Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23.06.2017 ...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23.06.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2017 r. poz. 1271

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1089) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz. U. z 2013 r. poz. 329) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w § 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

   "10) należności "zagrożone", "stracone" - odpowiednio ekspozycje, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy;";

  2) w § 22 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

   "5) odsetki naliczone;";

  3) w § 41:

   a) w ust. 2 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

    "a) należnych bankowi odsetek, w tym dyskonta oraz odsetek skapitalizowanych,",

   b) w ust. 3 uchyla się pkt 1;

  4) w załączniku do rozporządzenia w poz. II pkt 29 otrzymuje brzmienie:

   "29. wykaz pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów;".

§ 2. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2017 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

___________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 28.06.2017 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60