Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/28 z dnia 17.12.2014 r. ...

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/28 z dnia 17.12.2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 2, 3 i 8 oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 16, 24 i 38

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. Urz. UE L z 2015 r. nr 5/1

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (1), w szczególności jego art. 3 ust. 1,

  ____________________
  (1) Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1.

a także mając na uwadze, co następuje:

  (1) Na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1126/2008 (2) przyjęto określone międzynarodowe standardy rachunkowości oraz ich interpretacje istniejące w dniu 15 października 2008 r.

   ____________________
   (2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3.11.2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 320 z 29.11.2008, s. 1).

  (2) W dniu 12 grudnia 2013 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała dokument Annual Improvements to International Financial Reporting Standards 2010-2012 Cycle (coroczne zmiany Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w okresie 2010-2012) (coroczne zmiany) w ramach regularnej procedury wprowadzania zmian, która ma na celu udoskonalenie i doprecyzowanie tych standardów. Zmiany te mają na celu rozwiązanie niemających pilnego charakteru, ale koniecznych kwestii omawianych przez RMSR w ramach cyklu prac, który rozpoczął się w 2010 r., w odniesieniu do niespójności w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej lub konieczności wyjaśnienia brzmienia tych standardów. Zmiany do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 8 oraz do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) 16, 24 i 38 stanowią wyjaśnienia lub korekty odpowiednich standardów. Zmiany do MSSF 2 i MSSF 3 obejmują zmiany obowiązujących wymogów lub stanowią dodatkowe objaśnienia dotyczące stosowania tych wymogów.

  (3) Zmiany do MSSF 3 powodują w konsekwencji wprowadzenie zmian do MSR 37 i 39 w celu zapewnienia spójności pomiędzy międzynarodowymi standardami rachunkowości.

  (4) Zmiany do istniejących standardów zawierają pewne odniesienia do MSSF 9, które obecnie nie mogą być zastosowane, ponieważ MSSF 9 nie został przyjęty przez Unię. W związku z tym wszelkie odniesienia do MSSF 9 zawarte w załączniku do niniejszego rozporządzenia należy rozumieć jako odniesienia do MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena.

  (5) Konsultacje z Grupą Ekspertów Technicznych z Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej potwierdziły, że zmiany spełniają techniczne kryteria przyjęcia określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002.

  (6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1126/2008.

  (7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Regulacyjnego ds. Rachunkowości,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1126/2008 wprowadza się następujące zmiany:

  a) MSSF 2 Płatności w formie akcji zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia;

  b) MSSF 3 Połączenia jednostek zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia;

  c) MSSF 8 Segmenty operacyjne zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia;

  d) MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia;

  e) MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia;

  f) MSR 38 Wartości niematerialne zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia;

  g) MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe oraz MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena zmienia się zgodnie ze zmianami do MSSF 3 określonymi w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

2. Wszelkie odniesienia do MSSF 9 zawarte w załączniku do niniejszego rozporządzenia należy rozumieć jako odniesienia do MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena.

Artykuł 2

Wszystkie przedsiębiorstwa stosują zmiany standardów, o których mowa w art. 1 ust. 1, najpóźniej wraz z rozpoczęciem swojego pierwszego roku obrotowego rozpoczynającego się w dniu 1 lutego 2015 r. lub później.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu*)Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2014 r.

_______________________
*) Uwaga od redakcji: Rozporządzenie zostało opublikowane w dniu 9.01.2015 r.

ZAŁĄCZNIK

Roczne zmiany MSSF Okres 2010-2012

Zmiana MSSF 2 Płatności w formie akcji

Paragrafy 15 i 19 zostały zmienione oraz dodano paragraf 63B.

Transakcje, których przedmiotem są świadczone usługi

...

15 Jeśli nabycie uprawnień przyznanych instrumentów kapitałowych nie następuje aż do momentu, gdy upłynie określony okres świadczenia usług przez kontrahenta, jednostka zakłada, że usługi, które mają być świadczone w zamian za instrumenty kapitałowe, będą otrzymywane w przyszłości w okresie nabywania uprawnień. Jednostka traktuje wskazane usługi jako świadczone przez kontrahenta w okresie nabywania uprawnień, wraz z odpowiadającym im wzrostem w kapitałach. Na przykład:

  a) ...

  b) jeśli przyznane pracownikowi opcje na akcje są warunkowe i uzależnione od osiągnięcia przez jednostkę określonych dokonań (wyników) gospodarczych, a pracownik musi pozostać w jednostce do czasu ich osiągnięcia, to długość okresu nabywania uprawnień różni się w zależności od tego, kiedy dane warunki związane z dokonaniami (wynikami) zostaną spełnione. W takim przypadku jednostka zakłada, że praca w zamian za opcje na akcje będzie świadczona przez pracownika w przyszłości przez oczekiwany okres nabywania uprawnień. ...

Uwzględnienie warunków nabycia uprawnień

19 Przyznanie instrumentów kapitałowych może być uzależnione od spełnienia określonych warunków nabycia uprawnień. Na przykład przyznanie akcji lub opcji na akcje pracownikowi jest zazwyczaj uzależnione od jego pozostania w jednostce przez określony okres. Innym rodzajem warunków nabycia uprawnień może być osiągnięcie przez jednostkę określonych wyników gospodarczych (warunki związane z dokonaniami), takich jak osiągnięcie określonego wzrostu zysków lub określonego wzrostu ceny akcji. Warunki nabycia uprawnień, inne niż warunki rynkowe, nie powinny być uwzględniane przy szacowaniu na dzień wyceny wartości godziwej akcji lub opcji na akcje. Zamiast tego warunki nabycia uprawnień powinny zostać uwzględnione poprzez korektę liczby instrumentów kapitałowych, która jest wykorzystywana w wycenie wartości całej transakcji, tak aby wartość ujętych dóbr lub usług w zamian za przyznane instrumenty kapitałowe uwzględniała liczbę instrumentów, do których ostatecznie zostaną nabyte uprawnienia. W konsekwencji tego w ostatecznym rozliczeniu żadna kwota nie powinna zostać ujęta dla otrzymanych dóbr lub usług, jeżeli nie nastąpi nabycie uprawnień do żadnego przyznanego instrumentu kapitałowego w związku z niespełnieniem warunków nabycia uprawnień, np. gdy nie upłynął określony okres świadczenia usług przez kontrahenta lub gdy nie osiągnięto określonych wyników gospodarczych, z uwzględnieniem postanowień paragrafu 21.

...

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

...

63B Na podstawie dokumentu Annual Improvements to IFRSs 2010-2012 Cycle, opublikowanego w grudniu 2013 r., zmieniono paragrafy 15 i 19. W załączniku A zmieniono definicje "warunków nabycia uprawnień" i "warunku rynkowego" oraz dodano definicje "warunków związanych z dokonaniami (wynikami)" i "warunków związanych ze świadczeniem usługi". Jednostka stosuje tę zmianę prospektywnie do transakcji płatności w formie akcji, w przypadku których dzień przyznania przypada 1 lipca 2014 r. lub później. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje tę zmianę w odniesieniu do wcześniejszego okresu, ujawnia ten fakt.

W załączniku A zmieniono definicje "warunku rynkowego" i "warunków nabycia uprawnień" oraz dodano definicje "warunków związanych z dokonaniami (wynikami)" i "warunków związanych ze świadczeniem usługi".

Załącznik A

Definicje terminów

Niniejszy załącznik stanowi integralną część MSSF.

...

 

Warunek rynkowy

Warunek związany z dokonaniami (wynikami) w ramach którego cena wykonania, nabycie uprawnienia lub wykonalność instrumentu kapitałowego są uzależnione od ceny rynkowej (lub wartości) instrumentów kapitałowych jednostki (lub instrumentów kapitałowych innej jednostki należącej do tej samej grupy); warunkiem takim jest np.:

  a) osiągnięcie określonej ceny akcji lub określonej kwoty wartości wewnętrznej opcji na akcje lub

  b) osiągnięcie ustalonego wskaźnika, który jest określany jako cena rynkowa (lub wartość) instrumentów kapitałowych jednostki (lub instrumentów kapitałowych innej jednostki należącej do tej samej grupy) w relacji do indeksu cen rynkowych instrumentów kapitałowych innych podmiotów.

Warunek rynkowy wymaga od kontrahenta świadczenia usługi przez określony czas (tj. spełnienia warunku związanego ze świadczeniem usługi); wymóg świadczenia usługi może być wyraźny lub dorozumiany//domyślny.

...

 

Warunki związane z dokonaniami (wynikami)

Warunek nabycia uprawnień, który:

  a) wymaga od kontrahenta świadczenia usług przez określony czas (tj. do spełnienia warunku związanego ze świadczeniem usługi); wymóg świadczenia usług może być wyraźny lub dorozumiany//domyślny; oraz

  b) wymaga osiągnięcia określonych wyników gospodarczych w okresie świadczenia przez kontrahenta usług wymaganego w lit. a).

Okres osiągnięcia wyników gospodarczych:

  a) nie może wykraczać poza koniec okresu świadczenia usług; oraz

  b) może rozpocząć się przed okresem świadczenia usług, pod warunkiem że początkowa data wyników gospodarczych nie przypada znacznie wcześniej od rozpoczęcia okresu świadczenia usług.

Wyniki gospodarcze definiuje się przez odniesienie do:

  a) własnych operacji (lub działalności) jednostki bądź operacji lub działalności innej jednostki należącej do tej samej grupy (tj. do warunku innego niż warunek rynkowy); lub

  b) ceny (lub wartości) instrumentów kapitałowych jednostki lub instrumentów kapitałowych innej jednostki należącej do tej samej grupy (w tym akcji i opcji na akcje) (tj. do warunku rynkowego).

Wyniki gospodarcze mogą dotyczyć albo wyników całej jednostki albo określonej części jednostki (lub części grupy), takiej jak oddział lub pojedynczy pracownik.

...

 
Warunki związane ze świadczeniem usługi Warunki nabycia uprawnień, które wymagają od kontrahenta świadczenia usług przez określony czas, w trakcie którego usługi świadczone są na rzecz jednostki. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu kontrahent przestanie świadczyć usługi w trakcie okresu nabywania uprawnień, nie spełnia on tych warunków. Warunek związany ze świadczeniem usługi nie wymaga osiągnięcia wyników gospodarczych.

...

 

Warunki nabycia uprawnień

Warunki, które określają, czy jednostka otrzyma usługi, które uprawnią kontrahenta (w tym pracownika) do otrzymania środków pieniężnych, innych aktywów lub instrumentów kapitałowych jednostki, w ramach umowy dotyczącej płatności w formie akcji. Warunki nabycia uprawnień mogą być warunkami związanymi ze świadczeniem usługi lub warunkami związanymi z dokonaniami (wynikami) gospodarczymi jednostki.

Zmiana MSSF 3 Połączenia jednostek

Zmieniono paragrafy 40 i 58 oraz dodano paragraf 64I oraz paragraf 67A i dotyczący go nagłówek.

Zapłata warunkowa

...

40 Jednostka przejmująca klasyfikuje obowiązek warunkowej zapłaty, która spełnia definicję instrumentu finansowego, jako zobowiązanie finansowe lub jako kapitał własny w oparciu o definicje instrumentu kapitałowego i zobowiązania finansowego w paragrafie 11 MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja. Jednostka przejmująca klasyfikuje jako składnik aktywów prawo do zwrotu wcześniej przekazanej zapłaty, jeśli spełnione zostały określone warunki. Paragraf 58 zawiera wytyczne dotyczące późniejszego rozliczania zapłaty warunkowej.

...

Zapłata warunkowa

58 Niektóre zmiany wartości godziwej zapłaty warunkowej, które jednostka przejmująca ujmuje po dniu przejęcia, mogą być skutkiem dodatkowych informacji uzyskanych przez nią po tym dniu na temat faktów i okoliczności, które istniały w dniu przejęcia. Zmiany takie są korektami z okresu wyceny zgodnie z paragrafami 45-49. Jednakże zmiany wynikające z następujących po dniu przejęcia zdarzeń, takich jak osiągnięcie określonego pułapu przychodów, uzyskanie określonej ceny sprzedaży akcji lub przełom w projekcie badawczo rozwojowym, nie są korektami z okresu wyceny. Jednostka przejmująca rozlicza zmiany wartości godziwej warunkowej zapłaty, które nie są korektami z okresu wyceny, w następujący sposób:

  a) ...

  b) Inna warunkowa zapłata, która:

   (i) jest objęta zakresem MSSF 9, jest wyceniana w wartości godziwej na każdy dzień sprawozdawczy, a zmiany wartości godziwej ujmuje się w rachunku zysków i strat zgodnie z MSSF 9;

   (ii) nie jest objęta zakresem MSSF 9, jest wyceniana w wartości godziwej na każdy dzień sprawozdawczy, a zmiany wartości godziwej ujmuje się w rachunku zysków i strat.

...

Data wejścia w życie

...

64I Na podstawie dokumentu Annual Improvements to IFRSs 2010-2012 Cycle, opublikowanego w grudniu 2013 r., zmieniono paragrafy 40 i 58 oraz dodano paragraf 67A i dotyczący go nagłówek. Jednostka stosuje tę zmianę prospektywnie do połączeń jednostek, w przypadku których dzień przejęcia przypada 1 lipca 2014 r. lub później. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jednostka może zastosować zmianę w odniesieniu do wcześniejszego okresu, pod warunkiem że zastosowała również MSSF 9 i MSR 37 (w obu przypadkach w wersji zmienionej na podstawie dokumentu Annual Improvements to IFRSs 2010-2012 Cycle). Jeżeli jednostka zastosuje tę zmianę w odniesieniu do wcześniejszego okresu, ujawnia ten fakt.

...

ODNIESIENIA DO MSSF 9

67A Jeżeli jednostka stosuje niniejszy standard, ale nie stosuje jeszcze MSSF 9, wszelkie odniesienia do MSSF 9 należy rozumieć jako odniesienia do MSR 39.

Zmiany innych MSSF wynikające ze zmiany MSSF 3

Zmiana MSSF 9 Instrumenty finansowe (opublikowanego w listopadzie 2009 r.)

Paragraf 5.4.4 został zmieniony oraz dodano paragraf 8.1.4.

Inwestycje w instrumenty kapitałowe

5.4.4 W chwili początkowego ujęcia jednostka może dokonać nieodwołalnego wyboru prezentacji w innych całkowitych dochodach późniejszych zmian wartości godziwej inwestycji w instrument kapitałowy objęty zakresem niniejszego MSSF, który nie jest przeznaczony do obrotu i nie stanowi również zapłaty warunkowej dokonywanej przez jednostkę przejmującą w ramach połączenia jednostek, do którego ma zastosowanie MSSF 3 Połączenia jednostek.

...

8.1 DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

...

8.1.4 Na podstawie dokumentu Annual Improvements to IFRSs 2010-2012 Cycle, opublikowanego w grudniu 2013 r., zmieniono paragraf 5.4.4 w wyniku zmiany MSSF 3. Jednostka stosuje tę zmianę prospektywnie do połączeń jednostek, do których ma zastosowanie zmiana MSSF 3.

Zmiana MSSF 9 Instrumenty finansowe (opublikowanego w październiku 2010 r.)

Paragrafy 4.2.1 i 5.7.5 zostały zmienione oraz dodano paragraf 7.1.4.

4.2 Klasyfikacja zobowiązań finansowych

4.2.1 Jednostka klasyfikuje wszystkie zobowiązania finansowe jako wyceniane w późniejszych okresach według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej, z wyjątkiem:

  a) ...

  e) zapłaty warunkowej dokonywanej przez jednostkę przejmującą w ramach połączenia jednostek, do którego ma zastosowanie MSSF 3 Połączenia jednostek. Taka zapłata warunkowa jest wyceniana w późniejszych okresach w wartości godziwej.

...

Inwestycje w instrumenty kapitałowe

5.7.5 W chwili początkowego ujęcia jednostka może dokonać nieodwołalnego wyboru prezentacji w innych całkowitych dochodach późniejszych zmian wartości godziwej inwestycji w instrument kapitałowy objęty zakresem niniejszego MSSF, który nie jest przeznaczony do obrotu i nie stanowi również zapłaty warunkowej dokonywanej przez jednostkę przejmującą w ramach połączenia jednostek, do którego ma zastosowanie MSSF 3.

...

7.1 DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

...

7.1.4 Na podstawie dokumentu Annual Improvements to IFRSs 2010-2012 Cycle, opublikowanego w grudniu 2013 r., zmieniono paragrafy 4.2.1 i 5.7.5 w wyniku zmiany MSSF 3. Jednostka stosuje tę zmianę prospektywnie do połączeń jednostek, do których ma zastosowanie zmiana MSSF 3.

Zmiana MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe

Paragraf 5 został zmieniony oraz dodano paragraf 99.

ZAKRES

...

5 W przypadku gdy inny standard omawia konkretny typ rezerw, zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, jednostka stosuje tamten właśnie standard w miejsce niniejszego. Dla przykładu, niektóre rodzaje rezerw są przedmiotem standardów dotyczących:

  a) ...

  d) świadczeń pracowniczych (zob. MSR 19 Świadczenia pracownicze);

  e) umów ubezpieczeniowych (zob. MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe). Jednakże niniejszy standard stosuje się w odniesieniu do rezerw, zobowiązań warunkowych oraz aktywów warunkowych ubezpieczyciela, innych niż te, które są skutkiem zobowiązań wynikających z umowy oraz praw wypływających z umów ubezpieczenia objętych postanowieniami MSSF 4; oraz

  f) zapłaty warunkowej dokonywanej przez jednostkę przejmującą w ramach połączenia jednostek (zob. MSSF 3 Połączenia jednostek).

...

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

...

99 Na podstawie dokumentu Annual Improvements to IFRSs 2010-2012 Cycle, opublikowanego w grudniu 2013 r., zmieniono paragraf 5 w wyniku zmiany MSSF 3. Jednostka stosuje tę zmianę prospektywnie do połączeń jednostek, do których ma zastosowanie zmiana MSSF 3.

Zmiana MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena (1)

  ____________________
  (1) MSSF 9 Instrumenty finansowe (opublikowany w październiku 2010 r.) oraz MSSF 9 Instrumenty finansowe (Rachunkowość zabezpieczeń oraz zmiany MSSF 9, MSSF 7 i MSR 39) (opublikowany w listopadzie 2013 r.) usunęły "Definicje czterech kategorii instrumentów finansowych" w paragrafie 9 MSR 39.

Zmieniono paragraf 9 oraz dodano paragraf 108F.

Definicje

...

9 Niniejszy standard posługuje się podanymi poniżej terminami, których znaczenie jest następujące:

...

Definicje czterech kategorii instrumentów finansowych

Składnikiem aktywów finansowych lub zobowiązaniem finansowym wycenianym w wartości godziwej przez wynik finansowy jest składnik aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe spełniające którykolwiek z poniższych warunków:

  a) ...

  aa) Stanowi zapłatę warunkową dokonywaną przez jednostkę przejmującą w ramach połączenia jednostek, do którego ma zastosowanie MSSF 3 Połączenia jednostek.

  b) ...

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

...

108F Na podstawie dokumentu Annual Improvements to IFRSs 2010-2012 Cycle, opublikowanego w grudniu 2013 r., zmieniono paragraf 9 w wyniku zmiany MSSF 3. Jednostka stosuje tę zmianę prospektywnie do połączeń jednostek, do których ma zastosowanie zmiana MSSF 3.

Zmiany MSSF 8 Segmenty operacyjne

Paragrafy 22 i 28 zostały zmienione oraz dodano paragraf 36C.

Informacje ogólne

22 Jednostka ujawnia następujące ogólne informacje:

  (a) czynniki przyjęte do określenia segmentów sprawozdawczych jednostki, w tym podstawę systemu organizacji (na przykład czy kierownictwo zdecydowało się na zorganizowanie jednostki w oparciu o kryterium zróżnicowanych produktów i usług, obszarów geograficznych, rodzaju środowiska regulacyjnego czy kombinacji tych czynników, a także czy segmenty operacyjne podlegały łączeniu);

  aa) oceny dokonane przez kierownictwo w ramach zastosowania kryteriów łączenia określonych w paragrafie 12. Obejmuje to krótki opis segmentów operacyjnych, które zostały połączone w ten sposób, oraz wskaźników gospodarczych, które zostały poddane ocenie na potrzeby stwierdzenia, że łączone segmenty operacyjne posiadają podobne właściwości gospodarcze; oraz

  b) rodzaje produktów i usług, z których pochodzą przychody segmentów sprawozdawczych.

...

Uzgodnienia

28 Jednostka przedstawia uzgodnienia wszystkich poniższych pozycji:

  a) ...

  c) sumy aktywów segmentów sprawozdawczych z aktywami jednostki, jeśli aktywa segmentu są wykazywane zgodnie z paragrafem 23;

  d) ...

OKRES PRZEJŚCIOWY I DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

...

36C Na podstawie dokumentu Annual Improvements to IFRSs 2010-2012 Cycle, opublikowanego w grudniu 2013 r., zmieniono paragrafy 22 i 28. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do rocznych okresów rozpoczynających się 1 lipca 2014 r. i później. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje te zmiany w odniesieniu do wcześniejszego okresu, fakt ten ujawnia.

Zmiana MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe

Paragraf 35 został zmieniony oraz dodano paragrafy 80A i 81H.

Model oparty na wartości przeszacowanej

...

35 Jeżeli pozycja rzeczowych aktywów trwałych jest przeszacowywana, wartość bilansowa tego składnika aktywów jest korygowana do wartości przeszacowanej. Na dzień przeszacowania składnik aktywów jest traktowany w jeden z poniżej opisanych sposobów:

  a) wartość bilansowa brutto jest korygowana w sposób spójny z przeszacowaniem wartości bilansowej składnika aktywów. Przykładowo wartość bilansowa brutto może zostać przeliczona przez odniesienie do obserwowalnych danych rynkowych lub może zostać przeliczona proporcjonalnie do zmiany wartości bilansowej. Umorzenie na dzień przeszacowania jest korygowane w celu wyrównania różnicy między wartością bilansową brutto a wartością bilansową składnika aktywów po uwzględnieniu zakumulowanych odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości; lub

  b) umorzenie jest odliczane od wartości bilansowej brutto składnika aktywów.

Kwota korekty umorzenia tworzy część zwiększenia lub zmniejszenia wartości bilansowej, którą ujmuje się zgodnie z paragrafami 39 i 40.

...

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

...

80A Paragraf 35 zmieniono na podstawie dokumentu Annual Improvements to IFRSs 2010-2012 Cycle. Jednostka stosuje tę zmianę do wszystkich przeszacowań ujmowanych w okresach rocznych rozpoczynających się w dniu pierwszego zastosowania tej zmiany i później, jak również w bezpośrednio poprzedzającym okresie rocznym. Jednostka może również przedstawić skorygowane informacje porównawcze w odniesieniu do dowolnych przedstawionych wcześniejszych okresów, ale nie ma takiego obowiązku. Jeżeli jednostka przedstawia nieskorygowane informacje porównawcze w odniesieniu do wcześniejszych okresów, wyraźnie wskazuje informacje, które nie zostały skorygowane, stwierdza, że zostały one przedstawione według innej zasady oraz objaśnia tę zasadę.

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

...

81H Na podstawie dokumentu Annual Improvements to IFRSs 2010-2012 Cycle, opublikowanego w grudniu 2013 r., zmieniono paragraf 35 oraz dodano paragraf 80A. Jednostka stosuje tę zmianę w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2014 r. i później. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje tę zmianę w odniesieniu do wcześniejszego okresu, ujawnia ten fakt.

Zmiana MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych

Paragraf 9 został zmieniony oraz dodano paragrafy 17A, 18A i 28C.

DEFINICJE

9 W standardzie posłużono się terminami o następującym znaczeniu:

Podmiot powiązany jest osobą lub jednostką związaną z jednostką, która sporządza sprawozdanie finansowe (w niniejszym standardzie nazywaną "jednostką sprawozdawczą").

  a) ...

  b) Jednostka jest związana z jednostką sprawozdawczą, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

   (i) ...

   (viii) Jednostka lub dowolny członek grupy, której jednostka jest częścią, świadczy usługi kluczowego personelu kierowniczego na rzecz jednostki sprawozdawczej lub jej jednostki dominującej.

...

Wszystkie jednostki

...

17A Jeżeli inna jednostka ("jednostka zarządzająca") świadczy usługi kluczowego personelu kierowniczego na rzecz jednostki, jednostka nie ma obowiązku stosowania wymogów paragrafu 17 do świadczeń wypłaconych przez jednostkę zarządzającą pracownikom lub dyrektorom jednostki zarządzającej lub świadczeń należnych im od jednostki zarządzającej.

18 ...

18A Ujawnia się kwoty poniesione przez jednostkę z tytułu usług kluczowego personelu kierowniczego świadczonych przez odrębną jednostkę zarządzającą.

...

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I OKRES PRZEJŚCIOWY

...

28C Na podstawie dokumentu Annual Improvements to IFRSs 2010-2012 Cycle, opublikowanego w grudniu 2013 r., zmieniono paragraf 9 oraz dodano paragrafy 17A i 18A. Jednostka stosuje tę zmianę w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2014 r. i później. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje tę zmianę w odniesieniu do wcześniejszego okresu, ujawnia ten fakt.

Zmiana MSR 38 Wartości niematerialne

Paragraf 80 został zmieniony oraz dodano paragrafy 130H-130I.

Model oparty na wartości przeszacowanej

...

80 Jeżeli składnik wartości niematerialnych jest przeszacowywany, wartość bilansowa tego składnika aktywów jest korygowana do wartości przeszacowanej. Na dzień przeszacowania składnik aktywów jest traktowany w jeden z poniżej opisanych sposobów:

  a) wartość bilansowa brutto jest korygowana w sposób spójny z przeszacowaniem wartości bilansowej składnika aktywów. Przykładowo wartość bilansowa brutto może zostać przeliczona przez odniesienie do obserwowalnych danych rynkowych lub może zostać przeliczona proporcjonalnie do zmiany wartości bilansowej. Umorzenie na dzień przeszacowania jest korygowane w celu wyrównania różnicy między wartością bilansową brutto a wartością bilansową składnika aktywów po uwzględnieniu łącznej kwoty odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości; lub

  b) umorzenie jest odliczane od wartości bilansowej brutto składnika aktywów.

Kwota korekty umorzenia tworzy część zwiększenia lub zmniejszenia wartości bilansowej, którą ujmuje się zgodnie z paragrafami 85 i 86.

...

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

...

130H Na podstawie dokumentu Annual Improvements to IFRSs 2010-2012 Cycle, opublikowanego w grudniu 2013 r., zmieniono paragraf 80. Jednostka stosuje tę zmianę w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2014 r. i później. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje tę zmianę w odniesieniu do wcześniejszego okresu, ujawnia ten fakt.

130I Jednostka stosuje zmianę wprowadzoną na podstawie dokumentu Annual Improvements to IFRSs 2010-2012 Cycle do wszystkich przeszacowań ujmowanych w okresach rocznych rozpoczynających się w dniu pierwszego zastosowania tej zmiany i później, jak również w bezpośrednio poprzedzającym okresie rocznym. Jednostka może również przedstawić skorygowane informacje porównawcze w odniesieniu do dowolnych przedstawionych wcześniejszych okresów, ale nie ma takiego obowiązku. Jeżeli jednostka przedstawia nieskorygowane informacje porównawcze w odniesieniu do wcześniejszych okresów, wyraźnie wskazuje informacje, które nie zostały skorygowane, stwierdza, że zostały one przedstawione według innej zasady oraz objaśnia tę zasadę.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60