Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.05.2016 r. zmieniające ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.05.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2016 r. poz. 857

Na podstawie art. 55 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382, z 2015 r. poz. 978, 1260 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. z 2014 r. poz. 300) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w § 2:

   a) pkt 2b otrzymuje brzmienie:

    "2b) rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. poz. 880 oraz z 2015 r. poz. 1832);",

   b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

    "6) podmiocie powiązanym - rozumie się przez to podmiot powiązany w rozumieniu międzynarodowych standardów rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz. Urz. WE L 243 z 11.09.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 609, z późn. zm.), a w przypadku emitenta będącego funduszem - jednostkę powiązaną z towarzystwem funduszy inwestycyjnych zarządzającym emitentem;",

   c) w pkt 18 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 19 i 20 w brzmieniu:

    "19) zaangażowaniu w kapitale - rozumie się przez to zaangażowanie w kapitale w rozumieniu ustawy o rachunkowości;

    20) CCP - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1, z późn. zm.).";

  2) w § 3:

   a) w ust. 1 uchyla się pkt 4,

   b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. W dodatkowych informacjach i objaśnieniach wykazuje się inne, niż określone w ust. 1, istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe, skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości.";

  3) w § 6:

   a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek;",

   b) w ust. 2:

    - pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

     "8) graficzne przedstawienie struktury organizacyjnej grupy jednostek podporządkowanych emitenta, a także jednostki dominującej, znaczącego inwestora i wspólnika jednostki współzależnej oraz informacje dotyczące rodzaju powiązań w grupie;

     9) wykaz:

      a) jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej objętych konsolidacją, wycenianych metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, ze wskazaniem:

       - ich nazw (firm) i siedzib,

       - przedmiotów działalności,

       - właściwych sądów lub innych organów prowadzących dla nich rejestry,

       - udziału posiadanego przez emitenta w kapitale tych jednostek oraz udziału w całkowitej liczbie głosów,

       - kryteriów zastosowanych przez emitenta do objęcia skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym jednostek zależnych, jeżeli sprawowanie kontroli nad nimi nie wynika z posiadania większości całkowitej liczby głosów, oraz, w przypadku jednostek objętych konsolidacją, podaniem ogólnych proporcji udziałów stron trzecich dla każdej jednostki osobno,

      b) jednostek nieobjętych konsolidacją, niewycenianych metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, ze wskazaniem podstawy prawnej i uzasadnienia odstąpienia od odpowiednio konsolidacji lub wyceny oraz podaniem:

       - kwoty ich przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz z operacji finansowych,

       - wyniku finansowego i sumy bilansowej za ostatni rok obrotowy,

       - udziału posiadanego przez emitenta w kapitale tych jednostek oraz udziału w całkowitej liczbie głosów,

      c) udziału jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej w kapitałach innych podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej;",

    - po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

     "10a) wykaz jednostek innych niż jednostki podporządkowane, w których emitent lub jednostki podporządkowane posiadają zaangażowanie w kapitale, ze wskazaniem:

      a) ich nazw (firm) i siedzib,

      b) wysokości kapitału podstawowego tych jednostek,

      c) wysokości zatwierdzonego wyniku finansowego tych jednostek za ostatni rok obrotowy,

      d) udziału posiadanego przez emitenta lub jednostki podporządkowane w kapitale podstawowym tych jednostek oraz udziału w całkowitej liczbie głosów;";

  4) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

  5) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

   a) w części "Bilans":

    - w "Aktywa" po poz. XVI dodaje się poz. XVII i XVIII w brzmieniu:

     "XVII. Należne wpłaty na kapitał zakładowy

     XVIII. Akcje własne",

    - w "Pasywa":

     -- uchyla się poz. XIII i XIV,

     -- po poz. XIX dodaje się poz. XX w brzmieniu: 

      "XX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)",

   b) w części "Rachunek zysków i strat":

    - po poz. XIX dodaje się poz. XIX.a. wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

     "XIX.a. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności2)",

     ___________________________
     2) Pozycja wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych.

    - uchyla się poz. XXIII wraz z objaśnieniami,

   c) w części "Zestawienie zmian w kapitale własnym" w poz. I.a.:

    - uchyla się poz. 2 i 3,

    - w poz. 9 dodaje się lit. c w brzmieniu:

     "c) odpisy z zysku",

   d) w części "Dodatkowe informacje i objaśnienia":

    - wprowadzenie po tytule części otrzymuje brzmienie:

     "Dodatkowe informacje i objaśnienia zawierają istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie",

    - w części "A. Noty objaśniające":

     -- w nocie 10 - do poz. VIII, IX i X aktywów w lit. m uchyla się tiret drugie,

     -- po nocie 17 - do poz. XVI aktywów dodaje się notę 17a w brzmieniu:

      "Nota 17a - do poz. XVIII aktywów

      17a.1. Akcje własne

       a) liczba akcji

       b) wartość wg ceny nabycia

       c) wartość bilansowa

       d) cel nabycia

       e) przeznaczenie

      Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu

      17a.2. Akcje emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych

       a) nazwa (firma) jednostki, siedziba

       b) liczba akcji

       c) wartość wg ceny nabycia

       d) wartość bilansowa",

     -- uchyla się notę 30 - do poz. XIV pasywów,

     -- nota 36 - do pozabilansowych zobowiązań warunkowych otrzymuje brzmienie:

      "Nota 36 - do pozabilansowych zobowiązań warunkowych

      36.1. Zobowiązania warunkowe udzielone (z tytułu)

       a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:

        - jednostkom zależnym

        - jednostkom współzależnym

        - jednostkom stowarzyszonym

        - jednostce dominującej

        - wspólnikowi jednostki współzależnej

        - znaczącemu inwestorowi

       b) pozostałe (z tytułu)

       ..., w tym na rzecz:

        - jednostek zależnych

        - jednostek współzależnych

        - jednostek stowarzyszonych

        - jednostki dominującej

        - wspólnika jednostki współzależnej

        - znaczącego inwestora

        ...

      Zobowiązania warunkowe udzielone, razem

      36.2. Zobowiązania warunkowe otrzymane (z tytułu)

       a) otrzymanych gwarancji i poręczeń w tym od:

        - jednostek zależnych

        - jednostek współzależnych

        - jednostek stowarzyszonych

        - jednostki dominującej

        - wspólnika jednostki współzależnej

        - znaczącego inwestora

       b) pozostałe (z tytułu)

       ..., w tym od:

        - jednostek zależnych

        - jednostek współzależnych

        - jednostek stowarzyszonych

        - jednostki dominującej

        - wspólników jednostki współzależnej

        - znaczącego inwestora

      Zobowiązania warunkowe otrzymane, razem",

     -- po nocie 48 - do poz. XIX.2 dodaje się notę 48a wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

      "Nota 48a - do poz. XIX.a.

      Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym:8a)

       - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

       - odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

       - odpis różnicy w wycenie aktywów netto",

       ___________________________
       8a) Pozycja wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych.

     -- uchyla się notę 51 - do poz. XXIII wraz z objaśnieniami,

    - w części "B. Dodatkowe noty objaśniające":

     -- nota 16.1. otrzymuje brzmienie:

      "16.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta na innych warunkach niż rynkowe z podmiotami powiązanymi, w tym z podmiotami powiązanymi kapitałowo lub organizacyjnie w rozumieniu ustawy - Prawo bankowe, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań, z uwzględnieniem zasad polityki kredytowej banku względem podmiotów powiązanych oraz procentowego udziału przypadającego na transakcje z tymi podmiotami",

     -- w nocie 16.2. wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

      "Dane liczbowe dotyczące jednostek podporządkowanych, o:",

     -- w nocie 17 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

      "Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym:",

     -- po nocie 26 dodaje się notę 26a w brzmieniu:

      "26a. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu",

     -- nota 27 otrzymuje brzmienie:

      "27. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno) osobom zarządzającym i nadzorującym oraz pracownikom emitenta, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących i pracowników oraz oddzielnie współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są powiązane osobiście osoby zarządzające i nadzorujące, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych",

     -- noty 29-31 otrzymują brzmienie:

      "29. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

      30. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

      31. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących roku obrotowego mających wpływ na istotną zmianę struktury pozycji bilansowych oraz wyniku finansowego",

     -- nota 39 otrzymuje brzmienie:

      "39. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje, jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów";

  6) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

   a) w części "Bilans/Skonsolidowany bilans":

    - w "Aktywa":

     -- w poz. III w poz. 2 tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

      "- lokaty w jednostkach zależnych nieobjętych konsolidacją i jednostkach współzależnych niewycenianych metodą proporcjonalną*)",

     -- po poz. VII dodaje się poz. VIII i IX w brzmieniu: 

      "VIII. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 

      IX. Akcje własne",

    - w "Pasywa" w poz. I uchyla się poz. 2 i 3,

   b) część "Pozycje pozabilansowe" otrzymuje brzmienie: 

    "POZYCJE POZABILANSOWE

    1. Należności warunkowe, w tym:

     1.1. Otrzymane gwarancje i poręczenia

     1.2. Pozostałe

    2. Zobowiązania warunkowe, w tym:

     2.1. Udzielone poręczenia i gwarancje

     2.2. Weksle akceptowane i indosowane

     2.3. Aktywa z zobowiązaniem odsprzedaży

     2.4. Inne zobowiązania zabezpieczone na aktywach lub na przychodach

    3. Zabezpieczenia z tytułu reasekuracji ustanowione na rzecz zakładu ubezpieczeń

    4. Zabezpieczenia z tytułu reasekuracji ustanowione przez zakład ubezpieczeń na rzecz cedentów

    5. Obce składniki aktywów nieujęte w aktywach

    6. Inne pozycje pozabilansowe (wg rodzaju):

    ...

    Pozycje pozabilansowe, razem",

   c) w części "Ogólny rachunek zysków i straty/Skonsolidowany ogólny rachunek zysków i strat":

    - po poz. XIV dodaje się poz. XIV.a. wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

     "XIV.a. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności3)/Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności*)",

     ___________________________
     3) Pozycja wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych.

    - uchyla się poz. XVIII wraz z objaśnieniami,

   d) w części "Zestawienie zmian w kapitale własnym/Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym":

    - tytuł części otrzymuje brzmienie:

     "Zestawienie zmian w kapitale własnym/Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym",

    - w poz. I.a. uchyla się poz. 2 i 3,

   e) w części "Dodatkowe informacje i objaśnienia":

    - wprowadzenie po tytule części otrzymuje brzmienie:

     "Dodatkowe informacje i objaśnienia zawierają istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie",

    - w części "A. Noty objaśniające":

     -- w nocie 4 - do poz. III. 2. aktywów7):

      --- nota 4.1.2 otrzymuje brzmienie:

       "4.1.2. Lokaty w jednostkach zależnych nieobjętych konsolidacją i współzależnych niewycenianych metodą proporcjonalną (wartość bilansowa)*

        a) udziały lub akcje, w tym:

         - w jednostkach zależnych

         - w jednostkach współzależnych

        b) pożyczki udzielone, w tym:

         - dla jednostek zależnych

         - dla jednostek współzależnych

        c) dłużne papiery wartościowe, w tym:

         - jednostek zależnych

         - jednostek współzależnych

        d) inne (wg rodzaju), w tym:

         - jednostek zależnych

         ...

         - jednostek współzależnych

         ...

         - pozostałe lokaty długoterminowe

         ...

        Lokaty w jednostkach zależnych nieobjętych konsolidacją i współzależnych niewycenianych metodą proporcjonalną, razem",

      --- w nocie 4.6 w lit. m uchyla się tiret drugie,

     -- po nocie 14 - do poz. VII. aktywów dodaje się notę 14a w brzmieniu: 

      "Nota 14a - do poz. IX aktywów

      14a.1. Akcje własne

       a) liczba

       b) wartość według ceny nabycia

       c) wartość bilansowa

       d) cel nabycia

       e) przeznaczenie

      Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu

      14a.2. Akcje emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych

       a) nazwa (firma) jednostki, siedziba

       b) liczba

       c) wartość według ceny nabycia

       d) wartość bilansowa",

     -- uchyla się notę 17 - do poz. I.3. pasywów,

     -- w nocie 29 - do poz. IX pasywów, w nocie 29.2.:

      --- w lit. a tiret pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

       "- wobec jednostek zależnych będących reasekuratorami

       - wobec jednostek współzależnych będących reasekuratorami", 

      --- w lit. b tiret pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

       "- wobec jednostek zależnych będących reasekuratorami

       - wobec jednostek współzależnych będących reasekuratorami",

     -- uchyla się notę 38 do marginesu wypłacalności,

     -- nota 48 - do poz. C. VIII. i nota 49 - do poz. C. IX. otrzymują brzmienie: 

      "Nota 48 - do poz. C.VIII

      Pozostałe przychody operacyjne

      a) przychody finansowe

       b) przychody z tytułu pełnienia czynności komisarza awaryjnego

       c) przychody z tytułu działalności akwizycyjnej na rzecz dobrowolnych funduszy emerytalnych

       d) przychody z tytułu wykonywania bezpośredniej likwidacji szkód

       e) inne przychody operacyjne, w tym:

       ...

      Pozostałe przychody operacyjne, razem

      Nota 49 - do poz. C.IX

      Pozostałe koszty operacyjne

       a) koszty finansowe

       b) koszty związane z pełnieniem czynności komisarza awaryjnego

       c) koszty związane z prowadzeniem działalności akwizycyjnej na rzecz dobrowolnych funduszy emerytalnych

       d) koszty z tytułu wykonywania bezpośredniej likwidacji szkód

       e) podatek, o którym mowa w ustawie z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz. U. poz. 68)

       f) inne koszty operacyjne, w tym:

       ...

      Pozostałe koszty operacyjne, razem

      W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale według tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia",

     -- po nocie 52 - do poz. C.XII. dodaje się notę 52a wraz z objaśnieniami w brzmieniu: 

      "Nota 52a - do poz. C.XIV.a.

      Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym21a):

       - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

       - odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

       - odpis różnicy w wycenie aktywów netto",

       ___________________________
       21a) Pozycja wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych.

     -- uchyla się notę 55 - do poz. C.XVffi. wraz z objaśnieniami,

     -- pozycja "Sprawozdawczość według segmentów" otrzymuje brzmienie:

      "Sprawozdawczość według segmentów

      W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym należy podać informacje o segmentach zgodnie z wymogami MSR",

    - w części "B. Dodatkowe noty objaśniające":

     -- nota 2 otrzymuje brzmienie:

      "2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym wynikających z umów subemisji, udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek podporządkowanych, a w przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy także dokonać podziału zobowiązań warunkowych z wyodrębnieniem tych udzielonych przez emitenta na rzecz jednostek podporządkowanych, nieobjętych konsolidacją, niewycenianych metodą proporcjonalną lub metodą praw własności oraz jednostek podporządkowanych objętych konsolidacją, wycenianych metodą proporcjonalną lub metodą praw własności",

     -- nota 8.1 otrzymuje brzmienie:

      "8.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki",

     -- w nocie 8.3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

      "Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o:",

     -- w nocie 9 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

      "Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym:",

     -- w nocie 11 uchyla się zdanie drugie,

     -- po nocie 11 dodaje się notę 11a w brzmieniu:

      "11a. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu",

     -- nota 12 otrzymuje brzmienie:

      "12. W sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych, przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych",

     -- noty 13 i 14 otrzymują brzmienie:

      "13. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym/skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

      14. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym/skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy",

     -- noty 24 i 25 otrzymują brzmienie:

      "24. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje, jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

      25. Jeżeli emitent sporządzający skonsolidowane sprawozdanie finansowe, wyłącza na podstawie odrębnych przepisów jednostkę podporządkowaną z obowiązku objęcia konsolidacją, wyceną metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, w dodatkowej nocie objaśniającej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną wraz z danymi uzasadniającymi wyłączenia, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje, jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów",

    - uchyla się część "C. Dodatkowe informacje i objaśnienia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym holdingu finansowego";

  7) uchyla się załącznik nr 4 do rozporządzenia;

  8) w załączniku nr 5 do rozporządzenia:

   a) w części "Bilans/Skonsolidowany bilans":

    - w "Aktywa":

     -- po poz. IV dodaje się poz. IV.a. w brzmieniu:

      "IV.a. Udzielone pożyczki krótkoterminowe",

     -- poz. VI wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

      "VI. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży

       1. W jednostkach powiązanych, w tym:

        - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności1/udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności*

        - udziały lub akcje w jednostkach zależnych nieobjętych konsolidacją*)

       2. W pozostałych jednostkach, w tym:

        - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności1 /udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności*)",

      1) Pozycja wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych.

     -- po poz. XII dodaje się poz. XIII i XIV w brzmieniu: 

      "XIII. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 

      XIV. Akcje własne",

    - w "Pasywa" w poz. VII uchyla się poz. 2 i 3,

   b) w części "Pozycje pozabilansowe":

    - w poz. I dodaje się poz. 3 i 4 w brzmieniu:

     "3. Przyznane i niewykorzystane limity z tytułu transakcji z odroczonym terminem płatności

     4. Pozostałe",

    - dodaje się poz. IV w brzmieniu: 

     "IV. Inne pozycje pozabilansowe",

   c) w części "Rachunek zysków i strat/Skonsolidowany rachunek zysków i strat":

    - poz. I-III otrzymują brzmienie:

     "I. Przychody z podstawowej działalności, w tym:

     - od jednostek powiązanych

      1. Przychody z działalności maklerskiej

      2. Przychody z pozostałej działalności podstawowej

     II. Koszty działalności podstawowej

     III. Zysk (strata) na działalności podstawowej (I-II)",

    - uchyla się poz. XV,

    - poz. XVI otrzymuje brzmienie:

     "XVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+VI+IX+XII+XIII-XIV)",

    - uchyla się poz. XIX, XX i XXI,

    - po poz. XXIII dodaje się poz. XXIII.a. wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

     "XXIII.a. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności3)/ Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności*)

      _____________________
      3) Pozycja wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych.

     1. Udział w zyskach/Udział w zyskach

     2. Udział w stratach/Udział w stratach",

    - poz. XXIV otrzymuje brzmienie:

     "XXIV. Zysk (strata) brutto (XVI+XVII-XVIII-XXII+XXIII+/-XXIII.a.)",

    - uchyla się poz. XXVII wraz z objaśnieniami,

    - poz. XXIX otrzymuje brzmienie:

     "XXIX. Zysk (strata) netto (XXIV-XXV-XXVI+/-XXVIII)",

   d) w części "Zestawienie zmian w kapitale własnym/Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym":

    - tytuł części otrzymuje brzmienie:

     "Zestawienie zmian w kapitale własnym/Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym",

    - w poz. I.a. uchyla się poz. 2 i 3,

   e) w części "Rachunek przepływów pieniężnych/Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych" w poz. B:

    - w poz. I:

     -- poz. 3 wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

      "3. Z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności i dostępnych do sprzedaży, w tym7):

       a) w jednostce dominującej

       b) w znaczącym inwestorze

       c) we wspólniku jednostki współzależnej

       d) w jednostkach podporządkowanych

       e) w pozostałych jednostkach",

      ______________________
      7) Pozycja wykazywana wyłącznie w sprawozdaniu finansowym.

     -- po poz. 3 dodaje się poz. 3a w brzmieniu:

      "3a. Z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności i dostępnych do sprzedaży*)

       a) w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

       b) w pozostałych jednostkach

        - zbycie instrumentów finansowych

        - dywidendy i udziały w zyskach

        - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

        - odsetki

        - inne wpływy z instrumentów finansowych",

    - w poz. II.:

     -- poz. 3 wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

      "3. Na instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności i dostępne do sprzedaży, w tym8):

       a) w jednostce dominującej

       b) w znaczącym inwestorze

       c) we wspólniku jednostki współzależnej

       d) w jednostkach podporządkowanych

       e) w pozostałych jednostkach",

      ______________________
      8) Pozycja wykazywana wyłącznie w sprawozdaniu finansowym.

     -- po poz. 3 dodaje się poz. 3a w brzmieniu:

      "3a. Na instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności i dostępne do sprzedaży, w tym*):

       a) w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

       b) w pozostałych jednostkach

        - nabycie instrumentów finansowych

        - udzielone pożyczki długoterminowe",

   f) w części "Dodatkowe informacje i objaśnienia":

   - wprowadzenie po tytule części otrzymuje brzmienie:

   "Dodatkowe informacje i objaśnienia zawierają istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie",

   - w części "A. Noty objaśniające":

    -- w nocie 2 - do poz. II i VII aktywów:

     --- nota 2.1 otrzymuje brzmienie:

      "2.1. Należności krótkoterminowe

       a) od klientów, w tym z tytułu:

        - odroczonego terminu zapłaty

        - należności przeterminowanych i roszczeń spornych, nieobjętych odpisami aktualizującymi należności

       b) od jednostek powiązanych:

        - od jednostek zależnych

        - od jednostki dominującej

       c) od jednostek stowarzyszonych

       d) od jednostek współzależnych

       e) od wspólnika jednostki współzależnej

       f) od znaczącego inwestora

       g) od banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich

        - z tytułu zawartych transakcji

        - pozostałe

       h) od podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe

       i) od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych

        - z funduszu rozliczeniowego

        - należności z funduszu rekompensat

        - pozostałe 

       j) od CCP

        - z funduszu rozliczeniowego

        - pozostałe

       k) od towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych

       l) od emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających

       m) od izby gospodarczej

       n) z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych

       o) dochodzone na drodze sądowej, nieobjęte odpisami aktualizującymi należności

       p) wynikające z zawartych ramowych umów pożyczki i sprzedaży krótkiej z tytułu pożyczonych papierów wartościowych

       q) pozostałe

        Należności krótkoterminowe, netto

       r) odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe (wielkość dodatnia)

        Należności krótkoterminowe, brutto",

     --- w nocie 2.3:

      ---- uchyla się lit. d,

      ---- lit. e otrzymuje brzmienie:

       "e) należności z tytułu pożyczek automatycznych realizowanych za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych lub CCP",

    -- po nocie 4 - do poz. IV aktywów dodaje się notę 4a wraz z objaśnieniami w brzmieniu: 

     "Nota 4a - do poz. IV.a.8a)

     4a.1. Udzielone pożyczki krótkoterminowe

      a) jednostce dominującej

      b) znaczącemu inwestorowi

      c) wspólnikowi jednostki współzależnej

      d) jednostkom zależnym

      e) jednostkom współzależnym

      f) jednostkom stowarzyszonym

      g) pozostałe

     Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem

     4a.2. Udzielone pożyczki krótkoterminowe*)

      a) jednostkom zależnym niekonsolidowanym i jednostkom współzależnym niewycenianym metodą proporcjonalną

      b) jednostkom zależnym, współzależnym i stowarzyszonym wycenianym metodą praw własności

      c) pozostałym jednostkom

     Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem

     4a.3. Udzielone pożyczki krótkoterminowe (struktura walutowa)

      a) w walucie polskiej

      b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

      ...

     Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem",

     ___________________________
     8a) Pozycja wykazywana wyłącznie w sprawozdaniu finansowym.

     *) Pozycja wykazywana wyłącznie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

    -- w nocie 5 - do poz. V aktywów nota 5.2 otrzymuje brzmienie:

     "5.2. Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności jednostek zależnych niekonsolidowanych i niebędących spółkami handlowymi jednostek współzależnych niewycenionych metodą proporcjonalną*)

     a) dłużne papiery wartościowe

     b) pozostałe

      - pozostałe papiery wartościowe

      - towary giełdowe

      - pozostałe

     Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności jednostek zależnych niekonsolidowanych i niebędących spółkami handlowymi jednostek współzależnych niewycenionych metodą proporcjonalną, razem",

    -- w nocie 6 - do poz. VI aktywów:

     --- nota 6.2 otrzymuje brzmienie:

      "6.2. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży jednostek zależnych niekonsolidowanych i niebędących spółkami handlowymi jednostek współzależnych niewycenionych metodą proporcjonalną*)

       a) akcje i udziały

       b) dłużne papiery wartościowe

       c) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

       d) certyfikaty inwestycyjne

       e) pozostałe

        - pozostałe papiery wartościowe

        - towary giełdowe

        - pozostałe

       Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży jednostek zależnych niekonsolidowanych i niebędących spółkami handlowymi jednostek współzależnych niewycenionych metodą proporcjonalną, razem",

     --- w nocie 6.15:

      ---- lit. e otrzymuje brzmienie:

       "e) zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą proporcjonalną lub metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą proporcjonalną lub metodą praw własności",

      ---- w lit. m uchyla się tiret drugie,

    -- w nocie 8 - do poz. VIII aktywów nota 8.2 otrzymuje brzmienie:

     "8.2. Udzielone pożyczki długoterminowe*)

      a) jednostkom zależnym niekonsolidowanym i niebędącym spółkami handlowymi jednostkom współzależnym niewycenianym metodą proporcjonalną

      b) jednostkom zależnym, współzależnym i stowarzyszonym wycenianym metodą praw własności

      c) pozostałym jednostkom

     Udzielone pożyczki długoterminowe, razem", 

     *) Pozycja wykazywana wyłącznie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

    -- po nocie 12 - do poz. XII aktywów dodaje się notę 12a w brzmieniu:

     "Nota 12a - do poz. XIV aktywów

     12a.1. Akcje własne

      a) liczba

      b) wartość wg ceny nabycia

      c) wartość bilansowa

      d) cel nabycia

      e) przeznaczenie

     Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu

     12a.2. Akcje emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych

      a) nazwa (firma) jednostki, siedziba

      b) liczba

      c) wartość wg ceny nabycia

      d) wartość bilansowa",

    -- w nocie 14 - do poz. I pasywów: 

     --- nota 14.1 otrzymuje brzmienie:

      "14.1. Zobowiązania krótkoterminowe

      1. Wobec klientów

      2. Wobec jednostek powiązanych:

       a) wobec jednostek zależnych

       b) wobec jednostki dominującej

      3. Wobec jednostek współzależnych

      4. Wobec jednostek stowarzyszonych

      5. Wobec wspólnika jednostki współzależnej

      6. Wobec znaczącego inwestora

      7. Wobec banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich

       a) z tytułu zawartych transakcji

       b) pozostałe

      8. Wobec podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe

      9. Wobec Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych

       a) z tytułu dopłat do funduszu rozliczeniowego

       b) pozostałe

      10. Wobec CCP

       a) z tytułu dopłat do funduszu rozliczeniowego

       b) pozostałe

      11. Wobec izby gospodarczej

      12. Wobec emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających

      13. Kredyty i pożyczki

       a) od jednostek powiązanych

        - od jednostek zależnych

        - od jednostki dominującej

       b) od jednostek współzależnych

       c) od jednostek stowarzyszonych

       d) od wspólnika jednostki współzależnej

       e) od znaczącego inwestora

       f) pozostałe

      14. Dłużne papiery wartościowe

      15. Ujemna wycena z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu

      16. Wekslowe

      17. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych

      18. Z tytułu wynagrodzeń

      19. Wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych

      20. Wynikające z zawartych ramowych umów pożyczki i sprzedaży krótkiej z tytułu pożyczonych papierów wartościowych

      21. Fundusze specjalne

      22. Pozostałe

      Zobowiązania krótkoterminowe, razem",

     --- w nocie 14.3:

      ---- uchyla się lit. d,

      ---- lit. e otrzymuje brzmienie:

       "e) zobowiązania z tytułu pożyczek automatycznych realizowanych za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych lub CCP",

    -- w nocie 15 - do poz. II pasywów, nota 15.1 otrzymuje brzmienie: 

     "15.1. Zobowiązania długoterminowe

     1. Kredyty

      a) od jednostek powiązanych

       - od jednostek zależnych

       - od jednostki dominującej

      b) od jednostek współzależnych

      c) od jednostek stowarzyszonych

      d) od wspólnika jednostki współzależnej

      e) od znaczącego inwestora

      f) pozostałe

     2. Pożyczki

      a) od jednostek powiązanych

       - od jednostek zależnych

       - od jednostki dominującej

      b) od jednostek współzależnych

      c) od jednostek stowarzyszonych

      d) od wspólnika jednostki współzależnej

      e) od znaczącego inwestora

      f) pozostałe

     3. Dłużne papiery wartościowe

     4. Z tytułu innych instrumentów finansowych

     5. Z tytułu umów leasingu finansowego

      a) wobec jednostek powiązanych

       - wobec jednostek zależnych

       - wobec jednostki dominującej

      b) wobec jednostek współzależnych

      c) wobec jednostek stowarzyszonych

      d) wobec wspólnika jednostki dominującej

      e) wobec znaczącego inwestora

      f) pozostałe

     6. Pozostałe

     Zobowiązania długoterminowe, razem",

    -- uchyla się notę 21 - do poz. VII.3 pasywów,

    -- nota 28 - do zobowiązań warunkowych otrzymuje brzmienie: 

     "Nota 28 - do zobowiązań warunkowych

     28.1. Zobowiązania warunkowe udzielone (z tytułu)

      a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:

       - jednostkom zależnym

       - jednostkom współzależnym

       - jednostkom stowarzyszonym

       - jednostce dominującej

       - wspólnikowi jednostki współzależnej

       - znaczącemu inwestorowi

      b) pozostałe (z tytułu), w tym:

       - wobec jednostek zależnych

       - wobec jednostek współzależnych

       - wobec jednostek stowarzyszonych

       - wobec jednostki dominującej

       - wobec wspólnika jednostki współzależnej

       - wobec znaczącego inwestora

      Zobowiązania warunkowe udzielone, razem

     28.2. Zobowiązania warunkowe otrzymane (z tytułu)

      a) otrzymanych gwarancji i poręczeń w tym:

       - od jednostek zależnych

       - od jednostek współzależnych

       - od jednostek stowarzyszonych

       - od jednostki dominującej

       - od wspólnika jednostki współzależnej

       - od znaczącego inwestora

      b) pozostałe (z tytułu), w tym:

       - od jednostek zależnych

       - od jednostek współzależnych

       - od jednostek stowarzyszonych

       - od jednostki dominującej

       - od wspólnika jednostki współzależnej

       - od znaczącego inwestora 

      Zobowiązania warunkowe otrzymane, razem",

    -- noty 29-31 otrzymują brzmienie: 

     "Nota 29 - do poz. I.1

     Przychody z działalności maklerskiej (z tytułu):

      a) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych

      b) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, na rachunek dającego zlecenie

      c) zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych

      d) doradztwa inwestycyjnego

      e) oferowania instrumentów finansowych

      f) świadczenia usług w wykonywaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe

      g) prowadzenia rachunków pieniężnych, przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych w tym prowadzenia rachunków, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.)

      h) pozostałe

     Przychody z działalności maklerskiej, razem

     Nota 30 - do poz. I.1 i I.2

     Należy przedstawić strukturę rzeczową i terytorialną przychodów z działalności podstawowej, w tym kwoty przychodów z tytułu przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania

     Nota 31 - do poz. II

     Koszty działalności podstawowej

      a) opłaty na rzecz rynków regulowanych, giełd towarowych, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych

      b) opłaty na rzecz CCP

      c) opłaty na rzecz izby gospodarczej

      d) wynagrodzenia

      e) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

      f) świadczenia na rzecz pracowników

      g) zużycie materiałów i energii 

      h) usługi obce

      i) koszty utrzymania i wynajmu nieruchomości

      j) pozostałe koszty rzeczowe

      k) amortyzacja

      l) podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym

      m) prowizje i inne opłaty

      n) pozostałe

    Koszty działalności podstawowej, razem",

    -- noty 39 - do poz. XIII i 40 - do poz. XIV otrzymują brzmienie: 

     "Nota 39 - do poz. XIII

     Pozostałe przychody operacyjne

      a) nadwyżka ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

      b) rozwiązanie rezerw

      c) zmniejszenie odpisów aktualizujących należności

      d) dotacje

      e) pozostałe, w tym:

      ...

     Pozostałe przychody operacyjne, razem

     Nota 40 - do poz. XIV

     Pozostałe koszty operacyjne

      a) strata ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

      b) utworzenie rezerw

      c) odpisy aktualizujące należności

      d) odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

      e) pozostałe, w tym:

      ...

     Pozostałe koszty operacyjne, razem

     W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia",

    -- uchyla się notę 41 - do poz. XV,

    -- w nocie 42 - do poz. XVII w nocie 42.1 poz. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

     "1. Odsetki od udzielonych pożyczek

      a) od jednostek powiązanych

       - od jednostek zależnych

       - od jednostki dominującej

      b) od jednostek współzależnych

      c) od jednostek stowarzyszonych

      d) od wspólnika jednostki współzależnej

      e) od znaczącego inwestora

      f) pozostałe

     2. Odsetki od lokat i depozytów

      a) od jednostek powiązanych

       - od jednostek zależnych

       - od jednostki dominującej

      b) od jednostek współzależnych

      c) od jednostek stowarzyszonych

      d) od wspólnika jednostki współzależnej

      e) od znaczącego inwestora

      f) pozostałe",

    -- w nocie 43 - do poz. XVIII poz. 1 otrzymuje brzmienie: 

     "1. Odsetki od kredytów i pożyczek, w tym:

      a) dla jednostek powiązanych

       - dla jednostek zależnych

       - dla jednostki dominującej

      b) dla jednostek współzależnych

      c) dla jednostek stowarzyszonych

      d) dla wspólnika jednostki współzależnej

      e) dla znaczącego inwestora

      f) pozostałe",

    -- po nocie 43 - do poz. XVIII dodaje się notę 43a wraz z objaśnieniami w brzmieniu: 

     "Nota 43a - do poz. XXIII.a.

     Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności,

     w tym:26)

      - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

      - odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

      - odpis różnicy w wycenie aktywów netto",

     ___________________________
     26) Pozycja wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych.

    -- uchyla się noty 44 - do poz. XX i 45 - do poz. XXI,

    -- nota 46 - do poz. XXV wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

     "Nota 46 - do poz. XXV

     46.1. Podatek dochodowy bieżący

     1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany*))

     2. Korekty konsolidacyjne*)

     3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, wg tytułów

     ...

     4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

     5. Podatek dochodowy według stawki... %

     6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku

     7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:

      a) wykazany w rachunku zysków i strat

      b) dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny

      c) dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

     46.2. Podatek dochodowy odroczony, wykazany w rachunku zysków i strat:

      a) zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych

      b) zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych

      c) zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu

      d) zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy

      e) inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 

      ...

     Podatek dochodowy odroczony, razem

     Dodatkowo należy ujawnić łączną kwotę podatku odroczonego:

      - ujętego w kapitale własnym

      - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy27)

     ___________________________
     27) Dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia.

     *) Pozycja wykazywana wyłącznie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

     Odnośnie do podatku dochodowego wykazanego w rachunku zysków i strat należy ujawnić podatek dochodowy dotyczący:

      - działalności zaniechanej

      - wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

     W odniesieniu do skonsolidowanego rachunku zysków i strat należy podać informacje o podatku dochodowym w przekroju jednostek objętych konsolidacją, z uwzględnieniem różnic pomiędzy podatkiem naliczonym do skonsolidowanego rachunku zysków i strat w danym okresie a tymi, które naliczono w okresach poprzednich, oraz o wysokości podatku naliczonego w tych okresach, pod warunkiem że różnica ta jest znacząca z punktu widzenia przyszłego opodatkowania",

    -- uchyla się notę 48 - do poz. XXVII wraz z objaśnieniami,

    -- pozycja "Sprawozdawczość według segmentów" otrzymuje brzmienie:

     "Sprawozdawczość według segmentów

     W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym należy podać informacje o segmentach zgodnie z wymogami MSR",

   - w części "B. Dodatkowe noty objaśniające":

    -- nota 2 otrzymuje brzmienie:

     "2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również wynikających z umów subemisji, udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek podporządkowanych, a w przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy także dokonać podziału zobowiązań warunkowych z wyodrębnieniem tych udzielonych przez emitenta na rzecz jednostek podporządkowanych, nieobjętych konsolidacją, niewycenianych metodą praw własności lub metodą proporcjonalną oraz jednostek podporządkowanych objętych konsolidacją, wycenianych metodą praw własności lub metodą proporcjonalną",

    -- po nocie 8 dodaje się notę 8a w brzmieniu:

     "8a. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter",

    -- nota 9.1 otrzymuje brzmienie:

     "9.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki tych transakcji",

    -- w nocie 9.2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

     "Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o:",

    -- w nocie 10 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

     "Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym:",

    -- w nocie 12 uchyla się zdanie drugie,

    -- po nocie 12 dodaje się notę 12a w brzmieniu:

     "12a. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu",

    -- nota 13 otrzymuje brzmienie:

     "13. W sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym - informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno) osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych",

    -- noty 14 i 15 otrzymują brzmienie:

     "14. Informacje o istotnych zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym/skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

     15. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym/skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy",

    -- po nocie 20 dodaje się notę 20a w brzmieniu:

     "20a. Definicje, opis celu i zasad zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, na które narażony jest dom maklerski",

    -- noty 24-27 otrzymują brzmienie:

     "24. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje, jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

     25. Jeżeli emitent sporządzający skonsolidowane sprawozdanie finansowe, wyłącza na podstawie odrębnych przepisów jednostkę podporządkowaną z obowiązku objęcia konsolidacją, wyceną metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, w dodatkowej nocie objaśniającej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną wraz z danymi uzasadniającymi wyłączenia, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje, jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

     26. W przypadku sprawozdania finansowego - wskazanie danych o łącznej kwocie funduszy własnych w podziale na poszczególne składniki (Fundusze własne, Kapitał Tier 1, Kapitał podstawowy Tier I, Kapitał dodatkowy Tier I, Kapitał Tier II) w ujęciu średniomiesięcznym oraz na dzień bilansowy i poprzedni dzień bilansowy, wyliczonych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem 575/2013". W przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego - wskazanie danych o poziomie skonsolidowanych funduszy własnych w podziale na poszczególne składniki (Fundusze własne, Kapitał Tier 1, Kapitał podstawowy Tier I, Kapitał dodatkowy Tier I, Kapitał Tier II) na dzień bilansowy i poprzedni dzień bilansowy, wyliczonych zgodnie z rozporządzeniem 575/2013

     27. W przypadku sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego - wskazanie danych o łącznej kwocie ekspozycji i odpowiednio skonsolidowanej ekspozycji na ryzyko w podziale na ekspozycje z tytułu poszczególnych typów ryzyka (w tym: kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem w odniesieniu do ryzyka kredytowego, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rozmycia oraz dostaw z późniejszym terminem rozliczenia; łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko rozliczenia/dostawy; łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko z tytułu ryzyka pozycji, ryzyka walutowego i ryzyka cen towarów; łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko z tytułu ryzyka operacyjnego; dodatkowej kwoty ekspozycji na ryzyko z tytułu stałych kosztów pośrednich; łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko z tytułu korekty wyceny kredytowej; łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko z tytułu dużych ekspozycji w portfelu handlowym; kwoty innych ekspozycji na ryzyko oraz kwoty odchylenia wysokości funduszy własnych od wartości wymogu z tytułu kosztów stałych dla podmiotów, które wyliczają wymóg z tytułu stałych kosztów pośrednich) na dzień bilansowy i poprzedni dzień bilansowy, wyliczonych zgodnie z rozporządzeniem 575/2013, a w przypadku sprawozdania finansowego również w ujęciu średniomiesięcznym",

    -- dodaje się noty 28-30 w brzmieniu:

     "28. W przypadku sprawozdania finansowego - wskazanie informacji o wartości współczynników adekwatności kapitałowej (Współczynnik kapitału podstawowego Tier I, Nadwyżka/niedobór kapitału podstawowego Tier I, Współczynnik kapitału Tier I, Nadwyżka/niedobór kapitału Tier I, Łączny współczynnik kapitałowy, Nadwyżka/niedobór łącznego kapitału) w ujęciu średniomiesięcznym oraz na dzień bilansowy i poprzedni dzień bilansowy, wyliczonych zgodnie z rozporządzeniem 575/2013. W przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego - wskazanie informacji o wartości współczynników adekwatności kapitałowej na zasadzie skonsolidowanej (Współczynnik kapitału podstawowego Tier I, Nadwyżka/niedobór kapitału podstawowego Tier I, Współczynnik kapitału Tier I, Nadwyżka/niedobór kapitału Tier I, Łączny współczynnik kapitałowy, Nadwyżka/ niedobór łącznego kapitału) na dzień bilansowy i poprzedni dzień bilansowy, wyliczonych zgodnie z rozporządzeniem 575/2013

     29. W przypadku sprawozdania finansowego - wskazanie informacji o naruszeniu współczynników adekwatności kapitałowej oraz limitu dużych ekspozycji w ciągu roku obrotowego wyliczonych zgodnie z rozporządzeniem 575/2013. W przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego - wskazanie informacji o naruszeniu współczynników adekwatności kapitałowej oraz limitu dużych ekspozycji w ciągu roku obrotowego wyliczonych na zasadzie skonsolidowanej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013

     30. Dane o wysokości kosztów za rok obrotowy z wyszczególnieniem stałych kosztów pośrednich, o których mowa w art. 97 rozporządzenia 575/2013",

    - uchyla się część "C. Dodatkowe informacje i objaśnienia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym holdingu finansowego".

§ 2. 1. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się w 2016 r. i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Sprawozdania finansowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się w 2015 r. i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą być sporządzane zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu zmienianym w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

____________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 15.06.2016 r.

 

Załącznik do rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia
23 maja 2016 r. (poz. 857)

(pominięto)

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60