dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska":

    - rozdział "90002 Gospodarka odpadami" wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

     "90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

     W rozdziale tym ujmuje się wyłącznie dochody gmin z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wszystkie wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, z późn. zm.).",

    - po rozdziale "90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów" dodaje się rozdziały 90025 i 90026 w brzmieniu:

     "90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

     90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami",

   o) w dziale "926 - Kultura fizyczna" uchyla się rozdział "92603 Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie";

  2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

   a) po paragrafie "023 Wpływy z podatku od sprzedaży detalicznej" dodaje się paragraf 024 w brzmieniu: 

    "024 Wpływy z opłaty recyklingowej",

   b) po paragrafie "099 Wpłaty z tytułu konfiskaty mienia i przepadku przedmiotów na rzecz Skarbu Państwa" dodaje się paragraf 101 w brzmieniu:

    "101 Dochody po zlikwidowanych państwowych funduszach celowych",

   c) paragraf "269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy" wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

    "269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

    Paragraf ten obejmuje w szczególności:

     - środki otrzymane z Funduszu Pracy przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.),

     - środki Funduszu Pracy przeznaczone na koordynację przez asystenta rodziny, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",

     - środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie zadań, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603, z późn. zm.), w latach 2018-2022.";

  3) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

   a) grupa wydatków:

    - "Wydatki bieżące jednostek budżetowych 400 do 434, 436, 438 do 470, 472, 473, 476 do 478, 481, 488 do 491 i 493 do 498" otrzymuje brzmienie:

     "Wydatki bieżące jednostek budżetowych 400 do 434, 436, 438 do 470, 472, 476 do 478, 481, 488 do 491 i 493 do 498",

    - "Wydatki majątkowe 601, 602, 605 do 608, 611 do 614, 616 do 623, 625 do 634, 641 do 645, 651 do 659, 661 do 667, 669 i 680" otrzymuje brzmienie:

     "Wydatki majątkowe 601 do 603, 605 do 608, 611 do 614, 616 do 623, 625 do 634, 641 do 645, 651 do 659, 661 do 667, 669 i 680",

   b) zdanie "Do wydatków majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 236 ust. 4 ustawy, zalicza się paragrafy: 601, 605, 606, 613, 614, 617, 619-623, 625, 630, 656-659, 661-666, 669 i 680." otrzymuje brzmienie:

    "Do wydatków majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 236 ust. 4 ustawy, zalicza się paragrafy: 601, 603, 605, 606, 613, 614, 617, 619-623, 625, 630, 656-659, 661-666, 669 i 680.",

   c) paragraf "269 Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy" wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

    "269 Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

    Paragraf ten obejmuje w szczególności:

     - środki przekazane powiatom z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

     - środki Funduszu Pracy przeznaczone na koordynację przez asystenta rodziny, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",

     - środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie zadań, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w latach 2018-2022.",

   d) objaśnienia do paragrafu "400 Grupa wydatków bieżących jednostki" otrzymują brzmienie:

    "Paragraf ma zastosowanie do planowania w zakresie określonym w odrębnych przepisach.

    Paragraf nie dotyczy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego ustalanych rozporządzeniem Rady Ministrów, na podstawie art. 181 ust. 2 i 3 ustawy.",

   e) objaśnienia do paragrafu "405 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy" otrzymują brzmienie:

    "Paragraf ten obejmuje uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami dla żołnierzy zawodowych, policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego.",

   f) objaśnienia do paragrafu "425 Zakup sprzętu i uzbrojenia" otrzymują brzmienie:

    "Paragraf ten służy do wyodrębnienia wydatków ponoszonych na zakup specjalistycznego sprzętu i uzbrojenia wykorzystywanego na potrzeby obronności i bezpieczeństwa publicznego i występuje w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w Ministerstwie Obrony Narodowej, w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w Agencji Wywiadu, w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i w budżetach wojewodów - w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w Ministerstwie Sprawiedliwości - w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości i w Ministerstwie Finansów oraz w izbach administracji skarbowej - w dziale 750 Administracja publiczna.

    Do paragrafu tego nie zalicza się wydatków na zakup środków trwałych niezaliczonych do pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343, z późn. zm.).",

   g) w paragrafie "444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" tiret trzecie objaśnień otrzymuje brzmienie:

    "- wydatki ponoszone z funduszu socjalnego tworzonego na podstawie art. 27 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r. poz. 132, z późn. zm.),",

   h) uchyla się paragraf "473 Koordynacja przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" ",

   i) paragraf "601 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych" otrzymuje brzmienie:

    "601 Wydatki na zakup i objęcie akcji",

   j) po paragrafie "602 Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni" dodaje się paragraf 603 w brzmieniu:

    "603 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych";

  4) w załączniku nr 7 do rozporządzenia po paragrafie "423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych" dodaje się paragraf 425 w brzmieniu:

   "425 Zakup sprzętu i uzbrojenia

   425001 Sprzęt informatyczny i łączności

   425002 Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

   425003 Sprzęt medyczny

   425004 Sprzęt inżynieryjny i obrony przed bronią masowego rażenia

   425005 Pozostały sprzęt";

  5) w załączniku nr 8 do rozporządzenia w paragrafie "406 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń" pozycja "406004 Nagrody uznaniowe i zapomogi wypłacane funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu" otrzymuje brzmienie:

   "406004 Nagrody uznaniowe i zapomogi wypłacane funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa".

§ 2. W terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia jednostki samorządu terytorialnego dostosują uchwały budżetowe na rok 2018 do przepisów § 1 pkt 1 lit. i tiret pierwsze, drugie, piąte, szóste i siódme, pkt 2 lit. c, pkt 3 lit. a-c, i oraz j.

§ 3. Przepisy § 1 pkt 1 lit. a-c, lit. g, lit. i tiret trzecie i czwarte, lit. k i l, lit. m w zakresie odnoszącym się do rozdziałów 85513 i 85514, lit. n oraz lit. o mają po raz pierwszy zastosowanie do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2019.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem:

  1) § 1 pkt 3 lit. e i g oraz pkt 5, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lutego 2018 r.;

  2) § 1 pkt 1 lit. f, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 3 kwietnia 2018 r.;

  3) § 1 pkt 1 lit. a-c, lit. g, lit. i tiret trzecie i czwarte, lit. k i l, lit. m w zakresie odnoszącym się do rozdziałów 85513 i 85514, lit. n oraz lit. o, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;

  4) § 2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.*)

____________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 24.04.2018 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60