Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 19.03.2009 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 19.03.2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 Dz. U. z 2009 r. nr 56, poz. 458
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2017.09.01 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto)

Istniejące wersje czasowe art. 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 56, poz. 458
2017.09.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 2. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) art. 190 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 190. § 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat.

   § 2. Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 15 lat.";

  2) w art. 191 w § 5 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

   "3) zatrudnianie osób niemających 15 lat, które ukończyły gimnazjum,

   4) zatrudnianie osób niemających 15 lat, które nie ukończyły gimnazjum.".

Art. 3. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 6a ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

   "6. Oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

   7. Organ, o którym mowa w ust. 6, dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole. Przy ocenie pracy dyrektora przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.";

  2) w art. 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. Nauczyciel powinien podnosić swoją wiedzę ogólną i zawodową, korzystając z prawa pierwszeństwa do uczestnictwa we wszelkich formach doskonalenia zawodowego na najwyższym poziomie.".

Art. 4. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. nr 136, poz. 969, z późn. zm.) w art. 12 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

  "2) publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie gruntów zajętych na działalność oświatową;".

Art. 5. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. nr 121, poz. 844, z późn. zm.) w art. 7 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

  "2) publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową;".

Art. 6. W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. nr 200, poz. 1682, z późn. zm.) w art. 7 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

  "2) publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową;".

Art. 7. W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. nr 88, poz. 539 i nr 220, poz. 1419 oraz z 2009 r. nr 1, poz. 2) w art. 28 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 8. W ustawie z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. nr 145, poz. 917) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 9. 1. W latach szkolnych 2009/2010 i 2010/2011 dziecko w wieku 5 lat ma prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

2. Zapewnienie warunków do realizacji prawa, o którym mowa w ust. 1, jest zadaniem własnym gminy.

3. Jeżeli droga dziecka pięcioletniego z domu do najbliższego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

4. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego dzieciom, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni.

Art. 10. W roku szkolnym 2011/2012 dzieci urodzone w roku 2005, które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego, mają obowiązek odbyć roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Przepisy art. 14a ust. 2-4 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio.

Art. 11. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono spełnianie obowiązku szkolnego na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują to prawo do końca okresu na jaki zostało udzielone.

Art. 12. 1. W latach szkolnych 2009/2010- 2011/2012, na wniosek rodziców, obowiązkiem szkolnym może być objęte dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

2. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, może przyjąć do szkoły dziecko, o którym mowa w ust. 1, jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne szkoły, a dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Wymogu objęcia wychowaniem przedszkolnym nie stosuje się w przypadku gdy dziecko posiada pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do dyrektorów innych szkół podstawowych niż wymienione w ust. 2, do których rodzice złożyli wniosek, o którym mowa w ust. 1.

Art. 13. W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 w odniesieniu do dzieci urodzonych w latach 2003-2005 nie stosuje się art. 16 ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 1.

Istniejące wersje czasowe art. 13a
2012.03.02
dodany przez

Art. 13a

Istniejące wersje czasowe art. 13b
2012.03.02
dodany przez

Art. 13b

Istniejące wersje czasowe art. 13c
2012.03.02
dodany przez

Art. 13c

Istniejące wersje czasowe art. 13d
2013.11.14
dodany przez

Art. 13d

Istniejące wersje czasowe art. 13e
2013.11.14
dodany przez

Art. 13e

Art. 14. Przepisy art. 14b ust. 1 pkt 4 i art. 16 ust. 8 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie dotyczącym realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, poza inną formą wychowania przedszkolnego, stosuje się od dnia 1 września 2011 r.

Istniejące wersje czasowe art. 15
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 56, poz. 458
2016.05.31
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przedstawia corocznie Sejmowi informację o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich.

Art. 16. Organy prowadzące inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 1a ustawy, o której mowa w art. 1, w których w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy jest realizowana część podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dostosują zasady działania tych form do wymogów wynikających z niniejszej ustawy w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 17. 1. Działające w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy oddziały realizujące programy nauczania określone przez International Baccalaureate Organization w Genewie stają się oddziałami międzynarodowymi, o których mowa w art. 3 pkt 2g ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Oddziały, o których mowa w ust. 1, dostosują programy nauczania do wymagań określonych w art. 7b ust. 2 i 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie do dnia 31 sierpnia 2012 r.

Art. 18. 1. Sprawdzian, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, na podstawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 10 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jest przeprowadzany do roku szkolnego 2013/2014 włącznie.

2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, sprawdzian, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, przeprowadza się na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 19. 1. Egzamin, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1, na podstawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 10 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jest przeprowadzany do roku szkolnego 2010/2011 włącznie.

2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, egzamin, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1, przeprowadza się na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w art. 1.

Istniejące wersje czasowe art. 20
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 56, poz. 458
2012.09.01
zmieniony przez
2015.03.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 20. 1. Egzamin maturalny, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1, na podstawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 10 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przeprowadza się:

  1) do roku szkolnego 2018/2019 włącznie - dla absolwentów liceum ogólnokształcącego i liceum profilowanego;

  2) do roku szkolnego 2019/2020 włącznie - dla absolwentów technikum;

  3) do roku szkolnego 2020/2021 włącznie - dla absolwentów uzupełniającego liceum ogólnokształcącego;

  4) do roku szkolnego 2021/2022 włącznie - dla absolwentów technikum uzupełniającego.

2. Po upływie terminów, o których mowa w ust. 1, egzamin maturalny przeprowadza się na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w art. 1.

Istniejące wersje czasowe art. 21
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 56, poz. 458
2012.09.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 21. 1. Egzaminy eksternistyczne, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, na podstawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 10 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, są przeprowadzane do sesji zimowej w roku 2019 włącznie.

2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, egzaminy eksternistyczne przeprowadza się na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 22. Wszczęte i niezakończone w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy postępowania w sprawach dopuszczenia do użytku szkolnego programów nauczania podlegają umorzeniu, a opłaty wniesione przez podmioty ubiegające się o dopuszczenie do użytku szkolnego programu nauczania podlegają zwrotowi.

Art. 23. Do konkursów na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki ogłoszonych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 24. Do rozpatrzenia wniosków o ponowne ustalenie oceny pracy dyrektora szkoły, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 25. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 14a ust. 7, art. 15a, art. 22a ust. 8, art. 29, art. 36a ust. 7a, art. 80 ust. 7, art. 90 ust. 4f i art. 94a ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, art. 15a, art. 22a ust. 8, art. 29, art. 36a ust. 12, art. 80 ust. 7, art. 90 ust. 4g i art. 94a ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 10 ustawy, o której mowa w art. 1, w części dotyczącej standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 10 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2012 r.

3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. a i b w związku z art. 3 pkt 13 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2015 r.

Istniejące wersje czasowe art. 26
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 56, poz. 458
2012.03.02
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 26. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

  1) art. 1 pkt 23 lit. a, który wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia;

  2) art. 1 pkt 36 lit. a i b, pkt 38 lit. a i b oraz pkt 40, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.;

  3) art. 1 pkt 15 lit. b, pkt 16 lit. a i b, pkt 17 lit. a i c oraz pkt 18, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2011 r.;

  4) art. 1 pkt 15 lit. a, pkt 19 oraz pkt 21 lit. a, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2012 r.;

  5) art. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.

______________________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 7.04.2009 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60