Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 15.05.2015 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 15.05.2015 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2015 r. poz. 838

Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto)

Art. 2. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443 oraz z 2015 r. poz. 201) po art. 266 dodaje się art. 266a w brzmieniu:

    "Art. 266a. Koszty związane z uczestnictwem Krajowej Rady Spółdzielczej w Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA) są w latach 2015-2020 dofinansowywane na zasadach określonych w przepisach o izbach rolniczych.".

Art. 3. W ustawie z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. nr 32, poz. 217, z późn. zm.) w art. 14a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto)

Art. 4. W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych (Dz. U. nr 20, poz. 106, z późn. zm.) w art. 8a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto)

Art. 5 - 6. (pominięto)

Art. 7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

________________________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 18.06.2015 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60