Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3.03.2009 r. zmieniające ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3.03.2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2009 r. nr 44, poz. 354

Na podstawie art. 196 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. nr 159, poz. 1667, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. nr 70, poz. 627) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. 1. Wzór informacji, o której mowa w:

1) art. 192 ust. 1 ustawy, określa w przypadku:

a) otwartego funduszu - załącznik nr 3 do rozporządzenia,

b) pracowniczego funduszu - załącznik nr 4 do rozporządzenia;

2) art. 192 ust. 2 ustawy - określa załącznik nr 4a do rozporządzenia;

3) art. 192 ust. 3 ustawy - określa w przypadku informacji przekazywanej do członka otwartego funduszu załącznik nr 4b do rozporządzenia.

2. Informacja jest przesyłana przesyłką listową, niebędącą przesyłką najszybszej kategorii, w terminie 14 dni od dnia:

1) otrzymania pisemnego żądania członka funduszu w przypadku, o którym mowa w art. 192 ust. 1 ustawy;

2) otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 14 ust. 1 albo art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. nr 228, poz. 1507), w przypadku, o którym mowa w art. 192 ust. 2 ustawy;

3) wygaśnięcia prawa do okresowej emerytury kapitałowej, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych, w przypadku, o którym mowa w art. 192 ust. 3 ustawy.

3. Informacja, o której mowa w art. 192 ust. 3 ustawy, jest przekazywana do Zakładu za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formacie danych zgodnym z formatem danych systemu teleinformatycznego Zakładu w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia prawa do okresowej emerytury kapitałowej, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych.";

2) w § 10:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Okresowe sprawozdanie, dotyczące działalności funduszu, obejmuje dane w zakresie:

1) liczby członków funduszu na koniec każdego kwartału;

2) zmiany liczby członków funduszu w stosunku do poprzedniego kwartału oraz w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim;

3) liczby osób, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy, na koniec każdego kwartału;

4) liczby osób, które zawiadomiły dotychczasowy otwarty fundusz o zawarciu umowy z nowym otwartym funduszem;

5) liczby zawartych przez otwarty fundusz umów o członkostwo z osobami, które złożyły oświadczenie o dotychczasowym nieuczestniczeniu w otwartym funduszu, z wyszczególnieniem liczby umów zawartych w trybie korespondencyjnym oraz liczby umów nieobjętych zestawieniem, o którym mowa w przepisach w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej;

6) liczby zawartych przez otwarty fundusz umów o członkostwo z osobami, które złożyły oświadczenie o uczestnictwie w innym otwartym funduszu, z wyszczególnieniem liczby umów zawartych w trybie korespondencyjnym oraz liczby umów nieobjętych zestawieniem, o którym mowa w przepisach powołanych w pkt 5;

7) liczby osób, dla których otwarty fundusz otworzył rachunek w trybie art. 128, art. 129 i art. 131 ust. 3 ustawy, oraz liczby osób wyznaczonych do otwartego funduszu w drodze losowania;

8) liczby dokonanych zapisów na rachunku uprawnionego do otrzymania środków oraz na rachunku, z którego są przenoszone środki, w przypadkach, o których mowa w art. 126, art. 128 ust. 1, art. 129 oraz art. 131 ust. 1 ustawy, jeżeli te rachunki są prowadzone przez ten sam otwarty fundusz, oraz kwoty zapisywanych środków;

9) liczby członków otwartego funduszu, którym Zakład ustalił prawo do okresowej emerytury kapitałowej i jej wysokość;

10) kwot środków zgromadzonych na rachunkach członków otwartego funduszu, którym Zakład ustalił prawo do okresowej emerytury kapitałowej;

11) kwot środków:

a) nieprzekazanych na wypłatę okresowej emerytury kapitałowej lub przekazanych w niepełnej wysokości oraz o łącznej kwocie obciążenia z tego tytułu rachunku bankowego, o którym mowa w art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych, zwanego dalej "rachunkiem bankowym otwartego funduszu",

b) nienależnie pobranych przez Zakład z rachunku bankowego otwartego funduszu, z wyszczególnieniem odsetek należnych z tego tytułu;

12) liczby wypłat jednorazowych i ratalnych dokonanych z pracowniczego funduszu, dokonanych w danym roku kalendarzowym i według stanu na ostatni dzień wyceny przypadający w danym kwartale, z podziałem na wypłaty:

a) z tytułu uzyskania uprawnień emerytalnych, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. nr 116, poz. 1207, z 2005 r. nr 143, poz. 1202, z 2006 r. nr 157, poz. 1119 oraz z 2008 r. nr 220, poz. 1432),

b) dokonane na wniosek osoby uprawnionej, w przypadku śmierci uczestnika,

c) dokonane w przypadkach, o których mowa w art. 130 ustawy;

13) informacji dotyczących struktury aktywów pracowniczego funduszu według stanu na ostatni dzień wyceny przypadający w danym kwartale;

14) bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w kapitale własnym pracowniczego funduszu, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości według stanu na ostatni dzień wyceny przypadający w danym kwartale.

2. Okresowe sprawozdanie w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i pkt 12, jest sporządzane co kwartał i przekazywane do organu nadzoru w terminie 30 dni od ostatniego dnia kwartału, za który sprawozdanie jest sporządzane.",

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. Okresowe sprawozdanie w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5-11, jest sporządzane co miesiąc według stanu na koniec każdego miesiąca i przekazywane do organu nadzoru w terminie 15 dni od ostatniego dnia miesiąca, za który sprawozdanie jest sporządzane.

5. Okresowe sprawozdanie w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 13 i 14, jest sporządzane co kwartał i przekazywane do organu nadzoru w terminie 7 dni od ostatniego dnia roboczego kończącego dany kwartał.";

3) w § 12 dodaje się pkt 17 w brzmieniu:

"17) kwot środków przekazanych przez otwarty fundusz na:

a) rachunek bankowy Zakładu, o którym mowa w art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych, na wypłatę okresowych emerytur kapitałowych wraz z podaniem liczby członków otwartego funduszu, dla których przekazano środki na wypłatę okresowej emerytury kapitałowej,

b) fundusz emerytalny wyodrębniony w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, wraz z podaniem liczby osób, dla których przekazano środki.";

4) w § 13 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) kwota środków utrzymywanych na rachunku bankowym otwartego funduszu.";

5) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Informacje, o których mowa w § 10 ust. 1, § 11 ust. 1, § 12 pkt 9-12, pkt 14 i 17 oraz § 13, są przekazywane do organu nadzoru za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formacie danych zgodnym z formatem danych systemu teleinformatycznego organu nadzoru.";

6) w § 16 w ust. 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) każdorazowej zmiany w zakresie osób zatrudnionych przez powszechne towarzystwo i podejmujących decyzje o sposobie lokowania aktywów otwartego funduszu, wraz z informacją o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym osób nowo zatrudnionych, a także wskazaniem, które z tych osób są doradcami inwestycyjnymi.";

7) w § 18:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Bieżące informacje, o których mowa w § 12 pkt 1-14, pkt 16 i 17, § 15 pkt 1-8, § 16 ust. 1 pkt 1-13 oraz w § 17 ust. 1 pkt 1-5, pkt 7 i 8 oraz ust. 2, są przekazywane do organu nadzoru w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego ich sporządzenie lub powzięcia o nich informacji przez fundusz lub towarzystwo.",

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Informacje, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 15, są przekazywane do organu nadzoru w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego ich sporządzenie.";

8) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

9) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

10) po załączniku nr 4 do rozporządzenia dodaje się załączniki nr 4a i 4b w brzmieniu określonym w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszego rozporządzenia;

11) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Do dnia 31 marca 2010 r. otwarty fundusz może przekazywać do Zakładu informację, o której mowa w art. 192 ust. 3 ustawy, na nośnikach elektronicznych, zgodnie z formatem określonym przez Zakład.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

______________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 19.03.2009 r.

Załącznik nr 1

Informacja o środkach znajdujących się na rachunku członka

Informacja o środkach znajdujących się na rachunku członka
Informacja o środkach znajdujących się na rachunku członka

Załącznik nr 2

Informacja o wartości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku członka

Informacja o wartości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku członka
Informacja o wartości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku członka

Załącznik nr 3

Informacja o wartości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku członka

Informacja o wartości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku członka

Załącznik nr 4

Informacja o wartości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku członka

Informacja o wartości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku członka

Załącznik nr 5

Zakres informacji objętych kwartalnym sprawozdaniem dotyczącym sytuacji finansowej powszechnego towarzystwa

Zakres informacji objętych kwartalnym sprawozdaniem dotyczącym sytuacji finansowej powszechnego towarzystwa
Zakres informacji objętych kwartalnym sprawozdaniem dotyczącym sytuacji finansowej powszechnego towarzystwa
Zakres informacji objętych kwartalnym sprawozdaniem dotyczącym sytuacji finansowej powszechnego towarzystwa
Zakres informacji objętych kwartalnym sprawozdaniem dotyczącym sytuacji finansowej powszechnego towarzystwa
Zakres informacji objętych kwartalnym sprawozdaniem dotyczącym sytuacji finansowej powszechnego towarzystwa
Zakres informacji objętych kwartalnym sprawozdaniem dotyczącym sytuacji finansowej powszechnego towarzystwa

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60