Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2015 r. zmieniające ...

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2015 r. poz. 457

Na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 1662) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 69, poz. 332, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w § 1 w ust. 1 w pkt 4 uchyla się lit. c;

  2) w § 2 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

   "4. Lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne korzysta z zaleceń dotyczących postępowania lekarskiego w stosunku do pracowników poddanych określonym narażeniom, upowszechnianych przez instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy, a w odniesieniu do osób zatrudnionych w transporcie kolejowym także przez Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej.

   5. Badania profilaktyczne kończą się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym:

    1) brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku albo

    2) istnienie przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku

   - w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, o którym mowa w § 4.";

  3) w § 3:

   a) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "Lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne wydaje orzeczenie lekarskie osobie badanej oraz pracodawcy:",

   b) uchyla się ust. 5;

  4) w § 4:

   a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

    "1a. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba kierowana na badania.",

   b) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

    "4) opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy, o których mowa w pkt 2 i 3, czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.",

   c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

    "3. Wzór skierowania na badania lekarskie stanowi załącznik nr 3a do rozporządzenia.";

  5) § 5 otrzymuje brzmienie:

   "§ 5. 1. Od orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w § 2 ust. 5, przysługuje odwołanie wnoszone na piśmie.

   2. Odwołanie przysługuje osobie badanej oraz pracodawcy, który wydał skierowanie na badania lekarskie.

   3. Odwołanie wraz z jego uzasadnieniem wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego, za pośrednictwem lekarza, który je wydał, do jednego z podmiotów odwoławczych, którymi są:

    1) wojewódzkie ośrodki medycyny pracy właściwe ze względu na miejsce świadczenia pracy lub siedzibę jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony pracownik;

    2) instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy lub Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, jeżeli odwołanie dotyczy orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy;

    3) Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej, jeżeli odwołanie dotyczy orzeczenia lekarskiego wydanego przez Kolejowy Zakład Medycyny Pracy;

    4) podmioty lecznicze utworzone i wyznaczone przez Ministra Obrony Narodowej.

   4. Lekarz, za pośrednictwem którego jest składane odwołanie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania, przekazuje je wraz z dokumentacją stanowiącą podstawę wydanego orzeczenia lekarskiego do właściwego podmiotu, o którym mowa w ust. 3.

   5. Badania w trybie odwołania przeprowadza w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania właściwy podmiot, o którym mowa w ust. 3.

   6. Orzeczenie lekarskie wydane w trybie odwołania jest ostateczne.";

  6) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) w przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. b), f) i g) - przeprowadzenie badań lekarskich poza terminami wynikającymi z częstotliwości wykonywania badań okresowych i orzekanie o możliwości wykonywania dotychczasowej pracy; skierowanie na badania lekarskie wydaje pracodawca po zgłoszeniu przez pracownika niemożności wykonywania dotychczasowej pracy,";

  7) w § 9 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) rejestr wydanych orzeczeń.";

  8) w § 10:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Kontrolę wykonuje wojewódzki ośrodek medycyny pracy właściwy terytorialnie ze względu na miejsce wykonywania badań, a w przypadku gdy badania wykonuje lekarz zatrudniony w tym ośrodku - instytut badawczy w dziedzinie medycyny pracy. W przypadku badań profilaktycznych osób zatrudnionych w transporcie kolejowym, przeprowadzanych przez Kolejowy Zakład Medycyny Pracy, kontrolę wykonuje Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej.",

   b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Osoby przeprowadzające kontrolę przedstawiają poczynione spostrzeżenia lekarzowi, którego czynności były przedmiotem kontroli, a jeżeli badania profilaktyczne wykonywane były w podmiocie leczniczym - również kierownikowi tego podmiotu, a ocenę i wnioski - kierownikowi jednostki przeprowadzającej kontrolę, o której mowa w ust. 2.";

  9) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Do celów przewidzianych w art. 92 § 1 Kodeksu pracy zaświadczenia lekarskie wydawane są w trybie i według wzoru określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 229).";

  10) załączniki nr 2 i 3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;

  11) po załączniku nr 3 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 3a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

  12) załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Postępowania w sprawie wydania orzeczenia lekarskiego w formie zaświadczenia wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przeprowadza się na podstawie dotychczasowych przepisów.

2. Orzeczenia lekarskie wydane w formie zaświadczeń przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

§ 3. Rejestr wydanych zaświadczeń, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, staje się rejestrem wydanych orzeczeń, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 1

Orzeczenie lekarskie wydane na podstawie skierowania na badania lekarskie

Orzeczenie lekarskie wydane na podstawie skierowania na badania lekarskie

Orzeczenie lekarskie wydane na podstawie skierowania na badania lekarskie
Załącznik nr 2

Orzeczenie lekarskie wydane na podstawie skierowania na badania lekarskie

Orzeczenie lekarskie wydane na podstawie skierowania na badania lekarskie

Orzeczenie lekarskie wydane na podstawie skierowania na badania lekarskie
Załącznik nr 3

Skierowanie na badania lekarskie (wstępne/okresowe/kontrolne)

Skierowanie na badania lekarskie (wstępne/okresowe/kontrolne)

Skierowanie na badania lekarskie (wstępne/okresowe/kontrolne)
Załącznik nr 4

Rejestr wydanych orzeczeń

Rejestr wydanych orzeczeń
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60