Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.10.2015 r. zmieniające ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.10.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2015 r. poz. 1835

Na podstawie art. 196 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. poz. 142) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w § 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

   "5) okres zestawienia - dwunastomiesięczny lub krótszy okres przyjęty przez fundusz, obejmujący operacje od dnia następnego po dniu kończącym poprzednie zestawienie operacji do ostatniego dnia bieżącego okresu.";

  2) w § 8 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

   "Informacje, o których mowa w § 4 pkt 4 lit. f, § 5 pkt 4 lit. g oraz § 11 ust. 3 pkt 6, powinny w szczególności zawierać opis ryzyk:";

  3) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Prospekt informacyjny wraz z deklaracją zasad polityki inwestycyjnej jest ogłaszany w terminie 3 tygodni od dnia zatwierdzenia przez powszechne towarzystwo rocznego sprawozdania finansowego otwartego funduszu lub dobrowolnego funduszu na ogólnodostępnej stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń danego funduszu oraz w dzienniku o zasięgu krajowym przeznaczonym do ogłoszeń danego funduszu.";

  4) w § 11:

   a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

    "1. Pierwsza informacja, o której mowa w art. 191 ust. 1 ustawy, jest sporządzana przez otwarty fundusz emerytalny w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia, o którym mowa w art. 81 ust. 1 ustawy, a każda kolejna w regularnych odstępach czasu, nie rzadziej niż co 12 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu kończącym poprzedni okres zestawienia. Informacja jest przesyłana członkom funduszu w terminie do 14 dni od dnia sporządzenia.

    2. Informacja, o której mowa w art. 191 ust. 1b ustawy, jest przesyłana przez otwarty fundusz emerytalny członkom funduszu w terminie 14 dni po otrzymaniu z Zakładu informacji, o której mowa w art. 100c ust. 1 ustawy.",

   b) w ust. 3:

    - w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

     "tabelaryczne zestawienie operacji dokonanych na rachunku członka funduszu w okresie zestawienia, obejmujące w kolejnych kolumnach:",

    - uchyla się pkt 7,

   c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Informacja, o której mowa w art. 191 ust. 1 ustawy, przesyłana przez dobrowolny fundusz emerytalny członkom funduszu zawiera oprócz danych identyfikacyjnych członka funduszu emerytalnego:

     1) określenie liczby, jednostkowej wartości i łącznej wartości jednostek rozrachunkowych znajdujących się na rachunku członka funduszu według wyceny wartości jednostki rozrachunkowej na dzień sporządzenia informacji;

     2) tabelaryczne zestawienie operacji dokonanych na rachunku członka funduszu w okresie zestawienia, obejmujące w kolejnych kolumnach:

      a) wykaz przekazanych na rachunek członka wpłat w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1147 oraz z 2015 r. poz. 978) lub innych operacji mających wpływ na liczbę jednostek rozrachunkowych znajdujących się na rachunku członka, wraz z ich opisem,

      b) datę operacji,

      c) kwotę operacji,

      d) kwotę opłaty pobranej przez dobrowolny fundusz, zgodnie z art. 134 ust. 1a ustawy,

      e) kwotę inwestowanych lub umorzonych środków,

      f) wartość jednostki rozrachunkowej wykorzystaną w operacji,

      g) liczbę inwestowanych lub umorzonych jednostek rozrachunkowych;

     3) dane, o których mowa w § 5 pkt 4 lit. c, d i e.",

   d) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

    "5. Informacja, o której mowa w art. 191 ust. 1 ustawy, przesyłana przez pracowniczy fundusz emerytalny członkom funduszu zawiera oprócz danych identyfikacyjnych członka funduszu emerytalnego:

     1) określenie liczby, jednostkowej wartości i łącznej wartości jednostek rozrachunkowych znajdujących się na rachunku członka funduszu według wyceny wartości jednostki rozrachunkowej na dzień sporządzenia informacji;

     2) tabelaryczne zestawienie operacji dokonanych na rachunku członka funduszu w okresie zestawienia, obejmujące w kolejnych kolumnach:

      a) wskazanie okresu, za który została przekazana składka emerytalna lub miała miejsce inna operacja mająca wpływ na liczbę jednostek rozrachunkowych znajdujących się na rachunku członka, wraz z jej opisem,

      b) datę operacji,

      c) kwotę operacji,

      d) kwotę inwestowanych lub umorzonych środków,

      e) wartość jednostki rozrachunkowej wykorzystaną w operacji,

      f) liczbę inwestowanych lub umorzonych jednostek rozrachunkowych;

     3) dane, o których mowa w § 5 pkt 4 lit. c, d i e, w odniesieniu do pracowniczego funduszu.";

  5) w § 17 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

   "2a) nieuzyskania przez fundusz należnego świadczenia z tytułu zawartej umowy lub posiadanego instrumentu finansowego w wyniku:

    a) niespłacenia przez emitenta odsetek od dłużnych papierów wartościowych,

    b) niewykupienia dłużnego papieru wartościowego przez emitenta,

    c) braku zwrotu depozytu bankowego w terminie jego zapadalności,

    d) wykonania przez fundusz świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego przy braku pełnej terminowej realizacji świadczenia wzajemnego przez kontrahenta;";

  6) w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Informacje, o których mowa w § 14 ust. 4, § 15 ust. 1 i 6, § 16 ust. 1, § 17 pkt 1, 8-12, 14 i 15, § 18, § 19, § 21 pkt 1, § 22 pkt 1, § 23 ust. 1 pkt 14, oraz informacje, o których mowa w art. 28 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, są przekazywane do organu nadzoru w postaci elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez organ nadzoru w formacie danych zgodnym z formatem danych systemu teleinformatycznego organu nadzoru.";

  7) w § 21 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

   "2a) nieuzyskania przez fundusz należnego świadczenia z tytułu zawartej umowy lub posiadanego instrumentu finansowego w wyniku:

    a) niespłacenia przez emitenta odsetek od dłużnych papierów wartościowych,

    b) niewykupienia dłużnego papieru wartościowego przez emitenta,

    c) braku zwrotu depozytu bankowego w terminie jego zapadalności,

    d) wykonania przez fundusz świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego przy braku pełnej terminowej realizacji świadczenia wzajemnego przez kontrahenta;";

  8) w § 22 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

   "2a) nieuzyskania przez fundusz należnego świadczenia z tytułu zawartej umowy lub posiadanego instrumentu finansowego w wyniku:

    a) niespłacenia przez emitenta odsetek od dłużnych papierów wartościowych,

    b) niewykupienia dłużnego papieru wartościowego przez emitenta,

    c) braku zwrotu depozytu bankowego w terminie jego zapadalności,

    d) wykonania przez fundusz świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego przy braku pełnej terminowej realizacji świadczenia wzajemnego przez kontrahenta;";

  9) w § 25:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Bieżące informacje, o których mowa w § 17 pkt 1, 2 i 3-15, § 21 pkt 1, 2 i 3-6, § 22 pkt 1, 2 i 3-9, § 23 ust. 1 pkt 1-14 i 16 oraz w § 24 ust. 1 pkt 1-5, 7 i 8, są przekazywane do organu nadzoru następnego dnia roboczego po zaistnieniu zdarzenia uzasadniającego ich sporządzenie lub powzięciu o nich informacji przez fundusz lub towarzystwo.",

   b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

    "2a. Bieżące informacje, o których mowa w § 17 pkt 2a, § 21 pkt 2a oraz w § 22 pkt 2a, są przekazywane do organu nadzoru w terminie 3 dni roboczych po zaistnieniu zdarzenia uzasadniającego ich sporządzenie lub powzięciu o nich informacji przez fundusz lub towarzystwo.",

   c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Bieżące informacje, o których mowa w § 17 pkt 1, 2 i 3-6 oraz w § 23 ust. 1 pkt 1-4, 6-8 i 11-13, są przekazywane do agencji informacyjnej wybranej spośród agencji wskazanych przez organ nadzoru następnego dnia roboczego po zaistnieniu zdarzenia uzasadniającego ich sporządzenie lub powzięciu o nich informacji przez otwarty fundusz lub powszechne towarzystwo.";

  10) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

   a) w części II "Bilans powszechnego towarzystwa" w tabeli, w kolumnie "Pasywa", w części B "Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania", w pkt III "Zobowiązania krótkoterminowe", w ppkt 1 "Z tytułu dostaw i usług, w tym:", w lit. a "z tytułu zarządzania funduszem, w tym:":

    - w pozycji "i) zobowiązania wobec OFE, w tym:" uchyla się tiret piąte,

    - dotychczasową treść pozycji "iv) pozostałe" oznacza się jako pozycję v, a pozycja iv otrzymuje brzmienie:

     "iv) zobowiązania tytułem wpłat na rachunek Funduszu Gwarancyjnego",

   b) w części III "Rachunek zysków i strat powszechnego towarzystwa" w tabeli:

    - w kolumnie "Koszty i straty", w części B "Koszty związane z zarządzaniem funduszami emerytalnymi", w pkt I "Obowiązkowe obciążenia z tytułu zarządzania OFE" uchyla się ppkt 5,

    - w kolumnie "Przychody i zyski", w części A "Przychody wynikające z zarządzania OFE" pkt V otrzymuje brzmienie:

     "V. Przychody z tytułu zwrotu nadpłaty ze środków Funduszu Gwarancyjnego".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.*)

______________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 9.11.2015 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60