Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25.07.2016 r. zmieniające ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25.07.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2016 r. poz. 1121

Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w § 4 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie realizowanych działów oraz innych dysponentów części budżetowych w zakresie działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zgodnie z załącznikiem nr 8 do rozporządzenia.";

  2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia po dziale "854 - Edukacyjna opieka wychowawcza" dodaje się dział 855 w brzmieniu:

  "855    Rodzina

  41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22,
  ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39,
  ex 43.91-43.99, ex 80.20, ex 85.60,
  ex 87.20-87.90, ex 88.91-88.99";

  3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

   a) w dziale "010 - Rolnictwo i łowiectwo" rozdział "01032 Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa" otrzymuje brzmienie:

    "01032 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa",

   b) w dziale "720 - Informatyka" rozdział "72001 Zakłady techniki obliczeniowej" otrzymuje brzmienie:

    "72001 Działalność Centrum Informatyki Statystycznej",

   c) w dziale "750 - Administracja publiczna" uchyla się rozdział "75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich",

   d) w dziale "751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" uchyla się rozdział "75105 Rzecznik Interesu Publicznego",

   e) w dziale "753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne" uchyla się rozdział "75309 Składki na ubezpieczenia społeczne" wraz z objaśnieniami,

   f) w dziale "758 - Różne rozliczenia":

    - rozdział "75823 Partie polityczne" otrzymuje brzmienie:

     "75823 Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)",

    - uchyla się rozdział "75824 Komitety wyborcze (wyborców)",

   g) w dziale "852 - Pomoc społeczna":

    - uchyla się rozdział "85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze" wraz z objaśnieniami,

    - uchyla się rozdział "85204 Rodziny zastępcze" wraz z objaśnieniami,

    - uchyla się rozdział "85206 Wspieranie rodziny" wraz z objaśnieniami,

    - uchyla się rozdział "85211 Świadczenie wychowawcze" wraz z objaśnieniami,

    - uchyla się rozdział "85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" wraz z objaśnieniami,

    - rozdział "85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

     "85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

     W rozdziale tym ujmuje się zasiłki, z wyłączeniem zasiłków stałych, i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

     W rozdziale tym nie uwzględnia się wydatków na zadania wynikające z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", w tym m.in. na zasiłki celowe przeznaczone na zakup posiłku lub produktów żywnościowych.",

    - uchyla się rozdział "85226 Ośrodki adopcyjne" wraz z objaśnieniami,

    - po rozdziale "85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" dodaje się rozdział 85230 w brzmieniu:

     "85230 Pomoc w zakresie dożywiania",

    - uchyla się rozdział "85234 Fundusz Alimentacyjny w likwidacji",

   h) w dziale "853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej":

    - uchyla się rozdział "85305 Żłobki",

    - uchyla się rozdział "85306 Kluby dziecięce",

    - uchyla się rozdział "85307 Dzienni opiekunowie", 

   i) w dziale "854 - Edukacyjna opieka wychowawcza":

    - rozdział "85415 Pomoc materialna dla uczniów" otrzymuje brzmienie: 

     "85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym",

    - po rozdziale "85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" dodaje się rozdział 85416 w brzmieniu:

     "85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym",

   j) po dziale "854 - Edukacyjna opieka wychowawcza" dodaje się dział 855 w brzmieniu:

    "Dział 855 - Rodzina

    85501 Świadczenie wychowawcze

    W rozdziale tym ujmuje się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), w szczególności środki na:

     - świadczenie wychowawcze,

     - koszty obsługi,

     - rejestr centralny.

    W rozdziale tym nie ujmuje się dochodów i wydatków związanych z realizacją dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które ujmować należy odpowiednio w rozdziałach "85508 Rodziny zastępcze" i "85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych".

    85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

    W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

    W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

    Rozdział ten obejmuje również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 r.

    85503 Karta Dużej Rodziny

    W rozdziale tym nie ujmuje się wydatków na finansowanie wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785) ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

    85504 Wspieranie rodziny

    W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.

    85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

    85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

    85507 Dzienni opiekunowie

    85508 Rodziny zastępcze

    W rozdziale tym ujmuje się także wydatki na rodzinne domy dziecka, na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz na rodziny pomocowe, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także dochody i wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego.

    85509 Działalność ośrodków adopcyjnych

    W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z prowadzeniem ośrodków adopcyjnych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

    85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

    W rozdziale tym poza wydatkami związanymi z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych ujmuje się wydatki na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki opiekuńczo-terapeutyczne, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby, a także dochody i wydatki związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty.

    85511 Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie

    Rozdział ten występuje wyłącznie w części "73. Zakład Ubezpieczeń Społecznych" i obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne finansowane z budżetu państwa za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem.

    85512 Fundusz Alimentacyjny w likwidacji

    85578 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

    85595 Pozostała działalność",

   k) w dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" uchyla się rozdział "90021 Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych",

   l) w dziale "921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego":

    - uchyla się rozdział "92122 Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa",

    - uchyla się rozdział "92124 Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Miasta Krakowa",

    - po rozdziale "92126 Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia" dodaje się rozdział 92127 w brzmieniu:

     "92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa";

  4) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

   a) grupa wydatków: "Wydatki bieżące jednostek budżetowych 400 do 430, 432 do 434, 436, 438 do 470, 472, 476 do 478, 481, 488 do 491 i 493 do 498" otrzymuje brzmienie:

    "Wydatki bieżące jednostek budżetowych 400 do 434, 436, 438 do 470, 472, 476 do 478, 481, 488 do 491 i 493 do 498",

   b) w paragrafie "425 Zakup sprzętu i uzbrojenia" w objaśnieniach wyrazy "Ministerstwie Spraw Wewnętrznych" zastępuje się wyrazami "Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji",

   c) po paragrafie "430 Zakup usług pozostałych" dodaje się paragraf 431 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

    "431 Realizacja zleconych programów poręczeniowo-gwarancyjnych

    Paragraf ten obejmuje wydatki niezaliczane do paragrafu 802 i 803.";

  5) w załączniku nr 8 do rozporządzenia w paragrafie "307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom" w pozycji 307013 wyrazy "Ministerstwa Spraw Wewnętrznych" zastępuje się wyrazami "Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji".

§ 2. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z wyjątkiem § 1 pkt 3 lit. l tiret trzecie oraz pkt 4 lit. c, mają zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2017.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3 lit. l tiret trzecie oraz pkt 4 lit. c, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

____________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 27.07.2016 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60