Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4.09.2017 ...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4.09.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2017 r. poz. 1702

Na podstawie art. 146d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2017 r. poz. 839) po rozdziale 4 dodaje się rozdział 4a w brzmieniu:

  "Rozdział 4a

  Czasowe obniżenie stawki podatku do wysokości 0% oraz warunki stosowania stawki obniżonej

  § 9a. 1. W okresie do dnia 30 listopada 2017 r. obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy, której przedmiotem są materiały budowlane, na rzecz:

   1) osób fizycznych,

   2) podmiotów prowadzących działalność edukacyjną, kulturalną, w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej, opieki nad dziećmi, młodzieżą oraz osobami w podeszłym wieku, jak również w zakresie zbiorowego zakwaterowania uczniów i studentów

  - posiadających prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529), w której w wyniku działania silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych lub wyładowań atmosferycznych, które miały miejsce w sierpniu 2017 r., powstała szkoda i która jest położona na terenie gminy określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1067 oraz z 2017 r. poz. 1566).

  2. Obniżoną stawkę podatku, o której mowa w ust. 1, stosuje się pod warunkiem:

   1) zawarcia pisemnej umowy darowizny pomiędzy podatnikiem dokonującym dostawy towarów, o której mowa w ust. 1, oraz osobą lub podmiotem, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2;

   2) posiadania przez podatnika dokonującego dostawy towarów, o której mowa w ust. 1:

    a) poświadczonej, za zgodność z oryginałem, przez pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad, kopii części VII, sporządzonej z pominięciem poz. I 7-9 oraz poz. IV i V, kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego sporządzonego według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. poz. 1406 i 1505), z której wynika, że osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 1, poniosła szkodę w nieruchomości,

    b) zaświadczenia wydanego przez właściwego wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, z którego wynika, że podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, poniósł szkodę w nieruchomości, w której prowadzi działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 2

   - w wyniku działania silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych lub wyładowań atmosferycznych, które miały miejsce w sierpniu 2017 r.".

§ 2. 1. Przepis § 9a rozporządzenia zmienianego w § 1 może być stosowany do dostawy towarów, o której mowa w ust. 1 tego przepisu, dokonanej w okresie od dnia 12 sierpnia 2017 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, warunek, o którym mowa w § 9a ust. 2 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy podatnik oraz osoba lub podmiot, o których mowa w § 9a ust. 1 pkt 1 lub 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, potwierdzą na piśmie dokonanie darowizny stanowiącej dostawę towarów, o której mowa w § 9a ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.*)

____________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 6.09.2017 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60