Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20.07.2017 ...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20.07.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podtku akcyzowego

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2017 r. poz. 1440

Na podstawie art. 31 ust. 6, art. 39 ust. 1 pkt 2 i 3 i art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, 60 i 937) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 430) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w § 2:

   a) po pkt 17 dodaje się pkt 17a i 17b w brzmieniu:

    "17a) Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO - Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO, uważane za organizację międzynarodową, o której mowa w art. 15.1 Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Obrony Republiki Słowackiej, Ministerstwem Obrony Republiki Chorwacji, Ministerstwem Obrony Republiki Czeskiej, Federalnym Ministerstwem Obrony Republiki Federalnej Niemiec, Ministerstwem Obrony Węgier, Ministerstwem Obrony Republiki Włoskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Litewskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Rumunii, Ministerstwem Obrony Republiki Słowenii dotyczącym utworzenia, administracji i działania Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO, podpisanym w Norfolk dnia 29 września 2015 r. (M.P. z 2016 r. poz. 590 i 591);

    17b) Grupa Integracyjna NATO (NFIU) - Grupę Integracyjną NATO (NFIU) uważaną za organ wojskowy NATO, o którym mowa w paragrafie 1.3 Memorandum o Porozumieniu między Ministerstwem Obrony Republiki Bułgarii, Ministerstwem Obrony Republiki Estońskiej, Ministerstwem Obrony Republiki Łotewskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Litewskiej, Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Rumunii i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie dotyczącym Grup Integracyjnych NATO (NFIU) (M.P. z 2016 r. poz. 1218 i 1219), dyslokowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;",

   b) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

    "18) osoby upoważnione - osoby należące do personelu, o którym mowa w:

     a) art. II ust. 2.6 i 2.7 Umowy, o której mowa w pkt 16,

     b) art. 7.2 Memorandum o Porozumieniu, o którym mowa w pkt 17,

     c) art. 7.2 Memorandum o Porozumieniu, o którym mowa w pkt 17a,

     d) paragrafie 6.2 i pkt 2 deklaracji do paragrafu 6.2 Memorandum o Porozumieniu, o którym mowa w pkt 17b

    - z wyłączeniem osób mających stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;";

  2) w § 29 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

   "5) Centrum Eksperckiemu Policji Wojskowych NATO, Centrum Eksperckiemu Kontrwywiadu NATO oraz Grupie Integracyjnej NATO (NFIU) - z tytułu nabycia na terytorium kraju:

    a) wyrobów akcyzowych niezbędnych do ich działalności, przeznaczonych na użytek służbowy - pod warunkiem niestosowania zwolnienia, o którym mowa w § 27 ust. 1,

    b) samochodów osobowych niezbędnych do ich działalności, przeznaczonych na użytek służbowy;";

  3) w § 30:

   a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

    "6. Wniosek w sprawie zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy, w przypadku podmiotów, o których mowa w § 29 ust. 1 pkt 4-8, jest przekazywany odpowiednio przez:

     1) Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO, Grupę Integracyjną NATO (NFIU) albo 3NSB - Naczelnikowi Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy;

     2) Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO - Naczelnikowi Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta.",

   b) w ust. 7 w pkt 1 po lit. b dodaje się lit. ba oraz bb w brzmieniu: 

    "ba) Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO,

    bb) Grupa Integracyjna NATO (NFIU),",

   c) w ust. 8 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

    "b) Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO, Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO oraz Grupę Integracyjną NATO (NFIU) na ich użytek służbowy,";

  4) w § 31 w ust. 1:

   a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy - w przypadku Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO, Grupy Integracyjnej NATO (NFIU), osób upoważnionych, o których mowa w § 2 pkt 18 lit. a, b oraz d, 3NSB oraz personelu 3NSB;",

   b) w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

    "4) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta - w przypadku Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO i osób upoważnionych, o których mowa w § 2 pkt 18 lit. c.";

  5) w § 32 w ust. 1:

   a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO, Grupę Integracyjną NATO (NFIU), osoby upoważnione, o których mowa w § 2 pkt 18 lit. a, b oraz d, 3NSB oraz personel 3NSB - Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy,",

   b) w pkt 3 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

    "4) Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO i osoby upoważnione, o których mowa w § 2 pkt 18 lit. c - Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta";

  6) w § 38 w ust. 1 w pkt 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

   "import oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe przez Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO, Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO, Grupę Integracyjną NATO (NFIU) albo Dowództwo Brygady:";

  7) w § 40 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. W przypadku zwolnienia samochodów osobowych, o którym mowa w ust. 1, zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy wydaje:

    1) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie - dla personelu zagranicznego Kwatery i członków ich rodzin;

    2) Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy dla:

     a) osób upoważnionych, o których mowa w § 2 pkt 18 lit. a, b oraz d,

     b) personelu 3NSB;

    3) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta - dla osób upoważnionych, o których mowa w § 2 pkt 18 lit. c.".

§ 2. 1. Zwolnienie realizowane przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy, przysługujące, na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem:

  1) Centrum Eksperckiemu Kontrwywiadu NATO, o którym mowa w § 2 pkt 17a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, oraz osobom upoważnionym, o których mowa w § 2 pkt 18 lit. c tego rozporządzenia - stosuje się również do wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych nabytych na terytorium kraju przez ten podmiot lub te osoby w okresie od dnia 29 września 2015 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,

  2) Grupie Integracyjnej NATO (NFIU), o której mowa w § 2 pkt 17b rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, oraz osobom upoważnionym, o których mowa w § 2 pkt 18 lit. d tego rozporządzenia - stosuje się również do wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych nabytych na terytorium kraju przez ten podmiot lub te osoby w okresie od dnia 21 kwietnia 2016 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

- jeżeli spełnione zostały warunki tego zwolnienia, określone w rozporządzeniu zmienianym w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. W zakresie trybu zwrotu podatku stosuje się odpowiednio przepisy § 27 ust. 8-12 oraz przepisy § 30 ust. 1, 2 i 6-8, § 31 ust. 1 i § 32 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z tym że wniosek w sprawie zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy jest przekazywany przez Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO do Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta, a przez Grupę Integracyjną NATO (NFIU) do Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a wypłata kwoty z tytułu zwrotu akcyzy jest dokonywana w terminie 30 dni od dnia otrzymania tego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

§ 3. 1. W przypadku:

  1) wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych, importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo przez Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO albo samochodów osobowych importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo przez osoby upoważnione, o których mowa w § 2 pkt 18 lit. c rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w okresie od dnia 29 września 2015 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,

  2) wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych, importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo przez Grupę Integracyjną NATO (NFIU) albo samochodów osobowych importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo przez osoby upoważnione, o których mowa w § 2 pkt 18 lit. d rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w okresie od dnia 21 kwietnia 2016 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

- stosuje się zwolnienie od akcyzy realizowane przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy zawartej w cenach wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych; przepisy § 38 ust. 1 pkt 3 oraz § 40 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się odpowiednio.

2. Zwrot, o którym mowa w ust. 1, obejmuje kwotę akcyzy wyliczoną na podstawie stawki akcyzy obowiązującej w dniu dokonania importu albo nabycia wewnątrzwspólnotowego.

3. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia akcyzy podlegającej zwrotowi, o której mowa w ust. 1, jest dowód zapłaty akcyzy na terytorium kraju.

4. Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy następuje na wniosek Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO albo Grupy Integracyjnej NATO (NFIU), złożony odpowiednio do Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta albo do Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera:

  1) określenie zapłaconej kwoty akcyzy, o której zwrot ubiega się:

   a) Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO albo Grupa Integracyjna NATO (NFIU), z wyszczególnieniem kwoty akcyzy związanej z importem lub wewnątrzwspólnotowym nabyciem wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych na cele tych podmiotów,

   b) osoba upoważniona, o której mowa w § 2 pkt 18 lit. c i d rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z wyszczególnieniem kwoty akcyzy związanej z importem lub wewnątrzwspólnotowym nabyciem samochodów osobowych na cele tych osób;

  2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot zapłaconej kwoty akcyzy.

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się:

  1) wykaz wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo na użytek służbowy przez Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO albo Grupę Integracyjną NATO (NFIU);

  2) listę osób upoważnionych, którym przysługuje zwrot zapłaconej kwoty akcyzy z tytułu importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów osobowych na cele prywatne, wraz z wykazem poszczególnych samochodów osobowych oraz kwot akcyzy przypadających do zwrotu;

  3) dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju.

7. Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy orzeka:

  1) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta - w przypadku Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO i osób upoważnionych, o których mowa w § 2 pkt 18 lit. c rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem;

  2) Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy - w przypadku Grupy Integracyjnej NATO (NFIU) i osób upoważnionych, o których mowa w § 2 pkt 18 lit. d rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

8. Wypłaty kwoty z tytułu zwrotu akcyzy dokonuje się na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 4, w terminie 30 dni od dnia otrzymania tego wniosku wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 6.

9. W razie wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku, o którym mowa w ust. 4, Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta albo Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy przekazuje go wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 6, do zaopiniowania Ministrowi Obrony Narodowej. Minister Obrony Narodowej przekazuje opinię Naczelnikowi Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta albo Naczelnikowi Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, zwrot zapłaconej kwoty akcyzy może nastąpić w terminie późniejszym niż określony w ust. 8, według kwot faktycznie uznanych, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii Ministra Obrony Narodowej.

11. Przepis § 32 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się odpowiednio.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

______________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 27.07.2017 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60