Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.10.2015 r. zmieniające ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.10.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2015 r. poz. 1877

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 483) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów ustala się oddzielnie. Nie można kompensować ze sobą wartości różnych co do rodzaju aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów związanych z nimi, z zastrzeżeniem ust. 2.";

  2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

   a) w części "Bilans domu maklerskiego":

    - w "Aktywa" dodaje się poz. XII i XIII w brzmieniu:

     "XII. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

     XIII. Udziały (akcje) własne",

    - w "Pasywa" w poz. "VI. Kapitał (fundusz) własny" uchyla się poz. 2 i 3,

   b) w części "Rachunek zysków i strat domu maklerskiego":

    - uchyla się poz. XIX, XX i XXI,

    - poz. XXII otrzymuje brzmienie:

     "XXII. Zysk (strata) brutto (XVI+XVII-XVIII)",

   c) w części "Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym domu maklerskiego" w poz. "I.a. Kapitał własny (fundusz) na początek okresu (BO), po korektach" uchyla się poz. 2 i 3,

   d) w części "Dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego domu maklerskiego" w ust. 4:

    - pkt 5 otrzymuje brzmienie:

     "5) informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;",

    - uchyla się pkt 7;

  3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

   a) w części "Skonsolidowany bilans grupy kapitałowej domu maklerskiego":

    - w "Aktywa" dodaje się poz. XIII i XIV w brzmieniu:

     "XIII. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

     XIV. Udziały (akcje) własne",

    - w "Pasywa" w poz. "VI. Kapitał (fundusz) własny" uchyla się poz. 2 i 3,

   b) w części "Skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej domu maklerskiego":

    - uchyla się poz. XIX, XX i XXI,

    - poz. XXVI otrzymuje brzmienie:

     "XXVI. Zysk (strata) brutto (XVI+XVII-XVIII-XXII+XXIII+XXIV-XXV)",

   c) w części "Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym":

    - tytuł części otrzymuje brzmienie:

     "Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym",

    - w poz. "I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach" uchyla się poz. 2 i 3,

   d) w części "Dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej domu maklerskiego" w ust. 3:

    - pkt 5 otrzymuje brzmienie:

     "5) informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;",

    - uchyla się pkt 7.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

___________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 16.11.2015 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60