Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 7.05.2009 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 7.05.2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2009 r. nr 115, poz. 958

Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2071 w § 1 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.";

2) w art. 2091:

a) w § 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,",

- w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,",

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.",

c) dodaje się § 4 w brzmieniu:

"§ 4. W przypadku zatrudniania przez pracodawcę wyłącznie pracowników młodocianych lub niepełnosprawnych - działania, o których mowa w § 1 pkt 2, może wykonywać sam pracodawca. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio.";

3) w art. 23711a § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) tworzenia służby bhp lub powierzania wykonywania zadań tej służby innym osobom oraz wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy, a także wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,".

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

________________
1) Ustawa została ogłoszona w dniu 21.07.2009 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60