Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z ...

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.04.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2017 r. poz. 854

Na podstawie art. 23715 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. poz. 313 i 930 oraz z 2009 r. poz. 462) wprowadza się następujące zmiany:

  1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

   "w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym";

  2) w § 1:

   a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

    "3) dopuszczalne masy przemieszczanych przedmiotów, ładunków lub materiałów, dopuszczalne wartości sił niezbędne do ich przemieszczania oraz dopuszczalne wartości wydatku energetycznego na wykonanie pracy związanej z wysiłkiem fizycznym, w tym z podnoszeniem i przenoszeniem przedmiotów, przez pracowników, z wyłączeniem pracowników młodocianych oraz kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią.",

   b) uchyla się pkt 4;

  3) w § 6 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

   "3. Wydatek energetyczny netto niezbędny do wykonywania pracy związanej z wysiłkiem fizycznym, w tym z podnoszeniem i przenoszeniem przedmiotów, w czasie zmiany roboczej nie może przekraczać dla kobiet 5000 kJ, a przy pracy dorywczej 20 kJ/min.

   4. Wydatek energetyczny netto niezbędny do wykonywania pracy fizycznej związanej z podnoszeniem i przenoszeniem przedmiotów w czasie zmiany roboczej nie może przekraczać dla mężczyzn 8400 kJ, a przy pracy dorywczej 30 kJ/min.";

  4) w § 7 uchyla się pkt 5;

  5) rozdział 3 otrzymuje brzmienie:

   "Rozdział 3

   Ręczne przemieszczanie przedmiotów przez jednego pracownika

   § 13. 1. Masa przedmiotów podnoszonych i przenoszonych przez jednego pracownika nie może przekraczać:

    1) dla kobiet - 12 kg przy pracy stałej oraz 20 kg przy pracy dorywczej,

    2) dla mężczyzn - 30 kg przy pracy stałej oraz 50 kg przy pracy dorywczej.

   2. Masa przedmiotów podnoszonych przez jednego pracownika na wysokość powyżej obręczy barkowej nie może przekraczać:

    1) dla kobiet - 8 kg przy pracy stałej oraz 14 kg przy pracy dorywczej,

    2) dla mężczyzn - 21 kg przy pracy stałej oraz 35 kg przy pracy dorywczej.

   3. Jeżeli przedmioty są przenoszone przez jednego pracownika na odległość przekraczającą 25 metrów, masa przenoszonych przedmiotów nie może przekraczać:

    1) dla kobiet - 12 kg,

    2) dla mężczyzn - 30 kg.

   4. Jeżeli przedmioty są przenoszone przez jednego pracownika pod górę po nierównej powierzchni, pochylniach lub schodach, których maksymalny kąt nachylenia nie przekracza 30o, a wysokość przekracza 4 metry, niezależnie od odległości, na jaką przedmioty są przenoszone, to masa tych przedmiotów nie może przekraczać:

    1) dla kobiet - 12 kg,

    2) dla mężczyzn - 30 kg.

   5. Jeżeli przedmioty są przenoszone przez jednego pracownika pod górę po nierównej powierzchni, pochylniach lub schodach, których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30o, a wysokość przekracza 4 metry, niezależnie od odległości, na jaką przedmioty są przenoszone, to masa tych przedmiotów nie może przekraczać:

    1) dla kobiet - 8 kg przy pracy stałej oraz 12 kg przy pracy dorywczej,

    2) dla mężczyzn - 20 kg przy pracy stałej oraz 30 kg przy pracy dorywczej.

   § 14. Podczas oburęcznego przemieszczania przedmiotów siła użyta przez pracownika niezbędna do zapoczątkowania ruchu przedmiotu, mierzona równolegle do podłoża, nie może przekraczać wartości:

    1) przy pchaniu - 300 N dla mężczyzn i 120 N dla kobiet,

    2) przy ciągnięciu - 250 N dla mężczyzn i 100 N dla kobiet.

   § 15. Wartości sił używanych przez pracownika do poruszania elementów urządzeń (w szczególności dźwigni, korb, kół, przycisków, pedałów) nie mogą przekraczać następujących wartości:

Lp.

Sposób obsługi

Mężczyźni

Kobiety

praca stała

praca dorywcza

praca stała

praca dorywcza

1

2

3

4

5

6

1

Obsługa oburęczna

120 N

250 N

50 N

100 N

2

Obsługa jednoręczna

50 N

120 N

20 N

50 N

3

Obsługa nożna

300 N

500 N

120 N

200 N

   § 16. Dopuszczalne jest ręczne przetaczanie i wtaczanie przedmiotów o kształtach okrągłych (w szczególności beczek, rur o dużych średnicach), pod warunkiem zachowania wartości sił określonych w § 14, a ponadto przy spełnieniu następujących wymagań:

    1) masa ręcznie przetaczanych przedmiotów, po terenie poziomym o twardej i gładkiej nawierzchni, nie może przekraczać 200 kg na jednego mężczyznę i 80 kg na jedną kobietę,

    2) masa ręcznie wtaczanych przedmiotów na pochylnie nie może przekraczać 50 kg na jednego mężczyznę i 20 kg na jedną kobietę.";

   6) tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie:

    "Zespołowe ręczne przemieszczanie przedmiotów";

  7) § 17 otrzymuje brzmienie:

   "§ 17. 1. Przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4 m oraz masa przekracza 30 kg dla mężczyzn i 20 kg dla kobiet, powinno odbywać się zespołowo, pod warunkiem aby na jednego pracownika przypadała masa nieprzekraczająca:

    1) przy pracy stałej - 25 kg dla mężczyzn i 10 kg dla kobiet,

    2) przy pracy dorywczej - 42 kg dla mężczyzn i 17 kg dla kobiet.

   2. Podczas zespołowego ręcznego przemieszczania przedmiotów siła użyta przez pracownika niezbędna do zapoczątkowania ruchu przedmiotu, mierzona równolegle do podłoża, nie może przekraczać wartości:

    1) przy pchaniu - 250 N dla mężczyzn i 100 N dla kobiet,

    2) przy ciągnięciu - 210 N dla mężczyzn i 80 N dla kobiet.

   3. Niedopuszczalne jest zespołowe ręczne przemieszczanie przedmiotów na odległość przekraczającą 25 m lub o masie przekraczającej 500 kg dla mężczyzn i 200 kg dla kobiet.";

  8) w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Niedopuszczalne jest przenoszenie przez jednego pracownika materiałów ciekłych - gorących, żrących albo o właściwościach szkodliwych dla zdrowia, których masa wraz z naczyniem i uchwytem przekracza 25 kg dla mężczyzn i 10 kg dla kobiet.";

  9) w § 21 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

   "1. Dopuszczalna masa ładunku przemieszczanego na wózku po terenie płaskim o twardej i gładkiej nawierzchni, łącznie z masą wózka, nie może przekraczać następujących wartości:

Lp.

Warunki przemieszczania ładunków

Mężczyźni Kobiety

wózki 2-kołowe

wózki 3-i więcej kołowe

wózki 2-kołowe

wózki 3-i więcej kołowe

1

2

3

4

5

6

1

Przemieszczanie po terenie o nachyleniu nieprzekraczającym 5%

350 kg

450 kg

140 kg

180 kg

2

Przemieszczanie po terenie o nachyleniu większym niż 5%

250 kg

350 kg

100 kg

140 kg

   2. W przypadku przemieszczania ładunku na wózkach po nawierzchni nierównej lub nieutwardzonej - dopuszczalna masa ładunku, łącznie z masą wózka, nie może przekraczać 60% wartości określonych w ust. 1.

   3. Niedopuszczalne jest ręczne przemieszczanie ładunków na wózkach po terenie o nachyleniu większym niż 8% oraz na odległość większą niż 200 m.";

  10) w § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Masa ładunku przemieszczanego na wózku szynowym, łącznie z masą wózka, nie może przekraczać na jednego pracownika przy przemieszczaniu po terenie o nachyleniu:

    1) nieprzekraczającym 2% - 600 kg dla mężczyzn i 240 kg dla kobiet,

    2) większym niż 2% - 450 kg dla mężczyzn i 180 kg dla kobiet.";

  11) w § 22 uchyla się ust. 2;

  12) § 24 otrzymuje brzmienie:

   "§ 24. 1. Masa ładunku przemieszczanego na wózku jednokołowym (taczce), łącznie z masą taczki, nie może przekraczać przy przemieszczaniu:

    1) po terenie płaskim o twardej i gładkiej nawierzchni o nachyleniu:

     a) nieprzekraczającym 5% - 100 kg dla mężczyzn i 40 kg dla kobiet,

     b) większym niż 5% - 75 kg dla mężczyzn i 30 kg dla kobiet,

    2) po terenie o nierównej lub nieutwardzonej nawierzchni - 60% wartości określonych w pkt 1.

   2. Niedopuszczalne jest ręczne przemieszczanie ładunków na taczce po terenie o nachyleniu większym niż 8% oraz na odległość większą niż 200 m.";

  13) § 33 otrzymuje brzmienie:

   "§ 33. Przepisy rozporządzenia nie naruszają wymagań określonych w przepisach o dozorze technicznym, a także wymagań dotyczących ręcznego przemieszczania ciężarów przez młodocianych oraz kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią, określonych w przepisach w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac, wydanych na podstawie art. 204 § 1 i 3 Kodeksu pracy, oraz w przepisach w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią, wydanych na podstawie art. 176 § 2 Kodeksu pracy.".

§ 2. Do dnia 31 stycznia 2018 r. masa ręcznie przetaczanych przedmiotów, o których mowa w § 16 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nie może przekraczać 300 kg na jednego mężczyznę.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2017 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60