Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 15.01.2015 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 15.01.2015 r. o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw1) - wyciąg

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2015 r. poz. 277

Art. 1. W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. nr 36, poz. 233 oraz z 2009 r. nr 18, poz. 97) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto)

Art. 2. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. nr 212, poz. 1263, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto)

Art. 3. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 686 i 888 oraz z 2014 r. poz. 1101) w art. 2 w ust. 1 w pkt 1 lit. h otrzymuje brzmienie:

(zmiany pominięto)

Art. 4. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 743, z późn. zm.) w art. 28 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

(zmiany pominięto)

Art. 5. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148 i 1101) w art. 3 w ust. 1 po pkt 2d dodaje się pkt 2e i 2f w brzmieniu:

(zmiany pominięto)

Art. 6. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 127 w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

   "8) nadzorowanie zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska i wprowadzenia do obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. nr 36, poz. 233, z 2009 r. nr 18, poz. 97 oraz z 2015 r. poz. 277).";

  2) art. 165 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 165. Szczegółowe zasady postępowania z substancjami chemicznymi, zasady zamierzonego uwalniania GMO do środowiska oraz zasady ich wprowadzania do obrotu określają przepisy odrębne.".

Art. 7. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271, z późn. zm.) po art. 14 dodaje się art. 14a w brzmieniu:

(zmiany pominięto)

Art. 8. W ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2014 r. poz. 1417 oraz z 2015 r. poz. 28) w art. 16 w ust. 1 w pkt 8 lit. d otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto)

Art. 9. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.) w art. 75 w ust. 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

  "15) ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. nr 36, poz. 233, z 2009 r. nr 18, poz. 97 oraz z 2015 r. poz. 277), w zakresie prowadzenia zakładu inżynierii genetycznej;".

Art. 10. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628, z późn. zm.) w załączniku do ustawy w części III ust. 36 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

 

36. Zgody i zezwolenia wydawane na podstawie przepisów o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych:

 

zgoda i zezwolenie wydawane jednostkom naukowym, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. nr 96, poz. 615, z późn. zm.)

1) zgoda na zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych

3.466 zł

2) zgoda na zamknięte użycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych

3.466 zł

3) zgoda na zamierzone uwolnienie organizmów genetycznie zmodyfikowanych do środowiska

3.466 zł

4) zezwolenie na wprowadzenie produktu GMO do obrotu

3.466 zł

5) zezwolenie na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej

3.466 zł

Art. 11. W ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1789) w art. 3 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto)

Art. 12. W ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 404, z późn. zm.) w art. 10 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

  "9) kontrola:

   a) przestrzegania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, o których mowa w ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. nr 36, poz. 233, z 2009 r. nr 18, poz. 97 oraz z 2015 r. poz. 277) oraz określonych w zezwoleniach na prowadzenie zakładów inżynierii genetycznej i w zgodach na zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz w zgodach na zamknięte użycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych, w tym w zakresie:

    - oznakowania zakładu inżynierii genetycznej lub jego części,

    - środków bezpieczeństwa związanych z daną kategorią zamkniętego użycia,

    - urządzeń używanych podczas zamkniętego użycia w odniesieniu do danej kategorii zamkniętego użycia określonej w zezwoleniu na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej oraz w zgodzie na zamknięte użycie,

   b) prowadzonej dokumentacji dotyczącej zamkniętego użycia mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych lub organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeprowadzanego w zakładzie inżynierii genetycznej, jeżeli dokumentacja ta zawiera informacje mające związek z bezpieczeństwem i higieną pracy;".

Art. 13. W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 21 w ust. 2 pkt 30 otrzymuje brzmienie:

   "30) o rejestrach, o których mowa w art. 6b, art. 15v, art. 34, art. 40 i art. 50 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. nr 36, poz. 233, z 2009 r. nr 18, poz. 97 oraz z 2015 r. poz. 277);";

  2) w art. 25 w ust. 1 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

   "e) z zakresu ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych:

    - Rejestr Zakładów Inżynierii Genetycznej, o którym mowa w art. 6b tej ustawy,

    - Rejestr Zamkniętego Użycia Mikroorganizmów Genetycznie Zmodyfikowanych, o którym mowa w art. 15v tej ustawy,

    - Rejestr Zamkniętego Użycia Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych, o którym mowa w art. 34 tej ustawy,

    - Rejestr Zamierzonego Uwalniania Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych do Środowiska, o którym mowa w art. 40 tej ustawy,

    - Rejestr Produktów Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych, o którym mowa w art. 50 tej ustawy,".

Art. 14 - 17. (pominięto)

Art. 18. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.2)

____________________
1) Niniejsza ustawa:

  1) wykonuje postanowienia:

   a) rozporządzenia (WE) nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15.07.2003 r. w sprawie transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych (Dz. Urz. UE L 287 z 05.11.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 650),

   b) rozporządzenia (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22.09.2003 r. dotyczącego możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniającego dyrektywę 2001/18/WE (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 24, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 455),

   c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1981/2006 z dnia 22.12.2006 r. ustalającego szczegółowe zasady wykonania przepisów art. 32 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnotowego laboratorium referencyjnego dla organizmów zmodyfikowanych genetycznie (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 99, z późn. zm.);

  2) uzupełnia wdrażanie postanowień:

   a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12.03.2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylającej dyrektywę Rady 90/220/EWG (Dz. Urz. WE L 106 z 17.04.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 77),

   b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/41/WE z dnia 6.05.2009 r. w sprawie ograniczonego stosowania mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie (Dz. Urz. UE L 125 z 21.05.2009, str. 75).

2) Ustawa została ogłoszona w dniu 27.02.2015 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60