Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy o instytutach badawczych

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2016 r. poz. 1079

Art. 1. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 7 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

   "3a. W przypadku reorganizacji państwowego instytutu badawczego polegającej na zmianie przedmiotu lub zakresu jego działania minister nadzorujący może odwołać dotychczasowego dyrektora. Przepis art. 6 ust. 5 stosuje się odpowiednio.";

  2) w art. 14 w ust. 5 skreśla się wyrazy "i naprawcze";

  3) w art. 24:

   a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. W przypadku państwowego instytutu badawczego minister nadzorujący powołuje dyrektora na okres 4 lat spośród kandydatów przedstawionych przez komisję konkursową w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 6. Komisja konkursowa przedstawia ministrowi nadzorującemu kandydatów spełniających wymagania konkursowe wraz z informacją o wynikach uzyskanych przez kandydatów w konkursie (wyniki konkursu).",

   b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

    "4a. W przypadku państwowego instytutu badawczego minister nadzorujący nie powołuje dyrektora, jeżeli:

     1) konkurs został przeprowadzony z naruszeniem prawa;

     2) żaden z kandydatów przedstawionych przez komisję konkursową nie spełnia wymagań konkursowych, o których mowa w ust. 2a;

     3) żaden z kandydatów przedstawionych przez komisję konkursową nie daje rękojmi należytej realizacji zadań instytutu.",

   c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

    "5a. W przypadku niepowołania dyrektora państwowego instytutu badawczego rada naukowa ponownie zarządza przeprowadzenie konkursu. Do czasu powołania nowego dyrektora minister nadzorujący wyznacza do pełnienia obowiązków dyrektora jednego z jego zastępców albo innego pracownika instytutu spełniającego warunki określone w ust. 6 pkt 1-3 i 5. Minister nadzorujący może w miejsce osoby wyznaczonej do pełnienia obowiązków dyrektora w trybie określonym w zdaniu drugim wyznaczyć inną osobę spośród zastępców dyrektora i innych pracowników spełniających warunki określone w ust. 6 pkt 1-3 i 5.",

   d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

    "7. Funkcję dyrektora można pełnić nie dłużej niż przez dwa następujące po sobie okresy, o których mowa w ust. 2 albo 2a, z zastrzeżeniem ust. 8.";

  4) w art. 25:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Rada naukowa co najmniej na 3 miesiące przed upływem okresu, o którym mowa w art. 24 ust. 2 albo 2a, lub w terminie 30 dni od dnia, w którym zaistniała konieczność powołania dyrektora, zarządza konkurs.",

   b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. W przypadku państwowego instytutu badawczego w skład komisji konkursowej wchodzi jedna osoba wskazana przez radę naukową, zatrudniona w instytucie, jedna osoba wskazana przez Komitet, jeden przedstawiciel ministra właściwego do spraw nauki oraz dwóch przedstawicieli ministra nadzorującego.",

   c) w ust. 4 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

    "4) podejmuje uchwałę o przedstawieniu ministrowi nadzorującemu kandydatów na dyrektora wraz z wynikami konkursu - w przypadku państwowego instytutu badawczego.";

  5) w art. 26

   a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. Minister nadzorujący może odwołać dyrektora państwowego instytutu badawczego w przypadku:

     1) działania niezgodnego z zasadami praworządności, rzetelności i gospodarności;

     2) nieprawidłowego wykonywania przez instytut określonych w jego statucie zadań, o których mowa w art. 2, lub zadań, o których mowa w art. 22 pkt 2.",

   b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

    "3a. W przypadku odwołania dyrektora państwowego instytutu badawczego minister nadzorujący wyznacza do pełnienia obowiązków dyrektora jednego z jego zastępców albo innego pracownika instytutu spełniającego warunki określone w art. 24 ust. 6 pkt 1-3 i 5 na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Minister nadzorujący może w miejsce osoby wyznaczonej do pełnienia obowiązków dyrektora w trybie określonym w zdaniu pierwszym wyznaczyć inną osobę spośród zastępców dyrektora i innych pracowników spełniających warunki określone w art. 24 ust. 6 pkt 1-3 i 5.";

  6) w art. 27 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

   "1a. W przypadku państwowego instytutu badawczego minister nadzorujący:

    1) na wniosek dyrektora powołuje zastępców dyrektora;

    2) odwołuje zastępców dyrektora.

   1b. Minister nadzorujący w akcie o powołaniu zastępcy dyrektora państwowego instytutu badawczego określa także wysokość jego wynagrodzenia.";

  7) w art. 28 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

   "5a. W przypadku państwowego instytutu badawczego umowę, o której mowa w ust. 3, z dyrektorem oraz zastępcami dyrektora zawiera minister nadzorujący.";

  8) w art. 29:

   a) w ust. 2:

    - pkt 3 otrzymuje brzmienie:

     "3) występowanie z wnioskami do ministra nadzorującego o powołanie lub odwołanie dyrektora, a w przypadku państwowego instytutu badawczego - o odwołanie dyrektora;",

    - po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

     "4a) opiniowanie kandydatów na stanowiska: zastępcy dyrektora do spraw naukowych, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym, odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych - w przypadku państwowego instytutu badawczego;",

   b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

    "6. Rada naukowa sporządza opinie, o których mowa w ust. 2 pkt 4, 4a, 5, 7, 9-13, w terminie nie dłuższym niż 30 dni.";

  9) w art. 30 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

   "2a. W skład rady naukowej państwowego instytutu badawczego, w liczbie określonej w statucie instytutu, wchodzą:

    1) pracownicy naukowi i badawczo-techniczni instytutu, którzy stanowią 50% składu rady;

    2) osoby niebędące pracownikami instytutu, które stanowią 50% składu rady.";

  10) w art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Rada naukowa wybiera spośród swoich członków w głosowaniu tajnym przewodniczącego i jego zastępców. W przypadku państwowego instytutu badawczego przewodniczącego rady naukowej wybiera się spośród członków rady powołanych przez ministra nadzorującego.";

  11) po art. 35 dodaje się art. 35a w brzmieniu:

   "Art. 35a. 1. Przewodniczący rady naukowej państwowego instytutu badawczego przekazuje ministrowi nadzorującemu uchwały rady w sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 5-11 i 17-19, w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia.

   2. Minister nadzorujący może uchylić w całości albo w części uchwałę, o której mowa w ust. 1, w przypadku stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa lub statutem instytutu. Uchylenie uchwały następuje w drodze decyzji administracyjnej, w terminie 90 dni od dnia otrzymania uchwały, o której mowa w ust. 1.

   3. Minister nadzorujący, wszczynając postępowanie, o którym mowa w ust. 2, może wstrzymać wykonanie uchwały.";

  12) art. 66 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 66. 1. Przepisy art. 23, art. 28-32, art. 39 i art. 41-50 stosuje się odpowiednio do państwowych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzących działalność naukową i badawczo-rozwojową (jednostka organizacyjna), z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

   2. Minister Sprawiedliwości powołuje i odwołuje dyrektora oraz zastępców dyrektora jednostki organizacyjnej.

   3. Statut jednostki organizacyjnej nadaje Minister Sprawiedliwości.".

Art. 2. Konkursy na dyrektorów państwowych instytutów badawczych rozpoczęte na podstawie dotychczasowych przepisów i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ulegają zakończeniu z tym dniem.

Art. 3. Do dyrektorów i zastępców dyrektora państwowych instytutów badawczych, powołanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się art. 26 i art. 27 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 4. Rady naukowe państwowych instytutów badawczych dostosują statuty instytutów badawczych w zakresie liczby członków tych rad i proporcji udziału w ich składzie poszczególnych grup członków do wymagań określonych w art. 30 ust. 2a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 3 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

Art. 5. Rady naukowe państwowych instytutów badawczych działają w dotychczasowym składzie, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 6. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 25 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 25 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

___________________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 22.07.2016 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60