Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21.08.2014 r. zmieniające ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21.08.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2014 r. poz. 1209

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 876) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w § 2:

   a) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

    "14) Fundusz Gwarancyjny - fundusz, o którym mowa w art. 184 ustawy;",

   b) w pkt 15:

    - uchyla się lit. f,

    - lit. g otrzymuje brzmienie:

     "g) z wpłat towarzystwa, podmiotów, o których mowa w art. 153 ust. 1 ustawy, lub depozytariusza wniesionych z tytułu naprawienia szkód, o których mowa w art. 48 ust. 1, art. 153 ust. 5 lub art. 160 ust. 2 ustawy, wyrządzonych członkom funduszu;",

   c) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

    "18) rynek regulowany - rynek, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 i 586), oraz rynek, o którym mowa w art. 8 pkt 17 ustawy;",

   d) pkt 23 otrzymuje brzmienie:

    "23) portfel inwestycyjny - aktywa finansowe, o których mowa w art. 141 ust. 1 ustawy i w przepisach wydanych na podstawie art. 141 ust. 7 ustawy;",

   e) pkt 25 otrzymuje brzmienie:

    "25) cena nabycia - cenę zakupu składnika aktywów wraz z prowizją maklerską i innymi opłatami, w tym obciążeniami o charakterze publicznoprawnym, z wyłączeniem wynagrodzenia depozytariusza;",

   f) pkt 32 otrzymuje brzmienie:

    "32) rachunek przeliczeniowy - rachunki pieniężne, na których, do czasu ich przeliczenia na jednostki rozrachunkowe, są przechowywane w szczególności aktywa pieniężne, wpłaty na rachunek rezerwowy, rachunek premiowy, aktywa pieniężne przeznaczone na wypłaty, wypłaty transferowe, zwroty oraz wypłaty na rzecz towarzystwa; na rachunek przeliczeniowy składają się rachunki wpłat, wypłat oraz rachunek kwot do wyjaśnienia;";

  2) w § 11:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Wpłaty dokonane na rzecz członków funduszu, wpłaty dokonane przez członków dobrowolnego funduszu, wpłaty na rachunek rezerwowy oraz na rachunek premiowy są ujmowane na rachunku przeliczeniowym na dzień ich otrzymania.",

   b) ust. 15 otrzymuje brzmienie:

    "15. Zasadę, o której mowa w ust. 14, stosuje się odpowiednio do zwiększenia kapitału rezerwowego i kapitału premiowego.";

  3) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Środki wpłacone do funduszu przez towarzystwo, podmiot, o którym mowa w art. 153 ust. 1 ustawy, lub depozytariusza z tytułu powstania szkód, o których mowa w art. 48 ust. 1, art. 153 ust. 5 lub art. 160 ust. 2 ustawy, są przeliczane na jednostki rozrachunkowe w najbliższym dniu wyceny następującym po dniu ich przekazania, według wartości jednostki rozrachunkowej z dnia wpłaty.";

  4) w § 14 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

   "4. Nabycie lub zbycie aktywów denominowanych w walutach państw będących członkami UE lub stronami umowy o EOG, lub członkami OECD w celu, o którym mowa w art. 141 ust. 1 pkt 6 ustawy, ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień przeprowadzenia transakcji.";

  5) w § 15:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Do dnia otrzymania wpłaty na rachunek premiowy środki należne od powszechnego towarzystwa ujmuje się jako należności od powszechnego towarzystwa oraz wykazuje jako zobowiązanie z tytułu nieprzeliczonych jednostek rozrachunkowych.",

   b) uchyla się ust. 4;

  6) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Zysk lub stratę ze zbycia aktywów denominowanych w walutach państw będących członkami UE lub stronami umowy o EOG, lub członkami OECD wylicza się zgodnie z metodą określoną w ust. 1.";

  7) w § 20 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

   "5. Należną dywidendę wypłacaną w środkach pieniężnych lub w papierach wartościowych z akcji notowanych na rynku regulowanym ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień, w którym akcje te po raz pierwszy były notowane bez dywidendy. Należną dywidendę wypłacaną w środkach pieniężnych ujmuje się w należnościach, natomiast papiery wartościowe otrzymywane z tytułu dywidendy są ujmowane w portfelu inwestycyjnym.";

  8) w § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Na dzień wyceny, aktywa denominowane w walutach państw będących członkami UE lub stronami umowy o EOG, lub członkami OECD ujmuje się w księgach rachunkowych po przeliczeniu na walutę polską według średniego kursu wyliczanego i ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień wyceny.";

  9) w § 27 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

   "7) różnice kursowe dodatnie powstałe w związku z wyceną praw majątkowych wynikających ze składników portfela inwestycyjnego, a także środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań denominowanych w walutach państw będących członkami UE lub stronami umowy o EOG, lub członkami OECD.";

  10) w § 28:

   a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

    "6) różnice kursowe ujemne powstałe w związku z wyceną praw majątkowych wynikających ze składników portfela inwestycyjnego, a także środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań denominowanych w walutach państw będących członkami UE lub stronami umowy o EOG, lub członkami OECD;",

   b) dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

    "7) koszty, o których mowa w art. 137 ust. 3 ustawy.";

  11) w § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Środki potrącone z rachunku funduszu, niestanowiące kosztów funduszu, o których mowa w art. 136 ust. 1-2c i art. 137 ust. 3 ustawy, podlegają refinansowaniu przez towarzystwo.";

  12) w § 35 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

   "4) przychody z tytułu pokrycia szkody;";

  13) w § 43 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

   "Likwidator sporządza sprawozdanie finansowe na dzień rozpoczęcia i zakończenia likwidacji funduszu, zawierające co najmniej:";

  14) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do rocznych sprawozdań finansowych sporządzanych za rok 2014.

2. Przepis § 14 ust. 4 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem ma zastosowanie po raz pierwszy do rocznych sprawozdań finansowych sporządzanych za rok 2015 oraz do półrocznych sprawozdań finansowych sporządzanych w roku obrotowym 2015.

3. Informacje dotyczące kosztów danin publicznych przekazywane są po raz pierwszy w rocznym sprawozdaniu finansowym sporządzanym za rok 2015 oraz półrocznym sprawozdaniu finansowym sporządzanym w roku obrotowym 2015.

§ 3. 1. Roczne sprawozdania finansowe za rok 2014 otwartych funduszy emerytalnych oraz półroczne sprawozdania finansowe otwartych funduszy emerytalnych sporządzane w roku obrotowym 2014 obejmują dodatkowo:

  1) w Bilansie:

   a) w pozycji "II. Zobowiązania" - wartość zobowiązań z tytułu nieprzeliczonych jednostek na rachunku części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego,

   b) odrębnie wartość kapitału części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego z uwzględnieniem tej wartości w pozycji "Kapitał i zakumulowany nierozdysponowany wynik finansowy, razem";

  2) w Zestawieniu zmian w aktywach netto w pozycji "B. I. Zmiana liczby jednostek rozrachunkowych w okresie sprawozdawczym, w tym", odrębnie - liczbę jednostek rozrachunkowych na rachunku części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego na początek okresu sprawozdawczego oraz liczbę jednostek rozrachunkowych na rachunku części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego na koniec okresu sprawozdawczego;

  3) w Zestawieniu zmian w kapitale własnym wartość kapitału części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego, w tym wartość:

   a) kapitału na początek okresu sprawozdawczego,

   b) zmian w kapitale wraz z informacjami o:

    - zwiększeniu z tytułu wpłat powszechnego towarzystwa emerytalnego,

    - zmniejszeniu z tytułu zasilenia otwartego funduszu emerytalnego oraz wypłat na rzecz powszechnego towarzystwa emerytalnego,

   c) kapitału na koniec okresu sprawozdawczego.

2. Roczne sprawozdania finansowe za rok 2014 otwartych funduszy emerytalnych w Dodatkowych informacjach i objaśnieniach w pozycji "I. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu za poprzedni i bieżący okres sprawozdawczy w odniesieniu do pozycji:" obejmują dodatkowo:

  1) w pozycji "2) Środki pieniężne na rachunku przeliczeniowym wpłat" - informacje o wielkości środków wpłaconych na rachunek części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego;

  2) w pozycji "3) Środki pieniężne na rachunku przeliczeniowym wypłat" - informacje o wielkości środków wycofanych z rachunku części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego;

  3) w pozycji "6) Należności od towarzystwa" - informacje o wielkości należności z tytułu rachunku części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

______________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 11.09.2014 r.

Załącznik nr 1

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM OTWARTEGO FUNDUSZU

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu obejmuje w szczególności:

  1) firmę, siedzibę i adres towarzystwa będącego organem funduszu ze wskazaniem numeru we właściwym rejestrze;

  2) nazwę funduszu, cel inwestycyjny oraz stosowane ograniczenia inwestycyjne;

  3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;

  4) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe funduszu zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności funduszu;

  5) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło przejęcie aktywów zlikwidowanego funduszu - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po przejęciu aktywów zlikwidowanego funduszu;

  6) omówienie:

   a) przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, dotyczących w szczególności ujmowania w księgach rachunkowych operacji dotyczących funduszu,

   b) przyjętej metodologii wyceny,

   c) wprowadzonych zmian stosowanych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod ujmowania operacji w księgach rachunkowych, metod wyceny, przy czym zmiany te powinny być opisane w dwóch kolejnych sprawozdaniach finansowych po ich wprowadzeniu, z wyjaśnieniem przyczyn ich wprowadzenia oraz określeniem ich wpływu na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy funduszu.

    

Bilans

I. Aktywa

  1. Portfel inwestycyjny

  2. Środki pieniężne

   a) na rachunkach bieżących

   b) na rachunku przeliczeniowym

    - na rachunku wpłat

    - na rachunku wypłat

    - do wyjaśnienia

   c) na pozostałych rachunkach

  3. Należności

   a) z tytułu zbytych składników portfela inwestycyjnego

   b) z tytułu dywidend

   c) z tytułu pożyczek

   d) z tytułu odsetek

   e) od towarzystwa

   f) z tytułu wpłat na rachunek premiowy

   g) pozostałe należności

  4. Rozliczenia międzyokresowe

II. Zobowiązania

  1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego

  2. Z tytułu pożyczek i kredytów

  3. Wobec członków

  4. Wobec towarzystwa

  5. Wobec depozytariusza

  6. Z tytułu nieprzeliczonych jednostek na rachunku rezerwowym

  7. Z tytułu nieprzeliczonych jednostek na rachunku premiowym

  8. Pozostałe zobowiązania

  9. Rozliczenia międzyokresowe

III. Aktywa netto (I-II)

IV. Kapitał funduszu

V. Kapitał rezerwowy

VI. Kapitał premiowy

VII. Zakumulowany nierozdysponowany wynik finansowy

  1. Zakumulowany nierozdysponowany wynik z inwestycji

  2. Zakumulowany nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) z inwestycji

  3. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji

  4. Zakumulowane przychody z tytułu pokrycia szkody

VIII. Kapitał i zakumulowany nierozdysponowany wynik finansowy, razem (IV+V+VI+VII)

 

Rachunek zysków i strat

I. Przychody operacyjne

  1. Przychody portfela inwestycyjnego

   a) dywidendy i udziały w zyskach

   b) odsetki, w tym

    - odsetki od dłużnych papierów wartościowych

    - odsetki od depozytów bankowych i bankowych papierów wartościowych

    - pozostałe

   c) odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych nabytych poniżej wartości nominalnej

   d) przychody z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów

   e) przychody z tytułu udzielonych pożyczek w papierach wartościowych

   f) pozostałe przychody portfela inwestycyjnego

  2. Przychody ze środków pieniężnych na rachunkach bankowych

  3. Różnice kursowe dodatnie powstałe w związku z wyceną praw majątkowych wynikających ze składników portfela inwestycyjnego, a także środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań denominowanych w walutach państw będących członkami UE lub stronami umowy o EOG, lub członkami OECD

  4. Pozostałe przychody

II. Koszty operacyjne

  1. Koszty zarządzania funduszem

  2. Koszty zasilenia rachunku premiowego

  3. Koszty wynagrodzenia depozytariusza

  4. Koszty portfela inwestycyjnego, w tym

   a) amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych nabytych powyżej wartości nominalnej

   b) pozostałe koszty inwestycyjne

  5. Koszty zaciągniętych pożyczek i kredytów

  6. Przychody z tytułu uzupełnienia aktywów funduszu środkami zgromadzonymi na rachunku premiowym

  7. Różnice kursowe ujemne powstałe w związku z wyceną praw majątkowych wynikających ze składników portfela inwestycyjnego, a także środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań denominowanych w walutach państw będących członkami UE lub stronami umowy o EOG, lub członkami OECD

  8. Koszty danin publicznoprawnych

  9. Pozostałe koszty

III. Wynik z inwestycji (I-II)

IV. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

  1. Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji

  2. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji

V. Wynik z operacji (III+IV)

VI. Przychody z tytułu pokrycia szkody

VII. Wynik finansowy (V+VI)

 

Zestawienie zmian w aktywach netto

A. Zmiana wartości aktywów netto

I. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

II. Wynik finansowy w okresie sprawozdawczym (razem), w tym

  1. Wynik z inwestycji

  2. Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji

  3. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji

  4. Przychody z tytułu pokrycia szkody

III. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym, w tym

  1. Zwiększenia kapitału z tytułu wpłat przeliczonych na jednostki rozrachunkowe

  2. Zmniejszenia kapitału z tytułu umorzenia jednostek rozrachunkowych

IV. Łączna zmiana wartości aktywów netto w okresie sprawozdawczym (II+III)

V. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego (I+IV)

B. Zmiana liczby jednostek rozrachunkowych

I. Zmiana liczby jednostek rozrachunkowych w okresie sprawozdawczym, w tym

  1. Liczba wszystkich jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego

  2. Liczba wszystkich jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego

  3. Liczba jednostek rozrachunkowych na rachunku rezerwowym na początek okresu sprawozdawczego

  4. Liczba jednostek rozrachunkowych na rachunku rezerwowym na koniec okresu sprawozdawczego

  5. Liczba jednostek rozrachunkowych na rachunku premiowym na początek okresu sprawozdawczego

  6. Liczba jednostek rozrachunkowych na rachunku premiowym na koniec okresu sprawozdawczego

II. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę rozrachunkową

  1. Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową na początek okresu sprawozdawczego

  2. Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową na koniec okresu sprawozdawczego

  3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę rozrachunkową w okresie sprawozdawczym

  4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową w okresie sprawozdawczym

  5. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową w okresie sprawozdawczym

  6. Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową na ostatni dzień wyceny w okresie sprawozdawczymZestawienie zmian w kapitale własnym

I. Kapitały razem funduszu na początek okresu sprawozdawczego

  1. Kapitał funduszu na początek okresu sprawozdawczego

   1.1. Zmiany w kapitale funduszu

    a) zwiększenia z tytułu

     - wpłat członków

     - otrzymanych wpłat transferowych

     - pokrycia szkody

     - pozostałe

    b) zmniejszenia z tytułu

     - wypłat transferowych

     - wypłat osobom uprawnionym

     - wypłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu ustalenia prawa do okresowej emerytury kapitałowej oraz innych wypłat realizowanych na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

     - zwrotu błędnie wpłaconych składek

     - pozostałe

   1.2. Kapitał funduszu na koniec okresu sprawozdawczego

  2. Kapitał rezerwowy funduszu na początek okresu sprawozdawczego

   2.1. Zmiany w kapitale rezerwowym

    a) zwiększenia z tytułu

     - wpłat towarzystwa

     - przeniesienia środków z rachunku premiowego

    b) zmniejszenia z tytułu

     - wypłat na rzecz towarzystwa

     - pozostałe

   2.2. Kapitał rezerwowy funduszu na koniec okresu sprawozdawczego

  3. Kapitał premiowy funduszu na początek okresu sprawozdawczego

   3.1. Zmiany w kapitale premiowym

    a) zwiększenia z tytułu

     - wpłat towarzystwa

    b) zmniejszenia z tytułu

     - zasilenia rachunku rezerwowego

     - zasilenia funduszu

     - pozostałe

   3.2. Kapitał premiowy funduszu na koniec okresu sprawozdawczego

  4. Wynik finansowy

II. Kapitały razem w dyspozycji funduszu na koniec okresu sprawozdawczego

 

Zestawienie portfela inwestycyjnego

 

Instrument finansowy

Ilość
(w szt.)

Wartość
nabycia
(w tys. zł)

Wartość
bieżąca
(w tys. zł)

Udział
w aktywach
(w %)

1

2

3

4

5

6

1

Bony emitowane przez Skarb Państwa

 

 

 

 

2

Obligacje emitowane przez Skarb Państwa

 

 

 

 

3

Pożyczka lub kredyt dla Skarbu Państwa (SP)

 

 

 

 

4

Bony pieniężne Narodowego Banku Polskiego (NBP)

 

 

 

 

5

Obligacje NBP

 

 

 

 

6

Pożyczka lub kredyt dla NBP

 

 

 

 

7

Papiery wartościowe gwarantowane lub poręczane przez SP

 

 

 

 

8

Depozyty, pożyczki lub kredyty gwarantowane lub poręczane przez SP

 

 

 

 

9

Papiery wartościowe gwarantowane lub poręczane przez NBP

 

 

 

 

10

Depozyty, pożyczki lub kredyty gwarantowane lub poręczane przez NBP

 

 

 

 

11

Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

 

 

 

 

12

Depozyty w bankach krajowych w walucie polskiej

 

 

 

 

13

Depozyty w bankach krajowych w walutach państw UE, EOG i OECD

 

 

 

 

14

Obligacje inne niż wymienione w pkt 11, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego

 

 

 

 

15

Listy zastawne

 

 

 

 

16

Dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego będące przedmiotem oferty publicznej

 

 

 

 

17

Dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, niebędące przedmiotem oferty publicznej

 

 

 

 

18

Obligacje przychodowe

 

 

 

 

19

Zabezpieczone całkowicie dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

20

Zabezpieczone całkowicie obligacje sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

21

Zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, niebędące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

22

Zabezpieczone całkowicie obligacje sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, niebędące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

23

Niezabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

24

Niezabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe spółek nienotowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

25

Niezabezpieczone całkowicie obligacje sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

26

Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na krajowym rynku regulowanym

 

 

 

 

27

Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

28

Akcje spółek notowanych w innych systemach obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

29

Akcje spółek będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

30

Prawa do akcji notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

31

Prawa poboru notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

32

Prawa do akcji notowane w innych systemach obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

33

Prawa poboru notowane w innych systemach obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

34

Akcje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nienotowane na rynku regulowanym

 

 

 

 

35

Prawa do akcji będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nienotowane na rynku regulowanym

 

 

 

 

36

Prawa poboru będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nienotowane na rynku regulowanym

 

 

 

 

37

Obligacje zamienne na akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

38

Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte

 

 

 

 

39

Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez sekurytyzacyjne fundusze inwestycyjne zamknięte

 

 

 

 

40

Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych

 

 

 

 

41

Jednostki uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych

 

 

 

 

42

Inne krajowe instrumenty finansowe

 

 

 

 

43

Razem lokaty krajowe

 

 

 

 

44

Obligacje, bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez rządy państw UE, EOG i OECD

 

 

 

 

45

Pożyczki lub kredyty dla rządów lub banków centralnych państw UE, EOG i OECD

 

 

 

 

46

Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez banki centralne państw UE, EOG i OECD

 

 

 

 

47

Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe gwarantowane lub poręczane przez rządy lub banki centralne państw UE, EOG i OECD

 

 

 

 

48

Depozyty, kredyty, pożyczki gwarantowane lub poręczane przez rządy lub banki centralne państw UE, EOG i OECD

 

 

 

 

49

Depozyty w bankach lub instytucjach kredytowych państw UE, EOG i OECD (w podziale na walutę)

 

 

 

 

50

Listy zastawne emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium UE, EOG i OECD

 

 

 

 

51

Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw UE, EOG i OECD, będące przedmiotem oferty publicznej

 

 

 

 

52

Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw UE, EOG i OECD, niebędące przedmiotem oferty publicznej

 

 

 

 

53

Zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw UE, EOG i OECD, będące przedmiotem oferty publicznej

 

 

 

 

54

Zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw UE, EOG i OECD, będące przedmiotem oferty publicznej

 

 

 

 

55

Niebędące przedmiotem oferty publicznej zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw UE, EOG i OECD

 

 

 

 

56

Niebędące przedmiotem oferty publicznej zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty mające siedzibę na terytorium UE, EOG i OECD inne niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw UE, EOG i OECD

 

 

 

 

57

Niezabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska

 

 

 

 

58

Niezabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe spółek nienotowanych na rynku regulowanym na terytorium UE, EOG i OECD, będące przedmiotem oferty publicznej

 

 

 

 

59

Obligacje przychodowe emitowane przez podmioty mające siedzibę na terytorium UE, EOG i OECD

 

 

 

 

60

Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska

 

 

 

 

61

Prawa poboru notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska

 

 

 

 

62

Prawa do akcji notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska

 

 

 

 

63

Akcje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium UE, EOG i OECD nienotowane na rynku regulowanym

 

 

 

 

64

Prawa poboru do akcji będących przedmiotem oferty publicznej na terytorium UE, EOG i OECD nienotowane na rynku regulowanym

 

 

 

 

65

Prawa do akcji będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium UE, EOG i OECD nienotowane na rynku regulowanym

 

 

 

 

66

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego mające siedzibę na terytorium UE, EOG i OECD

 

 

 

 

67

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego mające siedzibę na terytorium UE, EOG i OECD

 

 

 

 

68

Obligacje zamienne na akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska

 

 

 

 

69

Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska

 

 

 

 

70

Inne zagraniczne instrumenty finansowe

 

 

 

 

71

Razem lokaty zagraniczne

 

 

 

 

72

Razem lokaty

 

 

 

 


Dodatkowe informacje i objaśnienia

obejmują w szczególności:

I. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu za poprzedni i bieżący okres sprawozdawczy w odniesieniu do pozycji:

  1) "Środki pieniężne na rachunkach bieżących"; informacje o wielkości:

   a) środków na rachunkach bieżących w banku depozytariuszu

   b) środków na rachunkach bieżących w innych bankach

   c) środków na rachunkach pomocniczych w banku depozytariuszu

   d) środków na rachunkach pomocniczych w innych bankach

   e) waluty EUR

   f) waluty USD

   g) innych walut

   h) środków w drodze

   i) innych środków

  2) "Środki pieniężne na rachunku przeliczeniowym wpłat"; informacje o wielkości:

   a) środków wpłaconych za członków

   b) środków wpłaconych na rachunek rezerwowy

   c) środków wpłaconych na rachunek premiowy

   d) środków z tytułu otrzymanych wypłat transferowych

   e) innych środków

  3) "Środki pieniężne na rachunku przeliczeniowym wypłat"; informacje o wielkości środków:

   a) przeznaczonych na wypłaty transferowe

   b) przeznaczonych na wypłaty osobom upoważnionym

   c) przeznaczonych na wypłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu ustalenia prawa do okresowej emerytury kapitałowej oraz innych wypłat realizowanych na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

   d) na rzecz towarzystwa z tytułu naliczonego rachunku premiowego

   e) na rzecz towarzystwa z tytułu rachunku rezerwowego

   f) nienależnych

   g) wycofanych z rachunku rezerwowego

   h) innych

  4) "Należności z tytułu zbytych składników portfela inwestycyjnego"; informacje o wielkości należności z tytułu sprzedaży:

   a) akcji i praw z nimi związanych

   b) obligacji skarbowych

   c) bonów

   d) pozostałych obligacji

   e) certyfikatów

   f) bankowych papierów wartościowych

   g) jednostek uczestnictwa

   h) listów zastawnych

   i) praw pochodnych

   j) innych

  5) "Należności z tytułu odsetek"; informacje o wielkości odsetek od:

   a) rachunków bankowych

   b) składników portfela inwestycyjnego, w tym

    - obligacji

    - depozytów bankowych

    - bankowych papierów wartościowych

    - listów zastawnych

    - pozostałych

   c) kredytów

   d) pożyczek

   e) innych

  6) "Należności od towarzystwa"; informacje o wielkości należności z tytułu:

   a) rachunku rezerwowego

   b) rachunku premiowego

   c) pokrycia szkody

   d) innych

  7) "Zobowiązania z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego"; informacje o wielkości zobowiązań z tytułu nabycia:

   a) akcji i praw z nimi związanych

   b) obligacji skarbowych

   c) bonów

   d) pozostałych obligacji

   e) certyfikatów

   f) bankowych papierów wartościowych

   g) jednostek uczestnictwa

   h) listów zastawnych

   i) praw pochodnych

   j) innych

  8) "Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów"; informacje o wielkości zobowiązań z tytułu zaciągniętych:

   a) pożyczek krótkoterminowych

   b) kredytów długoterminowych

   c) kredytów krótkoterminowych

   d) innych

  9) "Zobowiązania wobec członków"; informacje o wielkości zobowiązań z tytułu:

   a) wpłat

   b) wypłat do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

   c) wypłat transferowych

   d) pokrycia szkody

   e) innych

  10) "Zobowiązania wobec towarzystwa"; informacje o wielkości zobowiązań z tytułu:

   a) wycofania nadpłaty

   b) opłaty od składki

   c) opłat transferowych

   d) opłat za zarządzanie

   e) opłat z rachunku rezerwowego

   f) innych

  11) "Zobowiązania pozostałe"; informacje o wielkości zobowiązań z tytułu:

   a) wypłat bezpośrednich

   b) wypłat bezpośrednich ratalnych

   c) innych

  12) Informacje dotyczące portfela inwestycyjnego, w tym rodzaje instrumentów pochodnych z podaniem ich wartości nabycia oraz wartości godziwej

II. Dane uzupełniające o pozycjach rachunku zysków i strat za poprzedni i bieżący okres sprawozdawczy:

  1) informacje o wielkości przychodów z:

   a) rachunków środków pieniężnych

   b) depozytów bankowych

   c) obligacji

   d) bankowych papierów wartościowych

   e) listów zastawnych

   f) kredytów

   g) innych, w tym

    - dywidend i udziałów w zyskach

    - odpisu dyskonta od dłużnych papierów wartościowych nabytych poniżej wartości nominalnej

  2) informacje o dodatnich różnicach kursowych, w podziale na:

   a) ujęte w zrealizowanym zysku (stracie) z inwestycji:

    - akcji i praw z nimi związanych

    - bonów

    - obligacji

    - certyfikatów

    - bankowych papierów wartościowych

    - jednostek uczestnictwa

    - listów zastawnych

    - innych

   b) ujęte w niezrealizowanym zysku (stracie) z wyceny inwestycji:

    - akcji i praw z nimi związanych

    - bonów

    - obligacji

    - certyfikatów

    - bankowych papierów wartościowych

    - jednostek uczestnictwa

    - listów zastawnych

    - innych

   c) ujęte w środkach pieniężnych, należnościach oraz zobowiązaniach

  3) "Wynagrodzenie depozytariusza"; informacje o wielkości kosztów z tytułu:

   a) refinansowania opłat na rzecz innych podmiotów krajowych

   b) refinansowania opłat na rzecz subdepozytariuszy

   c) opłat za przechowywanie

   d) opłat za rozliczanie

   e) weryfikacji wartości jednostki

   f) prowadzenia rachunków i przelewów

   g) innych

  4) informacje o ujemnych różnicach kursowych, w podziale na:

   a) ujęte w zrealizowanym zysku (stracie) z inwestycji:

    - akcji i praw z nimi związanych

    - bonów

    - obligacji

    - certyfikatów

    - bankowych papierów wartościowych

    - jednostek uczestnictwa

    - listów zastawnych

    - innych

   b) ujęte w niezrealizowanym zysku (stracie) z wyceny inwestycji:

    - akcji i praw z nimi związanych

    - bonów

    - obligacji

    - certyfikatów

    - bankowych papierów wartościowych

    - jednostek uczestnictwa

    - listów zastawnych

    - innych

   c) ujęte w środkach pieniężnych, należnościach oraz zobowiązaniach

  5) informacje na temat wielkości kosztów danin publicznoprawnych z podaniem przedmiotu opodatkowania i podstawy prawnej

  6) "Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji"; informacje o wielkości zysku (straty) z:

   a) akcji i praw z nimi związanych

   b) obligacji skarbowych

   c) bonów

   d) pozostałych obligacji

   e) certyfikatów

   f) bankowych papierów wartościowych

   g) jednostek uczestnictwa

   h) listów zastawnych

   i) praw pochodnych

   j) innych

  7) "Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji"; informacje o wielkości zysku (straty) z:

   a) akcji i praw z nimi związanych

   b) obligacji skarbowych

   c) bonów

   d) pozostałych obligacji

   e) certyfikatów

   f) bankowych papierów wartościowych

   g) jednostek uczestnictwa

   h) listów zastawnych

   i) praw pochodnych

   j) innych

  8) "Przychody z tytułu pokrycia szkody"; informacje o wielkości przychodów:

   a) z rachunku rezerwowego

   b) ze środków towarzystwa

   c) ze środków Funduszu Gwarancyjnego

   d) innych

III. Koszty otwartego funduszu pokrywane przez powszechne towarzystwa w poprzednim i bieżącym okresie sprawozdawczym:

  1) koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych

  2) koszty pożyczek i kredytów

  3) koszty przechowywania

  4) koszty transakcyjne

  5) koszty zarządzania

  6) koszty danin publicznoprawnych

  7) inne

Załącznik nr 2

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM PRACOWNICZEGO I DOBROWOLNEGO FUNDUSZU

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu obejmuje w szczególności:

  1) firmę, siedzibę i adres towarzystwa będącego organem funduszu ze wskazaniem numeru we właściwym rejestrze;

  2) nazwę funduszu, cel inwestycyjny oraz stosowane ograniczenia inwestycyjne;

  3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;

  4) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe funduszu zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności funduszu;

  5) omówienie:

   a) przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, dotyczących w szczególności ujmowania w księgach rachunkowych operacji dotyczących funduszu,

   b) przyjętej metodologii wyceny,

   c) wprowadzonych zmian stosowanych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod ujmowania operacji w księgach rachunkowych, metod wyceny, przy czym zmiany te powinny być opisane w dwóch kolejnych sprawozdaniach finansowych po ich wprowadzeniu, z wyjaśnieniem przyczyn ich wprowadzenia oraz określeniem ich wpływu na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy funduszu.Bilans

I. Aktywa

  1. Portfel inwestycyjny

  2. Środki pieniężne

   a) na rachunkach bieżących

   b) na rachunku przeliczeniowym

    - na rachunku wpłat

    - na rachunku wypłat

    - do wyjaśnienia

   c) na pozostałych rachunkach

  3. Należności

   a) z tytułu zbytych składników portfela inwestycyjnego

   b) z tytułu dywidend

   c) z tytułu pożyczek

   d) z tytułu odsetek

   e) od towarzystwa

   f) pozostałe należności

  4. Rozliczenia międzyokresowe

II. Zobowiązania

  1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego

  2. Z tytułu pożyczek i kredytów

  3. Wobec członków

  4. Wobec towarzystwa

  5. Wobec depozytariusza

  6. Pozostałe zobowiązania

  7. Rozliczenia międzyokresowe

III. Aktywa netto (I-II)

IV. Kapitał funduszu

V. Zakumulowany nierozdysponowany wynik finansowy

  1. Zakumulowany nierozdysponowany wynik z inwestycji

  2. Zakumulowany nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) z inwestycji

  3. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji

VI. Kapitał i zakumulowany nierozdysponowany wynik finansowy, razem (IV+V)

 

Rachunek zysków i strat

I. Przychody operacyjne

  1. Przychody portfela inwestycyjnego

   a) dywidendy i udziały w zyskach

   b) odsetki, w tym

    - odsetki od dłużnych papierów wartościowych

    - odsetki od depozytów bankowych i bankowych papierów wartościowych

    - pozostałe

   c) odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych nabytych poniżej wartości nominalnej

   d) przychody z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów

   e) przychody z tytułu udzielonych pożyczek w papierach wartościowych

   f) pozostałe przychody portfela inwestycyjnego

  2. Przychody ze środków pieniężnych na rachunkach bankowych

  3. Różnice kursowe dodatnie powstałe w związku z wyceną praw majątkowych wynikających ze składników portfela inwestycyjnego, a także środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań denominowanych w walutach państw będących członkami UE lub stronami umowy o EOG, lub członkami OECD

  4. Pozostałe przychody

II. Koszty operacyjne

  1. Koszty zarządzania funduszem

  2. Koszty wynagrodzenia depozytariusza

  3. Koszty portfela inwestycyjnego, w tym

   a) amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych nabytych powyżej wartości nominalnej

   b) pozostałe koszty inwestycyjne

  4. Koszty zaciągniętych pożyczek i kredytów

  5. Różnice kursowe ujemne powstałe w związku z wyceną praw majątkowych wynikających ze składników portfela inwestycyjnego, a także środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań denominowanych w walutach państw będących członkami UE lub stronami umowy o EOG, lub członkami OECD

  6. Koszty danin publicznoprawnych

  7. Pozostałe koszty

III. Wynik z inwestycji (I-II)

IV. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

  1. Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji

  2. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji

V. Wynik finansowy (III+IV)

 

Zestawienie zmian w aktywach netto

A. Zmiana wartości aktywów netto

I. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

II. Wynik finansowy w okresie sprawozdawczym (razem), w tym

  1. Wynik z inwestycji

  2. Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji

  3. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji

III. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym, w tym

  1. Zwiększenia kapitału z tytułu wpłat przeliczonych na jednostki rozrachunkowe

  2. Zmniejszenia kapitału z tytułu umorzenia jednostek rozrachunkowych

IV. Łączna zmiana wartości aktywów netto w okresie sprawozdawczym (II+III)

V. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego (I+IV)

B. Zmiana liczby jednostek rozrachunkowych

I. Zmiana liczby jednostek rozrachunkowych w okresie sprawozdawczym, w tym

  1. Liczba wszystkich jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego

  2. Liczba wszystkich jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego

II. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę rozrachunkową

  1. Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową na początek okresu sprawozdawczego

  2. Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową na koniec okresu sprawozdawczego

  3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę rozrachunkową w okresie sprawozdawczym

  4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową w okresie sprawozdawczym

  5. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową w okresie sprawozdawczym

  6. Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową na ostatni dzień wyceny w okresie sprawozdawczymZestawienie zmian w kapitale własnym

I. Kapitały razem funduszu na początek okresu sprawozdawczego

  1. Kapitał funduszu na początek okresu sprawozdawczego

   1.1. Zmiany w kapitale funduszu

    a) zwiększenia z tytułu

     - wpłat członków

     - otrzymanych wpłat transferowych

     - pokrycia szkody

     - pozostałe

    b) zmniejszenia z tytułu

     - wypłat transferowych

     - wypłat osobom uprawnionym

     - wypłaty na wniosek oszczędzającego z IKE lub IKZE (dotyczy tylko dobrowolnego funduszu)

     - zwrotu błędnie wpłaconych składek

     - pozostałe

   1.2. Kapitał funduszu na koniec okresu sprawozdawczego

  2. Wynik finansowy

II. Kapitały razem w dyspozycji funduszu na koniec okresu sprawozdawczego

 

Zestawienie portfela inwestycyjnego

 

Instrument finansowy

Ilość
(w szt.)

Wartość
nabycia
(w tys. zł)

Wartość
bieżąca
(w tys. zł)

Udział
w aktywach
(w %)

1

2

3

4

5

6

1

Bony emitowane przez Skarb Państwa

 

 

 

 

2

Obligacje emitowane przez Skarb Państwa

 

 

 

 

3

Pożyczka lub kredyt dla Skarbu Państwa (SP)

 

 

 

 

4

Bony pieniężne Narodowego Banku Polskiego (NBP)

 

 

 

 

5

Obligacje NBP

 

 

 

 

6

Pożyczka lub kredyt dla NBP

 

 

 

 

7

Papiery wartościowe gwarantowane lub poręczane przez SP

 

 

 

 

8

Depozyty, pożyczki lub kredyty gwarantowane lub poręczane przez SP

 

 

 

 

9

Papiery wartościowe gwarantowane lub poręczane przez NBP

 

 

 

 

10

Depozyty, pożyczki lub kredyty gwarantowane lub poręczane przez NBP

 

 

 

 

11

Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

 

 

 

 

12

Depozyty w bankach krajowych w walucie polskiej

 

 

 

 

13

Depozyty w bankach krajowych w walutach państw UE, EOG i OECD

 

 

 

 

14

Obligacje inne niż wymienione w pkt 11, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego

 

 

 

 

15

Listy zastawne

 

 

 

 

16

Dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, będące przedmiotem oferty publicznej

 

 

 

 

17

Dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, niebędące przedmiotem oferty publicznej

 

 

 

 

18

Obligacje przychodowe

 

 

 

 

19

Zabezpieczone całkowicie dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

20

Zabezpieczone całkowicie obligacje sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

21

Zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, niebędące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

22

Zabezpieczone całkowicie obligacje sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, niebędące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

23

Niezabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

24

Niezabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe spółek nienotowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

25

Niezabezpieczone całkowicie obligacje sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

26

Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na krajowym rynku regulowanym

 

 

 

 

27

Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

28

Akcje spółek notowanych w innych systemach obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

29

Akcje spółek będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

30

Prawa do akcji notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

31

Prawa poboru notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

32

Prawa do akcji notowane w innych systemach obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

33

Prawa poboru notowane w innych systemach obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

34

Akcje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nienotowane na rynku regulowanym

 

 

 

 

35

Prawa do akcji będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nienotowane na rynku regulowanym

 

 

 

 

36

Prawa poboru będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nienotowane na rynku regulowanym

 

 

 

 

37

Obligacje zamienne na akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

38

Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte

 

 

 

 

39

Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez sekurytyzacyjne fundusze inwestycyjne zamknięte

 

 

 

 

40

Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych

 

 

 

 

41

Jednostki uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych

 

 

 

 

42

Inne krajowe instrumenty finansowe

 

 

 

 

43

Razem lokaty krajowe

 

 

 

 

44

Obligacje, bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez rządy państw UE, EOG i OECD

 

 

 

 

45

Pożyczki lub kredyty dla rządów lub banków centralnych państw UE, EOG i OECD

 

 

 

 

46

Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez banki centralne państw UE, EOG i OECD

 

 

 

 

47

Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe gwarantowane lub poręczane przez rządy lub banki centralne państw UE, EOG i OECD

 

 

 

 

48

Depozyty, kredyty, pożyczki gwarantowane lub poręczane przez rządy lub banki centralne państw UE, EOG i OECD

 

 

 

 

49

Depozyty w bankach lub instytucjach kredytowych państw UE, EOG i OECD (w podziale na walutę)

 

 

 

 

50

Listy zastawne emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium UE, EOG i OECD

 

 

 

 

51

Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw UE, EOG i OECD, będące przedmiotem oferty publicznej

 

 

 

 

52

Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw UE, EOG i OECD, niebędące przedmiotem oferty publicznej

 

 

 

 

53

Zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw UE, EOG i OECD, będące przedmiotem oferty publicznej

 

 

 

 

54

Zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw UE, EOG i OECD, będące przedmiotem oferty publicznej

 

 

 

 

55

Niebędące przedmiotem oferty publicznej zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw UE, EOG i OECD

 

 

 

 

56

Niebędące przedmiotem oferty publicznej zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty mające siedzibę na terytorium UE, EOG i OECD inne niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw UE, EOG i OECD

 

 

 

 

57

Niezabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska

 

 

 

 

58

Niezabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe spółek nienotowanych na rynku regulowanym na terytorium UE, EOG i OECD, będące przedmiotem oferty publicznej

 

 

 

 

59

Obligacje przychodowe emitowane przez podmioty mające siedzibę na terytorium UE, EOG i OECD

 

 

 

 

60

Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska

 

 

 

 

61

Prawa poboru notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska

 

 

 

 

62

Prawa do akcji notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska

 

 

 

 

63

Akcje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium UE, EOG i OECD nienotowane na rynku regulowanym

 

 

 

 

64

Prawa poboru do akcji będących przedmiotem oferty publicznej na terytorium UE, EOG i OECD nienotowane na rynku regulowanym

 

 

 

 

65

Prawa do akcji będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium UE, EOG i OECD nienotowane na rynku regulowanym

 

 

 

 

66

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego mające siedzibę na terytorium UE, EOG i OECD

 

 

 

 

67

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego mające siedzibę na terytorium UE, EOG i OECD

 

 

 

 

68

Obligacje zamienne na akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska

 

 

 

 

69

Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska

 

 

 

 

70

Inne zagraniczne instrumenty finansowe

 

 

 

 

71

Razem lokaty zagraniczne

 

 

 

 

72

Razem lokaty

 

 

 

 Dodatkowe informacje i objaśnienia

obejmują w szczególności:

I. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu za poprzedni i bieżący okres sprawozdawczy w odniesieniu do pozycji:

  1) "Środki pieniężne na rachunkach bieżących"; informacje o wielkości:

   a) środków na rachunkach bieżących w banku depozytariuszu

   b) środków na rachunkach bieżących w innych bankach

   c) środków na rachunkach pomocniczych w banku depozytariuszu

   d) środków na rachunkach pomocniczych w innych bankach

   e) waluty EUR

   f) waluty USD

   g) innych walut

   h) środków w drodze

   i) innych środków

  2) "Środki pieniężne na rachunku przeliczeniowym wpłat"; informacje o wielkości:

   a) środków wpłaconych za członków (dotyczy pracowniczego funduszu)

   b) środków wpłaconych przez członków (dotyczy dobrowolnego funduszu)

   c) środków z tytułu otrzymanych wypłat transferowych

   d) innych środków

  3) "Środki pieniężne na rachunku przeliczeniowym wypłat"; informacje o wielkości środków:

   a) przeznaczonych na wypłaty transferowe

   b) przeznaczonych na wypłaty osobom upoważnionym

   c) przeznaczonych na wypłaty na wniosek oszczędzającego z IKE lub IKZE (dotyczy tylko dobrowolnego funduszu)

   d) innych

  4) "Należności z tytułu zbytych składników portfela inwestycyjnego"; informacje o wielkości należności z tytułu sprzedaży:

   a) akcji i praw z nimi związanych

   b) obligacji skarbowych

   c) bonów

   d) pozostałych obligacji

   e) certyfikatów

   f) bankowych papierów wartościowych

   g) jednostek uczestnictwa

   h) listów zastawnych

   i) praw pochodnych

   j) innych

  5) "Należności z tytułu odsetek"; informacje o wielkości odsetek od:

   a) rachunków bankowych

   b) składników portfela inwestycyjnego, w tym

    - obligacji

    - depozytów bankowych

    - bankowych papierów wartościowych

    - listów zastawnych

    - pozostałych

   c) kredytów

   d) pożyczek

   e) innych

  6) "Należności od towarzystwa"; informacje o wielkości należności z tytułu:

   a) pokrycia szkody

   b) innych

  7) "Zobowiązania z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego"; informacje o wielkości zobowiązań z tytułu nabycia:

   a) akcji i praw z nimi związanych

   b) obligacji skarbowych

   c) bonów

   d) pozostałych obligacji

   e) certyfikatów

   f) bankowych papierów wartościowych

   g) jednostek uczestnictwa

   h) listów zastawnych

   i) praw pochodnych

   j) innych

  8) "Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów"; informacje o wielkości zobowiązań z tytułu zaciągniętych:

   a) pożyczek krótkoterminowych

   b) kredytów długoterminowych

   c) kredytów krótkoterminowych

   d) innych

  9) "Zobowiązania wobec członków"; informacje o wielkości zobowiązań z tytułu:

   a) wpłat

   b) wypłat transferowych

   c) pokrycia szkody

   d) innych

  10) "Zobowiązania wobec towarzystwa"; informacje o wielkości zobowiązań z tytułu:

   a) opłaty od składki

   b) opłat transferowych

   c) opłat za zarządzanie

   d) innych

  11) "Zobowiązania pozostałe"; informacje o wielkości zobowiązań z tytułu:

   a) wypłat bezpośrednich

   b) wypłat bezpośrednich ratalnych

   c) innych

  12) Informacje dotyczące portfela inwestycyjnego, w tym rodzaje instrumentów pochodnych z podaniem ich wartości nabycia oraz wartości godziwej

II. Dane uzupełniające o pozycjach rachunku zysków i strat za poprzedni i bieżący okres sprawozdawczy:

  1) informacje o wielkości przychodów z:

   a) rachunków środków pieniężnych

   b) depozytów bankowych

   c) obligacji

   d) bankowych papierów wartościowych

   e) listów zastawnych

   f) kredytów

   g) innych, w tym:

    - dywidend i udziałów w zyskach,

    - odpisu dyskonta od dłużnych papierów wartościowych nabytych poniżej wartości nominalnej

  2) informacje o dodatnich różnicach kursowych, w podziale na:

   a) ujęte w zrealizowanym zysku (stracie) z inwestycji:

    - akcji i praw z nimi związanych

    - bonów

    - obligacji

    - certyfikatów

    - bankowych papierów wartościowych

    - jednostek uczestnictwa

    - listów zastawnych

    - innych

   b) ujęte w niezrealizowanym zysku (stracie) z wyceny inwestycji:

    - akcji i praw z nimi związanych

    - bonów

    - obligacji

    - certyfikatów

    - bankowych papierów wartościowych

    - jednostek uczestnictwa

    - listów zastawnych

    - innych

   c) ujęte w środkach pieniężnych, należnościach oraz zobowiązaniach

  3) "Wynagrodzenie depozytariusza"; informacje o wielkości kosztów z tytułu:

   a) refinansowania opłat na rzecz innych podmiotów krajowych

   b) refinansowania opłat na rzecz subdepozytariuszy

   c) opłat za przechowywanie

   d) opłat za rozliczanie

   e) weryfikacji wartości jednostki

   f) prowadzenia rachunków i przelewów

   g) innych

  4) informacje o ujemnych różnicach kursowych, w podziale na:

   a) ujęte w zrealizowanym zysku (stracie) z inwestycji:

    - akcji i praw z nimi związanych

    - bonów

    - obligacji

    - certyfikatów

    - bankowych papierów wartościowych

    - jednostek uczestnictwa

    - listów zastawnych

    - innych

   b) ujęte w niezrealizowanym zysku (stracie) z wyceny inwestycji:

    - akcji i praw z nimi związanych

    - bonów

    - obligacji

    - certyfikatów

    - bankowych papierów wartościowych

    - jednostek uczestnictwa

    - listów zastawnych

    - innych

   c) ujęte w środkach pieniężnych, należnościach oraz zobowiązaniach

  5) informacje na temat wielkości kosztów danin publicznoprawnych z podaniem przedmiotu opodatkowania i podstawy prawnej

  6) "Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji"; informacje o wielkości zysku (straty) z:

   a) akcji i praw z nimi związanych

   b) obligacji skarbowych

   c) bonów

   d) pozostałych obligacji

   e) certyfikatów

   f) bankowych papierów wartościowych

   g) jednostek uczestnictwa

   h) listów zastawnych

   i) praw pochodnych

   j) innych

  7) "Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji"; informacje o wielkości zysku (straty) z:

   a) akcji i praw z nimi związanych

   b) obligacji skarbowych

   c) bonów

   d) pozostałych obligacji

   e) certyfikatów

   f) bankowych papierów wartościowych

   g) jednostek uczestnictwa

   h) listów zastawnych

   i) praw pochodnych

   j) innych

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60