Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5.03.2018 r. zmieniające ...

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5.03.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2018 r. poz. 501

Na podstawie art. 35a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700, 1089 i 1133 oraz z 2018 r. poz. 398) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz. U. poz. 1667, z 2015 r. poz. 67 i 2223, z 2016 r. poz. 2226 oraz z 2017 r. poz. 1522) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

   "5) systemie integracji rejestrów - rozumie się przez to system, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy.";

  2) w § 136 w pkt 1 w lit. i średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. j w brzmieniu:

   "j) w polu dziesiątym - informacje z systemu integracji rejestrów dotyczące przedsiębiorcy zagranicznego, obejmujące datę i rodzaj postępowania: otwarcie likwidacji, zakończenie postępowania likwidacyjnego, otwarcie i zakończenie postępowania likwidacyjnego, odwołanie postępowania likwidacyjnego, ogłoszenie upadłości, zakończenie postępowania upadłościowego, ogłoszenie upadłości i zakończenie postępowania upadłościowego, odwołanie postępowania upadłościowego, wykreślenie przedsiębiorcy zagranicznego;";

  3) w § 166 uchyla się pkt 3.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2018 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60