Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.09.2013 r. zmieniające ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.09.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2013 r. poz. 1218

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1050) w załączniku nr 3 do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

    1) w IV tabeli w części H "w samorządowych jednostkach organizacyjnych" w II części "Urzędy pracy" grupa "Stanowiska urzędnicze" otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

Stanowiska urzędnicze

1

Doradca zawodowy

XII

wyższe

rok w zakresie poradnictwa zawodowego

doradca zawodowy - stażysta

IX

wyższe

-

średnie

1

2

Pośrednik pracy

VIII

wyższe

rok w zakresie pośrednictwa pracy

pośrednik pracy - stażysta

VII

wyższe

-

średnie

1

3

Specjalista do spraw programów

XI

wyższe

rok w zakresie przygotowania, realizacji i oceniania realizacji programów rynku pracy

specjalista do spraw programów - stażysta

IX

wyższe

-

średnie

1

4

Specjalista do spraw rozwoju zawodowego

XII

wyższe

rok w zakresie organizacji szkoleń

specjalista do spraw rozwoju zawodowego - stażysta

IX

wyższe

-

średnie

1

5

Lider klubu pracy

X

średnie

rok w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy

lider klubu pracy - stażysta

VIII

średnie

1

6

Doradca EURES w wojewódzkim urzędzie pracy

XII

wyższe oraz spełnienie wymagań zawartych w odrębnych procedurach, określonych przez Komisję Europejską6

rok w zakresie pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego

asystent EURES w wojewódzkim urzędzie pracy

IX

wyższe

-

średnie

1

7

Specjalista ds. rejestracji

VII

wyższe

1

średnie

2

8

Specjalista ds. ewidencji i świadczeń

VII

wyższe

1

średnie

2

9

Specjalista ds. analiz rynku pracy

VII

wyższe

1

średnie

2

10

Specjalista ds. aktywizacji

VII

wyższe

1

średnie

2

11

Referent ds.: rejestracji, ewidencji i świadczeń, analiz rynku pracy, aktywizacji

VII

średnie

-

    2) w objaśnieniach odnośników pod IV tabelą dodaje się odnośnik 6 w brzmieniu:

      "6) Wymagania te są określone w Karcie EURES (Dz. Urz. UE C 311 z 16.11.2010, str. 6).".

§ 2. Z dniem wejścia w życie rozporządzenia doradca zawodowy II stopnia oraz doradca zawodowy I stopnia stają się doradcą zawodowym w rozumieniu niniejszego rozporządzenia z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia.

§ 3. Z dniem wejścia w życie rozporządzenia pośrednik pracy II stopnia oraz pośrednik pracy I stopnia stają się pośrednikiem pracy w rozumieniu niniejszego rozporządzenia z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia.

§ 4. Z dniem wejścia w życie rozporządzenia samodzielny specjalista do spraw programów staje się specjalistą do spraw programów w rozumieniu niniejszego rozporządzenia z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia.

§ 5. Z dniem wejścia w życie rozporządzenia samodzielny specjalista do spraw rozwoju zawodowego oraz starszy specjalista do spraw rozwoju zawodowego stają się specjalistą do spraw rozwoju zawodowego w rozumieniu niniejszego rozporządzenia z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia.

§ 6. Z dniem wejścia w życie rozporządzenia starszy lider klubu pracy staje się liderem klubu pracy w rozumieniu niniejszego rozporządzenia z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia.

§ 7. Pracownicy publicznych służb zatrudnienia, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla zajmowanych przez nich stanowisk, mogą być nadal zatrudniani na tych stanowiskach.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.*)

_______________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 15.10.2013 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60