Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z ...

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.06.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w  środowisku pracy

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2016 r. poz. 944

Na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 817) w załączniku nr 1 "Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy" w części B "Pyły" wprowadza się następujące zmiany:

    1) lp. 13 otrzymuje brzmienie:

13

Pyły drewna:

[-]

a) pyły drewna - z wyjątkiem pyłów drewna buku i dębu

- frakcja wdychalna

4

-

b) pyły drewna buku i dębu

- frakcja wdychalna1), 5)

2

-

    2) odnośnik nr 5 otrzymuje brzmienie:

      "5) Wartość tego NDS dotyczy również pyłów mieszanych zawierających pyły buku i dębu.".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia*).

____________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 30.06.2016 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60