Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14.03.2017 ...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14.03.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2017 r. poz. 580

Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

   a) w dziale "750 - Administracja publiczna":

    - rozdział "75008 Izby skarbowe i urzędy skarbowe" otrzymuje brzmienie:

     "75008 Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi",

    - uchyla się rozdział "75010 Urzędy kontroli skarbowej",

    - uchyla się rozdział "75013 Izby celne i urzędy celne",

    - po rozdziale "75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" dodaje się rozdział 75024 w brzmieniu:

     "75024 Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości",

    - rozdział "75082 Działalność Biura Krajowej Informacji Podatkowej" otrzymuje brzmienie:

     "75082 Działalność Krajowej Informacji Skarbowej",

   b) w dziale "756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem":

    - rozdział "75648 Wpłaty z podatku od towarów i usług od importu towarów rozliczane przez urzędy celne" otrzymuje brzmienie:

     "75648 Wpłaty z podatku od towarów i usług od importu towarów rozliczane przez urzędy celno-skarbowe",

    - rozdział "75650 Wpłaty ze zryczałtowanego podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe od usług taksówek osobowych" otrzymuje brzmienie:

     "75650 Wpłaty ze zryczałtowanego podatku od towarów i usług rozliczane przez urzędy skarbowe od usług taksówek osobowych",

    - rozdział "75651 Wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe jako dodatkowe zobowiązanie podatkowe z tytułu nieprawidłowości popełnianych przez podatnika przy rozliczaniu podatku (sankcje)" otrzymuje brzmienie:

     "75651 Wpłaty z podatku od towarów i usług rozliczane przez urzędy skarbowe jako dodatkowe zobowiązanie podatkowe z tytułu nieprawidłowości popełnianych przez podatnika przy rozliczaniu podatku (sankcje)",

    - rozdział "75652 Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe" otrzymuje brzmienie:

     "75652 Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług rozliczane przez urzędy skarbowe",

    - rozdział "75658 Wpływy z podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych rozliczanego przez urzędy celne" otrzymuje brzmienie:

     "75658 Wpłaty podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych"; 

  2) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

   a) w paragrafie "307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom" w objaśnieniach do paragrafu tiret drugie otrzymuje brzmienie:

    "- ustawowe należności dla żołnierzy i funkcjonariuszy, między innymi takie jak: równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego, równoważniki remontowe, pomoc mieszkaniowa, zasiłki na zagospodarowanie i zasiłki osiedleniowe oraz ryczałt z tytułu przeniesienia, należności za rozłąkę i służby dyżurne, gratyfikacje urlopowe, dopłaty do wypoczynku, należności za przejazd na urlop, inne świadczenia dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w związku z przeniesieniem do pełnienia służby w innej miejscowości, wartość wyżywienia przysługującego funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej,",

   b) objaśnienia do paragrafu "405 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy" otrzymują brzmienie:

    "Paragraf ten obejmuje uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami dla żołnierzy zawodowych, policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego.",

   c) zdanie pierwsze objaśnień do paragrafu "425 Zakup sprzętu i uzbrojenia" otrzymuje brzmienie:

    "Paragraf ten służy do wyodrębnienia wydatków ponoszonych na zakup specjalistycznego sprzętu i uzbrojenia wykorzystywanego na potrzeby obronności i bezpieczeństwa publicznego i występuje w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w Agencji Wywiadu, w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i w budżetach wojewodów - w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w Ministerstwie Sprawiedliwości - w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości i w Ministerstwie Finansów oraz w izbach administracji skarbowej - w dziale 750 Administracja publiczna.".

§ 2. Przepisy § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze, drugie i trzecie mają po raz pierwszy zastosowanie do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2018.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia*), z mocą od dnia 1 marca 2017 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze, drugie i trzecie, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

____________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 20.03.2017 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60