Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 19.12.2014 r. rybołówstwie morskim

Ustawa z dnia 19.12.2014 r. rybołówstwie morskim

 Dz. U. z 2015 r. poz. 222

Uwaga od redakcji:
Późniejsze zmiany do ustawy odnoszą się do przepisów pominiętych

DZIAŁ I - V

(pominięto przez redakcję)

Art. 1 - 131. (pominięto przez redakcję)

DZIAŁ VI

Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

Rozdział 1

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 132. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) w art. 120 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 133. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 75 w ust. 1 pkt 19 otrzymuje brzmienie:

   "19) ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222);";

  2) w art. 84a uchyla się pkt 3.

Art. 134. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628, 1741 i 1863) w załączniku do ustawy wprowadza się następujące zmiany:

  1) w części I:

   a) ust. 30 i 31 otrzymują brzmienie:

     30. Decyzja w sprawie dokonania wpisu statku rybackiego do rejestru statków rybackich 200 zł  
     31. Decyzja w sprawie dokonania zmiany wpisu w rejestrze statków rybackich

   100 zł

    

   b) po ust. 52 dodaje się ust. 52a-52c w brzmieniu:

     52a. Decyzja w sprawie utworzenia zbiorczej kwoty połowowej 500 zł  
     52b. Zmiana decyzji w sprawie utworzenia zbiorczej kwoty połowowej 200 zł  
     52c. Decyzja o przyznaniu dodatkowej zdolności połowowej 45 zł  

  2) w części III:

   a) po ust. 21 dodaje się ust. 21a w brzmieniu:

    

   21a. Zmiana licencji połowowej w związku ze zwiększeniem zdolności połowowej statku rybackiego lub zmianą narzędzi połowowych podanych w licencji:

    

    

    

   1) na statek rybacki o długości całkowitej mniejszej lub równej 10 m

   298 zł

    

    

   2) na statek rybacki o długości całkowitej większej niż 10 m

   593 zł

    

   b) ust. 22 i 23 otrzymują brzmienie:

    

   22. Pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wydawane:

    

    

    

   1) na okres jednego miesiąca:

   a) organizatorowi zawodów sportowych na prowadzenie połowów z brzegu


    
    500 zł

    

    

   b) armatorowi statku na prowadzenie połowów z jego statku

   300 zł

    

    

   2) na okres kolejnych 12 miesięcy dla armatora statku na prowadzenie połowów z jego statku

   3.000 zł

    

    

   23. Pozwolenie albo zezwolenie na:

    

    

    

   1) połowy organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa morskiego

   15 zł

    

    

   2) prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich

   419 zł

    

    

   3) prowadzenie zarybiania

   15 zł

    

    

   4) wprowadzanie gatunku obcego lub przenoszenie gatunku niewystępującego miejscowo

   400 zł

    

   c) po ust. 23 dodaje się ust. 23a i 23b w brzmieniu:

     23a. Specjalne zezwolenie połowowe 100 zł  
     23b. Zmiana specjalnego zezwolenia połowowego 50 zł  

Art. 135. W ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. nr 228, poz. 1368, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Rozdział 2

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 136. Statki rybackie przy użyciu których, przed dniem wejścia w życie ustawy, wykonywane było rybołówstwo morskie:

  1) o długości całkowitej poniżej 5 m lub mocy silnika głównego mniejszej niż 15 kW na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, mogą być używane do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na tych obszarach;

  2) o długości całkowitej poniżej 5 m lub mocy silnika głównego mniejszej niż 15 kW albo o długości całkowitej powyżej 12 m na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2, mogą być używane do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na tych obszarach.

Art. 137. 1. Do spraw wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 2-4.

2. W przypadku dokonania, na podstawie przepisów dotychczasowych:

  1) wykreślenia statku rybackiego z rejestru statków rybackich na wniosek właściciela tego statku i niewykorzystania części lub całości zdolności połowowej wycofanego statku do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy albo

  2) zmniejszenia zdolności połowowej statku rybackiego wpisanego do rejestru statków rybackich i niewykorzystania do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zdolności połowowej równej zmniejszeniu zdolności połowowej tego statku

- stosuje się przepis art. 31, przy czym okres 5 lat liczy się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, w przypadku gdy statek rybacki, na podstawie przepisów dotychczasowych, został z urzędu wykreślony z rejestru na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy uchylanej w art. 143.

4. Zdolność połowowa przyznana przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na dany statek rybacki może być wykorzystana na jego modernizację albo wymianę przez okres 3 lat od dnia jej wejścia w życie.

Art. 138. 1. Rejestr statków rybackich prowadzony na podstawie przepisów dotychczasowych staje się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rejestrem, o którym mowa w art. 13 ust. 1.

2. Wpisy do rejestru dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz numery, o których mowa w wierszu 2, w załączniku nr I do rozporządzenia nr 26/2004, nadane przed dniem jej wejścia w życie, oraz zaświadczenia o dokonaniu wpisu w rejestrze wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność.

Art. 139. 1. Licencje połowowe wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność.

2. Specjalne zezwolenia połowowe, pozwolenia na połowy organizmów morskich w polskich obszarach morskich w celach naukowo-badawczych albo szkoleniowych, zezwolenia na prowadzenie chowu lub hodowli ryb i innych organizmów morskich, zezwolenia na połowy w celach szkoleniowych, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

3. Sportowe zezwolenia połowowe wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

4. Spisy oznak rybackich prowadzone dla danego portu przez właściwego okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego stają się spisami oznak rybackich, o których mowa w art. 20 ust. 2.

Art. 140. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 3, art. 51 ust. 4 i art. 57 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 143 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 3, art. 101 ust. 4 i art. 108 ust. 3.

Art. 141. Akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 18, art. 32 i art. 55 ustawy uchylanej w art. 143 zachowują moc do dnia wejścia w życie aktów prawa miejscowego wydanych odpowiednio na podstawie art. 11 i art. 49, a w przypadku aktów prawa miejscowego wydanych na czas określony - przez okres w nich określony.

Art. 142. 1. Maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem finansowym ustawy wynosi w:

  1) 2015 r. - 32.100 tys. zł;

  2) 2016 r. - 30.000 tys. zł;

  3) 2017 r. - 30.100 tys. zł;

  4) 2018 r. - 31.000 tys. zł;

  5) 2019 r. - 31.700 tys. zł;

  6) 2020 r. - 36.500 tys. zł;

  7) 2021 r. - 33.500 tys. zł;

  8) 2022 r. - 34.500 tys. zł;

  9) 2023 r. - 35.300 tys. zł;

  10) 2024 r. - 36.200 tys. zł.

2. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rybołówstwa wprowadzi mechanizmy korygujące polegające na ograniczeniu kosztów lub przesunięciu w czasie inwestycji lub wydatków związanych ze zbieraniem danych rybackich lub modernizacją systemów elektronicznego raportowania połowów - przy jednoczesnym zapewnieniu właściwego poziomu realizacji WPR oraz zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z przepisów Unii Europejskiej.

3. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków w zakresie wdrożenia mechanizmów korygujących jest minister właściwy do spraw rybołówstwa.

Art. 143. Traci moc ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1592).

Art. 144. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia*).

________________________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 17.02.2015 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60