Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.07.2014 r. zmieniające ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.07.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2014 r. poz. 958

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1050 i 1218) w załączniku nr 3 do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

    1) I tabela otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

    2) w IV tabeli uchyla się część D.

§ 2. Burmistrzowi dzielnicy m.st. Warszawy, zastępcy burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy oraz pozostałym członkom zarządu dzielnicy m.st. Warszawy, zajmującym te stanowiska w dniu wejścia w życie rozporządzenia, przysługuje do końca kadencji wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny w dotychczasowej wysokości, jeżeli w dniu wejścia w życie rozporządzenia przysługiwało im wynagrodzenie zasadnicze lub dodatek funkcyjny w wysokości wyższej od maksymalnych stawek przewidzianych dla tych stanowisk w niniejszym rozporządzeniu.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.*)

_____________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 22.07.2014 r.

Załącznik

I TABELA
stanowiska w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu), w starostwach powiatowych, w urzędach marszałkowskich, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie wyboru

A. Stanowiska wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków województw

Lp.

Stanowisko

Wynagrodzenie
zasadnicze
(kwota
w złotych)

Maksymalny
poziom
dodatku
funkcyjnego
(kwota
w złotych)

Minimalne wymagania
kwalifikacyjne

wykształcenie
oraz
umiejętności
zawodowe

staż
pracy
(w latach)

1

2

3

4

5

6

1

Prezydent m.st. Warszawy

6.500

2.500

-

-

2

Prezydent miasta (miasta na prawach powiatu):

       
 

- powyżej 300 tys. mieszkańców

4.800-6.200

2.500

-

-

 

- do 300 tys. mieszkańców

4.800-6.200

2.100

-

-

3

Wójt, burmistrz w gminie:

       
 

- powyżej 100 tys. mieszkańców

4.800-6.200

2.100

-

-

 

- powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców

4.500-6.000

2.100

-

-

 

- do 15 tys. mieszkańców

4.200-5.900

1.900

-

-

4

Starosta w powiecie:

       
 

- powyżej 120 tys. mieszkańców

4.800-6.200

2.100

-

-

 

- powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców

4.500-6.000

2.100

-

-

 

- do 60 tys. mieszkańców

4.200-5.900

1.900

-

-

5

Marszałek województwa w województwie:

       
 

- powyżej 2 mln mieszkańców

5.300-6.500

2.500

-

-

 

- do 2 mln mieszkańców

5.300-6.200

2.500

-

-

B. Stanowiska w dzielnicach m.st. Warszawy

Lp.

Stanowisko

Wynagrodzenie
zasadnicze
(kwota
w złotych)

Maksymalny
poziom
dodatku
funkcyjnego
(kwota
w złotych)

Minimalne wymagania
kwalifikacyjne

wykształcenie
oraz
umiejętności
zawodowe

staż
pracy
(w latach)

1

2

3

4

5

6

1

Burmistrz dzielnicy:

       
 

- powyżej 100 tys. mieszkańców

2.600-6.200

2.100

-

-

 

- do 100 tys. mieszkańców

2.400-6.000

2.000

-

-

2

Zastępca burmistrza dzielnicy:

       
 

- powyżej 100 tys. mieszkańców

2.400-6.000

2.100

-

-

 

- do 100 tys. mieszkańców

2.200-5.800

1.900

-

-

3

Pozostali członkowie zarządu dzielnicy:

       
 

- powyżej 100 tys. mieszkańców

2.000-5.600

1.800

-

-

 

- do 100 tys. mieszkańców

1.900-5.400

1.700

-

-

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60