Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 9.06.2006 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 9.06.2006 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2006 r. nr 137, poz. 971

Art. 1. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 78, poz. 684) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 35:

   a) uchyla się ust. 3,

   b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

    "10. Samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, w stosunku do którego wydano decyzję o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego, który w okresie do 5 lat od dnia wydania ostatecznej decyzji o warunkach restrukturyzacji spłaci 30% należności głównej z tytułu pożyczki wraz z odsetkami za ten okres, umarza się pozostałą część pożyczki.",

   c) po ust. 10 dodaje się ust. 10a-10g w brzmieniu:

    "10a. Samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, w stosunku do którego wydano decyzję o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego, który w okresie do 5 lat od dnia wydania ostatecznej decyzji o warunkach restrukturyzacji spłaci 30% należności głównej z tytułu pożyczki i z tytułu zwiększenia kwoty pożyczki, o którym mowa w art. 35b ust. 3, wraz z odsetkami za ten okres, umarza się pozostałą część pożyczki i środków uzyskanych z tytułu jej zwiększenia.

    10b. Samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, który spełnia łącznie następujące warunki:

     1) posiada ostateczną decyzję o warunkach restrukturyzacji;

     2) który do dnia umorzenia dokona spłaty odsetek należnych za ten okres;

     3) któremu przysługuje roszczenie wobec Narodowego Funduszu Zdrowia, Skarbu Państwa lub innej jednostki sektora finansów publicznych z tytułu zobowiązań tego zakładu wobec pracowników wynikających z ustawy wymienionej w art. 4 pkt 3;

     4) który zrzeknie się roszczeń, o których mowa w pkt 3

    - umarza się odpowiednio pozostałą cześć pożyczki albo pozostałą część pożyczki i środków uzyskanych z tytułu zwiększenia, o którym mowa w art. 35b ust. 3.

    10c. Umorzenie, o którym mowa w ust. 10b, następuje:

     1) w wysokości pozostałej do spłaty kwoty pożyczki albo kwoty pożyczki i środków uzyskanych z tytułu zwiększenia, o którym mowa w art. 35b ust. 3, jeżeli kwota pożyczki albo kwota pożyczki i środków uzyskanych z jej zwiększenia była mniejsza lub równa kwocie roszczeń z tytułu zobowiązań zakładu wobec pracowników wynikających z ustawy wymienionej w art. 4 pkt 3, albo

     2) w wysokości zrzeczonego się roszczenia, jeżeli kwota pozostałej do spłaty pożyczki albo kwota pozostałej do spłaty pożyczki i środków uzyskanych z tytułu zwiększenia, o którym mowa w art. 35b ust. 3, była większa od kwoty roszczeń z tytułu zobowiązań zakładu wobec pracowników wynikających z ustawy wymienionej w art. 4 pkt 3.

    10d. Zrzeczenie, o którym mowa w ust. 10b pkt 4, następuje w formie umowy, która zawiera w szczególności:

     1) określenie stron;

     2) wysokość roszczeń samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec Narodowego Funduszu Zdrowia, Skarbu Państwa lub innej jednostki sektora finansów publicznych z tytułu zobowiązań wobec pracowników wynikających z ustawy wymienionej w art. 4 pkt 3;

     3) oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń w wysokości określonej w pkt 2.

    10e. Kopię umowy, o której mowa w ust. 10d, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej niezwłocznie przekazuje BGK.

    10f. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może skorzystać z umorzenia określonego w ust. 10 albo ust. 10a, albo ust. 10b.

    10g. Umowa, o której mowa w ust. 10d, jest zawierana nie później niż do dnia 31 sierpnia 2007 r.",

   d) ust. 15 otrzymuje brzmienie:

    "15. Niespłacenie przez zakład dwóch kolejnych rat należności głównej lub dwóch kolejnych rat odsetkowych lub wykorzystanie środków z pożyczki w sposób niezgodny z ust. 4 pkt 3 lub art. 35b ust. 5 może skutkować postawieniem pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności.";

  2) po art. 35 dodaje się art. 35a-35c w brzmieniu:

   "Art. 35a. 1. Skarb Państwa udziela zakładowi, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, pożyczki, jeżeli zakład ten, w dniu złożenia wniosku o pożyczkę, spełnia łącznie następujące warunki:

    1) uzyskał postanowienie o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego;

    2) posiada projekt programu restrukturyzacyjnego pozytywnie zaopiniowany w trybie określonym w art. 23 ust. 1 i 2;

    3) ustanowił zabezpieczenia na rzecz Skarbu Państwa na wypadek roszczeń wynikających z niewypełnienia warunków umowy o pożyczkę w postaci zabezpieczenia rzeczowego na majątku własnym, weksla in blanco lub zabezpieczenia udzielonego przez inny podmiot;

    4) złożył pisemne oświadczenie o wysokości przeciętnego rocznego zatrudnienia w zakładzie w roku 2004.

   2. Pożyczka jest udzielana:

    1) na wniosek zakładu złożony w terminie do dnia 1 września 2006 r.;

    2) w kwocie nie wyższej niż kwota wyliczona według wzoru:

    Kp = Z2004 x M x 12,

    gdzie poszczególne symbole oznaczają:

    Kp - kwotę pożyczki w złotych,

    Z2004 - przeciętne roczne zatrudnienie w zakładzie w 2004 r.,

    M - minimalne wynagrodzenie za pracę w 2004 r. ustalone przez Radę Ministrów na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz. 1679, z 2004 r. nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. nr 157, poz. 1314),

    12 - liczbę miesięcy w roku.

   3. W przypadku złożenia, przed dniem 1 sierpnia 2006 r., przez wierzyciela wierzytelności cywilnoprawnych wniosku o uchylenie ugody restrukturyzacyjnej, o którym mowa w art. 15 ust. 1, termin do złożenia wniosku o pożyczkę wynosi miesiąc. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym orzeczenie sądu wydane w postępowaniu, o którym mowa w art. 15, stało się prawomocne.

   4. Środki z pożyczki, o której mowa w ust. 1, przeznacza się wyłącznie na zaspokojenie następujących zobowiązań:

    1) w pierwszej kolejności - spłatę należności głównych i odsetek za zwłokę z tytułu zobowiązań publicznoprawnych, o których mowa w art. 7, z wyłączeniem innych niż odsetki za zwłokę kwot, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7;

    2) spłatę należności z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych objętych ugodą restrukturyzacyjną w zakresie określonym w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3, z wyłączeniem odsetek za zwłokę oraz kwot, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7;

    3) pokrycie kosztów opłaty prowizyjnej za podejmowane przez BGK czynności, o których mowa w art. 36 ust. 1.

   5. Środki z pożyczki, o której mowa w ust. 1, są wypłacane zakładowi w dwóch równych ratach, przy czym:

    1) pierwsza rata jest wypłacana nie później niż w okresie miesiąca od dnia podpisania umowy o pożyczkę;

    2) druga rata jest wypłacana po uzyskaniu prawomocnej decyzji o warunkach restrukturyzacji.

   6. Zakładowi, w stosunku do którego wydano decyzję o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego, który w okresie do 5 lat od dnia wydania ostatecznej decyzji o warunkach restrukturyzacji spłaci 30% należności głównej z tytułu pożyczki wraz z odsetkami za ten okres, umarza się pozostałą część pożyczki.

   7. Umowa o pożyczkę określa w szczególności:

    1) terminy i warunki wypłat środków z pożyczki;

    2) terminy i sposób spłaty należności głównej z tytułu pożyczki oraz terminy i sposób spłaty odsetek od tej pożyczki;

    3) numery rachunków bankowych, na które zakład będzie dokonywał spłat należności głównej z tytułu pożyczki i odsetek od tej pożyczki oraz wynagrodzenia dla BGK za nadzorowanie wykonania umowy o pożyczkę;

    4) rodzaje zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

   8. Niespłacenie przez zakład dwóch kolejnych rat należności głównej lub dwóch kolejnych rat odsetkowych lub wykorzystanie środków z pożyczki w sposób niezgodny z ust. 4 może skutkować postawieniem pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności.

   9. Do pożyczki, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 35 ust. 6, 7, 9, 11-13 i 16.

   Art. 35b. 1. Skarb Państwa udziela pożyczki zakładowi, który w terminie do dnia 1 września 2006 r., złożył wniosek o zwiększenie kwoty pożyczki, o którym mowa w ust. 3, jeżeli zakład ten, w dniu złożenia wniosku, spełnia łącznie następujące warunki:

    1) udzielono mu pożyczki w trybie określonym w art. 35;

    2) uzyskał decyzję o warunkach restrukturyzacji;

    3) złożył oświadczenie o wysokości należności głównych i odsetek za zwłokę z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez zakład, o których mowa w ust. 3;

    4) ustanowił odpowiadające kwocie zwiększenia pożyczki, o którym mowa w ust. 3, zabezpieczenia na rzecz Skarbu Państwa na wypadek roszczeń wynikających z niewypełnienia warunków zmienianej umowy o pożyczkę w postaci zabezpieczenia rzeczowego na majątku własnym, weksla in blanco lub zabezpieczenia udzielonego przez inny podmiot.

   2. W przypadku złożenia, przed dniem 1 sierpnia 2006 r., przez wierzyciela wierzytelności cywilnoprawnych wniosku o uchylenie ugody restrukturyzacyjnej, o którym mowa w art. 15 ust. 1, termin do złożenia wniosku o zwiększenie kwoty pożyczki wynosi miesiąc. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym orzeczenie sądu wydane w postępowaniu, o którym mowa w art. 15, stało się prawomocne.

   3. Zmiana umowy o pożyczkę dotyczy zwiększenia kwoty pożyczki z budżetu państwa o kwotę nie wyższą niż suma należności głównych i odsetek za zwłokę z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez zakład w związku z zaspokojeniem przez zakład, po wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, należności głównych z tytułu indywidualnych roszczeń pracowników, o których mowa w art. 4 pkt 3.

   4. Środki uzyskane w wyniku zwiększenia kwoty pożyczki, o którym mowa w ust. 3, są wypłacane zakładowi jednorazowo w terminie miesiąca od dnia podpisania umowy o zmianie umowy o pożyczkę.

   5. Środki uzyskane w wyniku zwiększenia kwoty pożyczki, o którym mowa w ust. 3, przeznacza się wyłącznie na zaspokojenie następujących zobowiązań:

    1) w pierwszej kolejności - spłatę należności głównych i odsetek za zwłokę z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez zakład w związku z zaspokojeniem przez zakład, po wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, należności głównych z tytułu indywidualnych roszczeń pracowników, o których mowa w art. 4 pkt 3;

    2) spłatę należności głównych i odsetek za zwłokę z tytułu zobowiązań publicznoprawnych, o których mowa w art. 7, z wyłączeniem innych niż odsetki za zwłokę kwot, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7;

    3) spłatę należności z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych objętych ugodą restrukturyzacyjną w zakresie określonym w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3, z wyłączeniem odsetek za zwłokę oraz kwot, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7.

   6. Należność główna z tytułu zwiększenia kwoty pożyczki, o którym mowa w ust. 3, zostanie spłacona w terminie 10 lat od dnia podpisania umowy o pożyczkę, o której mowa w art. 35.

   7. Umowa o zmianie umowy o pożyczkę określa w szczególności:

    1) terminy i warunki wypłat środków z tytułu zwiększenia kwoty pożyczki, o którym mowa w ust. 3;

    2) terminy i sposób spłaty należności głównej z tytułu zwiększenia kwoty pożyczki, o którym mowa w ust. 3, oraz terminy i sposób spłaty odsetek od tej kwoty;

    3) numery rachunków bankowych, na które zakład będzie dokonywał spłat należności głównej z tytułu zwiększenia kwoty pożyczki, o którym mowa w ust. 3, i odsetek od tej kwoty oraz wynagrodzenia dla BGK za nadzorowanie wykonania umowy o zmianie umowy o pożyczkę;

    4) rodzaje zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 4.

   8. Do zwiększenia kwoty pożyczki, o którym mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio przepisy art. 35 ust. 6, 7, 11-13 i 16.

   Art. 35c. Łączna kwota pożyczek z budżetu państwa, o których mowa w art. 35 i 35a, oraz zwiększenia kwoty pożyczki dokonanej w trybie art. 35b ust. 3, jest ustalana w ustawie budżetowej i nie może przekroczyć kwoty 2,2 mld zł.";

  3) w art. 36:

   a) w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 3 i 4 w brzmieniu:

    "3) podpisuje umowę o pożyczkę z zakładem, który spełnia łącznie warunki określone w art. 35a ust. 1;

    4) podpisuje umowę o zmianie umowy o pożyczkę z zakładem, który spełnia łącznie warunki określone w art. 35b ust. 1.",

   b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. BGK podejmuje także, w imieniu Skarbu Państwa, za wynagrodzeniem płatnym przez zakład, czynności związane z nadzorowaniem wykonywania przez zakład umowy o pożyczkę, w tym w szczególności:

     1) nadzoruje zgodność wykorzystania środków z pożyczki z art. 35 ust. 4 pkt 3 albo art. 35a ust. 4;

     2) nadzoruje zgodność wykorzystania środków z tytułu zwiększenia kwoty pożyczki, o którym mowa w art. 35b ust. 3, z art. 35b ust. 5;

     3) stawia, za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych, pożyczkę w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku, o którym mowa w art. 35 ust. 15 albo art. 35a ust. 8;

     4) dokonuje oceny spełnienia przez zakład warunków umorzenia, o którym mowa w art. 35 ust. 10 albo ust. 10a, albo ust. 10b, albo art. 35a ust. 6, i przekazuje ją do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.".

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2006 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60