Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 11.02.2016 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 11.02.2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

 Dz. U. z 2016 r. poz. 266

Uwaga od redakcji:
Późniejsze zmiany do ustawy odnoszą się do przepisów pominiętych

Art. 1. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 812, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 2. W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i 1014 oraz z 2015 r. poz. 1642) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 3. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 4. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) w art. 20 w ust. 5a wyrazy "ministra właściwego do spraw gospodarki" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw energii".

Art. 5. W ustawie z dnia 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki (Dz. U. poz. 856 oraz z 2003 r. poz. 1693) w art. 7 w ust. 1 wyrazy "Minister właściwy do spraw gospodarki" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin".

Art. 6. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 7. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 146 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 146h we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 146i wyrazy "ministrem właściwym do spraw gospodarki" zastępuje się wyrazami "ministrem właściwym do spraw energii";

  2) w art. 400d w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

   "3) przedstawiciela ministra właściwego do spraw energii;";

  3) w art. 400k w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) opracowywanie projektów wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy oraz projektów strategii Narodowego Funduszu, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz ministra właściwego do spraw energii co do zawartych w nich ustaleń;";

  4) w art. 401c w ust. 5 w pkt 5 w lit. b kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6-8 w brzmieniu:

   "6) realizacji zadań ministra właściwego do spraw energii służących zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju i kształtowaniu warunków prawidłowego funkcjonowania i rozwoju sektora energetycznego, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodnych z polityką energetyczną państwa;

   7) projektów w zakresie bezpieczeństwa energetycznego kraju, w tym bezpieczeństwa dostaw energii, surowców energetycznych i paliw;

   8) przedsięwzięć związanych z rozwojem infrastruktury energetycznej, w tym z funkcjonowaniem systemów energetycznych, z uwzględnieniem zasad racjonalnej gospodarki i potrzeb bezpieczeństwa energetycznego kraju.";

  5) w art. 411 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Przeznaczenie środków na finansowanie potrzeb geologii wymaga zasięgnięcia opinii ministra właściwego do spraw środowiska, a na finansowanie potrzeb górnictwa - opinii ministra właściwego do spraw energii oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.".

Art. 8. W ustawie z dnia 14 lutego 2003 r. o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych (Dz. U. poz. 449) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 9. W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 510 i 1146 oraz z 2015 r. poz. 1513) w art. 8 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 10. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1728 oraz z 2015 r. poz. 1361) w art. 3 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 3a w ust. 2, w art. 4 w ust. 2, w art. 5 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 6, w art. 8 w ust. 3, w art. 9b w ust. 4, w art. 19 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 19a we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 19b, w art. 26 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 26a we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 26b, w art. 30 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 30g w ust. 4, w art. 30h we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 30i w ust. 3 użyte w różnych przypadkach wyrazy "minister właściwy do spraw gospodarki" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw energii".

Art. 11. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 775) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 12. W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1695) w art. 3 w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 5 w ust. 6a, w art. 11a w ust. 8 i w ust. 9 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 13 w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 17 w ust. 2, w art. 21b w ust. 9, w ust. 10 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 11 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 14, w art. 21e w ust. 1, 2, 4, 6 i 8, w art. 22 w ust. 2, w art. 22a, w art. 23, w art. 24 w ust. 5, w ust. 5c w pkt 1, w pkt 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 26 w ust. 1, 2 i 4, w art. 27 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2, w art. 28d w ust. 3 i 4, w art. 28e we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 28f, w art. 29b w ust. 2, w art. 31 w ust. 2 w pkt 3 i 4, w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 5 i w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 33 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 34 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 35 w ust. 1 i 4, w art. 36, w art. 37 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 38 w ust. 2, w art. 39 w ust. 1, w art. 40 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 41 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 44 w ust. 2, w art. 44a, w art. 46 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 47 w ust. 1 i 3, w art. 48 w ust. 1, w art. 48a w ust. 1-3, w art. 52 w ust. 7, w art. 53, w art. 55 w ust. 3, w art. 56, w art. 61 w ust. 1 i w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 64 w ust. 1 w pkt 7 i w ust. 2 użyte w różnych przypadkach wyrazy "minister właściwy do spraw gospodarki" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw energii".

Art. 13. W ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 oraz z 2015 r. poz. 1485) w art. 8 w ust. 3 w pkt 1 w lit. s średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. t i u w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 14. W ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. poz. 905, z 2008 r. poz. 357, z 2009 r. poz. 817 oraz z 2011 r. poz. 551 i 1381) w art. 21 w ust. 2-4, w art. 29 w ust. 1 i 3, w art. 49 w ust. 1 w pkt 4 w lit. b, w art. 55 w ust. 1 w pkt 2 oraz w art. 57 użyte w różnych przypadkach wyrazy "minister właściwy do spraw gospodarki" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw energii".

Art. 15. W ustawie z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1797) w art. 5 w ust. 3, w art. 11 w ust. 3 i 4 oraz w art. 12 użyte w różnych przypadkach wyrazy "minister właściwy do spraw gospodarki" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin".

Art. 16. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2015 r. poz. 410, 1960 i 2300) art. 20a otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 17. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2014 r. poz. 1501 oraz z 2015 r. poz. 1045 i 1777) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 18. W ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2015 r. poz. 2273 i 2278) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. W przypadku gdy Rada Ministrów przyjmie Krajowy plan redukcji emisji, minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw: energii, gospodarki, transportu, rolnictwa, budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz gospodarki morskiej, z każdym w zakresie jego właściwości, określi, w drodze rozporządzenia, sektorowe plany redukcji emisji, kierując się ustaleniami Krajowego planu redukcji emisji oraz potrzebą zapewnienia ograniczania emisji, a także nieprzekraczania w przyszłości krajowych pułapów emisji dla poszczególnych sektorów gospodarki.".

  2) w art. 24 w ust. 4 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

   "2a) ministra właściwego do spraw energii;".

Art. 19. W ustawie z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz. U. nr 65, poz. 404) w art. 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 20. W ustawie z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1229 i 1926) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 21. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167 i 2359) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 22. W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196, 1272 i 1505) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 23. W ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. poz. 789, z późn. zm.) w art. 5 w ust. 1 w pkt 12 w lit. b, w art. 22 w ust. 2, w art. 52 w ust. 1 oraz w art. 58 w ust. 2 i 4 użyte w różnych przypadkach wyrazy "minister właściwy do spraw gospodarki" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw energii".

Art. 24. W ustawie z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2012) w art. 17:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 25. W ustawie z dnia 14 września 2012 r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych (Dz. U. poz. 1203 oraz z 2015 r. poz. 1069) w art. 2 w ust. 2 oraz w art. 8 użyte w różnych przypadkach wyrazy "minister właściwy do spraw gospodarki" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw energii".

Art. 26. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (Dz. U. poz. 1160) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 27. W ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 28. W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. poz. 1265 i 1753) w art. 4 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 29. W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. poz. 1272 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 149) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 30 - 40. (pominięto przez redakcję)

Art. 41. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia*), z wyjątkiem:

  1) art. 15 i art. 26, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

  2) art. 3 pkt 2, w zakresie art. 12b pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.;

  3) art. 3 pkt 2, w zakresie art. 12b pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

____________________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 2.03.2016 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60