Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28.03.2017 r. w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 Dz. U. z 2017 r. poz. 710
2017.09.29 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, 1579 i 1948) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej "ministrem", pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020", oś priorytetowa VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, zwanej dalej "pomocą publiczną".

§ 2. Pomoc publiczna jest udzielana zgodnie z art. 53 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014".

§ 3. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do pomocy publicznej nieprzekraczającej progów wskazanych w art. 4 ust. 1 lit. z rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 4. Beneficjent może otrzymać pomoc publiczną pod warunkiem, że zagwarantuje zgodność realizacji projektu z przepisami o pomocy publicznej w całym okresie, w którym rozliczana będzie udzielona pomoc publiczna, tj. przez co najmniej 10 lat od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.

§ 5. Pomoc publiczna udzielana na podstawie rozporządzenia podlega kumulacji z inną pomocą na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 6. 1. Pomoc publiczna może być udzielana wyłącznie podmiotom określonym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020" w części dotyczącej osi priorytetowej VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, przyjętym przez instytucję zarządzającą programem operacyjnym oraz zatwierdzonym w zakresie kryteriów wyboru projektów przez komitet monitorujący, o którym mowa w art. 47 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), określającym w szczególności zakres działań lub poddziałań realizowanych w ramach poszczególnych osi priorytetowych programu operacyjnego, o ile te podmioty stanowią przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

2. Pomoc publiczna może być udzielana również na projekty partnerskie tworzone przez podmioty, o których mowa w ust. 1.

§ 7. Przepisy rozporządzenia nie mają zastosowania do pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 8. Pomocy publicznej nie udziela się na rzecz przedsiębiorstwa, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, w rozumieniu art. 1 ust. 4 lit. a rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, oraz przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji, w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 9. Pomoc publiczna może być udzielana na realizację projektów, o których mowa w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020" w części dotyczącej osi priorytetowej VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

§ 10. Pomocy publicznej udziela się na koszty kwalifikowalne, o których mowa w art. 53 ust. 4 i 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, w zakresie określonym w wytycznych horyzontalnych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, wytycznych programowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy - o ile zostały wydane, oraz w regulaminie konkursu.

§ 11. Za wydatek kwalifikowalny uznaje się wydatek poniesiony w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do końca okresu stosowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 12. Pomoc publiczna może być udzielona w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych projektu, o których mowa w § 10, z zastrzeżeniem § 14 ust. 3.

§ 13. Pomoc publiczna udzielana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w regionach słabiej rozwiniętych może być udzielona w wysokości do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu, a dla województwa mazowieckiego do 80% tych kosztów.

Istniejące wersje czasowe § 14
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 710
2017.09.29
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 14. 1. Wysokość pomocy publicznej w przypadku pomocy inwestycyjnej ustala się zgodnie z art. 53 ust. 6 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

2. Wysokość pomocy publicznej w przypadku pomocy operacyjnej ustala się zgodnie z art. 53 ust. 7 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

3. W przypadku pomocy publicznej nieprzekraczającej 2 mln EUR maksymalną wysokość pomocy ze wszystkich źródeł można ustalić, alternatywnie wobec metody, o której mowa w ust. 1 i 2, na poziomie 80% kosztów kwalifikowalnych.

4. Do obliczania wysokości pomocy publicznej i kosztów kwalifikowalnych stosuje się art. 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/14.

§ 15. 1. Pomoc publiczna jest udzielana w formie bezzwrotnego dofinansowania przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowalnych projektu, o których mowa w § 10.

2. Podmiot udzielający pomocy publicznej dokonuje wyboru projektu w trybie, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

3. Beneficjent ubiegający się o pomoc publiczną składa wniosek o dofinansowanie projektu, zwany dalej "wnioskiem", do podmiotu udzielającego pomocy publicznej.

4. Wniosek zawiera:

  1) informacje wskazane w art. 6 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  2) inne informacje wskazane przez podmiot udzielający pomocy publicznej w regulaminie konkursu, niezbędne do dokonania oceny wniosku.

5. Do wniosku przedsiębiorca załącza dokumenty przygotowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948).

§ 16. Pomoc publiczna może być udzielana do końca okresu stosowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 17. W sprawach pomocy publicznej udzielanej na projekty rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy tego rozporządzenia.

§ 18. Traci moc rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Dz. U. poz. 1213).

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

___________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 3.04.2017 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60