Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 16.12.2016 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 16.12.2016 r. o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy - Prawo geologiczne i górnicze

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2017 r. poz. 202

Art. 1. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079, 1311 i 2260) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

   "5. Do czasu powołania dyrektora w tworzonym instytucie albo w instytucie powstałym w wyniku połączenia albo podziału minister nadzorujący wyznacza, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, osobę pełniącą obowiązki dyrektora.";

  2) w art. 7 ust. 3a otrzymuje brzmienie:

   "3a. W przypadku reorganizacji instytutu polegającej na zmianie przedmiotu lub zakresu jego działania minister nadzorujący może odwołać dotychczasowego dyrektora. Przepis art. 6 ust. 5 stosuje się odpowiednio.";

  3) w art. 8:

   a) w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

    "Zespół roboczy przedstawia ministrowi opinię w terminie 2 miesięcy od dnia powołania.",

   b) w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

    "Zespół roboczy przedstawia ministrowi opinię w terminie 2 miesięcy od dnia powołania.";

  4) w art. 24:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Minister nadzorujący powołuje i odwołuje dyrektora.",

   b) uchyla się ust. 2a i 4-5a,

   c) w ust. 6 uchyla się pkt 4,

   d) uchyla się ust. 7 i 8;

  5) uchyla się art. 25;

  6) w art. 26:

   a) uchyla się ust. 1-2a,

   b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. W przypadku odwołania dyrektora instytutu minister nadzorujący wyznacza do pełnienia obowiązków dyrektora jednego z jego zastępców albo inną osobę spełniającą warunki określone w art. 24 ust. 6 pkt 1-3 i 5 na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.",

   c) uchyla się ust. 3a;

  7) w art. 27:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Zastępców dyrektora powołuje i odwołuje minister nadzorujący.",

   b) uchyla się ust. 1a,

   c) ust. 1b otrzymuje brzmienie:

    "1b. Minister nadzorujący w akcie o powołaniu zastępcy dyrektora określa także wysokość jego wynagrodzenia.";

  8) w art. 28:

   a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

    "5. Umowę, o której mowa w ust. 3, z dyrektorem oraz zastępcami dyrektora zawiera minister nadzorujący.",

   b) uchyla się ust. 5a;

  9) w art. 29:

   a) w ust. 2:

    - uchyla się pkt 2 i 3,

    - pkt 4 otrzymuje brzmienie:

     "4) opiniowanie kandydatów na stanowiska: zastępcy dyrektora do spraw naukowych, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym, odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych;",

    - uchyla się pkt 4a,

   b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

    "6. Rada naukowa sporządza opinie, o których mowa w ust. 2 pkt 4, 5, 7, 9-13, w terminie nie dłuższym niż 30 dni.";

  10) w art. 30:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. W skład rady naukowej, w liczbie określonej w statucie instytutu, wchodzą:

     1) pracownicy naukowi i badawczo-techniczni instytutu, którzy stanowią co najmniej 40% składu rady;

     2) osoby niebędące pracownikami instytutu, które stanowią co najmniej 50% składu rady.",

   b) uchyla się ust. 2a;

  11) w art. 31 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

   "1. Rada naukowa wybiera spośród swoich członków w głosowaniu tajnym przewodniczącego i jego zastępców. Przewodniczącego rady naukowej wybiera się spośród członków rady powołanych przez ministra nadzorującego.

   2. Przewodniczącym rady naukowej może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.

   3. Funkcja zastępcy przewodniczącego rady naukowej nie może być łączona ze stanowiskiem dyrektora, za-stępcy dyrektora lub głównego księgowego.";

  12) w art. 35a:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Przewodniczący rady naukowej przekazuje ministrowi nadzorującemu uchwały rady w sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 5-11 i 17-19, w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia.",

   b) w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

    "Uchylenie uchwały następuje w drodze decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały.";

  13) w art. 36 w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

   "Na podstawie wyników kontroli minister nadzorujący może podjąć czynności określone w art. 7 ust. 1 lub art. 9 ust. 2.";

  14) w art. 46 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

   "4. Stosunek pracy mianowanego pracownika naukowego pełniącego funkcję dyrektora, z końcem roku, w którym ukończył on 70. rok życia, przekształca się w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę.".

Art. 2. W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 i 1991 oraz z 2017 r. poz. 60) w art. 163 uchyla się ust. 8.

Art. 3. Rady naukowe dostosują statuty instytutów badawczych w zakresie liczby członków tych rad i proporcji udziału w ich składzie poszczególnych grup członków do wymagań określonych w art. 30 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 3 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

Art. 4. Konkursy na dyrektorów instytutów badawczych rozpoczęte na podstawie dotychczasowych przepisów i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ulegają zakończeniu z tym dniem.

Art. 5. Do dyrektorów i zastępców dyrektorów instytutów badawczych, powołanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się art. 24, art. 26 i art. 27 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 6. Do postępowań przygotowawczych, o których mowa w art. 8 ustawy zmienianej w art. 1, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się art. 8 ust. 2 i 4 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 7. Rady naukowe instytutów badawczych działają w dotychczasowym składzie, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 8. Do postępowań, o których mowa w art. 35a ustawy zmienianej w art. 1, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się art. 35a ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

_____________________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 1.02.2017 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60