Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15.05.2009 r. zmieniające ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15.05.2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2009 r. nr 78, poz. 652

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. nr 235, poz. 1589) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w § 3:

   a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Rezerwy celowe tworzy się, aktualizuje co do wysokości oraz rozwiązuje najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał, w którym dokonano przeglądu i klasyfikacji ekspozycji kredytowych, z zastrzeżeniem ust. 5.",

   b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

    "5. Rezerwy celowe Banku Gospodarstwa Krajowego wynikające ze zobowiązań pozabilansowych o charakterze finansowym i gwarancyjnym, związanych z obsługą funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych temu bankowi na podstawie odrębnych ustaw lub w ramach realizacji przez ten bank programów rządowych, tworzy się, aktualizuje co do wysokości oraz rozwiązuje na podstawie modelu ryzyka kredytowego, o którym mowa w § 2 ust. 5.";

  2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w cz. I dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

   "5. Ekspozycje kredytowe wynikające ze zobowiązań pozabilansowych o charakterze finansowym i gwarancyjnym Banku Gospodarstwa Krajowego, udzielonych z funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych temu bankowi na podstawie odrębnych ustaw lub w ramach realizacji przez ten bank programów rządowych, klasyfikuje się na podstawie modelu ryzyka kredytowego, o którym mowa w § 2 ust. 5.";

  3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

   a) w ust. 2 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

    "4) gwarancja lub poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego udzielone z funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych temu bankowi na podstawie odrębnych ustaw;

    5) gwarancja lub poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego udzielone w ramach realizacji przez ten bank programów rządowych;",

   b) w ust. 3 pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

    "8) gwarancja lub poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego udzielone z funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych temu bankowi na podstawie odrębnych ustaw;

    9) gwarancja lub poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego udzielone w ramach realizacji przez ten bank programów rządowych;".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.*)

__________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 25.05.2009 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60