Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 15.01.2015 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 15.01.2015 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw - wyciąg

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2015 r. poz. 200

Art. 1. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto)

Art. 2. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) w art. 35 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

    "6. W przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę:

      1) w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji albo

      2) w zakresie realizacji inwestycji kolejowej, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji

    - organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa."

Art. 3. W ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1205 oraz z 2014 r. poz. 40 i 1101) uchyla się art. 5a.

Art. 4. W ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. z 2014 r. poz. 1160) w art. 20d ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

(zmiany pominięto)

Art. 5. W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1201 i 1559) w art. 3 dodaje się ust. 3d w brzmieniu:

(zmianę pominięto)

Art. 6. W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) użyte w art. 64 ust. 2 pkt 3, art. 74 ust. 1 pkt 5, art. 77 ust. 2 pkt 3, art. 80 ust. 2 oraz art. 96 ust. 3 pkt 5 wyrazy "linii kolejowej o znaczeniu państwowym" zastępuje się wyrazami "linii kolejowej".

Art. 7 - 9. (pominięto)

Art. 10. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia*), z wyjątkiem art. 1 pkt 14, który wchodzi w życie z dniem 21 maja 2015 r.

_____________________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 10.02.2015 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60