Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 7.07.2017 r. o Narodowej Agencji ...

Ustawa z dnia 7.07.2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej - wyciąg

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2017 r. poz. 1530

Rozdział 1 - 4

(pominięto)

Art. 1 - 33. (pominięto)

Rozdział 5

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 34. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) w art. 21 w ust. 1:

  1) po pkt 39 dodaje się pkt 39a w brzmieniu:

   "39a) stypendia przyznawane na podstawie decyzji Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. poz. 1530);";

  2) uchyla się pkt 40d.

Art. 35. W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 i 1311 oraz z 2017 r. poz. 859) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto)

Art. 36. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto)

Art. 37. W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto)

Art. 38. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, 1933 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 859 i 1475) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto)

Rozdział 6

Przepisy dostosowujące, przejściowe i końcowe

Art. 39 - 51. (pominięto)

Art. 52. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r., z wyjątkiem:

  1) art. 35 pkt 2 lit. c oraz pkt 4, art. 36 pkt 1 lit. a, b i d, pkt 3 lit. b i c, pkt 8 lit. c oraz art. 48, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.;

  2) art. 2 ust. 3 pkt 5, art. 35 pkt 2 lit. a oraz pkt 3 i art. 36 pkt 7 i pkt 8 lit. b, które wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2018 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60