Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 6.10.2016 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 6.10.2016 r. o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2016 r. poz. 1810

Art. 1. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 578) po art. 8b dodaje się art. 8c w brzmieniu:

  "Art. 8c. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w celu wykonywania ustawowych zadań, w szczególności do tworzenia analiz, prognoz i modeli prognostycznych oraz w celu weryfikacji danych własnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zmierzającej do skutecznego poboru należności z tytułu składek, udostępnia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych na jego żądanie:

   1) następujące dane dotyczące podatników lub płatników:

    a) numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), numer identyfikacyjny w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,

    b) adres zamieszkania albo adres siedziby, adres do korespondencji, adresy miejsca prowadzenia działalności, wraz z datą ich aktualizacji,

    c) imiona i nazwiska oraz dane, o których mowa w lit. a i b, wspólników spółek,

    d) informacje o współmałżonkach w zakresie, o którym mowa w lit. a, b, g, h, k, l,

    e) kwoty nadpłaty,

    f) liczbę osób, za które płatnik przekazuje zaliczki,

    g) informacje o okresach, za które zostały złożone deklaracje podatkowe,

    h) kwoty przychodów w podziale na źródła przychodów, koszty ich uzyskania oraz dochody,

    i) wysokość podstawy opodatkowania,

    j) kwoty podatku należnego i podatku do zapłaty,

    k) kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne wykazanych w deklaracjach podatkowych,

    l) identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT) adresu zamieszkania - do najniższego posiadanego poziomu,

    m) wybór formy lub sposobu opodatkowania,

    n) kwoty przysługujących odliczeń według ich rodzajów,

    o) kwoty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych obliczone po odliczeniach od przychodów w podziale na stawki ryczałtu;

   2) informacje o emeryturach oraz innych świadczeniach przysługujących podatnikom w sytuacji, gdy organem rentowym nie jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.".

Art. 2. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, 1247, 1579 i 1807) w art. 50 dodaje się ust. 17 w brzmieniu:

  "17. Zakład udostępnia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych na jego żądanie dane:

   1) dotyczące ubezpieczonego:

    a) numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości,

    b) identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT) adresu zameldowania - do najniższego posiadanego poziomu,

    c) identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT) adresu korespondencji - do najniższego posiadanego poziomu,

    d) NIP i numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu,

    e) numer płatnika w Krajowym Rejestrze Sądowym,

    f) ustalone prawo do emerytury lub renty,

    g) stopień niepełnosprawności,

    h) kod pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,

    i) okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,

    j) wymiar czasu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,

    k) okres rozliczeniowy,

    l) kod tytułu ubezpieczenia,

    m) informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

    n) wymiar czasu pracy,

    o) kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego,

    p) podstawa wymiaru składki na:

     - ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

     - ubezpieczenie chorobowe,

     - ubezpieczenie wypadkowe,

     - ubezpieczenie zdrowotne,

    q) wysokość składki na:

     - ubezpieczenie emerytalne,

     - ubezpieczenia rentowe,

     - ubezpieczenie chorobowe,

     - ubezpieczenie wypadkowe,

     - ubezpieczenie zdrowotne,

    r) kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego,

    s) kod świadczenia lub kod przerwy wraz z kwotą wypłaty tego świadczenia,

    t) liczba dni zasiłkowych oraz liczba wypłat;

  2) dotyczące osób zgłaszanych przez ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego:

   a) numer PESEL,

   b) kod stopnia pokrewieństwa albo powinowactwa,

   c) stopień niepełnosprawności,

   d) czy pozostaje we wspólnym gospodarstwie z osobą ubezpieczoną;

  3) dotyczące płatników składek:

   a) NIP i numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu,

   b) data powstania obowiązku opłacania składek,

   c) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,

   d) liczba ubezpieczonych,

   e) stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe,

   f) kwota należnych składek na Fundusz Pracy,

   g) kwota należnych składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

   h) liczba pracowników, za których jest opłacana składka na Fundusz Emerytur Pomostowych,

   i) liczba stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,

   j) suma należnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych;

  4) dotyczące uprawnionych do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń wypłacanych przez Zakład na mocy odrębnych przepisów:

   a) numer PESEL,

   b) identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT) adresu zamieszkania - do najniższego posiadanego poziomu,

   c) stopień niezdolności do pracy,

   d) symbol świadczenia,

   e) wysokość świadczenia,

   f) wysokość dodatków przysługujących do świadczenia

  - w celu niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz podległych mu i nadzorowanych przez niego jednostek, zmierzających do skutecznego poboru należności podatkowych i weryfikacji danych własnych oraz zadań analityczno-sprawozdawczych.".

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

___________________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 4.11.2016 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60