Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7.04.2016 r. zmieniające ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7.04.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich1)

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2016 r. poz. 495

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 483 oraz z 2015 r. poz. 1877) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w § 2:

   a) uchyla się pkt 8,

   b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

    "9) klient - osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą z usług świadczonych przez dom maklerski;",

   c) w pkt 21 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 22 w brzmieniu:

    "22) CCP - podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1, z późn. zm.).";

  2) § 4 otrzymuje brzmienie:

   "§ 4. Informację o instrumentach finansowych klientów, przechowywanych lub rejestrowanych przez dom maklerski w ramach usługi, o której mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także informację o towarach giełdowych klientów ujawnia się w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego domu maklerskiego oraz w informacji dodatkowej skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej domu maklerskiego, w ujęciu wartościowym i ilościowym.";

  3) w § 22 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

   "Do rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego domu maklerskiego dołącza się sprawozdanie z działalności, które powinno obejmować istotne informacje o działalności oraz stanie majątkowym i sytuacji finansowej, a także ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń, a w szczególności informacje o:";

  4) po § 22 dodaje się § 22a w brzmieniu:

   "§ 22a. Do rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego domu maklerskiego, o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dołącza się sprawozdanie z działalności obejmujące informacje, o których mowa w § 22, oraz informacje, o których mowa w art. 110w ust. 1 i 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.";

  5) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

   a) w części "Bilans domu maklerskiego":

    - w "Aktywa":

     -- w poz. "II. Należności krótkoterminowe":

      --- poz. 5 otrzymuje brzmienie:

       "5. Od Krajowego Depozytu i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych",

      --- po poz. 5 dodaje się poz. 5a w brzmieniu:

       "5a. Od CCP",

     -- po poz. "IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe" dodaje się poz. IV.a. w brzmieniu:

      "IV.a. Udzielone pożyczki krótkoterminowe

       1. Jednostce dominującej

       2. Znaczącemu inwestorowi

       3. Wspólnikowi jednostki współzależnej

       4. Jednostkom podporządkowanym

       5. Pozostałe",

    - w "Pasywa" w poz. "I. Zobowiązania krótkoterminowe":

     -- poz. 5 otrzymuje brzmienie:

      "5. Wobec Krajowego Depozytu i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych",

     -- po poz. 5 dodaje się poz. 5a w brzmieniu:

      "5a. Wobec CCP",

     -- po poz. 9 dodaje się poz. 9a w brzmieniu:

      "9a. Ujemna wycena z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu",

    - w "Pozycje pozabilansowe":

     -- w poz. "I. Zobowiązania warunkowe, w tym:" dodaje się poz. 3 i 4 w brzmieniu:

      "3. Przyznane i niewykorzystane limity z tytułu transakcji z odroczonym terminem płatności 

      4. Pozostałe",

     -- dodaje się poz. IV. w brzmieniu: 

      "IV. Inne pozycje pozabilansowe",

   b) w części "Rachunek zysków i strat domu maklerskiego":

    - poz. I-III otrzymują brzmienie:

     "I. Przychody z podstawowej działalności, w tym:

      - od jednostek powiązanych 

      1. Przychody z działalności maklerskiej z tytułu:

       a) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych

       b) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, na rachunek dającego zlecenie

       c) zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych

       d) doradztwa inwestycyjnego

       e) oferowania instrumentów finansowych

       f) świadczenia usług w wykonywaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe

       g) prowadzenia rachunków pieniężnych, przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

       h) pozostałe 

      2. Przychody z pozostałej działalności podstawowej

     II. Koszty działalności podstawowej

      1. Opłaty na rzecz rynków regulowanych, giełd towarowych, Krajowego Depozytu i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych

      2. Opłaty na rzecz CCP

      3. Opłaty na rzecz izby gospodarczej

      4. Wynagrodzenia

      5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

      6. Świadczenia na rzecz pracowników

      7. Zużycie materiałów i energii

      8. Usługi obce

      9. Koszty utrzymania i wynajmu nieruchomości

      10. Pozostałe koszty rzeczowe

      11. Amortyzacja

      12. Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym

      13. Prowizje i inne opłaty

      14. Pozostałe

     III. Zysk (strata) z działalności podstawowej (I-II)",

    - poz. "XIII. Pozostałe przychody operacyjne" i poz. "XIV. Pozostałe koszty operacyjne" otrzymują brzmienie: 

     "XIII. Pozostałe przychody operacyjne

      1. Nadwyżka ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

      2. Rozwiązanie rezerw

      3. Zmniejszenie odpisów aktualizujących należności

      4. Dotacje

      5. Pozostałe

     XIV. Pozostałe koszty operacyjne

      1. Strata ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

      2. Utworzenie rezerw

      3. Odpisy aktualizujące należności

      4. Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

      5. Pozostałe",

    - uchyla się poz. XV,

   c) w części "Dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego domu maklerskiego":

    - w ust. 1:

     -- pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

      "6) danych o łącznej kwocie funduszy własnych w podziale na poszczególne składniki (Fundusze własne, Kapitał Tier 1, Kapitał podstawowy Tier I, Kapitał dodatkowy Tier I, Kapitał Tier II) w ujęciu średniomiesięcznym oraz na dzień bilansowy i poprzedni dzień bilansowy, wyliczonych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem 575/2013";

      7) danych o łącznej kwocie ekspozycji na ryzyko w podziale na ekspozycje z tytułu poszczególnych typów ryzyka (w tym: kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem w odniesieniu do ryzyka kredytowego, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rozmycia oraz dostaw z późniejszym terminem rozliczenia; łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko rozliczenia/dostawy; łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko z tytułu ryzyka pozycji, ryzyka walutowego i ryzyka cen towarów; łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko z tytułu ryzyka operacyjnego; dodatkowej kwoty ekspozycji na ryzyko z tytułu stałych kosztów pośrednich; łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko z tytułu korekty wyceny kredytowej; łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko z tytułu dużych ekspozycji w portfelu handlowym; kwoty innych ekspozycji na ryzyko oraz kwoty odchylenia wysokości funduszy własnych od wartości wymogu z tytułu kosztów stałych dla podmiotów, które wyliczają wymóg z tytułu stałych kosztów pośrednich) w ujęciu średniomiesięcznym oraz na dzień bilansowy i poprzedni dzień bilansowy, wyliczonych zgodnie z rozporządzeniem 575/2013;",

     -- dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:

      "8) informacji o wartości współczynników adekwatności kapitałowej (Współczynnik kapitału podstawowego Tier I, Nadwyżka/niedobór kapitału podstawowego Tier I, Współczynnik kapitału Tier I, Nadwyżka/niedobór kapitału Tier I, Łączny współczynnik kapitałowy, Nadwyżka/niedobór łącznego kapitału) w ujęciu średniomiesięcznym oraz na dzień bilansowy i poprzedni dzień bilansowy, wyliczonych zgodnie z rozporządzeniem 575/2013;

      9) informacji o naruszeniu współczynników adekwatności kapitałowej oraz limitu dużych ekspozycji w ciągu roku obrotowego wyliczonych zgodnie z rozporządzeniem 575/2013.",

    - w ust. 2: 

     -- w pkt 5:

      --- uchyla się lit. d,

      --- lit. e otrzymuje brzmienie:

       "e) należności z tytułu pożyczek automatycznych realizowanych za pośrednictwem Krajowego Depozytu lub CCP,",

      -- w pkt 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

       "podział pozycji "należności od Krajowego Depozytu i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych" na:",

      -- po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

       "6a) podział pozycji "należności od CCP" na:

        a) należności z funduszu rozliczeniowego,

        b) pozostałe;", 

     -- w pkt 16:

      --- uchyla się lit. d,

      --- lit. e otrzymuje brzmienie:

       "e) zobowiązania z tytułu pożyczek automatycznych realizowanych za pośrednictwem Krajowego Depozytu lub CCP,",

     -- w pkt 17 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

      "podział pozycji "zobowiązania wobec Krajowego Depozytu i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych" na:",

     -- po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

      "17a) podział pozycji "zobowiązania wobec CCP" na:

       a) zobowiązania z tytułu dopłat do funduszu rozliczeniowego,

       b) pozostałe;",

    - w ust. 4 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:

     "9) przedstawienie struktury rzeczowej i terytorialnej przychodów z działalności podstawowej, w tym kwoty przychodów z tytułu przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania;

     10) dane o wysokości kosztów za rok obrotowy z wyszczególnieniem stałych kosztów pośrednich, o których mowa w art. 97 rozporządzenia 575/2013.",

    - po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

     "8a. Określenie definicji, opis celu i zasad zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, na które narażony jest dom maklerski.";

  6) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

   a) w części "Skonsolidowany bilans grupy kapitałowej domu maklerskiego":

    - w "Aktywa":

     -- w poz. "II. Należności krótkoterminowe":

      --- poz. 5 otrzymuje brzmienie:

       "5. Od Krajowego Depozytu i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych",

      --- po poz. 5 dodaje się poz. 5a w brzmieniu:

       "5a. Od CCP",

     -- po poz. "IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe" dodaje się poz. IV.a. w brzmieniu:

      "IV. a. Udzielone pożyczki krótkoterminowe

       1. Jednostkom zależnym i współzależnym niekonsolidowanym metodą pełną lub proporcjonalną

       2. Jednostkom podporządkowanym wycenianym metodą praw własności

       3. Pozostałym jednostkom",

    - w "Pasywa" w poz. "I. Zobowiązania krótkoterminowe":

     -- poz. 5 otrzymuje brzmienie:

      "5. Wobec Krajowego Depozytu i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych",

     -- po poz. 5 dodaje się poz. 5a w brzmieniu:

      "5a. Wobec CCP",

     -- po poz. 9 dodaje się poz. 9a w brzmieniu:

      "9a. Ujemna wycena z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu",

    - w "Pozycje pozabilansowe":

     -- w poz. "I. Zobowiązania warunkowe, w tym:" dodaje się poz. 3 i 4 w brzmieniu:

      "3. Przyznane i niewykorzystane limity z tytułu transakcji z odroczonym terminem płatności 

      4. Pozostałe",

     -- dodaje się poz. IV w brzmieniu:

      "IV. Inne pozycje pozabilansowe",

   b) w części "Skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej domu maklerskiego":

    - poz. I-III otrzymują brzmienie:

     "I. Przychody z podstawowej działalności, w tym:

      1. Przychody z działalności maklerskiej z tytułu

       a) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych

       b) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, na rachunek dającego zlecenie

       c) zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych

       d) doradztwa inwestycyjnego

       e) oferowania instrumentów finansowych

       f) świadczenia usług w wykonywaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe

       g) prowadzenia rachunków pieniężnych, przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

       h) pozostałe

      2. Przychody z pozostałej działalności podstawowej

     II. Koszty działalności podstawowej

      1. Opłaty na rzecz rynków regulowanych, giełd towarowych, Krajowego Depozytu i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych

      2. Opłaty na rzecz CCP

      3. Opłaty na rzecz izby gospodarczej

      4. Wynagrodzenia

      5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

      6. Świadczenia na rzecz pracowników

      7. Zużycie materiałów i energii

      8. Usługi obce

      9. Koszty utrzymania i wynajmu nieruchomości

      10. Pozostałe koszty rzeczowe

      11. Amortyzacja

      12. Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym

      13. Prowizje i inne opłaty

      14. Pozostałe

     III. Zysk (strata) z działalności podstawowej (I-II)",

    - poz. "XIII. Pozostałe przychody operacyjne" i "XIV. Pozostałe koszty operacyjne" otrzymują brzmienie: 

     "XIII. Pozostałe przychody operacyjne

      1. Nadwyżka ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

      2. Rozwiązanie rezerw

      3. Zmniejszenie odpisów aktualizujących należności

      4. Dotacje

      5. Pozostałe

     XIV. Pozostałe koszty operacyjne

      1. Strata ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

      2. Utworzenie rezerw

      3. Odpisy aktualizujące należności

      4. Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

      5. Pozostałe",

    - uchyla się poz. XV,

   c) w części "Dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej domu maklerskiego":

    - w ust. 1:

     -- pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

      "6) danych o poziomie skonsolidowanych funduszy własnych w podziale na poszczególne składniki (Fundusze własne, Kapitał Tier 1, Kapitał podstawowy Tier I, Kapitał dodatkowy Tier I, Kapitał Tier II) na dzień bilansowy i poprzedni dzień bilansowy, wyliczonych zgodnie z rozporządzeniem 575/2013;

      7) danych o łącznej kwocie skonsolidowanej ekspozycji na ryzyko w podziale na ekspozycje z tytułu poszczególnych typów ryzyka (w tym: kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem w odniesieniu do ryzyka kredytowego, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rozmycia oraz dostaw z późniejszym terminem rozliczenia; łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko rozliczenia/dostawy; łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko z tytułu ryzyka pozycji, ryzyka walutowego i ryzyka cen towarów; łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko z tytułu ryzyka operacyjnego; dodatkowej kwoty ekspozycji na ryzyko z tytułu stałych kosztów pośrednich; łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko z tytułu korekty wyceny kredytowej; łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko z tytułu dużych ekspozycji w portfelu handlowym; kwoty innych ekspozycji na ryzyko oraz kwoty odchylenia wysokości funduszy własnych od wartości wymogu z tytułu kosztów stałych dla podmiotów, które wyliczają wymóg z tytułu stałych kosztów pośrednich) na dzień bilansowy i poprzedni dzień bilansowy, wyliczonych zgodnie z rozporządzeniem 575/2013;",

     -- dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:

      "8) informacji o wartości współczynników adekwatności kapitałowej na zasadzie skonsolidowanej (Współczynnik kapitału podstawowego Tier I, Nadwyżka/niedobór kapitału podstawowego Tier I, Współczynnik kapitału Tier I, Nadwyżka/niedobór kapitału Tier I, Łączny współczynnik kapitałowy, Nadwyżka/niedobór łącznego kapitału) na dzień bilansowy i poprzedni dzień bilansowy, wyliczonych zgodnie z rozporządzeniem 575/2013;

      9) informacji o naruszeniu współczynników adekwatności kapitałowej oraz limitu dużych ekspozycji w ciągu roku obrotowego wyliczonych na zasadzie skonsolidowanej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013.",

    - w ust. 3 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

     "9) dane o wysokości kosztów za rok obrotowy z wyszczególnieniem stałych kosztów pośrednich, o których mowa w art. 97 rozporządzenia 575/2013.".

§ 2. Rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2016 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

________________

1) Niniejsze rozporządzenie:
- w zakresie swojej regulacji uzupełnia wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26.06.2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 338, z późn. zm.),
- służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26.06.2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.).
2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 13.04.2016 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60